Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.12. 2014

Přítomno: šest zastupitelů                                                         Omluven: p. Balucha – nemoc

 

 • Obecní úřad – vchodové dveře – závada – uplatněná reklamace – zajistil starosta obce.

 

 • Nová vyhláška na psy – obec zakoupí známky pro psy a bude nutné zvýšit poplatky ze psů.

 

 • Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Obec celou záležitost postoupila právničce.

 

 • LOM pana Sháněla VÚ – zavážení lomu – řízení v této věci je zastaveno.

 

 • Kolaudace domu pana Holečka – 27. 11. 2014 v 11:00 hodin – za obec byl přítomen starosta obce. (bylo přiděleno č.p. 129)

 

 • Traktůrek – připraven na zimní práce – v nejbližší době bude nutné realizovat opravu – vadné napínací kladky a řemen.

 

 • Návrh zastupitelů – zřízení dalšího sběrného místa v nové zástavbě (Mrštník) – starosta obce situaci prověřil – zřídí se nové sběrné místo Na Mrštníku (plasty), před Rohlenovými bude přidám kontejner na papír a u obchodu bude přidán kontejner na plasty. Po určité době se situace vyhodnotí zda-li postačuje kapacita kontejnerů na plasty a v případě že ne, bude přidán kontejner ke Kánským (plasty).

 

 • Rozšíření chodníku před OÚ (část mezi p. Holečkem a vchodem na OÚ) – z důvodu bezpečnosti provozu – zajistí obec na své náklady bez dotace. Starosta obce oslovil firmu Stavibet v ČM, která zpracovala cenovou nabídku na toto dílo ve výši 156.954,- Kč (bez DPH). Výměna obrubníků spojené s řezáním asfaltu  proti budově OÚ (okolo nemovitost p. Krále) – cenová nabídka na 131.288,- Kč (bez DPH) – zastupitelé souhlasí.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – byla sepsána a odeslána žádost o dotaci. Obec má velkou šanci tuto dotaci obdržet. Jedná se o maximální částku 600.000,- Kč (podíl obce 60%). Finance by se využili na vybudování chodníku v části obce směrem k ČM.

 

 • Obrubníky okolo obchodu a parčíku – poškození vinou parkování autobusů. Starosta obce vyvolal jednání s majiteli firmy o nápravě. Autobusy nyní parkují u pošty, avšak bylo upozorněno na vytékání oleje z autobusu přímo do kanalizace a zkomplikování výjezdu od obchodu. Starosta obce na tyto skutečnosti upozornil provozovatele (ARIVA) a podal návrh, aby autobusy v obci vůbec neparkovaly. Bude se ještě řešit, věc není uzavřena!

 

 • Dopis starostovi Výravy, kde obec žádá o úpravu keřů v katastrálním území Výravy (komunikace mezi Jílovicemi a Výravou) – obec Výrava naši žádost postoupila SÚS HK.

 

 • Chodník před panem Holečkem – oprava – pan Holeček uhradil zámkovou dlažbu a pokládku, obec uhradila obrubníky (9.000,- Kč)

 

 • Nabídka nové firmy na likvidaci bioodpadu – obec má tuto službu zajištěnou k plné spokojenosti, proto nebude dodavatele služby měnit. Zastupitelé souhlasí.

 

 • Zhotovení a oprava informačních cedulek v parčíku – zajistí pan Kazda.

 

 • Webové stránky, o které se výborně stará naše bývalá občanka Radka Průšová (Šolcová), bude od 1. 1. 2015 spravovat Michal Jirásko. (změna na žádost paní Průšové)

 

 • Zákaz parkování na chodnících obce – stížnosti od občanů, nelze chodit po chodnících aniž byste nemuseli vstoupit do vozovky. Situace byla vyhlášená místním rozhlasem a další řešení situace provede Policie ČR, kdy může pokutovat v rozmezí 500 – 2.000,- Kč.

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE PORUŠOVÁNÍ TOHOTO PARAGRAFU VYHLÁŠKY BUDE ŘEŠENO JIŽ RADIKÁLNĚ, NEBOŤ UPOZORNĚNÍ V ROZHLASE NEPŘINESLY ŽÁDNOU NÁPRAVU !

