Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.6. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                                             Omluven: Černý Vladimír

 

 • Schůzka zastupitelstva s panem Ing. Koubou, který podal zprávu o stavu kanalizace v naší obci, stav ČOV. Dále pak připomněl zastupitelům, že by měly probíhat kontroly jímek, septiků a žump u vlastníků nemovitostí ze strany obce. Každý vlastník by měl názorně ukázat zástupci z obce, kde bude možné provádět případný odběr vzorku vypouštěných odpadních vod – vše by mělo být uvedeno v protokolu, který vypracuje obec.

 

 • Obec zajistila a zafinancovala úpravu šachty na vodoměr a opravu rozvodu vody v šachtě a po hřišti. Šachta byla hlášená jako navyhovující pro firmu, která provádí odečty počítadel.

 

–          Materiál na opravu rozvodu vody na kurtech  = 2360,- Kč

–          Materiál na rozvod vody u tenisové zdi  = 4600,- Kč

–          Umyvadla z UH včetně obložení a zabezpečení proti  krádeži na mytí, který bude instalován na stěně tenisové zdi = 22.500,- Kč

–          Práce za instalatérské práce = 4400,- Kč

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,-  – měla by zajist velmi dobré záznamy i v noci. – objednáno

 

 • Kanalizace za Labuťovými by měla být dokončena do poloviny července 2012.

 

 • Závora na hřišti – instalována, klíče předány – zajistil pan Černý Josef.

 

 • Rozbité sklo na zastávce BUS – opraveno – zajistil starosta obce

 

 • Nově vysázené keříčky u Kánských zasychají – osloven dodavatel, který prošetří situaci

 

 • Plotostřih, který byl pro poruchu před dvěma roky nahrazen novým výkonnějším, z neznámých důvodů zmizel.

 

 • Zastupitelstvo se dohodlo, že do areálu „ Na ohrádce „ nebude povoleno vodit psy. Důvodem je znečišťování prostoru výkaly. Místo bude též označeno zákazovými tabulkami.

 

 • Zřízení nového sběrného místa v naší obci  –  u hospody. Na základě žádosti z loňského roku u firmy EKO-KOM  na zřízení nového sběrného místa , získala obec  zdarma do pronájmu 4 ks nádob na odpad .

 

 • Majetek obce – čerpadlo  a pronajatý majetek z Mikroregionu Třebecovicko –  stan,  jsou v plné kompetenci obce. ( znamená to, že jejich zapůjčení, či jiná manipulace bude realizovaná přes obec )

 

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                          Schválil: V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.6. 2012

Přítomno: Šest zastupitelů

Omluven: p. Černý Vladimír

 

 

 • Pronájem obchodu – sepsání smlouvy o pronájmu s paní Grulichovou – ( smlouva bude navržena paní právničkou )

 

 • Neinvestiční náklady obce na školné pro děti , které navštěvují školy nebo školky v HK – 18.000,- Kč.

 

 • Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila firma Zemspol, je řádně opraven. Děkujeme za spolupráci vedení Zemspolu.

 

 • Obec zajistila úpravu šachty na vodoměr a opravu rozvodu vody v šachtě a po hřišti. Šachta byla hlášená jako navyhovující pro firmu, která provádí odečty počítadel.

 

 • Revize na výsuvného žebříku byla provedena na dobu dvou let. ( cena 500,- Kč ) – zajistil starosta obce ve spolupráci s p. Černým Vladimírem

 

 • Prasklý řemen na traktůrku – nákup řemenu ( 2.500,- Kč ) opravu provedl starosta.

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,- – měla by zajist velmi dobré záznamy i v noci.

 

 • Závora na hřišti – zastupitelstvo se dohodlo, že příjezd do areálu hřiště bude omezen závorou, kdy klíče obdrží : OÚ – 1ks, SDH – 2ks, TJ -1ks. Vozidlo je povoleno pouze pro nakládku a vykládku zásob.

 

 • Přípojka el. energie pro myslivecké sdružení ( areál bažantnice u Minaříkových ) bude zajištěno třemi betonovými sloupy, nikoliv kabelem v zemi, který byl původně v projektu a ke kterému nedala obec souhlasné stanovisko.

