Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 1. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádá o tuto dotaci, a to nejpozději do 15. 2. 2013. Dotace je poskytována ve výši 70% + 30% hradí obec.
 • Agentura domácí péče v ČM podala vyúčtování finančního příspěvku od obce Jílovice za rok 2012 (nákup kompenzačních pomůcek). Výše příspěvku v roce 2012 činila 7.500,- Kč, v roce 2013 poskytne obec 5.000,- Kč s tím, že v druhém pololetí 2013, v souvislosti s hosp. výsledkem, lze výši příspěvku přehodnotit.
 • Důchodci od Dědiny v ČM podali vyúčtování příspěvku od obce (doložili fakturu na dopravu). Také jim bude příspěvek na rok 2013 pokrácen a to na 5.000,- Kč.
 • Sportovci v ČM – FC České Meziříčí – schválen příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč.
 • Rybník „ Na Drahách„ – kontaminace – obec jej postoupila České ispekci životního prostředí v HK, která bude konat v rámci své působnosti další kroky. Na tomto postupu se domluvili zástupci obce Jílovice a Zemspolu a.s. při společném jednání.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smlouvu (zastavení vkladu) o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem (pozemek na hřišti) – případ řeší právnička.
 • MAS – schválen roční příspěvek dle smlouvy – 2.000,- Kč. Žádost o příspěvek na 1 obyvatele (20 Kč) byl zastupiteli prozatím zamítnut, proběhne jednání na mikroregionu a poté bude rozhodnuto
 • Vospol Přepychy – sepsaná smlouva na rok 2013 (odvoz a likvidace biologického odpadu – 200,- Kč/1 tuna). Cena je stejná jako v loňském roce, kontejner je bez poplatku!
 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí. Na výzvu od obce NEREAGUJÍ.
 • Soutěž ZLATÝ ERB – obec se nezúčastní, neboť má jiného zřizovatele svých internetových stránek.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámila tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím, že se ke stížnosti připojily i obce Bolehošť, Ledce a Očelice, kde síla signálu je velmi malá (zatím nebyla žádná odezva ze strany operátora).
 • Audit obce – 31. 1. 2013
 • Záměr obce – návrh na pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom je uvnitř dutý a hrozí nebezpečí pádu. Vzhledem k tomu, že je zde velká frekvence chodců, a že se v roce 2013 chystá rozšíření dětského hřiště, navrhují zastupitelé tento strom pokácet nyní – v období vegetačího klidu a to odbornou firmou.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
 • Obecní studna u Hošků – poškozena při dopravní nehodě – nahlášeno na pojišťovnu – opravu uhradí viník.
 • Školení bezpečnosti práce pro zaměstnace obce: pánové Štibinger, Procházka, Pavlík a Jarkovský. Školení proběhlo 22. 1. 2013.
 • Poldr – provést zátaras, aby nemohla odtékat voda do rybníku „Na Drahách“ – důvodem je odebrání vzorků a zjištění původu přítoku nežádoucích látek (silážních šťáv) do rybníku. Provede Jarkovský Jiří
 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26. 1. 2013.
 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí – 1. 2. 2013 (Sokolovna).
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                           starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7.1. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                           Omluveno :

 

 • Dům č.p. 86 – je vyklizen a určen k prodeji. ( dům pod Tomáškovými )
 • Obec sepsala smlouvu s panem Pavlíkem na odklízení sněhu ( manuálně ) okolo Kampeličky a obchodu.
 • Pozemkový fond, který vyhlásil obchodně-veřejnou soutěž na odpropdej pozemků v kat. území Jílovice, musel tuto soutěž zrušit z důvodu námitky ze strany obce Jílovice, která o této soutěži nebyla informována a nemohla své občany včas informovat o této skutečnosti.
 • Rybník „ Na Drahách „ – kontaminace zatím neznámou látkou ( dle předběžné ústní zprávy ze strany České inspekce životního prostředí v HK )  má voda vysoký obsah amonných iontů, které na sebe váží kyslík – tudíž voda neobsahovala takřka žádný kyslík.   Tento případ je řešen na základě stížnosti pronajímatele tohoto rybníku ( úhyn ryb ) a obec jej   postoupila České ispekci  životního prostředí v HK, která bude konat, v rámci své působnosti, dálší kroky.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – případ bude řešit právník.

