Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 6. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :  0

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být předáno 10.7.2013. TJ zajistí krátký program u příležitosti otevření tohoto dětského koutku.

 

 • Čištění kanalizace + monitoring. Vybraná firma AQUA Servis a.s. RK již započala s pracemi a v současné době je odvezeno 20 tun  materiálu, který byl odstraněn z naší kanalizace. Práce částečně brzdí deštivé počasí, kdy nelze čištění provádět.

 

 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří ( 90cm ) – zaplacená záloha ( 40 tis. Kč ) . montáž dle smlouvy do  17.6. 2013.

 

 • Opravy cest, obrubníků, vjezdů a chodníků provedla firma Stavibet ČM v hodnotě 45.938,- Kč. Obec uplatňovala úhradu od pojišťovny – pojišťovna uhradila obci požadovanou částku.

 

 • Položení dlažby  ( cca 30 m2 ) na OÚ. Obec osloví více řemeslníků na realizaci těchto prací. Po předložení nabídek, bude vybrána nejvýhodnější z nich.

 

 • Rekonstrukce koupelny v obecním bytě ( stáří 40 let ) . Zaspupitelé návrh schválili s tím, že bude provedeno malé výběrové řízení na tuto akci. Bude spojeno s rekonstrukcí koupeny.

 

 • Firma ACT Plus  dodala obci záložní zdroje k PC pro případy výpadku el. energie.

 

 • Energetické průkazy pro obecní budovy – povinnost obcí od roku 2013  jsou vyžadovány jen v případě, že zastavěná plocha budovy ( + plocha podlaží ) bude mít výměru více než 500 m2. Toto platí  do roku 2015, kdy bude hranice plochy snížena na 250m2. To znamená , že budova OÚ bude muset tento průkaz mít!

 

 • Ponájem koupaliště – žádost pana Hladíka ( není obyvatelem obce ) – zamítnuta zastupitelstvem.            ( tři pro.., čtyři proti.. )

 

 • Knihovna – instalace novějšího PC pro evidenci knih, nutné objednat nějaký levnější program na evidenci knih –  informace o cenách programů zajistí obsluha knihovny.

 

 • Brigáda – úklidové práce ve vsi a úklid půdy v Kampeličce provede slečna Aneta Jarkovská.

 

 • Žádost  firmy Matex, která má realizovat   přípojku el. energie zemním kabelem pod chodníkem a v zelené části na pozemek pana Macha V. Zastupitelé se dohodli, aby přípojka byla provedena rozšířením stávajísí sítě – to znamená přidáním jednoho sloupu el. vedení.  – projekt přepacován  a přípojka povede tak jak požadovala obec.

 

 • Žádost Pečovatelské služby v ČM o navýšení příspěvku na činnost – projednání a zhodnocení provede zastupitelstvo v 2. pololetí tak jak bylo domluveno.

 

 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků (chyba ze strany právničky) uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – pan Syrůček novou smlouvu nepodepsal ( leden 2013 ). Z důvodu Obnovy katastrálního operátu pak bylo nutno dát znovu pozemky zaměřit (cena 4300,-) V současné době konečně došlo k podpisu uvedené smlouvy ze strany prodávajícího.

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – došlo k vyjednávání s těmito podmínkami ze strany obce :  – po celou dobu omezení rychlosti na 30km/hod., 2x týdně Policie ČR v obci, oprava silnice před povolením i po ukončení objížďky, zmonitorování stavu nových částí obecních chodníků včetně nových obrubníků – pro případ poškození ( Mrštník ), instalace patníků v zatáčce proti Pumrovým, kde vede obecní kanalizace. Starosta obce bude však prosazovat, aby objížďka nebyla přes naší obec vůbec realizována. Podmínky, ze strany obce, byly požadovány jen z důvodu, že by obci bylo nařízeno, aby objižďu povolila. ( objížďka by trvala asi  1 měsíc – červenec )

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 5. 2013

       Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:  0

 • Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu. Zástupci ČEZu na stížnost reagovali omluvou se sdělením, že poruchy vznikly na vysokém napětí.
 • Obec obdržela dotaci 90.000,- Kč, o kterou bylo požádáno za účelem spolufinancování projektu na kanalizaci.
 • Dotaci na dětské hřiště obec neobdrží a proto se zástupitelé dohodli, že zajistí nákup některých prvků na dětské hřiště a to ve výši cca 127 tis. Kč. Je to suma, kterou by obec zaplatila i v situaci, kdyby dotace byla přidělena. (návrhem komponentů budou pověřeny i místní maminky)
 • Čištění kanalizace + monitoring. Na službu čištění kanalizace byly osloveny 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Výsledky nabídek zúčastněných firem (ceny jsou bez 15% DPH):
1. SEZAKO.….. 298.430,-Kč
2. KRÁLOVÉHRADECKÁPROVOZNÍ…… 1.136.890,-Kč
3. AQUA SERVIS, a.s. RK……150.000,- Kč
Zastupitelé se jednoznačně dohodli pro oslovení firmy Aqua Servis a.s. RK.
 • Obec uhradila 10.200,- Kč za nákup pletiva (na ochranu stromků proti okusu zvěře) a nákup stromků, jehož výsadbu a ochranu pletivem zajistili členové Mysliveckého sdružení Králova Lhota. Výsadba byla provedena v okolí poldru.
 • Žádost o odkoupení obecních pozemků před nemovitostmi p. Jarkovského a p. Hemelíka – zastupitelé souhlasí, (podmínky budou shodné jako u ostatních smluv o odprodeji). V současné době nelze pozemky zaměřit, jelikož ještě není dokončen převod od SÚS HK pod chodníky.
 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří (90cm) – obec osloví 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Nabídky budou poptávány v širším plastovém profilu (zlatý dub), trojsklo. Následně po výměně této prosklené stěny bude muset následovat výměna dlažby ve vstupní hale OÚ.
 • Opravy cest, obrubníků, vjezdů a chodníků provedla firma Stavibet ČM v hodnotě 45.938,- Kč. Obec bude uplatňovat úhradu od pojišťovny.
 • Kontrola firmy EKOLAMP  – 24. 4. 2013 – kontrola proběhla bez připomínek.
 • Kontroly a revize komínů pro občany naší obce proběhnou ve dnech 10. – 12. 5. 2013. Požadavky nahlaste na OÚ. (cena 280 Kč / potvrzení o kontrole + poplatek za čištění komínu)
Důležité upozornění pro občany:
V pondělí 20.5.2013 se koná Veřejné zasedání zastupitelstva, kde se bude za účasti Ing.arch. Pavla Kramáře projednávat Územní plán obce Jílovice
Vypracovala : M. Škopová                                                               Schválil :V. Ježek
                                                                                                  starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 22. 4. 2013

   Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluveno:  0
 
 • Instalace kontejneru  (velikost 40x40x120cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn v obchodu. Zajistí starosta obce
 
 • Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez jakéhokoliv informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu.
 
 • Vjezd u nemovitosti pí. Křížkové – opravu provede firma Stavibet ČM, rozbité obrubníky na „Mrštníku„ jsou opravené, další vyvrácené obrubníky u nemovitosti p. Kovandy – oprava z pojistky firmy BEZEDOS  (řešil p. starosta).
 
 • Žádost pana Šafáře o vybudování vjezdu –  náklady spojené s realizací uhradí majitel nemovitosti.
 
 • Žádost pana Holečka – vybudování pojezdové brány s tím, že část bude zajíždět na pozemek obecního úřadu. (zastupitelstvo souhlasí)
 
 • Čištění kanalizace + monitoring. Na službu čištění kanalizace byly osloveny 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Monitoring, který byl proveden, nemohl být dokončen z důvodu havarijního stavu kanalizace na některých místech a také z důvodu silného zanešení.
 
 • Česká pošta  – změna formy obsluhy, na změnu obec nepřistoupila, chce ponechat stávající poskytování služeb ze strany České pošty. Služby budou tedy zachovány s tím, že další jednání proběhne v dubnu 2014.
 
 • Žádost o dotaci na vycházkové uniformy pro SDH byla zamítnuta ze strany KÚ v HK. SDH v Jílovicích si musí v případě trvajícího zájmu uhradit uniformy sám, obec by přispěla částkou 10 000 Kč. Nutno písemně zažádat. To se týká i startovací plochy pro soutěže, zastupitelstvo požaduje předložení konkrétního písemného požadavku s vyčíslenou předběžnou cenou.
 
 • Žádost pana Mergance o prodloužení termínu splátky za odkoupení pozemku od obce – zastupitelé souhlasí a prodlužuje se termín do 30. 6. 2013 s tím, že v tomto termínu bude uhrazena celá dlužná částka za koupi, tak jak vyplývá ze smlouvy.
 
 • Žádost pana Hvězdy E. o placení stočného ve čtvrtletních splátkách – zastupitelstvo zamítlo!
 
 • Žádost  firmy Matex, která má realizovat přípojku el. energie zemním kabelem pod chodníkem a v zelené části na pozemek pana Macha V. Zastupitelé se dohodli, aby přípojka byla provedena rozšířením stávající sítě – to znamená přidáním jednoho sloupu el. vedení. Souhlas nebude udělen (firma musí přepracovat projekt)
 
 • Vybudování dětského hřiště bude realizováno jen za předpokladu získání dotace. Dotace pro naši obec je stále v jednání.
 
 • Žádost o odkoupení obecních pozemků před nemovitostmi pana Jarkovského a Hemelíka – zastupitelé souhlasí. (ceny budou shodné jako u ostatních smluv o odprodeji)
 
 • Kontrola firmy EKO-KOM  – 24. 4. 2013 – kontrola nového sběrného místa
 
 • Kontroly a revize komínů pro občany naší obce proběhnou ve dnech 10. – 12. 5. 2013. Požadavky nahlaste na OÚ (cena 280 Kč / potvrzení o kontrole + poplatek za čištění komínu 50-100Kč).
 
 • Nákup notebooku pro účetní – 14.387,- Kč.
 
 • Zametení obce strojem – obec zaslala žádost o tuto službu na SÚS v HK.
 
 • Propadlá silnice směrem na Třebechovice – obec zaslala žádost o opravu na SÚS v HK.
 
 • Plán činnosti na rok 2013 :   
1. Výměna vchodových dveří na OÚ
2. Oprava střechy skladu
3. Vyčištění a monitoring kanalizace
4. Realizace dětského hřiště za předpokladu získání dotace
5. Úprava chodníku u p. Pavlíka Jos.
6. Dokončení schodiště u obchodu – vybudována i bezbariérová část
7. Dokončení výsadby javorů
8. Oprava kanálové vpusti u Luňáčků
9. Běžné opravy a údržby
 
 
 
Vypracovala: M. Škopová                                                                      Schválil:V. Ježek
                                                                                                        starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8. 4. 2013