 

 • Připojení na hydrant v období odběru ať už při tréninku nebo při soutěžích ( SDH ) – je povinnost nahlásit tento vyjímečný odběr panu Kyralovi v ČM. – dohodu zajistil starosta obce , zástupci SDH

jsou informováni a starosta požaduje od SDH jméno zodpovědné osoby. Bude doplněno během týdne!

 

 • Žádost od firmy Vodafone – úprava vysílače za účelem posílení signálu – souhlas obce

 

 • Záměr obce oplotit budoucí skládku biolog. odpadu u Labuťových vedl zastupitele k malém výběrovému řízení pro dodavatele oplocení. Byly osloveny 4 firmy s těmito výsledky:

 

–        Ploty Zeman            77.000,- Kč

–        Martin Bek              80.000,- Kč

–        Stavba plotu HK     75.660,- Kč

–        Pavel Syčák             73.743,- Kč

Cenové rozdíly jsou minimální, po důkladnějším prošetření nabídek, vybere zastupitelstvo v příštím jednání konkrétní firmu.

 

 

Vypracovala M. Škopová                                                                              Schválil V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.5. 2012

 • AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce – vše bez závad

 

 • Prodej pozemku u bioplynové stanice firmě Zemspol ČM a nákup pozemku na hřišti od firmy Zemspol ČM. – jednání proběhlo úspěšně. Pan ing. Syrůček souhlasil s prodejem pozemku , které je ve vlastnictví Zemspolu.

 

 • Vyvrácené nové obrubníky a rozdrcené žlabovky na komunikaci na Mrštníku ( novostavba JUDr. Thiela ) – dle příslibu p. Thiela bude vše zapsáno ve stavebním deníku zhotovitelskéé firmy CANABA a odstraněno před předáním stavby. K předání díla bude přizván starosta obce.

 

 • Opakovaný záměr obce o pronájem obchodu.

Zájemci o pronájem obchodu : paní Grulichová, paní Seňková, M.B.M CZ s.r.o. a pan Hoviet Lam.

 

 • Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila firma Zemspol, má být opraven do konce května 2012. 28.5.2012 nebylo ještě splněno. Opravu má zajistit pan Černý Vladimír. K poničení došlo již v březnu!

 

 • Montáž dvougaráže na hřišti byla zrealizovaná a cena díla i s teréními úpravami a podkladní betonovou deskou činí 105 tis. korun. Teréní úpravy starosta obce nepřevzal a požaduje na zhotoviteli kvalitnější práci !

 

 • Oprava střechy na budově Obecního úřadu stála 7.300,- Kč ( opravu provedl pan Čiháček )

 

 • Rozbitý křovinořez – provedená oprava

 

 • Zničená maketa policisty – řeší Policie ČR dle kamerového záznamu , který poskytla obec.

 

 • Komunikace směr Výrava – zaslána žádost o doasfaltování krajů komunikace. SÚS předložila návrh na opravu ve výši 300 tis. Kč a požaduje spoluúčast obce ( 50% ). Starosta obce bude jednat s ředitelem Cukrovaru v ČM o možném příspěvku na tuto opravu.

 

 • Jednání s právničkou JUDr. Kláskovou ohledně zpracování smluv o prodeji pozemků a o možné úpravě obecní vyhlášky, kdy by obec chtěla do této vyhlášky zapracovat sankce za porušení zákazu volného pobíhání psů. Sankce by měly být natolik vysoké, aby majitele donutili učinit taková opatření, aby jejich psi nemohli volně pobíhat po vsi.

 

 • Prodej buňky na hřišti za nejvyšší cenovou nabídku.

 

 • Jednání s majiteli pozemků panem Černým Kamilem a panem Švarcem. Pilířek HUP pana Černého je na pozemku pana Švarce ( bylo zjištěno novým zaměřením , které proběhlo v obci )

 

 • Kanalizace u Labuťů – jsou položeny trubky, mostek musel být vybourán a opraven spád ( tyto práce navíc se promítnou v ceně díla )

 

 • ČOV – výborné výsledky z odebraných vzorků. Myslivci na tuto lokalitu nasadili 10 ks divokých kačen.

 

 • Záměr obce – oprava obecního skladu : oprava trámů, a střechy, nátěr vrat, výměna okna .

Vypracovala: M. Škopová Schválil: V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14. 5. 2012

 • 15.5. 2012 – AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce

 

 • Oplocení skládky biolog. odpadu za Mergancovými – druhá cenová nabídka od firmy Martin Bek ( 98.844,- Kč včetně DPH ). Jedná se o 123 bm oplocení do výše 160 cm + 6m brána.