 

 • Zklidnění provozu v obci – vydáno Územní rozhodnutí na oblast křižovatky ( cena 3.000,- Kč). Tato cena je platná za rok 2012. V roce 2013 jsou ceny za „ Územní rozhodnutí“ navýšeny a to na 10.000,- Kč.

 

 • Česká pošta oznámila obci, že jsme vhodná lokalita pro změnu svého působení. Navrhují mobilní službu tzv. Poštu PARTNER. S tímto návrhem obec nesouhlasí a zašle zamítavé vyjádření .

 

 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí.

 

 • Žádost pana Zuzka o souhlas obce o umístění FVE na střechu své nemovitosti z důvodu zásahu ochranného pásma na obecní pozemek – obec souhlasí ( pozemek bude v budoucnu sloužit jako komunikace – chodník )

 

 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámí tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím , že se ke stížnosti připojí i obce Bolehošť, Ledce  a Očelice, kde síla signálu je velmi malá.

 

 • Audit obce – 31.1.2013

 

 • Plechové garáže na hřišti byly osazeny okapy.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013.

 

 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí  – 1.2. 2013 ( Sokolovna ) . Příspěvek naší obce na tombolu – 1.000,- Kč.

 

 • Ples SDH  Jílovice 16.2. 2013

 

 • Zápis do ZŠ v Českém Meziříčí  – 18.1. 2013

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.12. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 • Obec obdržela od ing. Stejskala přepracovaný projekt – „ Zklidnění dopravy v obci „ – doplatek činil 54 tis. Kč.

 • Jednání s firmou Marius Pedersen – dojde ke zdražení likvidace odpadů od r. 2014 – firma má povoleno  skládkovat jen do roku 2020 a potom se má veškerý odpad spalovat. Musí platit o 150% zvýšené poplatky za skládkování.

 • Valná hromada MRT 4.12.2012. ( přítomni starosta a místostarostka Jílovice ) – info k MAS nad Orlicí, aby mohla tato skupina žádat o dotace  ( z důvodu zadlužení ), mají obce, které jsou jejich členy, zvýšít příspěvky  a to na 20,- Kč / 1 obyvatele. ( původně 1000 Kč, nově 6500 Kč..)

 • Žádost o dotace z POV  Královéhradeckého kraje – žádost odeslána a je požádáno o 600.000,- Kč na rekonstrukci obecních střech. Sklad , „Ohrádka“, obecní úřad s hasičskou zbrojnicí.

 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem. Starosta obce zjistí možnost dotace z KÚ Královéhradeckého kraje a pan Balucha zjistí cenu uniformy.

 • Jednání s firmou Zemspol – prověřena Smlouva „ o dobrém sousedství“, byly zjištěny nepřesnosti v termínech ( zpoždění ) předložení zkoušek odebraných vzorků studní. Jelikož jsou s negativním výsledkem, zastupitelé ustoupili od sankcí vyplývajících z nedodržení smlouvy.  Dále Zemspol požádal o prodloužení termínů odběrů vzorků, starosta prověří u majitelů kontrolovaných studní o poté bude rozhodnuto. Do této doby zůstávají termíny s šestiměsíčním cyklem. Bude odhlasováno na veřejné schůzi.

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013. Vstupenky budou na OÚ.

 • První „ Vítání občánků „ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 v budově obecního úřadu. ( 15,00 hod. )

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012  Otop zajistí pan Jarkovský Jiří . Úklid sálu a obsluhu zajistí všichni zastupitelé.

             Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

                                                                                                                                    starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 

 • Poškozené obrubníky a žlabovky „ Na Mrštníku „ budou vyměněny – výměnu provede firma Stavibet ČM z důvodu zachování záruky na dílo a částku za opravu uhradí firma, která zapříčinila poškození obecního majetku z pojištění vozidla, které poškození způsobilo.

 

 • Cukrovar v ČM  věnoval obci další maketu policisty – bude umístěna u Benešových.

 

 • Obec poskytla kriminální policii kvalitní záznam z kamer v případě vyšetřování trestné činnosti okrádání seniorů  v obci Ledce a Jeníkovice.

 

 •  Cesta od hospody až po zatáčku u Pumrových bude opravena v roce 2013 – vyfrézování hlubokých kolejí a následný nový potah –  po jednání starosty ,vše přislíbil ředitel SÚS v HK .