Obec žádá občany, aby neparkovali se svými vozy na chodnících, a to ani případné návštěvy!

 

 • Společný ples obcí v Bolehošti – 31. 1. 2015, hudba DYNAMIC, obec obdrží 10 vstupenek. Zisk z minulého plesu = 7.000,- Kč – bude použit na tombolu, příspěvek naší obce do tomboly – 1.000,- Kč.

 

 • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

 • Zájezd do Národního divadla s představením STRAKONICKÝ DUDÁK – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8:00 hod.

 

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.11. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                Omluven:

 

 • Obchod potravinami – nahlášená závada na kase (oprava – výměna baterie) – opravu zajistila pí. Grulichová a uhradila obec. Pojistka toto neřeší.

 

 • Nové stavidlo k rybníku u obchodu (cena 12 tis. Kč) – starosta zajistil uložení a zabetonování vyrobeného plastového stavidla. Bude dokončeno během příštího týdne.

 

 • Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Majiteli byla zaslána faktura na úhradu poplatku za vyvěšení reklamy dle obecní vyhlášky (5.000,- Kč). Majitel neprodleně reklamu umístil jinam a tvrdil, že ji na obecním pozemku nikdy neměl a poplatek odmítl uhradit. Starosta obce má fotodokumentaci, která vypovídá o umístění reklamy na pozemku obce. (celá záležitost byla oznámena na Policii ČR)

 

 • Obecní obrubníky poškozené při realizaci novostavby panem Kovandou byly vyměněné. Pan Kovanda zhotovil vjezd ze zámkové dlažby na obecním pozemku, kdy po jednání se starostou obce a vyjasněním si situace, došli ke společnému rozhodnutí, že vzniklé dílo bude převedeno bezúplatně na obec. Dokument připraví JUDr. Thiel.

 

 • Smlouva se SÚS HK – obec uhradí za zvláštní pronájem komunikace 4.800,- Kč (skladování materiálu na komunikaci při opravě havarijního stavu kanalizace)

 

 • Územní plán obce byl vyvěšen a měl by být přijat 18. 12. 2014 v 9,00 hodin na Magistrátu města HK.

 

 • Kolaudace domu pana Holečka – 27. 11. 2014 v 11,00 hodin – za obec bude přítomen pan Kazda.

 

 • EKO-KOM – vývoz odpadů – za třídění odpadů vráceno obci 13.400,- Kč

 

 • Návrh zastupitelů – zřízení dalšího sběrného místa v nové zástavbě (Mrštník) – zakoupit více objemový kontejner na plasty a umístit ho k obchodu a malý kontejner od obchodu přemístit  na sběrné místo u Kánských. Starosta zjistí možnosti tohoto záměru.

 

 • Rozšíření chodníku před OÚ (část mezi p. Holečkem a vchodem na OÚ) – z důvodu bezpečnosti provozu – zajistí obec na své náklady bez dotace a starosta obce se pokusí zajistit firmu, která by tento záměr obce provedla ještě do konce roku 2014.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – číslo programu 15POV02.  Obec požádá o tuto dotaci.  Obec má velkou šanci tuto dotaci obdržet. Jedná se o maximální částku 600.000,- Kč.  (podíl obce 60%) Finance by se využili na vybudování chodníku v části obce směrem k ČM.

 

 • Obrubníky okolo obchodu a parčíku – poškození pravděpodobně vinou parkování autobusů.  Starosta obce vyvolá jednání s majiteli firmy o nápravě.

 

 • Přijímací anténa na budově Kampeličky (internet) – nefunkční – bude odstraněna.

 

 • Výjezdy hasičského auta –  pouze s příkazem k jízdě podepsaným starostou obce. Zodpovídá p. Kazda

 

 • Recyklát z frézování asfaltu bude rozprostřen a upraven pro parkování – obecní pozemek za hospodou směrem ke hřišti .

 

 • Výpověď smlouvy (3 měsíce) o pronájmu budovy Na Ohrádce s SDH Jílovice – převod zpět na obec. Obec včas zveřejní záměr o dalším pronájmu.