 

 • Mikroregon Třebechovicko by měl obdržet dotaci ve výši 210 tis. korun . ( teoreticky by měla i naše obec dostat malou část této dotace )

 • Výměna obecního pozemku u bioplynové stanice ) firmě Zemspol ČM za pozemek na hřišti. – jednání obou stran vyvolá pan starosta.

 

 • Kolaudace bioplynové stanice se odkládá z května na srpen 2012 – oznámil pan Černý.

 

 • Žádost pana Hvězdy Emila, Jílovice 94 o snížení stočného pro jeho rodinu z důvodu neutěšené finanční situace , kdy on sám vyživuje 5dětí. Zastupitelstvo se dohodlo jednohlasně na snížení úhrady za stočné ze 7 osob na 5osob platících stočné.

 

 • Vyvrácené nové obrubníky na komunikaci na Mrštníku – na vině je firma dodávajíci materiál na stavbu panu Kostincovi – proběhlo jednání mezi starostou obce a firmou Stavibet, kdy firma Stavibet vyjmula poškozenou část ze záruky a pan Kostinec si na své vlastní náklady uvede poškozenou komunikaci do původního stavu.

 

 • Opakovaný záměr obce o pronájem obchodu. Zájemci o pronájem obchodu s potravinami se mohou hlásit do 29.5.2012

 

 • Čistička u bytovky č.p. 109 – obec nechala vypracovat projekt se záměrem, aby místo, kde je čistička, bylo osazeno septikem – čištění odpadních vod bude zajištěno obcí – dočišťovacími rybníky ( ČOV ).

 

 • Starosta obce jednal s firmou , která zajišťuje obci telekomunikační služby. Výsledkem jednání je úspora 30 tis. Kč pro mobilní telefony za 2 roky. Také náklady na pevnou linku by se měly snížit o 30% za rok.

 

 • Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila firma Zemspol, bude opraven a to do konce května 2012. Opravu zajistí pan Černý Vladimír na náklady Zemspolu, jakožto viníka .

 

 • Montáž dvougaráže na hřišti byla zrealizovaná dle příslibu firmy do 15.5. 2012. ( ukotvení garáže a rozdělení prostoru provede pan Černý Josef )

 

 • Obec zajistila obnovu antivirového programu na 2 roky ve stávajícím  sysému.

 

 • Pojištění majetku zajišťuje obec s Českou pojišťovnou v celkové hodnotě 15.600,- Kč na rok.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 2.4. 2012

Mikroregion Třebechovicko pořádá 15.9.2012 turnaj v malé kopané. Zájemci se mohou přihlásit !

 

§        Město Třebechovice pod Orebem zřídilo od 1.1.2012 Městskou policii. Pro naší obec to znamená, že po sepsání smlouvy s městem Třebechovice p. O. lze využívat služeb policie pro naší obec.

 

§        Starosta naší obce požaduje od vydavatelů měsíčníku „ HALÓ „ omluvu za nevhodnou a nepovolenou úpravu příspěvku naší obce v posledním čísle tohoto plátku.

 

§        V knihovně a na OÚ naší obce poroběhla výmalba těchto prostor. Práce provedl pan Vlček z Jílovic.

 

§        Kanalizace u Labuťů – proběhlo šetření s výsledkem, že proběhne napojení do kanalizace obce. ( spád je vyhovující ). V říjnu 2005, kdy byla dokončena kanalizace „ Na Drahách“, byl úsek od Labuťů prohlášen projektantem jako nenapojitelný do obecní kanalizace z důvodů minimálního spádu. ( pouze za použití  přečerpávání ).  V roce 2012 je spád vyhovující .  Zkrátka časy i názory se mění. Důležité je, že problém bude vyřešen.

 

§        Obec poptává cenové nabídky na oplocení plochy za Mergancovýmí, která by měla sloužit jako řízená skládka biologického odpadu ( větve , listí , tráva apod. )

 

§        Střecha na OÚ – opět zatéká do obytné části, nutné co nejrychleji řešit opravu. Opravu by měl provést pan Čiháček, protože prováděl celkovou opravu střechy .