 

 • Obec uhradila firmě Vospol v Přepychách za odvoz a likvidaci biolog. odpadu 4.100,- Kč.

 

 • Nabídka firmy Sound&vision s.r.o – výkup starých nepotřebných elektro výrobků v ceně 2Kč/1kg. Zastupitelé s nabídkou souhlasí  a starosta projedná další podrobnosti.

 

 • Chodník okolo Zemánkových – směr ČM, majitelé nemovitosti vyjádřili nejprve nesouhlas se stavbou a to opakovaně 2x, proto se nechal přepracovat projekt . V současné době dali najevo svůj souhlas, ale obec už nebude měnit vypracovaný projekt, který nemalou finanční částou znovu zaplatila a bude realizovat svůj záměr dle nově přepracovaného projektu.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – požádat do 15.12.2012 – vypsaný titul „ Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti „ – obec bude žádat o dotaci na opravu střech : OÚ, hasičárna, budova Na Ohrádce a skladu u Černých .

 

 • Územní plán obce  – byla vydána kriteria pro návrh změn v ÚP. Kriteria jsou veřejně přístupná buď na nástěnce , nebo na stránkách obce : www.obec-jilovice.cz

 

 • Vodoprávní úřad v HK  zahájí správní řízení s panem Moníkem a Horákem , pokud do konce roku 2012 nedoloží na OÚ doklad o ekologické likvidaci 35 M3 odpadních vod z důvodu nepodepsání smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.  V současné době všichni, u koho byly zjištěny závady, či nedostatky u septiků, jímek apod. , zahájili kroky k nápravě a situaci řeší dle požadavků obce.

 

 • Nemovitost pana Bendiga – nájemníci poškodili majetek sousedům – situaci řeší Policie ČR..

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013. Obec přispívá na tuto kulturní akci částou 1.000,- Kč a  má k dispozici 10 míst. Lístky budou k vyzvednutí na OÚ v Jílovici. Bude vyhlášeno

 

 • Mikroregion Třebechovicko – schůzka jeho zástupců , kdy byla projednávána rentabilita mikroregionu.

 

 • Veřejná schůze dne 10.12.2012 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 • První „ Vítání občánků „ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 od 15.00 v budově obecního úřadu.

 

 • Zpívání u Kampeličky – 2.12. 2012 15.30 hod.

 

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.10. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 

 • Úhrada faktury za právnické služby pro naši obec za rok 2012 ve výši 16.700,- Kč.
 • Bioplynová stanice v Jílovicích je zkolaudována. Veškeré závazky majitele stanice, které vyplývají ze smlouvy, budou ze strany obce požadovány v plné míře. Kolaudační souhlas byl vydán bez schůzky na místě !
 • Výměna oken na obecním obchodě byla provedena. Obec označí svoji budovu znakem obce a nápisem : „ POTRAVINY „ ( předběžná cena  cca 1.500,- Kč ), který byl odstraněn se starými okny, dále vymění WC mísu a zajistí zhotovení  mříží do oken skladu. Provede p. Černý Josef
 • Audit obce – 4.10. 2012 – bez závad.
 • Bezúplatný převod pozemků od Správy a údržby silnic v HK ( SÚS ) do majetku obce. Jedná se o veškeré pozemky pod vybudovanými chodníky i ty , kde chodníky ještě nejsou, ale plánují se.
 • Územní plán obce  – byla vydána kriteria pro návrh změn v ÚP. Kriteria jsou veřejně přístupná buď na nástěnce , nebo na stránkách obce : www.obec-jilovice.cz
 •  Manipulační plocha na biolog. odpad – zastupitelstvo zvažuje nákup 1ks velkoobjemového kontajneru. V současné době jsou 2 ks zapůjčeny od firmy Vospol Přepychy, avšak do budoucna nám firma zapůjčí pouze jeden kus a druhý by nám byl dán do pronájmu. Po kalkulaci vychází výhodněji, kdyby  kontajner obec zakoupila ( cca 30.000,- Kč ).
 • 29.10.2012 – Veřejná schůze zastupitelstva – Na Ohrádce v 19.00 hodin.
 • Starosta obce informoval Policii ČR, že dopravci cukrové řepy porušují pravidla silničního provozu a navážejí cukrovku přes obec Jílovice po komunikaci od  Ledců , kam by se podle dopravního značení neměli vůbec dostat.