 

 • Žádosti o příspěvek (dar) na činnost :

Agentura domácí péče v ČM – 10.000,- Kč
TJ ČM (fotbalisté) – 5.000,- Kč
Důchodci od Dědiny – 5.000,- Kč
Knihovna HK – 5.000,- Kč

 

 • Rozsvícení vánočního stromu  (pro letošní rok se doveze vzrostlejší strom) –  30. 11. 2014 (15.30 hod.) U příležitosti rozsvícení vánočního stromku bude i malý ohňostroj, proto žádáme majitele psů, aby si zajistili jejich případné útěky.

 

 • Dopis starostovi Výravy – kde obec žádá o úpravu keřů v katastrálním území Výravy (komunikace mezi Jílovice a Výravou)

 

 • Společný ples obcí v Bolehošti – organizační schůzka svolána na 26. 11. 2014 v 18.00 hod.

 

 • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

 • Zájezd do Národního divadla s představením STRAKONICKÝ DUDÁK – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8,00 hod.

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                             Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 11. 2014

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluven:

 

 • Obchod potravinami – nahlášená závada na kase (oprava – výměna baterie) – opravu uhradí OÚ.Způsobeno několikanásobným výpadkem el. energie. Obec se pokusí vymáhat částku na pojišťovně.

 

 • Nové stavidlo k rybníku u obchodu (cena 12 tis. Kč) – obec osloví některou z místních firem k instalaci. Realizace opravy by měla být v co nejkratším termínu.

 

 • Umístění reklamy na obecní pozemek bez předchozí žádosti u stavby p. Černého Kamila, starosta zjistí, kdo takto učinil a obec bude vymáhat poplatek za umístění reklamy dle Vyhlášky č.1/2010

 

 • Obecní obrubníky poškozené při realizaci novostavby panem Kovandou nebyly vyměněné (dříve proběhla domluva mezi starostou a panem Kovandou). Obec zašle dopis  s žádostí o nápravu této situace.

 

 • Přepracování smlouvy na „Odvádění odpadních vod“ se Zemspol ČM, a.s. dle novely zákona.Návrh podal pan ing. Kouba

 

 • Rozsvícení vánočního stromu – 30. 11. 2014

 

 • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

 • Zájezd do Národního divadla s představením Strakonický dudák  – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8,00 hod.

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                   Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 10. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 • Závady – nahlášeny závady na veřejném osvětlení u Hubáčkových – světla (2ks) opravena.

 

 • Přívod do rybníka u obchodu z „ olšinky“  nutné opravit, případně instalovat nové  přívodové potrubí, a to do období pokud nebude „olšinka“  osázena novými stromky.

 

 • Oprava kanalizace –náklady spojené s opravou  kanalizace před Kampeličkou  (optický kabel O2, který vedl skrz kanalizaci) ve výši 16.870,- Kč uhradí viník – O2.

 

 • Obec obdržela návrh smlouvy na spolupráci s Knihovnou v HK o zápůjčkách knih za úplatu.  Zastupitelé se zatím na podpisu smlouvy nedohodli. (projednání při další schůzce)

 

 • Územní plán obce – další projednání zastupitelstvem. Starosta pročetl veškerou dokumentaci k ÚP a zastupitelé se předběžně shodli na dalším postupu při schvalování ÚP na dnešní  (6. 10. 2014) veřejné schůzi (detailní zprávu bude obsahovat Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Jílovice).

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                         Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z mimořádné pracovní schůzky zastupitelstva dne 25. 9. 2014

   Přítomno :  sedm zastupitelů                                               Omluven :

 

 • Na základě  veřejné schůze konané dne 22.9. 2014, kdy mělo dojít ke schválení Územního plánu obce Jílovice, ( ÚP schválen nebyl – podány připomínky od Zemspolu ) byla svolána starostou obce další mimořádná schůzka zastupitelstva, kde došlo k projednání připomínek k ÚP.  Byl zkontrolován původní ÚP s nově navrženým ÚP. Zde bylo zjištěno, že požadavky zastupitelstva obce nebyly ze strany zpracovatele  nového ÚP dodrženy.

