Zápis č. 122 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.8.2017

 

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : Rydlová – nemoc

 

  • Ochrana os. údajů – bude se dál řešit na Mikroregionu .
  • Zklidnění naší obce – příprava žádosti o kolaudaci.
  • Poškození sloupku u obchodu – viníky firma Marius Pedersen – pojistná událost.
  • Nakladač víceúčelový – obec musí znovu žádat o dotaci..
  • Poldr – žádost o dotaci na zvětšení kapacity.
  • SDH Jílovice – liga mládeže – ANO, za podmínky dodržení Vyhlášky obce
  • Záruční oprava hřiště s umělým povrchem – ( termín 17.9.- 28.9.2017 )
  • Nemovitost na konci obce – směr Výrava – vlastník požaduje sečení trávy na pozemku obce (směrem na Skršice), zároveň obec vyzve majitele, aby se napravily vlastnické vztahy, kdy část nemovitosti pravděpodobně leží na obecním pozemku.
  • Loučení s létem – náhradní termín 28.9.2017

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 30.8. 2017

Zápis č. 121 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.7.2017

 

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluven :  p. Škopová (lázně)

 

 

  • Nové nádoby na tříděný odpad získané bezúplatnou výpůjčkou od f. Marius Pedersen byly umístěné

u bytové jednotky č.p. 109

  • Správě silnic Královéhradeckého kraje byla odeslaná žádost na opravu komunikací (projeté koleje, propadlé kanály), oprava přislíbena do 3 měsíců.
  • Obecní úřad obdržel stížnost na pobíhání a chování psů v nemovitosti č.p. 94. Majitelům byla zaslána písemná výzva ke sjednání nápravy.
  • Pořízení obecního nakladače na základě dotace prostřednictvím f. Kondeco je posunuto do dalšího kola přidělování dotací.
  • Lhůta pro řešení nepovolených staveb u č.p. 109 byla Stavebním úřadem v Opočně stanovena do 30.4.2018.
  • Dne 5.7.2017 proběhl v Ledcích turnaj v kopané pod záštitou Mikroregionu Třebechovicko. Obec Jílovice reprezentovalo 1 družstvo a umístilo se na krásném 3. místě. Soutěžícím děkujeme za reprezentaci obce.
  • Starosta obce zajistil možnost odvozu nepotřebné hlíny ze hřiště do lomu.
  • Na nerovný povrch tenisového kurtu s umělým povrchem byla dodavateli zaslána reklamace.
  • Starosta obce zajistí zaoblení ostrých hran u tenisových kurtů.
  • V přípravě slavnostní otevření dokončených tenisových kurtů. Předpokládaný termín je 2.9.2017, kdy se bude konat tradiční „Loučení s létem a rybářské závody“.
  • Zatěžování lajn na zimu na tenisovém kurtu zajistí TJ Jílovice.
  • Faktury na stočné k 30.6.2017 byly rozeslány obyvatelům obce.
  • Firmě Marius Pedersen byla zaslána stížnost na chybné zabezpečení kontejnerů po jejich výsypu. V lokalitě „Na Mrštníku“ nesprávným zpětným umístěním došlo ke sjetí kontejneru až na hlavní komunikaci směrem na Libníkovice.
  • Obec obdržel dividendu od VaK Hradec Králové ve výši 5.292,– Kč.
  • Obec obdržela žádost od nájemkyně obchodu p. Grulichové na nové topení v obchodě. Žádost bude řešena starostou a stavebním výborem.
  • Přemístění chybně umístěné značky objížďky v zatáčce u Hájkových na obecní komunikaci řeší starosta.
  • Plevel na Mokřadu bude odstraněn brigádníky obce.
  • V přípravě Vyhláška obce o pořádání sportovních a kulturních akcí v obci. Řešeno ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
  • Veřejné zasedání obecního zastupitelstva plánováno na 16.8.2017.

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 14.7. 2014

Zápis č. 120 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.6.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :

 