 

 • Příkop směrem od Jílovic k ČM, který byl na náklady obce upraven tak, aby mohl být sečen, je v současné době rozježděn dopravci cukrovky – nápravu zjedná pan Černý Vladimír.

 

 • Návoz kejdy do bioplynové stanice velkými fekály – stížnosti občanů, že vozidla jezdí přes obec.Sjednaná náprava – fekály mohou jezdit pouze cestou přes kopec. Je vydán zákaz ježdění přes obec !!! Pokud by některý z občanů zaznamenal porušení tohoto zákazu, bylo by dobré informovat vedení obce.

 

 • Odvoz zeminy, která se hromadí při čištění přítoku do ČOV , zajistí pan Černý Vladimír.

 

 • První „Vítání občánků“ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 v budově obecního úřadu.

 

 • Zpívání u Kampeličky – 2.12. 2012

 

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012

 

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.9. 2012

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:

 

 • Žádost soukromé pojízdné prodejny o zavážku uzenin a čerstvého masa do Jílovice  – jednohlasně zamítnuto.

 

 • Manipulační plocha za Labuťovými  – dokončení zpevnění tého plochy recyklátem. Od firmy Vospol zapůjčeny 2 velkoobjemové kontajnery na biologický odpad. ( 1ks na trávu, 1ks na větve )

 

 • Starosta obce podepsal smlouvu s firmou VOSPOL, spol. s r.o. v Přepychách, která provozuje kompostárnu a bude odebírat veškerý biolog. odpad z naší obce. Na základě této smlouvy nám byly zapůjčeny velkoobjemové kontejnery.

 

 • Záměr obce – oprava cesty přes kopec – směr Skršice.  Oprava komunikace byla provedená. Cena této opravy : 26.000,- Kč. Vedení Zemspolu velice ochotně naší obci při této opravě vypomohlo nejen svou technikou, ale i pracovními silami. Jedná se o provizorní opravu havarijního stavu! Další opravy budou provedeny ještě v měsíci září a to stříkaným asfaltem.

 

 • Oprava komunikace   ( krajových částí – 1,5 m na každé starně )   od Pumrových po rozcestí u Hubáčků ( silnice č. III./2992 ) . Opravu by měla provést odborná firma   na  náklady obce a to v ceně  160.000,- včetně DPH s 3 letou zárukou.

 

 • Záměr obce – výměna nových oken na obecním obchodě.

Cenové nabídky :            53.911,- Prát Ludvík , Králova Lhota

44.939,- Window Holding a.s. – Vekra

34.792,- STAVO Plast – Třebechovice p. O. ( firma vybraná             zastupiteli obce )

 

 • Obecní kronika – objenaná , bude mít 2 části a to část na zakládání fotografií a druhou na text..

 

 • Sběrná místa na odpad ( kontajnery ) budou označená tabulkami  – vyvěšení tabulek zajistí Jarkovský Jiří. Nové sběrné místo bude zřízeno u Obecního úřadu. Jedná se o prozatímní řešení !

 

 • Nemovitost pana Bendiga – ubytováno 14 osob na 3 měsíce. Obec požaduje zaplacení stočného a uhrazení 2 známek na vývoz popelnic. Smlouva na stočné je již podepsána p. Bendigem

 

 • Předání septiku obyvatelům bytovky-nejprve bude sjedána schůzka obou stran a to jak zástupců obce, tak zástupců bytovky.

 

 • Kamera Na Ohrádce – měla by být nainstalovaná 12.9.2012 ( odloženo pro nepřízeň počasí)

 

 • 30.9.2012 Loučení s létem (akce pro děti a rodiče) : rybářské závody u obchodu ( 7.30 h. – 12.00 h.) , loutkové divadlo ( 13.00 h. – 13.45 h.- vstupné dobrovolné ), projižďka na motorkách s možností focení, projížďka na koni, opékání buřtů, další občerstvení zajištěno. Bližší informace na plakátech.