 

 • Závěr schůzky : zastupitelé trvají na požadovaných změnách, které byly písemně zpracovány. Starosta obce vyvolal další schůzku se zpracovateli ÚP obce Jílovice, kde bude důsledně trvat na dohodnutých změnách. Budou-li požadavky zaneseny do ÚP tak jak požadují zastupitelé, bude ÚP schválen na další veřejné schůzi konané dne 12.10.2014 v 19.00 hodin    „ NA  OHRÁDCE „

 

Vypracovala : M. Škopová                                                     Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.9. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                              Omluven:

 

 • Stížnost občanů na pana Kánského V. st. – pálení slámy na 2 ha pole. Vedení obce zaslalo viníkovi dopis s poučením.

 

 • Kácení dřevin – v průběhu měsíce září provede firma Jiří Červinka- ABC, České Libchavy prořez, případně i kácení stromů v blízkosti nízkého a vysokého napětí. (vše dle příslušných předpisů)

 

 • Dražba čp. 86 (nemovitost pod Pavlíkovými) proběhne 25. 9. 2014 v 10.30 h. (nejnižší podání – 380.000,- Kč)

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky – práce dokončeny, cena byla dodržena. Osvětlení v parčíku je příliš intenzivní – pokud to bude technicky možné, bude utlumeno. Domluva s dodavatelem.

 

 • Oprava kanalizace – vše pokračuje dle projektu, vzniklé problémy řeší starosta neprodleně. Při této opravě lze již částečně využít projektu na zklidnění dopravy v obci, proto v místech, kde lze již úpravu provést bude po dohodě s firmou, která provádí opravu kanalizace, realizována (např. položení nových obrubníků apod.)

 

 • Starosta obce vyzval Policii ČR k měření rychlosti v naší obci, kdy podalo několik občanů stížnost na nepřiměřenou rychlost řidičů a to zvláště v době oprav kanalizace, kdy je snížená rychlost v označených úsecích. (bude vyhověno – příslib Policie ČR).

 

 • Odcizená kamera na hřišti byla nalezena a předána Policií ČR zpět obci Jílovice. Obec bude vymáhat náhradu škody (cena instalace)

 

 • Dotace na mokřad nebyla přidělena – po malém přepracování projektu, bude obec opět žádat o tuto dotaci, kdy je velká pravděpodobnost, že obec dotaci obdrží.

 

 • Septiky – vývoz pro občany – předpokládaný termín je září – říjen 2014 z důvodu uložení tohoto odpadu – stále nejsou v provozu odkalovací jímky. (jiný způsob uložení by byl nákladný a pro občany by to znamenalo podstatné zvýšení ceny vývozu)

 

 • Rybník u obchodu – netěsnost stavidla, ubývá voda – nutná oprava stavidla. Starosta vypracoval návrh nové šachty stavidla tak, aby rybník nemusel být vypuštěn při jeho instalaci a dal udělat cenovou nabídku.

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 • Audit obce – 6.10.2014

 

Vypracovala: M. Škopová                                          Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11. 8. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                            Omluven:

 

 • Stížnost několika občanů na pana Kánského V. st. – pálení slámy na 2 ha pole. Komise životního prostředí provedla zápis a fotodokumentaci. Starosta obce informoval p. Kánského, že pokud se bude tato, nebo podobná činnost opakovat, bude nahlášen na ČIŽP. Toto mu bude sděleno i dopisem!

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky  – práce převážně dokončeny –  zbývá osázet parčík rostlinami  (pozván zahradní architekt – návrh a realizace – 20.835,- Kč – firma Valenta Jan), dále instalace informačních tabulí. Starosta zajistil dodávku laviček (cena 15.440,- Kč) a osvětlení. Celková úprava by měla být zrealizována poslední týden v srpnu 2014.

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Smlouva je již podepsána. Celková cena opravy je vyčíslena na 3.329.720,- Kč.

 

 • Oprava již probíhá a bude realizována ve čtyř etapách. (1. etepa- od hřiště před hospodu, 2. etapa od Luňáčkových po Hvězdovi, 3. etapa překop křižovatky u OÚ a 4. etepa před Holečkovými). Zároveň bude realizována část projektu „Zklidnění obce“ rozšířením chodníku u Pavlíkových.

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – zahájení 14.7. 2014. – dokončeno

 

 • Zbývá dokončit zemní práce a osetí! Pak bude dílo přebráno a případně vysloven požadavek na odstranění nedostatků!