  Přítomno :  šest zastupitelů                                                   Omluveno :  p. Škopová (nemoc)
 • Informace z účasti starosty a místostarostky obce na Valné hromadě Mikroregionu Třebechovicko:
  • Plánovaný turnaj ve MRT ve fotbalu je plánován na 7. 9. 2013, každá obec MRT by měla opět sestavit družstvo. Družstvo obce Jílovice získalo v roce 2012 1. místo.
  • Skupina MAS disponuje pro rok 2013 prostředky ve výši 900 tis. Kč
 • Stav kanalizace v obci Jílovice prověřena speciální kamerou. Pro tyto účely oslovena firma SEZAKO. Místy byl zjištěn až havarijní stav (zejména hlavní trasy v obci), místy se kamera do potrubí vůbec nedostala, proto bude objednáno auto na vyčištění kanalizace, které tato místa propláchne a vysaje napadané kameny v místech porušené kanalizace a poté bude opět objednána kamera na nový monitoring.
 • Zpracování „Plánu financování obnovy kanalizace“ je v ceně mandátní smlouvy Ing. Kouby(neplatil se)
 • Byla podána Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje na zpracování projektu obnovy kanalizace .
 • 10. 5. 2013 bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, odvezen bude 13.5.2013.11. 5. 2013 bude proveden svoz nebezpečného odpadu. Obě akce budou včas zveřejněny v informativních tabulích v obci a vyhlášeny rozhlasem.
 • Stížnost na časté výpadky elektrické energie v obci bez předběžného ohlášení bude zaslána na ČEZ Distribuce – zajistí p. Ježek a pí. Šolcová.
 • Zakoupení nového počítače pro účetní z důvodu velmi zastaralého stávajícího (nelze již aktualizovat účetní software) – vyžádána cenová nabídka od f. ACT Plus Dobruška (správce sítě OÚ Jílovice).
 • Žádost p. Hemelíka a p. Jarkovského Zdeňka na možnost odkoupení části pozemků před jejich nemovitostmi – pozemky budou zaměřeny na náklady žadatelů. Souhlas zastupitelů.
 • Areál „Na Ohrádce“ konečně zapsán v mapách Katastrálního úřadu.
 • Poškozená komunikace Na Mrštníku v roce 2012 při stavbě nemovitosti pana Kostince byla uplatněna již v roce 2012 jako pojistná událost, nyní bude předložena faktura za opravu a obec obdrží pojistné plnění . Práce proběhnou od 17.4.2013
 • Stížnost p. Křížkové, č.p. 57 na přívaly vody do její nemovitosti v době dešťů byla řešena panem starostou. Obec zajistí materiál a úpravu obrubníků,  práci majitel nemovitosti.
 • Obec oznamuje všem občanům, že má skladem k odprodeji plastové popelnice na kolečkách(714,- Kč/ks). Zájemci se mohou přihlásit.
Vypracovala : Z. Šolcová                                                                Schválil :V. Ježek
                                                                                                                starosta obce

 

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11. 3. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                 Omluveno:  0
 11
 • Kontejner (velikost 40x40x120 cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude v nejbližší době nainstalován.
 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – opravila SÚS.
 • Obec zajistí zakrytí části náhonu na hřišti sítí. Současný stav nevyhovoval, na síť se zachycoval nános, bude vyztuženo kovovým profilem. Zajistí starosta a p. Jarkovský.
 • V knihovně byl instalován internet od firmy ACT Plus Dobruška.
 • Žádost manželů Vošvrdových o povolení uskladění materiálu na obecní pozemek před jejich domem. Důvodem je oprava střechy u jejich nemovitosti. (souhlas všech zastupitelů)
 • Příspěvek pro SDH Jílovice na karneval – 1250,- Kč.
 • Uniformy pro hasiče – odezva ze strany Krajského úřadu v HK není zatím žádná.
 • Žádost pana Macha o povolení k výstavbě plotu (souhlas všech zastupitelů)
 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ZATEPLENÍ BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – starosta prověřil situaci s tím, že by bylo vhodné využít tuto dotaci v roce 2014, kdy by proběhla částečná oprava Kampeličky v takové míře, aby dotace byla uznána. U obecního úřadu bude zjištěna cena prosklených dveří a celé prosklené stěny a v případě příznivé ceny by obec tuto výměnu provedla ve vlastní režii – bez dotace. Starosta zajistí cenové nabídky.
 • Dotace z KÚ v HK „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel„ – lze získat tuto dotaci v objemu 3 – 4 mil. korun na opravu naší kanalizace. Ing. Kouba zpracoval návrh na opravu naší kanalizace (cenu obec záměrně nezveřejňuje z důvodu vyhlášení veřejné soutěže). Cena je předběžná a výběrovým řízením by se měla výrazně snížit. Oprava je rozdělena do 5 etap a měla by se rozložit alespoň do 5 let. V roce 2013 – 2014 bude provedena tato oprava: od Nováků směrem do obce po Zuzkovi, před Ruštukovými, od Pavlíkových po Kampeličku a před Zemánkovými směrem k ČM. V jarních měsící proběhne kontrola kanalizace kamerovým systémem, aby práce na opravách probíhaly v úsecích, které jsou zjevně nutné opravit. O tuto dotaci je možno žádat pouze z důvodu vybírání stočného v obci!
 • Poškozený a silně znečištěný chodník před nemovitostí pana Exnera – majitel byl na tuto skutečnost upozorněn a musí zjednat nápravu.
 • Chodník před Studničkovými – nerovný a nebezpečný. Starosta a místostarostka prověřili podnět pí. Studničkové a uznali ho za oprávněný. Obec oslovila firmu Stavibet ČM, která bude v obci provádět ještě další opravy.
 • Návrh zastupitelů, aby kaštan, který je na pozemku pana Schejbala, ale velkou částí přesahuje na obecní pozemek, byl ze strany majitele prořezán. Zajistí starosta.
 • Obec oznamuje všem občanům, že má skladem k odprodeji 9 plastových popelnic na kolečkách (714,- Kč/ks). Zájemci se mohou přihlásit.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
             Vypracovala: M. Škopová                                                             Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                             starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                            Omluveno :  0

 

 • Instalace kontajneru  ( velikost 40x40x120 cm ) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn u obchodu. Odpad bude možné též ukládat do papírových krabic , které budou umístěny v buňce na skládce biolog. odpadu. Tyto nádoby poskytla firma likvidující tento odpad, se kterou obec uzavřela smlouvu.

 

 • Hudba do obecních rozhlasů – nabídka hudby, která je osvobozena od poplatků OSA. Cena této nabídky činí 1500,- Kč jako jednorázový poplatek. Zastupitelé souhlasí se zakoupením .