 

 • Návrh zastupitelů obce, aby od měsíce 1.října 2012 byla funkce starosty změněna na funkci „ UVOLNĚNÉHO STAROSTY „ . Důvodem je vysoká časová náročnost spojená s výkonem této funkce. Odměna starosty by se pak řídila  Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích ). Celý návrh bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva. ( souhlas všech zastupitelů )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.8. 2012

Přítomno:  šest zastupitelů                                                            Omluven: p. Jarkovský Jiří

 

 • Demontáž  čističky odpadních vod u bytovky  je provedena a stávající místo bude nahrazeno septikem, který obec bezúplatně převede majitelům bytovky. Provoz septiku bude v plné režii vlastníků bytovky.

 

 •  Plot okolo skládky biologického odpadu bude dokončen a dílo předáno 28.8. 2012.

Provozní doba :  středa – 16.00 –  18.00 hod.

neděle – 16.00 – 18.00 hod.

Dozorem a obsluhou byl pověřen pan Štibinger.

Bude provedena úprava skladovací plochy asfaltovým recyklátem.

Obec bude jednat s firmou VOSPOL, spol.s r.o. v Přepychách, která vlastní kompostárnu a mohla by  zajišťovat odvoz biol. materiálu z naší skládky.

 

 • Smlouvy pro odprodej obecních pozemků, které využívali jiní vlastníci, jsou připravené  a průběžně se vyřizují.

 

 • Příčný práh na zpomalení provozu ( plastový ) na obecní komunikaci ( směr k Rezkovým ) – není problém s instalací, záleží na dohodě obyvatelstva využívající tuto komunikaci ( jde o písemný souhlas Halaxových, Pavlíkových, Černých, Lelkových, Svobodových , Brtníkových a Rezkových ).

Zástupce obce navštíví vlastníky nemovitostí a oni se svým podpisem vyjádří, zda-li jsou pro realizaci tohoto záměru.

 

 • Záměr obce – oprava cesty přes kopec – směr Skršice. Obec bude mít k dispozici asfaltový recyklát  s možností  přiobjednání služeb správy silnic. Oprava komunikace bude jen dočasná, ale měla by zlepšit průjezdnost a bezpečnost. Starosta obce bude jednat i s vedením Zemspolu, aby firma vypomohla s technikou, či jinými službami.

 

 • Oprava komunikace ( krajových částí ) od Pumrových po rozcestí u Hubáčků ( silnice č. III./2992 ) je zkalkulována na 892.867,- Kč s tím , že Krajský úřad HK – Odbor dopravy požaduje od obce 50% účast. Obec s tímto jednáním nesouhlasí , podá písemnou žádost na opravu bez účasti obce a dále navrhne opravu komunikace od Pavlíkových po Vošvrdovi, kde jsou vyjeté koleje od vysokonákladových vozů. Tento stav zapříčiňuje špatný odvod vody ( mimo kanálové vpusti ) a ohrožuje majetek vlastníků nemovitostí, kteří si stěžují na podmáčení svých objektů.

 

 • Záměr obce – výměna nových oken na obecním obchodě. Zástupci obce osloví 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky.

 

 • Dlažba „ na Ohrádnce“ – po odsunutí stavební buňky na skládku biolog. odpadu , bylo to místo opraveno a vydlážděno – cena 22.700,- Kč.

Zbývajíci šedý štěrk bude rozvezen na šotolinové hřiště. Tyto práce zajistí TJ Jílovice.

 

 •  Do 31.8. 2012 bude jeden regál v hasičské zbrojnici vyčleněn pro  majetek obce, který je určen pro základní požární výbavu v případě ohrožení ( rozdělovač, hadice apod. ) Také obecní stříkačka bude označena tak , aby bylo zřejmé, že je to obecní majetek. Tyto změny zajistí pan Josef Balucha.

 

 • Nákup nové obecní kroniky s možností vkládat foto – cena cca 4.000,- Kč.

 

 • Sběrná místa na odpad ( kontajnery ) budou označená tabulkami , kde obec upozorní na to, že místa jsou monitorována ( fotopasti ) – stížnosti občanů na zneužívání našich odpadových nádob cizími osobami.

 

Vypracovala: M. Škopová                                            Schválil:  V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.8. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                          Omluven p. Černý Vladimír

 

 • 13.8. 2012 – započata demontáž stávající čističky odpadních vod u bytovky a napojení  do kanalizace obce – dokončení do 25.8. 2012. ( cena 158.846,- Kč ). Samostatný jistič k této čističce, který byl osazen v bytovce je převeden na jiného vlastníka. ( žádost podal pan Fauler ). Dosud veškeré náklady na elektřinu čističky hradila obec.