  • Územní plán obce – obec bude zažádat o prodloužení .
  • Oprava osvětlení + nové světlo u obchodu 19.600,- Kč .
  • Antukové hřiště – čeká se na dodávku  sítí, aby při pokládce finální části ( antuka )  nedošlo k poničení.  Do 22.6. by měly být práce dokončeny. Síť bude vysoká 3 metry tudíž o 0,40 m nižší než na umělém hřišti. Zadní branka nebude instalována – bude zde shrnovací systém části sítě ( uzamykatelný )
  • Pasport dopravního značení – projekt je nutné schválit na veřejné schůzi.
  • Jednání Cukrovaru ČM se zástupci Mikroregionu Třebechovicko o dopravě. Problém je v uzavírkách a není kudy jezdit. Zástupci Cukrovaru ČM chtějí obcím vyhovět . Proběhne ještě další jednání.
  • Úklid obce – znečištění řezankou – ZD Dobruška zajistí úklid.
  • Příkop za hřištěm, zatrubení – část pozemku (břehu) cca 50m2 vlastní pan ing. Syrůček, ten se zatrubením nesouhlasí, (dle sdělení projektanta) bez udání důvodu , proto bude realizováno zatrubení trubami o průměru 40 cm, které budou odvádět odpadní vody z kanalizace – náhon zůstane tak jak je a případná „ velká voda „ poteče ještě nad trubou stávajícím náhonem.
  • Návrh jednatele SDH pana Kazdy, aby se sešlo vedení SDH a zastupitelé obce a vyjasnili si situaci týkající se rušení nočního klidu a akcích. Zastupitelé souhlasí, pan Kazda domluví termín schůzky. ( buď pondělí nebo středu )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 14.6.2017

Zápis č. 119 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.5.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová (nemoc)

 

  • Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 17.5.2017
  • Obec obdržela žádost od myslivců o sečení trávy u odchovny obcí. Zastupitelstvo souhlasí.
  • Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017.
  • Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do 9,35 hodin.
  • Obec obdržela návrh projektu na rozšíření poldru.
  • Pasport místních komunikací – proběhlo měření a obci byl předložen návrh k připomínkování.
  • Dne 27.4.2017 proběhl na obci audit účetnictví r. 2016 – bez závad.
  • Nákup laviček k novým kurtům odsunut na podzim 2017.
  • Probíhají dokončovací práce na antukovém kurtu – termín zhotovení = konec května 2017.
  • Problém s veřejným osvětlením vyřešen. Problémová lampa je poslední směrem na České Meziříčí u ev.č. 1. Oprava bude provedena v 19. týdnu.
  • Provedení nátěru lavic a stolů = obec uhradí barvy, nátěr provede SDH Jílovice. Termín: 15.5.2017.
  • 11.5.2017 nepůjde v celé obci el. proud. Bude uzavřena pobočka místní pošty a obchod s potravinami.
  • Starosta obce řeší opravu veřejného rozhlasu. Hnízdo ve středu obce je nefunční. Oprava bude provedena v 19. týdnu.

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 3.5.2017

Zápis č. 118 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.4.2017

 

Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová, JUDr. Thiel

 

  • Byly zaslány dopisy s upozorněním na chybné parkování obyvatelům obce, kterých se toto parkování týká, okamžitá náprava nastala skoro u všech oslovených. U jednoho dořešeno Pořádkovým výborem.
  • Obec Jílovice obdržela žádost od p. Luňákové o podporu obce Jílovice k její žádosti o zařazení služby BELLA do služeb „sítě podporovaných sociálních služeb“ + žádost o případnou finanční podporu obce na provoz tohoto zařízení. Obec Jílovice odeslala souhlasné stanovisko k požadovanému zařazení. Další finanční výpomoc z obce Jílovice nebude již v letošním roce schválena a zaslána.
  • Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017.
  • Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do 9,35 hodin.
  • Schválen příspěvek obce pro SDH Jílovice ve výši 1.000,– Kč na ceny pro děti na „Čarodějnice“
  • V knihovně proběhla výměna knižního fondu v hodnotě 34.039,– Kč od Knihovny města Hradec Kr.
  • Zaplacena záloha na antuku na nové antuk. hřiště ve výši 124 tis. Kč.
  • Dne 11.4.2017 proběhlo v obci první měření na připravovaný „Pasport komunikací“
  • Pokračují práce na dokončení územního plánu obce Jílovice.
  • Zastupitelstvo obce se složilo a zakoupilo ze svých prostředků set lavic a stolu za lavici, která chyběla po loňské sezoně v majetku obce.
  • Provedení nátěru lavic a stolů = obec uhradí barvy, nátěr provede SDH Jílovice. Dále provedou opravu poškozených lavic. Starosta zajistí poškozené jistící zarážky. Zodpovídá p. Kazda. Termín: do 5.2017.
  • Na žádost SDH budou přemístěny lavice a stoly do obecního skladu. Zodpovídá a zajistí Kazda
  • V řešení nákup plastových sedáků = laviček k novým kurtům.
  • Problém s veřejným osvětlením, pravděpodobně vadná lampa někde na trase od Pumrových k Čes.Meziříčí, která zkratuje a „vyhazuje“ celou obec. Problém je těžce zjistitelný, realizuje se vylučovací metodou, jsou postupně vypojovány jednotlivé okruhy. Řeší denně starosta obce s elektrikářem. Nové světlo zakoupeno k obchodu s potravinami, náhrada za stávající – neopravitelné.