 

 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – oznámeno SÚS v HK – prozatím umístěno označení dočasné.

 

 • Úhrada stočného a komunálního odpadu pro občany Jílovic proběhla v sobotu 16.2. 2013, jeden obyvatel, kterému nevyhovuje platba stočného bez možnosti splátek odmítl smlouvu podepsat, z tohoto důvodu mu bude stará smlouva písemně vypovězena! Zároveň se omlouváme obyvatelům za delší čekání a děkujeme všem za trpělivost !

 

 • Poškozená studna před Hoškovými  – studna byla poškozena vozidlem. Obec nahlásila tuto skutečnost jako pojistnou událost. Na základě toho uhradila pojišťovna obci 6.000,- Kč, jako pojistné plnění.

 

 • Oznámení paní Grulichové –   pronajmutý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále. ……… Pan Holeček prohlédl stav mrazícího pultu s výsladkem, že mrazící box je plně funkční.

 

 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ ZATEPLENÍ  BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda-li  by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky,  byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – podrobnosti zjistí starosta obce. ( výše dotace činí 90 % )

 

 • Jednodenní seminář k soutěži „ VESNICE  ROKU „ probíhá v březnu tohoto roku – zúčastní se starosta a místostarostka obce.

 

 • Obec povinně zřizuje nový účet u ČNB – tento účet bude využíván pouze pro příjem dotací. ( termín je do 31.3.2013 )

 

 • Projekty na opravu kanalizace budou vypracovány pro tyto části obce : od Novákových po Zuzkovi, od hospody po Vošvrdovi, před Pavlíkovými a Kampeličkou, od Zemánkových po Vaňkovi.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Ples pořádaný spolkem –  „ KOPEČKÁŘI „-  se koná dne 8.3.2013.

Hudba : „ Mosty„Třebechovice p.O.

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4. 2. 2013

Přítomno : šest zastupitelů                                       Omluveno : p. Balucha (nemoc)
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádala o tuto dotaci. Cenová nabídka je na 367.613,- Kč – z toho 30% by hradila obec a 70% by bylo pokryto z dotace. Pokud bude dotace schválena, záměr obce postavit nové dětské hřiště, bude realizován.
 • Místní knihovna bude od 28. 3. 2013 bez připojení na internet. Obec oslovila firmu ACT Plus Dobruška, která zajístí nové připojení na internet.
 • Schůzka „Mikroregionu„ – dne 7. 9. 2013 pořádá Mikroregion Třebechovicko fotbalový turnaj.
 • Nákup ručního vozíku na posyp buď pískem, solí nebo lze používat k hnojení (cena 13.000,- Kč)
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – prodejní cena jedné uniformy činí 3.500,- Kč. Obec požádala Krajský úřad v HK o finační příspěvek na nákup těchto uniforem.
 • Oznámení paní Grulichové – pronajatý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále.
 • Kamna Na Ohrádce jsou propálená – byla uplatněná reklamace a následně byly vráceny finace. Pan Maksymov objednal nová kamna v ceně 8.000,- Kč. (zastupitelé souhlasí).
 • Pošta – Partner 1, jak je obci nabízena nová služba ze strany Pošty – starosta projednal celý systém služeb se starostou obce Zdechovice, kde tato služba je v činnosti od 1. 1. 2013. Starosta Zdechovic tuto službu naprosto odsoudil a předal dosavadní poznatky s tím, že kdyby věděl, jak služba bude probíhat, nikdy by s touto službou zastupitelstvo nesouhlasilo. Starosta Jílovice celou situaci ještě prošetří s tím, že budeme hledat další možnosti a řešení.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Operátor po obdržení dopisu reagoval takto:
Reaguji na Vaší žádost o rozšíření pokrytí území signálem. Váš požadavek byl postoupen na technické oddělení, které danou situaci prověřilo s tímto vyjádřením: Mezi obcemi Očelice a Bolehošť stavíme základnovou stanici, která by měla být dokončena pravděpodobně v 1Q/2013. Její vliv by měl sahat ještě k obci Ledce. U obce Jílovice bude její vliv pravděpodobně nulový. Pro Jílovice aktuálně neplánujeme žádné zlepšení pokrytí.
 • Audit obce – 31. 1. 2013 – bez závad
 • Záměr obce – pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom bude pokácen do 15. 2. 2013.
 • Veřejná schůze Na Ohrádce je svolána na 11. 2. 2013 od 19.00 hod.
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
 • Ples pořádaný spolkem „KOPEČKÁŘI„ se koná dne 8. 3. 2013.
            Hudba: „Mosty“ Třebechovice p.O.
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil: V. Ježek
                                                                                                                          starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 1. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádá o tuto dotaci, a to nejpozději do 15. 2. 2013. Dotace je poskytována ve výši 70% + 30% hradí obec.
 • Agentura domácí péče v ČM podala vyúčtování finančního příspěvku od obce Jílovice za rok 2012 (nákup kompenzačních pomůcek). Výše příspěvku v roce 2012 činila 7.500,- Kč, v roce 2013 poskytne obec 5.000,- Kč s tím, že v druhém pololetí 2013, v souvislosti s hosp. výsledkem, lze výši příspěvku přehodnotit.
 • Důchodci od Dědiny v ČM podali vyúčtování příspěvku od obce (doložili fakturu na dopravu). Také jim bude příspěvek na rok 2013 pokrácen a to na 5.000,- Kč.
 • Sportovci v ČM – FC České Meziříčí – schválen příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč.
 • Rybník „ Na Drahách„ – kontaminace – obec jej postoupila České ispekci životního prostředí v HK, která bude konat v rámci své působnosti další kroky. Na tomto postupu se domluvili zástupci obce Jílovice a Zemspolu a.s. při společném jednání.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smlouvu (zastavení vkladu) o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem (pozemek na hřišti) – případ řeší právnička.
 • MAS – schválen roční příspěvek dle smlouvy – 2.000,- Kč. Žádost o příspěvek na 1 obyvatele (20 Kč) byl zastupiteli prozatím zamítnut, proběhne jednání na mikroregionu a poté bude rozhodnuto
 • Vospol Přepychy – sepsaná smlouva na rok 2013 (odvoz a likvidace biologického odpadu – 200,- Kč/1 tuna). Cena je stejná jako v loňském roce, kontejner je bez poplatku!
 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí. Na výzvu od obce NEREAGUJÍ.
 • Soutěž ZLATÝ ERB – obec se nezúčastní, neboť má jiného zřizovatele svých internetových stránek.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámila tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím, že se ke stížnosti připojily i obce Bolehošť, Ledce a Očelice, kde síla signálu je velmi malá (zatím nebyla žádná odezva ze strany operátora).
 • Audit obce – 31. 1. 2013
 • Záměr obce – návrh na pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom je uvnitř dutý a hrozí nebezpečí pádu. Vzhledem k tomu, že je zde velká frekvence chodců, a že se v roce 2013 chystá rozšíření dětského hřiště, navrhují zastupitelé tento strom pokácet nyní – v období vegetačího klidu a to odbornou firmou.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
 • Obecní studna u Hošků – poškozena při dopravní nehodě – nahlášeno na pojišťovnu – opravu uhradí viník.
 • Školení bezpečnosti práce pro zaměstnace obce: pánové Štibinger, Procházka, Pavlík a Jarkovský. Školení proběhlo 22. 1. 2013.
 • Poldr – provést zátaras, aby nemohla odtékat voda do rybníku „Na Drahách“ – důvodem je odebrání vzorků a zjištění původu přítoku nežádoucích látek (silážních šťáv) do rybníku. Provede Jarkovský Jiří
 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26. 1. 2013.
 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí – 1. 2. 2013 (Sokolovna).
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                           starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7.1. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                           Omluveno :