 

 • 14.8. 2012 přesun buňky z Ohrádky na skládku biolog. odpadu za Labutovými. Místo po odsunuté buňce bude upraveno a dodlážděno.

 

 • Část smluv pro odprodej obecních pozemků, které využívali jiní vlastníci, jsou připravené k podepsání a finančnímu vyrovnání. ( smlouvy byly  sepsány právníkem )

 

 •  Nákup nového pláště a duše na traktůrek. Cena 1700,- Kč.

 

 • Vodné v obchodě je již přepsané na nového pronajímatele. ( oznámila Veolia )

 

 • Příčný práh na zpomalení provozu  na obecní komunikaci ( směr k Rezkovým ) – není problém s instalací, záleží na dohodě obyvatelstva využívající tuto komunikaci ( jde o písemný souhlas Halaxových, Pavlíkových, Černých, Lelkových, Svobodových , Brtníkových a Rezkových ).

 

 • Používání hydrantu na hřišti za účelem nácviku požárních útoků  oznamují telefonicky tyto zodpovědné osoby : paní Martina Černá  ( členka SDH Jílovice  – oznámení podává za nácvik žen a dětí ) a pan Jan Špaček ( člen SDH Jílovice – oznámení podává za nácvik mužů ).

 

 • Do 31.8. 2012 bude jeden regál v hasičské zbrojnici vyčleněn pro  majetek obce, který je určen pro základní požární výbavu v případě ohrožení ( rozdělovač, hadice apod. ) Také obecní stříkačka bude označena tak , aby bylo zřejmé, že je to obecní majetek. Tyto změny zajistí pan Josef Balucha.

 

 • Stížnost pana Luňáčka na špatný stav kanalizace ve středu obce – oprava této části bude provedena jako dočasné řešení dané situace, kdy se k výpusti do kanalizace ( v místě , kde je vyříznutý obrubník ) vyřízne do asfaltu sběrná šachta a na ní se osadí kanalizační kryt.

 

 • Závod cyklistů – 18.8.2012 – obec v tomto termínu zajišťuje bezpečné projetí účastníků závodu přes naší obec ( směr od Třebechovic do  ČM )  a to v těchto hodinách :                                                                               13.20 hod.  – 13.30 hod.

15.45 hod. –   16.00 hod.

V kraji se totiž 18. srpna uskuteční Grand Prix Královéhradeckého kraje v cyklistice, na kterou se do kraje sjede 20 cyklistických týmů z celé Evropy a České republiky. Velká cena kraje se letos koná poprvé a navazuje Velkou cenu Hradce Králové, která se v krajském městě koná již řadu let.

Trasa krajské Grand Prix povede z Pivovarského nádvoří v Hradci Králové ( přes Jílovici ) do Opočna, Dobrušky, Olešnice v Orlických horách, Deštné v Orlických horách a přes Rychnov nad Kněžnou do Třebechovic pod Orebem.

Vypracovala: M. Škopová                                                                Schválil V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.7. 2012

Přítomno: 6 zastupitelů

Omluvena: p. Škopová

 

 • Doplatek projektu „Zklidnění v obci“ (zpracovatel Ing. Stejskal) – 27.200,– Kč.

 

 • Rekonstrukce obecního skladu – byly natřeny vstupní dveře, proběhne výměna okna a oprava střešní krytiny

 

 • 12. -13. 10. 2012 = volby do zastupitelstev Krajských úřadů

 

 • Ukončeno šetření „Znehodnocení postavy policisty“ – pachatel neznámý

 

 • Skládka za Labuťovými je již ve fázi oplocení, podklad bude uválen a přemístěna buňka na nářadí z „Ohrádky“

 

 • Proběhlo jednání s dodavatelem prvků na dětské hřiště, k podepsání smlouvy však nedošlo, a to z důvodu vysoké cenové nabídky. Budou osloveni další dodavatelé.

 

 • Proběhlo jednání se zástupcem firmy Marius Pedersen ohledně zvýšení cen likvidace odpadu na rok 2013

 

 • 31.7.2012 proběhne předání obchodu s potravinami novému nájemci.