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.4.2017

Zápis č. 116 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8.3.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

  • SDH – žádost o příspěvek na nákup uniforem 10 ks – cena  celkem 42.526,- Kč.  Zastupitelstvo souhlasí.
  • Návrh rozpočtu obce – starosta  seznámil zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu s tím, že návrh bude vyvěšen na úřední desce a poté schválen na veřejně schůzi.
  • Nabídka firmy – promítání filmů „ Letní kino „ drahá služba – zastupitelstvo zamítá tuto nabídku.
  • SDH Jílovice – kontrola auta + kontrola soutěžní mašiny  – nutná oprava – prasklá nádrž. Zařizuje p. Pavlík Jaroslav
  • Inventury – při inventarizaci bylo zjištěno, že chybí 1 ks lavice od pivního setu. Ztráta se zatím šetří , ale opatření je takové, že lavice budou zamčeny nejen v garáži, ale ještě  přepásány lankem s kladkou. Zodpovídat za jejich stav a kompletnost bude p. Kazda! Lavice byla pořízena z dotace, nutno dodržet udržitelnost projektu 10 let!
  • Rozšíření poldru směr Libníkovice – návrh řešení zpracovává Agroprojekce Litomyšl ( Ing. Tměj ).
  • Hlína u „ Mokřadu „ je rozhrnuta, bude následovat dorovnání a osetí luční travinou.
  • Znečištění obce ledkem –  starosta obce zajistil nápravu – dopátral viníka z Piletic. Firma zajistila okamžitou nápravu a komunikace byla vzorně uklizena. (Ohroženy byly dočišťovací nádrže pro obec, kam jsou svedeny veškeré uliční vpusti) Nahlášeno na ŽP a zapsáno v knize havárií, pro případ, špatného výsledku vzorku z nádrží!
  • SDH Jílovice zve všechny na ples 10.3. 2017 ( Vysoký Újezd ) a karneval 12.3. 2017 ( Vysoký Újezd )
  • Skládka biologického odpadu bude otevřena od12.3.2017 každou neděli od 16.00 do 17.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 8.3.2017

Zápis č. 115 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.2.2017

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

  • Skládka biologického odpadu – pozemek byl vyjmut ze zemědělského půdního fondu.
  • Systém sběru a recyklace obalových odpadů – ECO-COM – zpětný odpad – obec obdržela 25.576,- Kč.
  • Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků ( fotografie na obci ), otevřený poklop zásobníku – vše bylo předáno Ministerstvu zemědělství s žádostí o informace!

Reakce předsedy představenstva ZEMSPOL a.s. – Zaslán dopis do datové schránky obce, kde informuje

o neopodstaněnosti sdělení v zápise č.114 ohledně skladování řepných řízků. Zastupitelstvo rozhodlo, že

bude oslovena ČIŽP, aby se k danému problému a fotografiím vyjádřila.

Policie ČR předala starostovi přehled činnosti v obci Jílovice za rok 2016..

  • HZS Třebechovice nabízí okolním obcím své služby – cena by byla předem dohodnuta. V současné době záleží na místním spolku SDH, zda-li v rámci svých možností jsou schopni tyto služby vykonávat vlastními silami. SDH  Jílovice postoupí tuto službu HZS  v Třebechovicích p. O. – starosta obce domluví podmínky.
  • Antuka na hřiště – vybrána firma SCHMID – Stará Boleslav , kde byla dohodnutá cena 250 tis. Kč včetně DPH. Smlouva bude v nejbližší době podepsána.
  • Policie ČR řešila nebezpečnou situaci v silničním provozu (silně znečištěná komunikace „Na Ladech“)
  • Stížnosti občanů na zápach v obci z navezené hlíny „ Na Ladech „ a znečištěnou komunikaci.
  • Stížnost občanů na nepříjemný zápach z kouřovodu z nemovitosti v centru obce. ( majiteli nemovitosti bude zasláno upozornění )
  • Stížnost občanů na volně pobíhající psy – majitelé budou obeslány dopisem.
  • SDH Jílovice žádá o příspěvek od obce :

–   ples ( 10.3. 2017 ) – 1000,- Kč,  ( schváleno )

–   karneval    ( 12.3. 2017 ) – 1000,- Kč. ( schváleno )

–   vycházkové uniformy 8- 10 ks ( do příští schůzky dodat cenu jedné uniformy )

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.2.2017

Zápis č. 114 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.2.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