 

 • Místní knihovna – poskytnutá dotace – čerpána na nákup tiskárny, nového programu, vypalovačky a čtečky čárových kódů na knihy.

 

 • Kultura: obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín: září – říjen 2014

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 • Audit obce – 6.10.2014

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                            Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28. 7. 2014

Přítomno: šest zastupitelů                                                                Omluven:  p.Škopová

 

 • Oprava svodů střechy budovy „Kampeličky“, výměna tašek (po dešti mokrý strop v kanceláři pošty) – cena opravy 2.570,– Kč. Zůstává celkově špatný stav oplechování.

 

 • Zadáno vypracování znaleckého posudku na koupi pozemku od státu na „Revitalizaci mokřadu v Jílovici“ (část pozemku je doposud ve vlastnictví státu.  Cena posudku 9.540,– Kč.

 

 • K podané žádosti o dotaci na „Revitalizaci mokřadu v Jílovici“ obec obdržela od OPŽP vyjádření o zaregistrování žádosti a její postoupení k výběrovému řízení.

 

 • Chodníky k Výravě by měly být dokončené cca do 14-ti dnů.

 

 • Z důvodu obdržení dotace na „Opravu havarijního stavu kanalizace Jílovice“ budou práce na této akci započaté od 1.8.2014. První etapa opravy je stanovena od budovy pohostinství směrem k tenisovým kurtům, druhá pak na křižovatce u Obecního úřadu. O postupech prací budou občané postupně informováni.

 

 • Zaslán dopis panu Exnerovi s výzvou na opravu chodníku před jeho nemovitostí, a to z důvodu poškezení ze strany majitele. Oprava provedena s velmi špatným výsledkem. Panu Exnerovi bude zaslána nová, poslední výzva k opravě.

 

 • Mikroregionem Třebechovicko nabízený autobus, který by jezdil linku Třebechovice – Jílovice cca 2x do týdne za účelem nákupu občanů, nebude pravděpodobně realizován, a to zejména z důvodu  „netěsného sousedství“ města Třebechovic a obcí Jílovice. Toto vyjádření vydal Magistrát města HK.

 

 • Z hasičské zbrojnice byly obecní věci přestěhovány do zrekonstruované budovy obecního skladu. Hasičský žebřík bude tedy umístěn zpět z areálu Zemspolu do hasičské zbrojnice.

Zajistí: p. Vladimír Černý do 8.8.2014.

 

 • Osloven pan Valenta z Bělečka (Stromky Valenta) o zpracování návrhu osázení a cenové nabídky na osázení novou zelení parčíku u pošty. Zastupitelstvo souhlasí s jeho návrhem za cenu 20.835,– Kč.

 

 • Výkup jablek pro společnost Havelka se letošní rok (z důvodu malého zájmu v loňském roce) nebude realizovat.

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 

Vypracovala: Z. Šolcová                                                            Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14. 7. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 • Revize dětského hřiště – provedena 10.7.2014 za přítomnosti starosty obce.

 

 • Sklad obce –  pojištěn  na 2 mil. korun, stroje uložené ve skladu na 300 tis. korun a lavičkové sety na 88 tis. korun. 16.7. v 18.00 hod. bude proveden přesun strojů a majetku z budovy hasičské zbrojnice do obecního skladu. ( zajistí starosta obce, Jarkovský J., Balucha J., Černý J., Procházka V. )

 

 • Oprava pravé strany silnice od křižovatky ( zrcadlo –  směr ČM  ) po  Jiráskovi a odstranění zátarasů – oprava provedena..

 

 • Lavičkové sety instalovány, zbývá osázet záhon jako součást odpočinkového místa. Cena lavičkových setů – 62.720,- Kč. Z toho 50% bylo  hrazeno z dotace.

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky  – práce převážně dokončeny –  zbývá osázet parčík rostlinami ,  ( pozván zahradní architekt ), zhutnit pochozí štěrk a dokončit elektroinstalace. Starosta zajistil dodávku laviček a osvětlení.

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Smlouva je již podepsána. Celková cena kanalizace by měla být 3 329 720 Kč.

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – zahájení 14.7. 2014. Obec uhradí 1x vjezd každému majiteli nemovitosti  v části obecního pozemku.