 

 • Dům č.p. 86 – je vyklizen a určen k prodeji. ( dům pod Tomáškovými )
 • Obec sepsala smlouvu s panem Pavlíkem na odklízení sněhu ( manuálně ) okolo Kampeličky a obchodu.
 • Pozemkový fond, který vyhlásil obchodně-veřejnou soutěž na odpropdej pozemků v kat. území Jílovice, musel tuto soutěž zrušit z důvodu námitky ze strany obce Jílovice, která o této soutěži nebyla informována a nemohla své občany včas informovat o této skutečnosti.
 • Rybník „ Na Drahách „ – kontaminace zatím neznámou látkou ( dle předběžné ústní zprávy ze strany České inspekce životního prostředí v HK )  má voda vysoký obsah amonných iontů, které na sebe váží kyslík – tudíž voda neobsahovala takřka žádný kyslík.   Tento případ je řešen na základě stížnosti pronajímatele tohoto rybníku ( úhyn ryb ) a obec jej   postoupila České ispekci  životního prostředí v HK, která bude konat, v rámci své působnosti, dálší kroky.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – případ bude řešit právník.

 

 • Zklidnění provozu v obci – vydáno Územní rozhodnutí na oblast křižovatky ( cena 3.000,- Kč). Tato cena je platná za rok 2012. V roce 2013 jsou ceny za „ Územní rozhodnutí“ navýšeny a to na 10.000,- Kč.

 

 • Česká pošta oznámila obci, že jsme vhodná lokalita pro změnu svého působení. Navrhují mobilní službu tzv. Poštu PARTNER. S tímto návrhem obec nesouhlasí a zašle zamítavé vyjádření .

 

 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí.

 

 • Žádost pana Zuzka o souhlas obce o umístění FVE na střechu své nemovitosti z důvodu zásahu ochranného pásma na obecní pozemek – obec souhlasí ( pozemek bude v budoucnu sloužit jako komunikace – chodník )

 

 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámí tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím , že se ke stížnosti připojí i obce Bolehošť, Ledce  a Očelice, kde síla signálu je velmi malá.

 

 • Audit obce – 31.1.2013

 

 • Plechové garáže na hřišti byly osazeny okapy.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013.

 

 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí  – 1.2. 2013 ( Sokolovna ) . Příspěvek naší obce na tombolu – 1.000,- Kč.

 

 • Ples SDH  Jílovice 16.2. 2013

 

 • Zápis do ZŠ v Českém Meziříčí  – 18.1. 2013

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.12. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 • Obec obdržela od ing. Stejskala přepracovaný projekt – „ Zklidnění dopravy v obci „ – doplatek činil 54 tis. Kč.

 • Jednání s firmou Marius Pedersen – dojde ke zdražení likvidace odpadů od r. 2014 – firma má povoleno  skládkovat jen do roku 2020 a potom se má veškerý odpad spalovat. Musí platit o 150% zvýšené poplatky za skládkování.

 • Valná hromada MRT 4.12.2012. ( přítomni starosta a místostarostka Jílovice ) – info k MAS nad Orlicí, aby mohla tato skupina žádat o dotace  ( z důvodu zadlužení ), mají obce, které jsou jejich členy, zvýšít příspěvky  a to na 20,- Kč / 1 obyvatele. ( původně 1000 Kč, nově 6500 Kč..)

 • Žádost o dotace z POV  Královéhradeckého kraje – žádost odeslána a je požádáno o 600.000,- Kč na rekonstrukci obecních střech. Sklad , „Ohrádka“, obecní úřad s hasičskou zbrojnicí.

 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem. Starosta obce zjistí možnost dotace z KÚ Královéhradeckého kraje a pan Balucha zjistí cenu uniformy.

