Starosta Václav Ježek – přání a poděkování spoluobčanům

Vážení spoluobčané,

je za námi rok 2016, který se nesmazatelně zapsal do historie obce Jílovice.  28. 5. 2016 v odpoledních hodinách zasáhl naši obec přívalový déšť, který zapříčinil následnou ničivou povodeň. Ta způsobila veliké materiální škody na majetku obce i mnoha obyvatel. Mnozí z Vás neváhali a byli ochotni okamžitě pomoci svým spoluobčanům a toho je potřeba si velice vážit! Vážit si je třeba i finanční pomoci Královéhradeckého kraje, města Třebechovice pod Orebem a Mikroregionu Třebechovicko. Rok 2016 jinak probíhal již klidně a nikterak nevybočil z let minulých. Pokračovali jsme v dokončení projektu „Zklidnění dopravy“, který je takřka v závěru a probíhá administrativní příprava k podání žádosti o kolaudaci. Bylo vystavěno a dokončeno multifunkční hřiště s umělým povrchem, které začalo obyvatelům sloužit od začátku září 2016. Přestože okolí ještě nebylo dokončeno z důvodu plánu obce vystavět a obnovit antukový kurt, který byl po mnoho desetiletí chloubou obce a jeho další využití znemožnila již zmíněná povodeň. V říjnu tedy započala výstavba tohoto kurtu, v současné době je těsně před dokončením spodních vrstev. Zároveň bylo vystavěno parkoviště, které nám již dlouho chybělo! Kulturní život v obci také nezahálel, díky SDH Jílovice, TJ z.s. Jílovice a obci bylo pořádáno mnoho tradičních akcí, které navštívilo velké množství lidí a bylo tak zviditelněno dobré jméno obce Jílovice. Všem, kteří se byť malou měrou podíleli na organizaci a přípravách těchto akcí, chci alespoň touto cestou poděkovat! Dále chci poděkovat mladým hasičům a jejich vedoucím za jejich vzorný přístup. Bylo mi velkou ctí, předat jim v prosinci Čestná uznání a finanční dar, který jak doufáme, bude povzbuzením do další práce! V prosinci jsme společně rozsvítili vánoční stromek a těsně před Vánoci nás navštívila Marcela Březinová, která na tradičním posezení seniorů zazpívala několik vánočních songů.  Jelikož bohužel nemáme v obci zařízení, kde by se bylo možno sejít, využili jsme hostinec v nedalekých Jeníkovicích, kde nám připravili krásně vyzdobený sál a spoustu dobrého jídla, za což je třeba také poděkovat.

Co nás čeká v roce 2017? Budeme pracovat na dokončení Územního plánu obce, dále se bude dokončovat antukový kurt a jeho oplocení. Plánuje se zatrubení  náhona (Jílovického potoka) podél hřiště. Určitě budeme chtít zkolaudovat projekt „Zklidnění dopravy“. Bude se pracovat na přípravě projektu pro zvětšení poldru, který již nevyhovuje dnešním parametrům. No a potom uvidíme, co rok přinese a co bude ještě třeba!

Chci poděkovat všem, kteří se podílí na chodu obce a všem, kteří neodmítnou, když jsou požádáni o pomoc! Bez Vás by to bylo složité! Děkuji , určitě víte, ke komu mé díky směřují.  Nebudu jmenovat, je Vás hodně a nerad bych na někoho zapomněl. Já osobně jsem rád, že máme jít kam pro rohlíky, na pivko, že máme otevřenou skládku a posečené trávníky, že máme knihovnu, poštu, dočišťovací nádrže, chodníky, hřiště pro děti, kurty, parčík, mokřad, zastávku, no zkrátka, že nemáme důvod být tak nespokojeni, jak se tu snaží z mne neznámého důvodu několik jednotlivců vsugerovat ostatním! Bohužel to jsou právě Ti, kteří ničím nepomůžou a jejich sportem či přirozeností je kritika všeho mimo veřejnou schůzi zastupitelstva obce, kde se mohou k chodu obce vyjádřit. Tam, ale raději nechodí, to by museli čelit argumentům.

Vážení spoluobčané, rád bych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva popřál mnoho a mnoho zdraví, spokojenost a lásku. Ať se Vám splní vše, co se Vám nesplnilo v roce 2016! Ať rok 2017 je pro Vás dobrým a ještě lepším, než rok předešlý. Tolerujte své spoluobčany a oni ať tolerují  Vás. Jedině tak budeme žít spokojeně a pokud budeme zdraví, bude rok následující určitě pro všechny lepší a šťastnější!

Václav Ježek starosta obce

 

 

Záměr obce č.5/2016

Záměr obce – k uzavření Dodatku k Dohodě o rozsahu a způsobu užívání části nemovitých věcí ze dne 22.6.2015

Datum vyvěšení: 21.11.2016, datum sejmutí: 7.12.2016

Zápis č. 111 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.11.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 • Příprava předvánočních akcí.
 • Vyúčtování EE – sklad OÚ , Ohrádka, pošta, veř. osvětlení, nocležna řidičů.
 • Kontrola akumulačních kamen v nocležně řidičů – oprava 3 tis. korun.
 • Zatrubení náhonu – předpokládaná cena projektu – 35.400,- Kč.
 • V obecním obchodě a Na ohrádce – zapojení internetu.
 • 15.11. 2016 schůzka „ předkolaudační „ ve středu obce – starosta obce + projektant + Policie ČR + Silniční správní úřad v HK + dopravci.
 • Práce na výstavbě antukového kurtu pokračují.
 • Krádež v obci – řešeno Policií ČR.
 • Dodatek o nájmu „ Na Ohrádce „ :
  • nájem 100,- Kč na měsíc
  • doba nájmu : první a poslední víkend má nájemce
  • zadní místnost se bude vyklízet na rozhodnutí zastupitelstva
  • spolky 3 akce zdarma a možnost přednostně nahlásit termíny akcí, ostatní akce dle volných termínů v  kalendáři a za úplatu.
 • Rozsvícení stromu  – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Veřejná schůze 7.12. 2016 v 19.00 hod. Na Ohrádce
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 9.11.2016

Zápis č. 110 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.10.2016

 

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 

 • Opravy : osvětlení, zářivka v nocležně řidičů, jističe na poště.
 • Pan Kazda – prohlídka stanu v Bílém Újezdě  – výborný stav ( 1x postaven ) – cena 9 tis. Kč z původních 23 tis. Kč  –  zastupitelstvo souhlasí s koupí.
 • Žádost SDH – paní Benešové – zakoupit do klubovny dětí 20 ks židlí – zastupitelstvo souhlasí.
 • Obsluha ČOV – pan Jarkovský Jiří  na vlastní žádost končí a předává tuto činnost panu Slezákovi V. a to k 1.1.2017.
 • Malování nocležny řidičů – zajistí pan Vlček.
 • Chodník u pana Švarce není dán do původního stavu, starosta jednal s firmou, která kopala vedení k paní Slusarčukové, aby zajistila nápravu – do konce října bude opraveno.
 • Otevření obálky – 18.39 hod. „ Prodej části pozemku p.č. 115 v KÚ Jílovice „ – pan Černý Jan.
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.10.2016

Zápis č. 109 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.10.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Nebezpečný odpad – za odvoz obec zaplatila 2.651,- Kč.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  je  vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky jsou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. ( viz webové stránky obce )
 • Pasport komunikací obce je zadán firmě  PasProRea s nejnižší cenovou nabídkou – dokončen by měl být koncem února 2017.
 • Antukové hřiště – po schůzce s právničkou, se obě strany dohodly na podmínkách pronájmu a byl zpracován návrh nájemní smlouvy, který je nyní předán k prostudování a připomínkování zastupitelům.
 • Osvětlení v obci – členové zastupitelstva provedou kontrolu osvětlení a následně nahlásí závady .
 • Náhradní díly na rozbitý stan po povodni.  Starosta obce kontaktoval několik firem, které se zabývají prodejem a servisem a zápůjčkou stanů. Náhradní díly lze sehnat, ale naskytla se nabídka na odkoupení stanu, který byl 1x postavený ( 1 měsíc )  – cena je 8 tis. korun. Prohlídku a posouzení tohoto stanu zajistí SDH Jílovice – pan Kazda. ( stan je totožný se stanem obce )
 • Schůzka se zástupci Povodí Labe – spolupráce –  Povodí Labe provede rozhrnutí zeminy u Mokřadu, obec na oplátku povolila uložení vybagrované zeminy z náhonu  k Mokřadu.
 • Starosta obce oslovil několik firem na vypracování projektu na zatrubení náhonu u hřiště, který obec musí mít, aby mohla zrealizovat tento záměr.

Majitel pozemku ( náhon ) pan Černý souhlasí s odkupem pouze celého pozemku 163/2 ( 826 m2 ) a to

za  cenu 45,-  Kč/ m2. Obec, na žádost pana Černého, odprodá část pozemku u obecního skladu     č.115

(  15,1 m2 )  za cenu 100,- Kč/m2.  Zastupitelé souhlasí.

 • CDS Náchod –  olejové skvrny na komunikaci po autobusech. Úklid zajistí pak Procházka s tím, že posyp dodá CDS Náchod a obec vyfakturuje práci pana Procházky firmě CDS Náchod.
 • Prodej dlaždic občanům Jílovice – 50×50 cm za cenu 10,- Kč za kus . Požadavky hlásit starostovi obce.
 • Veřejná schůze zastupitelstva – 26.10. 2016 v 19,00 hod. ( Na Ohrádce ).
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.10.2016