 

 • Stížnost pana Pumra na sousedské vztahy – stížnost projednána zastupiteli  s jednotným názorem, že obec nebude tuto stížnost řešit – není to v její kompetenci.

 

 • Volby do zastupitelstev 10. a 11. října 2014 – zájemci, kteří chtějí kandidovat jako nezávislí kandidáti, mohou veškeré podklady získat i  na OÚ v  Jílovicích ( tiskopisy :  „ Kandidátní listina nezávislého kandidát“ , „ petice podporující kandidaturu volební strany nebo nezávislého kandidáta „ – podpisy spoluobčanů – v naší obci 16 podpisů ) – to vše je nutné odevzdat do 5.8.2014 do 16.00 hod. na registračním úřadu v Třebechovicích pod Orebem.

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014 – dopoledne rybářské závody,  od 14. 00 skákací hrad, soutěže pro děti, kejklíř …..

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                    Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.6. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                   Omluven :

 

 • Zavážení lomu na Vysokém Újezdě – majitel  pan Sháněl (č. parcely 152/1, 149) – podle projektu (celý projekt je rozvržen do několika etap po dobu 20 let) by se sem mělo navézt 100.000 m3 zeminy – bylo vyvolané jednání.  –  řízení pozastaveno, nutné dopracovat projekt.

 

 • Sklad obce –  oprava dokončena. (zbývá zajistit pojištění budovy)

 

 • Siréna pro hlášení požáru – v době požáru nefunkční, – v této věci jednal starosta obce  – provedena oprava  a nová revize – zkouška proběhne do 14 dnů.

 

 • Žádost o opravu pravé strany silnice od křižovatky (zrcadlo –  směr ČM) po  Jiráskovi a odstranění zátarasů na SÚS HK. Dále byl vznesen požadavek na otočení kanálového víka před poštou. (nebezpečné pro cyklisty)

 

 • Žádost TJ  Jílovice o příspěvek na ceny u příležitosti pořádání turnaje v malé kopané dne  28.6. 2014.  (schváleno)

 

 • Žádost SDH Jílovice o příspěvek na ceny – pořádání dvou hasičských soutěží v Jílovicích. (schváleno)

 

 • Vybudování štěrkového podkladu pro lavičkové sety. Lavičky budou dodány 28.6. 2014 – dopoledne.

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky – započaty výkopové práce. Stavební firma Štěpánek Martin požadovala navýšit rozpočet za vícepráce o 40 tis. korun, starosta obce toto rezolutně odmítl a došlo k odstoupení od smlouvy. V současné době práce provádí firma  Jan Dzurko z HK. (sepsaná smlouva s finančními podmínkami, které byly schváleny na veřejné schůzi pro pana Štěpánka. Cena za 1M2 = 1000 Kč s úpravou terénu.).  Předpokládaný termín dokončení je 30.6. 2014. Záleží na povětrnostních podmínkách!

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Celkové náklady na opravu budou 3.329.720,- Kč

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – proběhne do konce září 2014.

 

 • Připomínka – obec Výrava by měla požádat, aby v jejím katastrálním území, provedla SÚS Hradec Králové prořez stromů a keřů v okolí komunikace směrem od Jílovice do Výravy – keře zasahují do komunikace – připomínka byla elektronicky postoupena obci Výrava.

 

 • Kontrola cesty dle „Smlouvy o dobrém sousedství„ k bioplynové stanici byla provedena členy zastupitelstva – cesta je opravena, výtluky jsou zasypány – bez závad! Komunikace však není bezprašná, jak bylo v podmínkách Stavebního povolení. Vedení Zemspol a.s. přislíbilo, že v budoucnu bude komunikace vyasfaltována, avšak bylo konstatováno, že není v jejich vlastnictví!

 

 • Dveře u obchodu – rozbité panty a rozštípnutý  dřevěný rám – oprava provedena. Prasklý pant uhradí nájemce. Zastupitelé se dohodli, že další provozní malé opravy si bude hradit pronajímatel sám, dle smlouvy o pronájmu.

 

 • Veřejná schůze – 30.6.2014 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                               Schválil :V. Ježek

starosta obce