 • Jednání s firmou Zemspol – prověřena Smlouva „ o dobrém sousedství“, byly zjištěny nepřesnosti v termínech ( zpoždění ) předložení zkoušek odebraných vzorků studní. Jelikož jsou s negativním výsledkem, zastupitelé ustoupili od sankcí vyplývajících z nedodržení smlouvy.  Dále Zemspol požádal o prodloužení termínů odběrů vzorků, starosta prověří u majitelů kontrolovaných studní o poté bude rozhodnuto. Do této doby zůstávají termíny s šestiměsíčním cyklem. Bude odhlasováno na veřejné schůzi.

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013. Vstupenky budou na OÚ.

 • První „ Vítání občánků „ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 v budově obecního úřadu. ( 15,00 hod. )

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012  Otop zajistí pan Jarkovský Jiří . Úklid sálu a obsluhu zajistí všichni zastupitelé.

             Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

                                                                                                                                    starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 

 • Poškozené obrubníky a žlabovky „ Na Mrštníku „ budou vyměněny – výměnu provede firma Stavibet ČM z důvodu zachování záruky na dílo a částku za opravu uhradí firma, která zapříčinila poškození obecního majetku z pojištění vozidla, které poškození způsobilo.

 

 • Cukrovar v ČM  věnoval obci další maketu policisty – bude umístěna u Benešových.

 

 • Obec poskytla kriminální policii kvalitní záznam z kamer v případě vyšetřování trestné činnosti okrádání seniorů  v obci Ledce a Jeníkovice.

 

 •  Cesta od hospody až po zatáčku u Pumrových bude opravena v roce 2013 – vyfrézování hlubokých kolejí a následný nový potah –  po jednání starosty ,vše přislíbil ředitel SÚS v HK .

 

 • Obec uhradila firmě Vospol v Přepychách za odvoz a likvidaci biolog. odpadu 4.100,- Kč.

 

 • Nabídka firmy Sound&vision s.r.o – výkup starých nepotřebných elektro výrobků v ceně 2Kč/1kg. Zastupitelé s nabídkou souhlasí  a starosta projedná další podrobnosti.

 

 • Chodník okolo Zemánkových – směr ČM, majitelé nemovitosti vyjádřili nejprve nesouhlas se stavbou a to opakovaně 2x, proto se nechal přepracovat projekt . V současné době dali najevo svůj souhlas, ale obec už nebude měnit vypracovaný projekt, který nemalou finanční částou znovu zaplatila a bude realizovat svůj záměr dle nově přepracovaného projektu.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – požádat do 15.12.2012 – vypsaný titul „ Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti „ – obec bude žádat o dotaci na opravu střech : OÚ, hasičárna, budova Na Ohrádce a skladu u Černých .

 

 • Územní plán obce  – byla vydána kriteria pro návrh změn v ÚP. Kriteria jsou veřejně přístupná buď na nástěnce , nebo na stránkách obce : www.obec-jilovice.cz

 

 • Vodoprávní úřad v HK  zahájí správní řízení s panem Moníkem a Horákem , pokud do konce roku 2012 nedoloží na OÚ doklad o ekologické likvidaci 35 M3 odpadních vod z důvodu nepodepsání smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.  V současné době všichni, u koho byly zjištěny závady, či nedostatky u septiků, jímek apod. , zahájili kroky k nápravě a situaci řeší dle požadavků obce.

 

 • Nemovitost pana Bendiga – nájemníci poškodili majetek sousedům – situaci řeší Policie ČR..

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013. Obec přispívá na tuto kulturní akci částou 1.000,- Kč a  má k dispozici 10 míst. Lístky budou k vyzvednutí na OÚ v Jílovici. Bude vyhlášeno

 

 • Mikroregion Třebechovicko – schůzka jeho zástupců , kdy byla projednávána rentabilita mikroregionu.

 

 • Veřejná schůze dne 10.12.2012 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 • První „ Vítání občánků „ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 od 15.00 v budově obecního úřadu.

 

 • Zpívání u Kampeličky – 2.12. 2012 15.30 hod.

 

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.10. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 

 • Úhrada faktury za právnické služby pro naši obec za rok 2012 ve výši 16.700,- Kč.
 • Bioplynová stanice v Jílovicích je zkolaudována. Veškeré závazky majitele stanice, které vyplývají ze smlouvy, budou ze strany obce požadovány v plné míře. Kolaudační souhlas byl vydán bez schůzky na místě !
 • Výměna oken na obecním obchodě byla provedena. Obec označí svoji budovu znakem obce a nápisem : „ POTRAVINY „ ( předběžná cena  cca 1.500,- Kč ), který byl odstraněn se starými okny, dále vymění WC mísu a zajistí zhotovení  mříží do oken skladu. Provede p. Černý Josef
 • Audit obce – 4.10. 2012 – bez závad.
 • Bezúplatný převod pozemků od Správy a údržby silnic v HK ( SÚS ) do majetku obce. Jedná se o veškeré pozemky pod vybudovanými chodníky i ty , kde chodníky ještě nejsou, ale plánují se.
 • Územní plán obce  – byla vydána kriteria pro návrh změn v ÚP. Kriteria jsou veřejně přístupná buď na nástěnce , nebo na stránkách obce : www.obec-jilovice.cz
 •  Manipulační plocha na biolog. odpad – zastupitelstvo zvažuje nákup 1ks velkoobjemového kontajneru. V současné době jsou 2 ks zapůjčeny od firmy Vospol Přepychy, avšak do budoucna nám firma zapůjčí pouze jeden kus a druhý by nám byl dán do pronájmu. Po kalkulaci vychází výhodněji, kdyby  kontajner obec zakoupila ( cca 30.000,- Kč ).
 • 29.10.2012 – Veřejná schůze zastupitelstva – Na Ohrádce v 19.00 hodin.
 • Starosta obce informoval Policii ČR, že dopravci cukrové řepy porušují pravidla silničního provozu a navážejí cukrovku přes obec Jílovice po komunikaci od  Ledců , kam by se podle dopravního značení neměli vůbec dostat.