 

 • Byly osloveny 4 firmy na zhotovení díle dle projektu „Úpravy čistícího zařízení pro dům č.p. 109“ (Stavoka Kosice, ŽAP- VaK Opočno, Stavibet České Meziříčí, ZVČ). Na obec byla doručena pouze 1 cenová nabídka od firmy ZVČ za cenu 158.846,– (projektová cena cca 260.000,–). S firmou ZVČ bude sepsána smlouva.

 

 • Splátky stočného k 30.6.2012 byly uhrazeny od všech trvale žijících obyvatel obce. Stále probíhá jednání s majiteli 4 chalup.

 

 • Obec obdržela žádost od f. ZEMSPOL České Meziříčí a.s. k současnému provozu BPS Jílovice. Bude zasláno stanovisko, že obec souhlasí s uvedením BPS do trvalého provozu.

 

 • Obec souhlasí s umístěním závory před vjezdem do BPS za Labuťovými.

 

 • Na základě stížnosti obyvatel bytové jednotky u obchodu proběhlo jednání s firmou „Veolia Transport“ ohledně startování autobusů v ranních hodinách před bytovou jednotkou. Byla přislíbena nápravná opatření.

 

 

 

Zapsala: Z.Šolcová                                       Schválil: V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.7. 2012

Přítomno: šest zastupitelů

Omluvena: p. Škopová

 

 • Mikroregion Třebechovicko – zažádáno o dotace na vybavení  dětského hřiště ( plánovaná lokalita – obecní prostor u Holečků ) – v současné době jsou dotace zamítnuty s tím, že další kolo pro hodnocení bude v září 2012.

Obec již měla vybrané komponenty na hřiště a osloví  3 firmy,  které zpracují cenové nabídky.

V případě, že obec neobdrží dotaci, zafinancuje vybavení hřiště z obecního rozpočtu.

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,-  instalace do 20.7.2012.

 

 • Štěrk na skládku za Labuťovými zatím za 24 tis. korun.

 

 • ZVČ bude končit s pracemi pro obec a pro další případné práce bude osloven pan Mach nebo  Zemspol ČM.

 

 •  Školení pro pracovníky, kteří vykonávají chemické postřiky v obci provede pan Vošvrda.

 

 • Audit obce : – dílčí        –  4.10. 2012

konečný – 31. 1.  2013

 

 • Řešení stížností pana Pumra na pana Vlčka – poškození soukromého majetku ( vjíždění na soukromý pozemek motorkou ). Pan Vlček byl se stížností obeznámen. Bude-li další stížnost – tu už postoupí obec k řešení komisi do Třebechovic p. O. ( sepsaná veřejnoprávní smlouva ).

 

 • Další podnět od pana Pumra na propadlý chodník u Horákových a přerostlé větve u Rohlenových, které zasahují do chodníku – vyřešeno. Zařídil starosta

 

 •  Buňka na hřišti bude přemístěna na skládku za Labuťovými  ( sklad nářadí )

 

 • Cena projktu septiku k čp. 109  ( bytovka k Výravě ) – 9.500,- Kč  ( místo čističky )

 

 •  Nákup nových zámků k OÚ a hasičárně  – rozbité. Zařídí p. Černý J.

 

 • Stížnost pana Luňáčka na špatný stav kanalizace ve středu obce – oprava této části bude realizována při řešení  středu obce  – úpravy návsi ( je počítáno v projektu)

 

 • Oprava kanalizace za Labuťovými byla vyčíslena na 185 tis. Kč + DPH.

 

 • V období silných dešťů je v důsledku splavení stavební suti od Kostincových znečištěn pozemek manželů Gregorových – řešení :  drenáže – provedou manželé Gregorovi a pan Černý Kamil , po pozemku p. Černého Kamila .  Výkop na náklady obce. Bude napojen p. Kostinec a p. Černý na své náklady.

 

 • Neplacení stočného –  za 2. čtvrtletí  nezaplatilo 8 rodin – na veřejné schůzi bude odhlasován postup řešení při nesplnění povinností platit pravidelně stočné.

 

 • Zadán požadavek na cenovou nabídku na realizaci septiku čp. 109 firmám : ZVČ HK, ŽAP Vak Opočno, Savoka Kosice a Stavibet ČM.

 

 • Zeleň okolo domu paní Křížkové – špatný stav a údržba ze strany majitelů nemovitosti, kdy obec souhlasila s výsadbou pod podmínkou vhodné úpravy a udržby zeleně.

Obec vyvolá jednání s požadavkem  nápravy .