 

§        Veškeré geometrické plány obce jsou dokončeny – podaná „ Žádost o dělení pozemků „ na Stavební úřad v Opočně .

 

§        Úklid v obci po zimním období provádí místní mládež – Aneta Jarkovská,  Adam Rydl a Ondřej  Ježek.

 

§        Zeleň v obci – objednáno : 12 ks javorů na dosázení , výměna zeleně pod Baluchovými za vhodnější rostliny, ořezání tůjí okolo hřiště, likvidace keřů „ Na Ohrádce „ před budovou – prostor se zaseje trávinou – vhodnější údržba a zamezení znečištění tohoto prostoru.

 

§        Poškozený betonový kroužek a kryt revizní šachty na dočišťovacích nádržích ( rozjeto traktorem a.s. Zemspol) p.Černý Vladimír jakožto zástupce a.s. uznal zodpovědnost za tento skutek a zařídí výměnu poškozených dílů za nové!

 

§        Drobné opravy v obci jsou zadány firmě ZVČ HK v tomto rozsahu :

 

          zhotovení patek a dlažbové podlahy pro dvougaráž Na Ohrádce

          dovezení hlíny a  dorovnání terénu okolo hřiště

          zhotovení desky a instalaci v šachtě na vodoměr na volejbalovém kurtu

          vybrání příkopu před Novákovými

          prohloubení příkopu před ČOV ( usazovací jímka )

          oprava obrubníků a dosypání hlíny „ Na Drahách „  ( cca 100 m) u Štibingerů

          oprava 3 ks kanalizačních šachet ( 1x před Vlčkovými, a 2x na konci obce směr ČM )

 

Další náměty od občanů na opravy a údržbu jsou vítány !

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.3. 2012

 • Část pozemku, kde by měl vést obecní chodník ( okolo hřiště – směrem k Zuzkovým ) povede částí po cizím pozemku – obec projednala tuto záležitost s vlatníkem pozemku, který s prodejem souhlasí a dohodnutá cena za 1 m2 je 50,- Kč.
 • Dohodnutá cena stočného pro firmu Zemspol . ( srážkové vody = 6.580,- Kč/1rok, za trvale přihlášené osoby = 1.400,- Kč/1rok ).
 • Projednány další nabídky na kamerový systém v obci. – vysoké cenové nabídky a další související náklady s provozem tohoto systému. Obec bude řešit problém zakoupením tzv. FOTOPASTÍ, které jsou přenosné a pořicovací cena jedné fotopasti je okolo 5 – 7 tis. Kč.
 • Žádost České pošty  o povolení instalace žaluzíí. Situaci prošetřil pan starosta s tím, že pronajímatel si sám uhradí instalaci okenních žaluzií.
 • Zakoupení plechových garáží Na Ohrádku na uskladnění lavic, dřeva  a nářadí pořebné pro provozování kurtů. Cena jedné plechové garáže o rozměrech 5×3 metry činí 11.000,- Kč. Obec plánuje zakoupit 2 tyto garáže ( země původu Polsko ) . Prostor pod garážemi musí být předem připravený         ( vydlážděný ) – prodávající firma zajistí dopravu i montáž – to vše je v ceně garáže. Stávající buňka bude zlikvidována a prostor pod ní vydlážděn.
 • Čistička u bytovky ( směr Výrava, levá strana ) – zhotovení vypracování projektu na zrušení stávající čističky, která již nemusí být provozována z důvodu, že obec má vyřešené komplexní čištění odpaních vod pro celou obec uvedením v činnost ČOV (dočišťovací nádrže). Starosta obce chce vyřešit tuto situaci co  nejrychleji.
 • Počítačový program na evidenci obyvatel obce „ Triáda“ je nevyhovující z důvodu servisování, kdy cestovné technika ( Praha ) je daleko větší nežli samotný servisní úkon. Starosta obce osloví jinou firmu a v příští pracovní schůzce předloží případné návrhy.
 • Starosta obce svolává na 19.3. 2012 Veřejnou schůzi s místem konání Na Ohrádce .  (začátek 19.00 hod.)

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.2. 2012

 

 • Část pozemku, kde by měl vést obecní chodník ( okolo hřiště – směrem k Zuzkovým ) povede částí po cizím pozemku, proto obec bude jednat s vlatníkem této části o odkoupení – jedná se cca o 5 m2.

 

 • Zpracování kanalizačního řádu – je provedena  závěrečná verze.

 

 • Obecní sklad u Černých, zpracován projekt na jeho rekonstrukci. V roce 2012 obec nepočítá s opravou této nemovitosti z důvodu finanční náročnosti. Zastupitelstvo také rozhodlo, že pozemek okolo této budovy nebude předmětem prodeje, dokud nebude budova opravena.

 

 • Obecní obchod – prozatím se přihlásil o pronájem jeden zájemce.

 

 • Zamrzlé drenážní odtoky vody nad Benešovými – nutné sledovat.

 

 • Oprava obecního rozhlasu – některé části slov při hlášení nejsou slyšet. Oslovena firma Soft Radio Vodňany. Cenová nabídka též na revizi celé rozhlasové soustavy. ( 25.000,- Kč )

 

 • Dotace na naučnou ovocnou stezku – Mikroregion  odstoupil od tohoto titulu.

 

 • Obec zažádá Pozemkový fond o převedení pozemků, které jsou buď přímo součástí obce, nebo v nedalekém okolí, aby jeho vlastníky byla obec. ( varianty : koupě nebo bezúplatný převod )

 

 • Zastupitelstvo schválilo příspěvek  10.000,- Kč pro Farní sbor ČCE v Klášteře nad Dědinou na opravu kostela –  konkrétně na opravu omítek, oplechování , výměnu oken, zrestaurování postranních dveří.

 

 • Žádost České pošty  o povolení instalace žaluzíí, které by byly vedeny jako technické zhodnocení budovy, proto by obec měla toto zhodnocení hradit ze svého rozpočtu. Postup České pošty se zastupitelům nepozdává a proto celou věc prošetří pan starosta a podá v příští pracovní schůzce zastupitelům přesné informace k této situaci.

 

 • Diskuse o zakoupení plechové garáže Na Ohrádku na uskladnění lavic, dřeva  a nářadí pořebné pro provozování kurtů. Zajistit cenové nabídky do příští schůzky zastupitelů. ( cenové nabídky zajistí pan starosta a Jiří Jarkovský )

 

 • V roce 2012 proběhne oprava komínu na OÚ ( závada z revize komína ) a oprava střechy dle projektu  – opět zatéká do obytné části budovy.

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.2. 2012

 • Výpověď smlouvy o pronájmu obecního obchodu s potravinami – podala paní Špačková – k 31.7.2012.

Obec tímto oznamuje případným zájemcům, že mohou podat žádost o pronájem obchodu pouze za účelem obchodování potravinami a smíšeným zbožím.

 • Podepsání smlouvy s firmou EMPLA z HK, která bude zajišťovat odběry vzorků odpadních vod.

 • Obec objednala 10 ks rádíí, které zajišťují příjem obecního hlášení v obydlích našich občanů. ( cena 24.000,- Kč ).

 • Obec Jílovice je přihlášena do prezentace obecních znaků v našem regionu.

 • Na tradiční ples v Bolehošti, jehož spolupořadatelem je i obec Jílovice, bylo poukázáno 2.100,- Kč..

 • Nové kamery na křižovatku u Pumrových a OÚ – cenová nabídka – 43.000,- Kč. Kvůli vysoké nabídce budou osloveny další firmy, které by mohly zrealizovat záměr obce za nižší ceny.

 • Seznámení zastupitelstva s činností Občanského sdružení „ Důchodci od Dědiny „ v ČM . Program činnosti je zveřejněn na vebových stránkách a úřední desce obce. ( členy jsou i občané z Jílovic – 6 ).

O členství mohou požádat i ostatní občané. Příspěvek obce na činnost tohoto sdružení bude v příštích letech počítán dle počtu jílovických členů v tomto sdružení.

 • Mikroregion Třebechovicko – příspěvek naší obce je nezměněn = 18,- Kč za 1 občana.

 • Obec požádala o dotaci na titul : OVOCNÁ STEZKA. Představa zastupitelstva je vysázet naučnou stezku směrem k dočišťovacím nádržím. V řešení jsou však pozemky, které by musela vlastnit obec a dotace, která bude pro letošní rok asi velmi nízká.

 • Projekt – „ Zklidnění provozu v obci „ byl diskutován členy zastupitelstva, kteří připomínkovali předložené návrhy – ty bude následně řešit projektant.