 

 • Příkop směrem od Jílovic k ČM, který byl na náklady obce upraven tak, aby mohl být sečen, je v současné době rozježděn dopravci cukrovky – nápravu zjedná pan Černý Vladimír.

 

 • Návoz kejdy do bioplynové stanice velkými fekály – stížnosti občanů, že vozidla jezdí přes obec.Sjednaná náprava – fekály mohou jezdit pouze cestou přes kopec. Je vydán zákaz ježdění přes obec !!! Pokud by některý z občanů zaznamenal porušení tohoto zákazu, bylo by dobré informovat vedení obce.

 

 • Odvoz zeminy, která se hromadí při čištění přítoku do ČOV , zajistí pan Černý Vladimír.

 

 • První „Vítání občánků” v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 v budově obecního úřadu.

 

 • Zpívání u Kampeličky – 2.12. 2012

 

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012

 

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.9. 2012

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:

 

 • Žádost soukromé pojízdné prodejny o zavážku uzenin a čerstvého masa do Jílovice  – jednohlasně zamítnuto.

 

 • Manipulační plocha za Labuťovými  – dokončení zpevnění tého plochy recyklátem. Od firmy Vospol zapůjčeny 2 velkoobjemové kontajnery na biologický odpad. ( 1ks na trávu, 1ks na větve )

 

 • Starosta obce podepsal smlouvu s firmou VOSPOL, spol. s r.o. v Přepychách, která provozuje kompostárnu a bude odebírat veškerý biolog. odpad z naší obce. Na základě této smlouvy nám byly zapůjčeny velkoobjemové kontejnery.

 

 • Záměr obce – oprava cesty přes kopec – směr Skršice.  Oprava komunikace byla provedená. Cena této opravy : 26.000,- Kč. Vedení Zemspolu velice ochotně naší obci při této opravě vypomohlo nejen svou technikou, ale i pracovními silami. Jedná se o provizorní opravu havarijního stavu! Další opravy budou provedeny ještě v měsíci září a to stříkaným asfaltem.

 

 • Oprava komunikace   ( krajových částí – 1,5 m na každé starně )   od Pumrových po rozcestí u Hubáčků ( silnice č. III./2992 ) . Opravu by měla provést odborná firma   na  náklady obce a to v ceně  160.000,- včetně DPH s 3 letou zárukou.

 

 • Záměr obce – výměna nových oken na obecním obchodě.

Cenové nabídky :            53.911,- Prát Ludvík , Králova Lhota

44.939,- Window Holding a.s. – Vekra

34.792,- STAVO Plast – Třebechovice p. O. ( firma vybraná             zastupiteli obce )

 

 • Obecní kronika – objenaná , bude mít 2 části a to část na zakládání fotografií a druhou na text..

 

 • Sběrná místa na odpad ( kontajnery ) budou označená tabulkami  – vyvěšení tabulek zajistí Jarkovský Jiří. Nové sběrné místo bude zřízeno u Obecního úřadu. Jedná se o prozatímní řešení !

 

 • Nemovitost pana Bendiga – ubytováno 14 osob na 3 měsíce. Obec požaduje zaplacení stočného a uhrazení 2 známek na vývoz popelnic. Smlouva na stočné je již podepsána p. Bendigem

 

 • Předání septiku obyvatelům bytovky-nejprve bude sjedána schůzka obou stran a to jak zástupců obce, tak zástupců bytovky.

 

 • Kamera Na Ohrádce – měla by být nainstalovaná 12.9.2012 ( odloženo pro nepřízeň počasí)

 

 • 30.9.2012 Loučení s létem (akce pro děti a rodiče) : rybářské závody u obchodu ( 7.30 h. – 12.00 h.) , loutkové divadlo ( 13.00 h. – 13.45 h.- vstupné dobrovolné ), projižďka na motorkách s možností focení, projížďka na koni, opékání buřtů, další občerstvení zajištěno. Bližší informace na plakátech.

 

 • Návrh zastupitelů obce, aby od měsíce 1.října 2012 byla funkce starosty změněna na funkci „ UVOLNĚNÉHO STAROSTY „ . Důvodem je vysoká časová náročnost spojená s výkonem této funkce. Odměna starosty by se pak řídila  Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších předpisů (dále jen “zákon o obcích ). Celý návrh bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva. ( souhlas všech zastupitelů )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.8. 2012

Přítomno:  šest zastupitelů                                                            Omluven: p. Jarkovský Jiří

 

 • Demontáž  čističky odpadních vod u bytovky  je provedena a stávající místo bude nahrazeno septikem, který obec bezúplatně převede majitelům bytovky. Provoz septiku bude v plné režii vlastníků bytovky.

 

 •  Plot okolo skládky biologického odpadu bude dokončen a dílo předáno 28.8. 2012.

Provozní doba :  středa – 16.00 –  18.00 hod.

neděle – 16.00 – 18.00 hod.

Dozorem a obsluhou byl pověřen pan Štibinger.

Bude provedena úprava skladovací plochy asfaltovým recyklátem.

Obec bude jednat s firmou VOSPOL, spol.s r.o. v Přepychách, která vlastní kompostárnu a mohla by  zajišťovat odvoz biol. materiálu z naší skládky.

 

 • Smlouvy pro odprodej obecních pozemků, které využívali jiní vlastníci, jsou připravené  a průběžně se vyřizují.

 

 • Příčný práh na zpomalení provozu ( plastový ) na obecní komunikaci ( směr k Rezkovým ) – není problém s instalací, záleží na dohodě obyvatelstva využívající tuto komunikaci ( jde o písemný souhlas Halaxových, Pavlíkových, Černých, Lelkových, Svobodových , Brtníkových a Rezkových ).

Zástupce obce navštíví vlastníky nemovitostí a oni se svým podpisem vyjádří, zda-li jsou pro realizaci tohoto záměru.

 

 • Záměr obce – oprava cesty přes kopec – směr Skršice. Obec bude mít k dispozici asfaltový recyklát  s možností  přiobjednání služeb správy silnic. Oprava komunikace bude jen dočasná, ale měla by zlepšit průjezdnost a bezpečnost. Starosta obce bude jednat i s vedením Zemspolu, aby firma vypomohla s technikou, či jinými službami.

 

 • Oprava komunikace ( krajových částí ) od Pumrových po rozcestí u Hubáčků ( silnice č. III./2992 ) je zkalkulována na 892.867,- Kč s tím , že Krajský úřad HK – Odbor dopravy požaduje od obce 50% účast. Obec s tímto jednáním nesouhlasí , podá písemnou žádost na opravu bez účasti obce a dále navrhne opravu komunikace od Pavlíkových po Vošvrdovi, kde jsou vyjeté koleje od vysokonákladových vozů. Tento stav zapříčiňuje špatný odvod vody ( mimo kanálové vpusti ) a ohrožuje majetek vlastníků nemovitostí, kteří si stěžují na podmáčení svých objektů.

 

 • Záměr obce – výměna nových oken na obecním obchodě. Zástupci obce osloví 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky.

 

 • Dlažba „ na Ohrádnce“ – po odsunutí stavební buňky na skládku biolog. odpadu , bylo to místo opraveno a vydlážděno – cena 22.700,- Kč.

Zbývajíci šedý štěrk bude rozvezen na šotolinové hřiště. Tyto práce zajistí TJ Jílovice.

 

 •  Do 31.8. 2012 bude jeden regál v hasičské zbrojnici vyčleněn pro  majetek obce, který je určen pro základní požární výbavu v případě ohrožení ( rozdělovač, hadice apod. ) Také obecní stříkačka bude označena tak , aby bylo zřejmé, že je to obecní majetek. Tyto změny zajistí pan Josef Balucha.

 

 • Nákup nové obecní kroniky s možností vkládat foto – cena cca 4.000,- Kč.

 

 • Sběrná místa na odpad ( kontajnery ) budou označená tabulkami , kde obec upozorní na to, že místa jsou monitorována ( fotopasti ) – stížnosti občanů na zneužívání našich odpadových nádob cizími osobami.

 

Vypracovala: M. Škopová                                            Schválil:  V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.8. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                          Omluven p. Černý Vladimír

 

 • 13.8. 2012 – započata demontáž stávající čističky odpadních vod u bytovky a napojení  do kanalizace obce – dokončení do 25.8. 2012. ( cena 158.846,- Kč ). Samostatný jistič k této čističce, který byl osazen v bytovce je převeden na jiného vlastníka. ( žádost podal pan Fauler ). Dosud veškeré náklady na elektřinu čističky hradila obec.

 

 • 14.8. 2012 přesun buňky z Ohrádky na skládku biolog. odpadu za Labutovými. Místo po odsunuté buňce bude upraveno a dodlážděno.

 

 • Část smluv pro odprodej obecních pozemků, které využívali jiní vlastníci, jsou připravené k podepsání a finančnímu vyrovnání. ( smlouvy byly  sepsány právníkem )

 

 •  Nákup nového pláště a duše na traktůrek. Cena 1700,- Kč.

 

 • Vodné v obchodě je již přepsané na nového pronajímatele. ( oznámila Veolia )

 

 • Příčný práh na zpomalení provozu  na obecní komunikaci ( směr k Rezkovým ) – není problém s instalací, záleží na dohodě obyvatelstva využívající tuto komunikaci ( jde o písemný souhlas Halaxových, Pavlíkových, Černých, Lelkových, Svobodových , Brtníkových a Rezkových ).

 

 • Používání hydrantu na hřišti za účelem nácviku požárních útoků  oznamují telefonicky tyto zodpovědné osoby : paní Martina Černá  ( členka SDH Jílovice  – oznámení podává za nácvik žen a dětí ) a pan Jan Špaček ( člen SDH Jílovice – oznámení podává za nácvik mužů ).

 

 • Do 31.8. 2012 bude jeden regál v hasičské zbrojnici vyčleněn pro  majetek obce, který je určen pro základní požární výbavu v případě ohrožení ( rozdělovač, hadice apod. ) Také obecní stříkačka bude označena tak , aby bylo zřejmé, že je to obecní majetek. Tyto změny zajistí pan Josef Balucha.

 

 • Stížnost pana Luňáčka na špatný stav kanalizace ve středu obce – oprava této části bude provedena jako dočasné řešení dané situace, kdy se k výpusti do kanalizace ( v místě , kde je vyříznutý obrubník ) vyřízne do asfaltu sběrná šachta a na ní se osadí kanalizační kryt.

 

 • Závod cyklistů – 18.8.2012 – obec v tomto termínu zajišťuje bezpečné projetí účastníků závodu přes naší obec ( směr od Třebechovic do  ČM )  a to v těchto hodinách :                                                                               13.20 hod.  – 13.30 hod.

15.45 hod. –   16.00 hod.

V kraji se totiž 18. srpna uskuteční Grand Prix Královéhradeckého kraje v cyklistice, na kterou se do kraje sjede 20 cyklistických týmů z celé Evropy a České republiky. Velká cena kraje se letos koná poprvé a navazuje Velkou cenu Hradce Králové, která se v krajském městě koná již řadu let.

Trasa krajské Grand Prix povede z Pivovarského nádvoří v Hradci Králové ( přes Jílovici ) do Opočna, Dobrušky, Olešnice v Orlických horách, Deštné v Orlických horách a přes Rychnov nad Kněžnou do Třebechovic pod Orebem.

Vypracovala: M. Škopová                                                                Schválil V. Ježek