Zápis č. 117 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.3.2017

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p .Kazda

 

 • Stížnost majitele pozemku č. 8/4 na „černé stavby“ – bude probíhat místní šetření dne 31.3.2017 za účasti starosty obce.
 • Hřiště – dokončení firmou Hojný dne  4. 2017 .  Bude následovat brigáda TJ 4.4. v 16,00 hod. – rozhrnutí hlíny + úprava okolo areálu + úklid víceúčelového hřiště.

Antuka na hřiště – termín dodání 12.5. – vystavena zálohová faktura na 100.000,- Kč.

 • Dohoda naší obce o spádovosti mateřské školy s obcí Jeníkovice. ( přednost při přijetí budou mít děti z Jílovice  ).
 • Inventury – při inventarizaci bylo zjištěno, že chybí 1 ks lavice od pivního setu. Ztráta se zatím šetří , ale opatření je takové, že lavice budou zamčeny nejen v garáži, ale ještě  přepásány lankem s kladkou.

Rozhodnutí zastupitelstva : i přesto, že zastupitelé lavice nepoužívali, tak se složí na nákup nového setu, který se musí doplnit z důvodu, že byl financován z Mikroregionu Třebechovicko a udržitelnost projektu je 10 let.

 • Stížnost na čp. 14 – nepříjemný zápach z kouře z komína. – prozatím starosta vyřešil domluvou!
 • Hlína u „ Mokřadu „ je rozhrnuta, bude následovat osetí luční travinou. – ukončeno jednání s Vodoprávním úřadem v HK. ( veškeré požadavky byly splněny )
 • Myslivecké sdružení – obec  pro tento spolek zakoupila stromky v hodnotě cca 7000,- Kč. Členové stromky vysází a provedou odplevelení okolo mladých stromů u Mokřadu.
 • Parkování na chodnících a zelených plochách obce – obec v minulosti vydala přísný zákaz na parkování na chodnících a zelených plochách – tento zákaz porušují opakovaně návštěvy majitelů nemovitostí č.p. : 4,14, 28 a 94 a to i Ti, kteří o zákazu byli informováni a činí tak zcela vědomě! Majitelé budou písemně vyrozuměni o přestupcích a pokud nedojde k nápravě bude veškerá pořízená fotodokumentace předána Policii ČR.  ( nejen že je znepřístupněn průchod chodníkem, ale dochází k poškozování majetku obce – vyvrácené , vlámané obrubníky apod. )
 • Byla provedena oprava veřejného osvětlení. Opravu zajistil starosta obce. (bude nutno realizovat rekonstrukci, osvětlení již za hranicí životnosti – hledání vhodného dotačního titulu)!
 • Prodej obecního traktůrku – obálková metoda, otevírání obálek – vyhlašovací cena 20.000,- Kč. Došly dvě obálky s těmito nabídkami :        20.500,- Kč
 1.                  22.000,- Kč   ( tato nabídka vyhrála  )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 29.3.2017

Zápis č. 116 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8.3.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • SDH – žádost o příspěvek na nákup uniforem 10 ks – cena  celkem 42.526,- Kč.  Zastupitelstvo souhlasí.
 • Návrh rozpočtu obce – starosta  seznámil zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu s tím, že návrh bude vyvěšen na úřední desce a poté schválen na veřejně schůzi.
 • Nabídka firmy – promítání filmů „ Letní kino „ drahá služba – zastupitelstvo zamítá tuto nabídku.
 • SDH Jílovice – kontrola auta + kontrola soutěžní mašiny  – nutná oprava – prasklá nádrž. Zařizuje p. Pavlík Jaroslav
 • Inventury – při inventarizaci bylo zjištěno, že chybí 1 ks lavice od pivního setu. Ztráta se zatím šetří , ale opatření je takové, že lavice budou zamčeny nejen v garáži, ale ještě  přepásány lankem s kladkou. Zodpovídat za jejich stav a kompletnost bude p. Kazda! Lavice byla pořízena z dotace, nutno dodržet udržitelnost projektu 10 let!
 • Rozšíření poldru směr Libníkovice – návrh řešení zpracovává Agroprojekce Litomyšl ( Ing. Tměj ).
 • Hlína u „ Mokřadu „ je rozhrnuta, bude následovat dorovnání a osetí luční travinou.
 • Znečištění obce ledkem –  starosta obce zajistil nápravu – dopátral viníka z Piletic. Firma zajistila okamžitou nápravu a komunikace byla vzorně uklizena. (Ohroženy byly dočišťovací nádrže pro obec, kam jsou svedeny veškeré uliční vpusti) Nahlášeno na ŽP a zapsáno v knize havárií, pro případ, špatného výsledku vzorku z nádrží!
 • SDH Jílovice zve všechny na ples 10.3. 2017 ( Vysoký Újezd ) a karneval 12.3. 2017 ( Vysoký Újezd )
 • Skládka biologického odpadu bude otevřena od12.3.2017 každou neděli od 16.00 do 17.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 8.3.2017

Zápis č. 115 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.2.2017

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Skládka biologického odpadu – pozemek byl vyjmut ze zemědělského půdního fondu.
 • Systém sběru a recyklace obalových odpadů – ECO-COM – zpětný odpad – obec obdržela 25.576,- Kč.
 • Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků ( fotografie na obci ), otevřený poklop zásobníku – vše bylo předáno Ministerstvu zemědělství s žádostí o informace!

Reakce předsedy představenstva ZEMSPOL a.s. – Zaslán dopis do datové schránky obce, kde informuje

o neopodstaněnosti sdělení v zápise č.114 ohledně skladování řepných řízků. Zastupitelstvo rozhodlo, že

bude oslovena ČIŽP, aby se k danému problému a fotografiím vyjádřila.

Policie ČR předala starostovi přehled činnosti v obci Jílovice za rok 2016..

 • HZS Třebechovice nabízí okolním obcím své služby – cena by byla předem dohodnuta. V současné době záleží na místním spolku SDH, zda-li v rámci svých možností jsou schopni tyto služby vykonávat vlastními silami. SDH  Jílovice postoupí tuto službu HZS  v Třebechovicích p. O. – starosta obce domluví podmínky.
 • Antuka na hřiště – vybrána firma SCHMID – Stará Boleslav , kde byla dohodnutá cena 250 tis. Kč včetně DPH. Smlouva bude v nejbližší době podepsána.
 • Policie ČR řešila nebezpečnou situaci v silničním provozu (silně znečištěná komunikace „Na Ladech“)
 • Stížnosti občanů na zápach v obci z navezené hlíny „ Na Ladech „ a znečištěnou komunikaci.
 • Stížnost občanů na nepříjemný zápach z kouřovodu z nemovitosti v centru obce. ( majiteli nemovitosti bude zasláno upozornění )
 • Stížnost občanů na volně pobíhající psy – majitelé budou obeslány dopisem.
 • SDH Jílovice žádá o příspěvek od obce :

–   ples ( 10.3. 2017 ) – 1000,- Kč,  ( schváleno )

–   karneval    ( 12.3. 2017 ) – 1000,- Kč. ( schváleno )

–   vycházkové uniformy 8- 10 ks ( do příští schůzky dodat cenu jedné uniformy )

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.2.2017