  • Odklízení sněhu „ Na drahách „ – kvůli bezpečnosti provozu a chodců byl v této části obce odstraněn za pomocí nakladače sníh.
  • Pasport komunikací – termín dokončení odložen z důvodu nepříznivého počasí.
  • Traktůrek – záměr obce  nabídnout starý traktůrek k odprodeji  – vyvolávací cena bude 20 000,-Kč Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou, nejvyšší nabídce

Bude schváleno na veřejné schůzi (v současné době je funkční, byla provedena částečná oprava motoru)

  • Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků na nezpevněné ploše a ne ve vacích, jak je dohodnuto ve Smlouvě o dobrém sousedství ( fotografie na obci ) a dále  neustále otevřený poklop zásobníku (ten byl řešen a náprava přislíbena již v minulosti) Majitel BS byl vyzván k vyjádření a dle jeho názoru toto porušení smlouvy není, neboť se nejedná o skladování! Doručená fotodokumentace bude postoupena na Ministerstvo zemědělství k prošetření a s žádostí o vyjádření, co je skladování a co je zásoba krmiva.
  • Stočné – faktury jsou připraveny a  rozeslány!
  • HZS Třebechovice nabízí okolním obcím své služby – cena by byla předem dohodnuta. V současné době záleží na místním spolku SDH, zda-li v rámci svých možností jsou schopni tyto služby vykonávat vlastními silami. (  vyjádření vedení SDH Jílovice – zajistí pan Kazda ).
  • Antuka na hřiště – obesláno 5 firem na dodávku antukového koberce – nejlepší reference má firma SCHMID – Stará Boleslav – předběžná cena je 284 tis. korun včetně DPH. ( s firmou bude jednáno )
  • Příspěvky naší obce na plesy : 1000,- Kč ples Bolehošť, 1000,- Kč ples ZŠ České Meziříčí
  • Upozornění všem zájemcům o pronájem hřiště – možno zadávat termíny akcí na OÚ od 16.2.2017
  • Známky pro psy + poplatek – výdej 18. února od 9.00 do 11.00.
  • Známky na popelnice + poplatek – výdej 18. února od 9.00 do 11.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 1.2.2017

Zápis č. 113 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.1.2017

 

Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Kazda, p. Rydlová

 

  • Vyúčtování prací na antukovém hřišti – celková suma za jednotlivé faktury činí 236.270,- Kč bez DPH.

Zbývá dokončit pár drobností.

  • Nákup nového traktůrku se sněžnou frézou – rychlé řešení nákupu, starosta obce obvolal všechny zastupitele, aby se vyjádřili k situaci, kdy starý traktůrek na vyhrnování sněhu dosloužil a je u něho potřeba provést velkou, cenově náročnou opravu. Zastupitelé se jednohlasně shodli na nákupu nového zařízení pro odklízení sněhu, ale i sečení trávy.
  • Traktůrek – záměr obce nabídnout starý traktůrek k odprodeji. Minimální prodejní cena bude schválena na Veřejné schůzi
  • Inventury – proběhly v souladu s plánem inventur. Nebyla provedena inventura v plechových garážích sportovců a hasičů, kde jsou zamrzlá vrata. Inventurní komise provede kontrolu v nejbližším možném termínu.
  • Tříkrálová sbírka – 7.1.2017 ( sobota)  –  bylo vybráno 5.489,- Kč.
  • Kronikář pan Jirásko oznámil, že by rád skončil s funkcí kronikáře. Zastupitelé musí najít náhradu z řad občanů naší obce.
  • Známky pro psy + poplatek – výdej 18.února 2017 od 9.00 do 11.00
  • Známky na popelnice + poplatek – února 2017 od 9.00 do 11.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 18.1.2017

Zápis č. 112 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.1.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven:  p. Balucha

 

  • Vrchní část antukového hřiště – starosta obce oslovil 5 firem ke zpracování cenové nabídky na dodání finální části antukového hřiště.
  • Traktůrek – oprava – vadné svíčky. Obec bude uvažovat o koupi nového traktůrku, protože stávající je již značně opotřebovaný s častými závadami.
  • Popelnice na Mrštníku – nebyl proveden odvoz.  Po jednání starosty se zástupcem firmy Marius Pedersen byla sjednána náprava.
  • Tříkrálová sbírka – 7.1.2017 ( sobota)  –  zajištění této akce se  ujala paní Benešová.
  • Domácí péče paní Luňákové z ČM – žádost o příspěvek – obec přispěje 7.500,- Kč.
  • Známky pro psy + poplatek – výdej 18.2.2017 od 9.00 do 11.00
  • Známky na popelnice + poplatek – výdej 18.2.2017 od 9.00 do 11.00

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce