Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.3. 2014

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                                Omluveno :

 

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad ( koupaliště ) . Dotace byla pro letošní rok 2014 opět vypsaná, proto obec znovu podá žádost o tuto finanční podporu. Termín podání je do 15.4.2014

 

 • Sklad obce – oprava probíhá, od 11.3. 2014 nastupuje  firma pana Martina Štěpánka.

 

 • Dotace  z  MAS – „ Oživení památek a tradic regionu „Prezentaci projektu „Zpřístupnění pomníků a zvoničky„ přednesl a obhajoval starosta obce před komisí MAS. Dotace byla obci přidělena!V současné době bude probíhat vykácení některých stromů a keřů.

 

 • Přítok do rybníku u obchodu  je opět někde přerušen – havarijní stav . Cenové nabídky s DPH na kompletní výměnu přítoku  od Lelkových po rybník u obchodu :

146.194,- Kč – ZVČ s.r.o. Hradec Králové
175.678,- Kč – firma Štěpánek, Opočno
181.500,- Kč – AQUA servis
248.255,- Kč – Stavibet, České Meziříčí

Zastupitelé se shodli na výběru firmy – opravu provede ZVČ s.r.o. Hradec Králové

 

 • Obec podá žádost o dotaci z prostředků Operačního programu životního prostředí na  opravu části kanalizace.

 

 • Mikroregion Třebechovicko – město Třebechovice pronajme malý autobus k zajištění služeb pro přepravu obyvatel přilehlých obcí a měst. V současné době bude probíhat zkušební provoz, který by měl ukázat využívání této služby. Okolní obce a města by se pak měla vyjádřit, zda-li budou službu využívat a zároveň přispívat na tuto činnost.

 

 • Revize a oprava veřejného rozhlasu – službu zajistil starosta obce u dodavatele.

 

 • Oprava světel : u Havlů ( směr Výrava ) a u zastávky  – oprava nahlášena a zajištěna!

 

 • Nákup židlí Na Ohrádku – 45 ks ( cena za kus 482,- Kč ) Veškeré původní židle budou odstraněny a vadné zlikvidovány.

 

 • Kontrola septiků proběhne 26.4. 2014.  Kontrolu provede : starosta obce, Jarkovský Jiří a ing. Kouba.

Vybraní občané budou obesláni min. 15 dnů před kontrolou!

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014

 

 • Obecní skládka bude otevřena každou neděli od 15.00 – 16,00 hodin – počínaje 2.3.2014. Všichni, kdo provedl prořezání stromů, nebo má nějaký jiný odpad ze dřeva,  může jej  uložit za hřiště na místo, kde SDH  v Jílovice  pořádá „ Pálení čarodějnic „.

 

 • Spolek „ Kopečkářů“ pořádá pro veřejnost  ples. Termín : pátek 14.3.2014 od 20.00 hodin.Hudba – X BAND z Hradce Králové.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                             Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2. 2014

Přítomno: sedm  zastupitelů                                                                Omluveno:

 

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad (koupaliště)  – správa CHKO Orlické hory  oznámila neakceptování žádosti o podporu z Operačního programu ŽP – obec se proti rozhodnutí odvolala. Odvolání bylo zamítnuto z důvodu nedoložení povinné přílohy písemného prohlášení či smlouvy s vlastníkem pozemku. (část pozemku vlastní Pozemkový fond). Dotace byla pro letošní rok 2014 opět vypsaná, proto obec znovu požádá o tuto finanční podporu.

 

 • Sklad obce – oprava – probíhá montáž elektroinstalace, během několika dní by zde měla začít pracovat firma pana Martina Štěpánka. Obec musí do té doby vyklidit střešní tašky a prozatím je uložit na skládce obce.

 

 • Dotace  z  MAS – „Oživení památek a tradic regionu„ – obec požádá a tuto dotaci. (60% MAS + 40% obec). Celkové náklady projektu jsou 204 000 Kč. Prezentaci projektu „Zpřístupnění pomníků a zvoničky„ přednesl a obhajoval starosta obce před komisí MAS. V současné době se bude čekat na rozhodnutí komise, komu ze zúčastněných finanční příspěvek poskytne.

 

 • Finance za zpětný odpad od firmy ECO COM – 16.154,- Kč.  (třídit odpad se vyplatí !!)

 

 • Přítok do rybníku u obchodu  je opět někde přerušen – starosta požadoval vyčištění a monitoring zdarma,  firma AGUA – Servis na požadavek přistoupila. V případě dalšího propadu bude celá trasa kompletně vyměněna.

 

 • Nábytek do knihovny je již nakoupen – během několika dní bude instalován.

 

 • Odcizená kamera NA OHRÁDCE – sepsán protokol s Policií ČR a  nahlášená  škodní událost pro pojišťovnu.

 

 • Prezentace J. Tejmla – manažer projektu „Energie pod kontrolou„ se sídlem obecně prospěšná společnosti v Hodoníně nabídka naší obci správu veřejného světlení s fixním poplatkem za elektřinu v průběhu 15 let – zastupitelstvo jednohlasně zamítlo.

 

 • Obecní skládka bude otevřena každou neděli od 15.00 – 16,00 hodin – počínaje 2.3.2014. Každý, kdo provedl prořezání stromů, nebo má nějaký jiný odpad ze dřeva,  může jej  uložit za hřiště na místo, kde SDH  v Jílovice  pořádá „Pálení čarodějnic”.

 

 • Spolek „ Kopečkářů“ pořádá pro veřejnost ples. Termín: pátek 14.3.2014 od 20.00 hodin. Hudba – X BAND z Hradce Králové.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                  Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.2. 2014

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                     Omluveno :

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad ( koupaliště )  – správa CHKO Orlické hory  oznámila neakceptování žádosti o podporu z Operačního programu ŽP – obec se proti rozhodnutí odvolala. Odvolání bylo postoupeno úřadu  MŽP v Praze (CHKO).

 

 • Žádost obce o bezúplatný  převod části pozemku (součást mokřadu) z Pozemkového fondu.

 

 • Sklad obce – oprava uvnitř – demolice stropu, vybourání vrat, natažení el. energie, vnitřní naházky – cenovou nabídku zpracovala firma Martin Štěpánek ČM ( cena 97.878,- Kč s DPH ). Další náklad, který není součástí nabídky, by byl –  výměna oken, zhotovení nových vrat, dveří a nová bet. podlaha. Obec počítá s celkovou cenou za opravu cca 150.000,- Kč.

 

 • Žádost SDH Jílovice o příspěvek  na dětský karneval – cca 1,000,- Kč (zastupitelé souhlasí)

 

 • Dotace  z  MAS – „ Oživení památek a tradic regionu „ – obec požádá a tuto dotaci. (50% MAS + 50% obec). Starostou byla navržena stará stříkačka (uložená v obecním skladu, ale není u ní znám původ a majitel), která by prošla opravou a mohla by reprezentovat obec a SDH. Tento návrh byl předběžně  zavržen starostou SDH panem Špačkem s tím, že tento návrh ještě projedná s členy SDH a dá vědět. Již se ale neozval. Další návrh, který je reálný a všem obyvatelů obce prospěšný, je zpřístupnění pomníků a zvoničky (celková úprava okolní původní podezdívky, chodníček pro pěší, lavičky) . Na přípravě projektu se již pracuje!

 

 • Sepsání smluv o odkoupení pozemků od obce – pan Jarkovský, Hemelík a Luňáček. Vše je již ve fázi ukončení. Kupujících uhradili vše, co bylo obsahem smlouvy.

 

 • Veřejná schůze zastupitelstva se koná 10.2.2014 – NA OHRÁDCE.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                       Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.1.2015

Přítomno: sedm zastupitelů                                  Omluven:

 

 

 • Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Majiteli byla zaslána faktura na úhradu poplatku za vyvěšení reklamy dle obecní vyhlášky (5.000,- Kč). Po několika upomínkách a různých písemných přestřelkách včetně posouzení a vyjádření ze strany právníka, byl poplatek uhrazen.

 

 • Dotace na  úpravu parčíku – proběhne vyúčtování celé akce a pak by měla obec obdržet dotaci ve výši 96 tis. Kč.

 

 • Oprava 4 ks světel veřejného osvětlení byla provedena – zajistil starosta obce.

 

 • Přijímací anténa na budově Kampeličky (satelit) – nefunkční – bude odstraněna firmou GITY do 3 měsíců.

 

 • Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích – starosta obce zašle  objednávku na tuto službu firmě Zemspol v ČM, která v minulých letech tuto službu prováděla. Podle „Smlouvy o dobrém sousedství“ musí být na práce s technikou objednávka!

 

 • Nová výzva na 100% dotaci na „Mokřad” – obec o tuto dotaci požádá. Nutno upravit projekt.

 

 • Vyúčtování opravy havarijního stavu kanalizace – vyúčtování proběhlo v souladu se schválenou cenovou nabídkou.

 

 • Inventury – předáno členům inv. komise: Jmenování inventarizační komise,  Příkaz k provedení inventur, Plán inventur na rok 2014.

 

 • Mytí aut na vozovkách – zákaz – starosta obce anonymní stížnost řešil domluvou.

 

 • Nové znění Vyhlášky o odpadech – zastupitelé starostou seznámeni s obsahem  2/2015

 

 • Výdej známek na popelnice – 21.2.2015.

 

 • Nové znění názvu vyhlášky o stočném:„ Zásady Obce Jílovice o stanovení výše stočného“.  Změna na popud p. Ing. Kouby, který poslal dotaz na ministerstvo a bylo mu doporučeno toto nové znění.

 

 • Záměr obce na pronájem Ohrádky – proběhla diskuse a připomínky k záměru – po úpravách bude záměr vyvěšen na úřední desce obce.

 

 • Dotace z KÚ na opravu hasičské techniky ve výši 100 tis. – 1 mil. Kč (70 % dotace z ceny) – pan Kazda prověří požadavky ze strany hasičů a s výsledkem seznámí zastupitelstvo. Starosta zjistí podrobnosti dotace do příští schůzky.

 

 • Žádosti o příspěvek (dar) na činnost:
 • TJ ČM (fotbalisté) – 5 000,- Kč
 • ZŠ v ČM – příspěvek do tomboly – 1 000,- Kč

 

 • Obecně závazná vyhláška 1/201 Obce Jílovice o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství – návrh byl předán k diskusi zastupitelům – schválení na veřejné schůzi.

 

 • Veřejná schůze 16.2.2015, „NA  OHRÁDCE“ v 19,00hod.

 

 • Společný ples obcí v Bolehošti – 31.1.2015. Svoz i rozvoz zajištěn – na OÚ  jsou vstupenky k vyzvednutí.

 

 

 

 

             Vypracovala: M.Škopová                                       Schválil: V.Ježek

                                                                                                 starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20. 1. 2014

Přítomno : šest zastupitelů                                               Omluveno : p. Jarkovský ( dovolená )

 

 • Dotace na revitalizaci – mokřad (koupaliště) – správa CHKO Orlické hory oznámila neakceptování žádosti o podporu z Operačního programu ŽP – obec se proti rozhodnutí odvolala.

 

 • Nákup 4 venkovních setů (stůl, 2x lavice a odpadkový koš) – umístění na vhodných místech v obci. Na výběru místa se mohou podílet občané naší obce – návrhy budou vítány.

 

 • Sklad obce – oprava střechy provedena. Oprava uvnitř – demolice stropu, vybourání vrat, natažení el. energie, vnitřní naházky – cenovou nabídku zpracovává firma Martin Štěpánek ČM.

 

 • Příspěvky naší obce jiným organizacím – (předběžně) schváleny tyto částky:

– Pečovatelská služba ČM paní Mgr. Luňáková -7.500,- Kč

– Důchodci od Dědiny ČM – 5.000,- Kč

– Fotbalový klub ČM – 3.000,- Kč

 

 • Kanalizece – projekt – přijatá dotace ve výši 90.000,- Kč. Po kontrole musí obec vrátit 20.000,- Kč, protože se neprokázaly náklady v dostatečné výši.

 

 • Oprava kanalizace – I. etapa (střed obce po konec parčíku u Kampeličky). Starosta obce stále pracuje na realizaci této části kanalizace, kdy se toto dílo bude považovat za opravu nebo novou výstavbu kanalizace.

 

 • Poškození zdi (asi automobilem) u obchodu – událost je v šetření.

 

 • Žádost paní Grulichové o zakoupení čistící zóny před obchod – zastupitelé berou na vědomí.

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                             Schválil:V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 2.12. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluveno: p. Balucha

 

 • Dotace na projekt kanalizace – zaplaceno  90.000,- Kč  –  ( tato částka by měla být vrácená formou dotace ) – bude zbývat doplatit 29 tis. korun.

 

 • Stavební povolení na revitalizaci mokřadu ( koupaliště ) bylo vydáno. Rozpočet na tuto akci je 1.250.000,- Kč.  Celá částka by měla být pokryta dotací –  100%. Žádost o dotaci podána!

 

 • Veřejné osvětlení – jednání s firmou Energie pod kontrolou ( obecně prospěšná společnost ) , která by měla v nájmu tělesa světel a poskytla by bezúplatně nová, úsporná, stejně výkonná světla, která by servisovala a obec by platila elektrickou energii této splečnosti s tím, že by byl nynější náklad na el. energii ( cca 50.000,- ročně ) ponížen o 15%. Smlouva by měla být sepsaná na dobu určitou – 15 let.       ( pak by byla tělesa převedena bezúplatně zpět obci ). Propojení mezi jednotlivými lampami ( vodiče ) by byly v majetku obce. Zastupilelé musí tyto návrhy a možnosti zvážit a rozhodnutí padne na veřejné schůzi. Smlouva byla předána k prostudování právničce.

 

 • Přítok do rybníka u obchodu byl zmonitorován a bylo určené místo poškození   – ( v blízkosti zdi u Halaxů ), zde bude vybudována kontrolní šachta  a nefunkční úsek bude opraven. Závada vznikla při budování vodovodu v obci, kdy vodovodní řad křížil brenáž!

 

 • Dotace na zklidnění provozu v obci – celá akce je rozdělena do dvou etap. Etapa v okolí hospody a středu obce je vyčíslena na 4.100.000,- Kč, což je částka bez výměny kanalizace, která musí proběhnout před realizací této etapy. Druhá etapa, která je vedena od křižovatky u Kánských až po konec obce směrem k ČM,  je spočítaná na 1.600.000,- Kč. V této části obce se kanalizace nemusí opravovat, proto zasupitelé upřednostňují tuto část a na ni směrovat žádost o dotaci. První etapu by obec neufinancovala ani s dotací a proto musí starosta obce jednat o rozdělení této etapy na menší části, které by byla schopna obec se svým rozpočtem realizovat.

 

 • Starosta obce jedná s katastrálním úředem ve věci  zapsání pozemku pod dočišťovacími rybníky z orné půdy na  vodní plochu.

 

 • Obec bude evidovat kromě čísel popisných   ( nemovitosti určené k trvalému pobytu ) i čísla evidenční   ( nemovitosti určené k rekreaci ).

 

 • Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Labutě o realizaci oplocení včetně brány a branky.

 

 • Starosta obce sepíše novou smlouvu s pronajímatelkou obchodu z důvodu změn, které proběhly v novém Občanském zákoníku –  zaspupitelé souhlasí.

 

 • Starosta obce seznámil zastupitelstvo s novým výkladem právní povahy vodovodů, kanalizací a přípojek. ( novela zákona )

 

 • Veřejná schůze zastupitelstva – 9.12.2013 v 19,00 hodin.

 

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                              Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.11. 2013

Přítomno:  sedm zastupitelů                                         Omluveno :

 

 • Obecní objekt Na Ohrádce – nová střecha – předání díla 15.11. 2013, cena : střecha – 217.783,- Kč, přístřešek – 116.718,- Kč ( ceny jsou uvedeny s DPH )

 

 • Odbahnění a celkovou revitalizaci „ koupaliště“ – žádost o stavební povolení. ( na realizaci projektu starosta aktivně pracuje – čeká se na splnění zákonných lhůt ) Rozhodnutí a stavební povolení, které je podmínkou k žádosti o dotaci je vydáno!

 

 • Schodiště u obchodu – dokončeno – zbývá  montáž zábradlí. Cena 82.452,- Kč bez DPH.

 

 • Střecha na obecním skladu vedle Černých – bude zahájena oprava 10.12. 1013  Předběžná cena opravy je stanovena na 112 000 Kč.

 

 • Požární  nádrž  u obchodu – narušen přítok – bude řešen . Vykopání sond, monitoring a oprava.

 

 • Rozbor ČOV –  únik močůvky ze soukromého objektu. Monitoring kanalizace odhalil viníka a ten byl vyrozuměn dopisem k okamžité nápravě ( zaslepení ) odtoku do obecní kanalizace.  Náprava byla provedena a stav utěsnění bude kontrolován . Další kontroly budou probíhat!

 

 • Mikroregion Třebechovicko – dotace – zastupitelé se dohodli využít případnou dotaci na nákup laviček a kontejneru.

 

 • Firma Waycom ,  která poskytuje své služby( internet ) z budovy OÚ a má s obcí sepsanou smlouvu se závazkem – roční nájemné 6.000,- Kč – neuhradila  zmiňovanou částku, proto bude její činnost 25.11.2013 ukončena odpojením . – zajistí starosta

 

 • Program obnovy venkova ( POV ) – vyhlášeny dotační tituly – obec požádá o dotační titul č.2 ( místní komunikace ) – žádost musí být podána do 13.12. 2013  ( I. Etapa zklidnění provozu v obci)

 

 • Parkování na chodnících – stížnosti občanů na parkování na chodnících i vjezdech do nemovitostí – viníci budou písemně vyrozuměni o přestupku. – zajistí starosta obce

 

 • Inventarizace obecního majetku 2013 – proškolení komise provedl dne 18.11. 2013 starosta obce : předsedou inventarizační komise byl jmenován p. Baluch , členové – Škopová, Jarkovský.

 

 • Prodaná nemovitost  č.p. 88 – přihlášení majitelů v obci

 

 • Traktůrek  – připraven na zimní provoz – vyhrnování.

 

 • Veřejná schůze – 9.12. 2013 – Na Ohrádce ( 19,00 hod. )

 

 • Zpívání u Kampeličky –  termín : 30.11. 2013 (15.30 hod. ) – hrníčky na občerstvení vezměte s sebou!

 

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

 

 

Vypracovala: Monika Škopová                                                    Schválil: Václav Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.11. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluveno : p. Balucha

 

 • Správa silnic bude zajišťovat vyhrnování sněhu v Jílovicích z poboček v Jaroměři, Dobrušce a HK. Starosta obce vyvolal další jednání, které se bude týkat opravy silnic (hlavně krajnic) a údržby silnic v zimních měsících.

 

 • Spotřeba el. enerie –  rozbor a provedené nové měření.

Ceny za spotřebovanou energii :

– veřejné osvětlení – 49.950,- Kč

– obecní úřad – 30.800,- Kč

– chodby v Kampeličce – 1.680,- Kč

– pronájem řidičům – 56.700,- Kč

– knihovna – 21.000,- Kč

 

 • Rozbor ČOV – odběr dalších vzorků – stále nevyhovují – příčina – únik močůvky ze soukromého objektu. Monitoring kanalizace odhalil viníka a ten byl vyrozuměn dopisem k okamžité nápravě (zaslepení) odtoku do obecní kanalizace.

 

 • Opravy kanalizační šachty před Luňáčkovými  a Hoškovými – provedeno . Cena 30.000,- Kč.

 

 • Schválení nákupu nového stolu a židlí do knihovny  – zajistí Petra Rezková. Přenastavení účinnosti topení  v knihovně – zajistil starosta.

 

 • Navezení hlíny mezi Pumrovými  a bytovkou – srovnání terénu a příprava pro sečení traktůrkem na jaro 2014 – provedeno 4.11. 2013 (terén bude upraven ještě ručně)

 

 • Dotace na hasičskou techniku z Integrovaného ragionálního operačního programu na období 2014 – 2020. Starosta obce předběžně požádal o nový automobil pro SDH v Jílovici.

 

 • Obecní objekt Na Ohrádce – nová střecha – předání díla 15.11. 2013

 

 • Odbahnění a celkovou revitalizaci „ koupaliště“ – žádost o stavební povolení. (na realizaci projektu starosta aktivně pracuje)

 

 • Sjezd u čp. 122 (Jiráskovi) – sjezd na vozovku – majitel nemovitosti provede po hranici s obecním pozemkem. Napojení na vozovku bude obec řešit až s realizací projektu na zklidnění dopravy v obci. Do té doby bude pruh mezi vozovkou a soukromým pozemkem zasypán drtí.

 

 • Změna smlouvy s ARRIVOU (autobusová doprava – pronájem části budovy Kampelička) – dodatek ke smlouvě – musí být zapracovaná i podmínka o úhradě spotřeby vody nájemcem.

 

 • Zpívání u Kampeličky –  termín: 30.11. 2013 (hodina bude upřesněna)

 

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.10. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                           Omluveno :

 

 • Žádost Zemspolu a.s. ČM o kontrolní den – dle smlouvy. Zastupitelé provedli kontrolní den 23. 9. 2013 v 16.00 hod. (kontrola výsadby stromů, kontrola příjezdové cesty k bioplynové stanici – směr od Hubáčkových) – vše bez připomínek, kromě příjezdové cesty, která bude opravena do konce června 2014. Zápis z kontrolního dne byl vyhotoven.

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM – oprava provedena

 • Zajištění voleb ve dnech 25. a 26. 10. 2013, roznesení volebních lístků.

 • Nová maketa policisty – bude umístěna u čekárny ve středu obce.

 

 • Správa silnic bude zajišťovat vyhrnování sněhu v Jílovicích z poboček v Jaroměři a Dobrušce. (HK – ne)

 

 • Oprava světla u čekárny – očištění od popínavých rostlin.

 

 • Zatrubení náhona u hřiště – povoleno zatrubil 57 m (téměř na konec fotbalového hřiště)

 

 • ČOV – odběr vzorků – některé parametry přesahují normu – příčina : odumírání sinic.

 

 • Přerušení přítoku vody do rybníka u obchodu – kamerovým systémem bylo zjištěno místo přerušení odtoku. Dále byly zijštěny další závady na kanalizaci a to narušení odpadních trub plynovými rozvody. Situace se bude řešit s RWE HK.

 

 • Dotace na zklidnění dopravy – proběhne další jednání starosty.

 

 • Navezení hlíny mezi Pumrovými a bytovkou – srovnání terénu a příprava pro sečení traktůrkem na jaro 2014.

 

 • Řepná kampaň – opět rozježděné krajnice před Jiráskovými a vyjeté koleje směrem k Třebechopvicím – hrozí poškození kanalizace, proto starosta obce žádal SÚS HK o umístění částečných zábran ( žádosti bylo částečně vyhověno ). Další jednání starosty se SÚS na místě proběhnou příští týden!

 

 • Zpívání u Kampeličky – je plánováno na 30.11. 2013

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil : V. Ježek

                                                                                                             starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.9. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                                    Omluveno :

 

 • Plán rozvoje obce – dotazníky byly v hojném počtu sebrány a nyní budou odvezeny ke zpracování do Centra evropského projektování v HK.

 

 • Dotace SFŽP na revitalizaci mokřadů – starosta obce nechal vypracovat projek – bude zpracován do konce září. Vedení obce se pokusí uplatnit tuto dotaci na vyčištění a celkové úpravy v okolí koupaliště.

( místo uložení materiálu, vzniklého po vyčištění koupaliště, je předběžně dohodnuto s panem Bašem Martinem – jedná se o lokalitu pod Ladama )

 • Záměr obce – oprava krytiny na obecním skladu u Černých – dosud se čeká na cenové nabídky .

– oprava schodů před obchodem – dosud se čeká na cenové nabídky .

 • Žádost Zemspolu a.s. ČM o kontrolní den – dle smlouvy. Zastupitelé se dohodli na termínu : 23.9. 2013 v 16.00 hod. ( kontrola výsadby stromů, kontrola příjezdové cesty k bioplynové stanici – směr od Hubáčkových )

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM má být realizováne ještě před kampaní cukrovaru.

 

 • Žádost o odkup pozemků od obce ( p. Jarkovský, p. Hemelík ) – jedná se o malé kousky pozemků před jejich nemovitostmi – zaměřeno. Při zaměření došlo k nejasnostem u pozemku před Hoškovými – situace byla po dohodě s majiteli nemovitosti řešena dohodou, kdy z části pozemku vznikne samostatný pozemek vedený pod samostatným číslem.

 

 • Žádost TJ Jílovice o fin. příspěvek ( 1.000,- Kč ) na ceny určené pro 20. ročník turnaje ve volejbale smíšených družstev – zastupitelé souhlasí.

 

 • Oprava veřejného osvětlení – výměna časovače

 

 • Návrh Územního plánu Jílovic – poslední návrhy před konečným zpracováním – zastupitelé berou na vědomí.

 

 • Děkovný dopis od Hančových z Rudníku – kopie dopisu je uložena na stránkách obce, případně k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na veřejné schůzi.

 

 • Usnesení o nařízení dražebního jednání – Exekutorský úřad Praha – na číslo popisné 86, Jílovice – pod Pavlíkovými – ( nejnižší podání ceny : 645.000,- Kč, jistina : 129.000,- Kč )

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti – zhodnocení akce .

Zastupitelstvo děkuje všem spozorům !

 • Rybářství Petr

 • Zemspol a.s. České Meziříčí

 • Bohemilk Opočno

 • Roman Mikulík – Obchodní společnost

 • Brigita Grulichová

 • Uzeniny Beta

 • Václav Ježek Truhlářství

 • Obec Jílovice

 

 • Obec pořádá zájezd do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo zakoupí jeden lístek – obdrží dva.

 • www.obec-jilovice.cz

 

 • Audit obce – 5.9.2013 – BEZ ZÁVAD!

 

 • 14.9. 2013 – 8.30 hod. „ 20. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev „ v Jílovicích ( přihlášeno 10 družstev )

 

 • Veřejná schůze „ NA OHRÁDCE „ 23.9. 2013 od 18.00 hod. Hojná účast vítána !!!!

Vypracovala : M. Škopová                                                                   Schválil : V. Ježek

                                                                                                                     starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.8. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                                  Omluveno :

 

 • Soutěž „ Obec roku „ – pokud se bude chtít naše obec přihlásit do této soutěže, musí mít zpracovaný Plán rozvoje obce – tím se v současné době bude zatupitelstvo zabývat a bude nutné, aby se zapojili i občané obce.

2.9. 2013 ( 18.00 hod. ) zastupitelé roznesou dotazníky a opět je po určité době od občanů vyzvednou. Průzkum bude pak sloužit jako podklad pro vypracování „ Plánu rozvoje obce „

Kvůli tomuto projektu bude svolána veřejná schůze na 23.9. 2013. Zde se očekává hojná účast občanů, kteří by se měli vyjádřit k budoucnosti naší obce, kterým směrem by se měla ubírat a co by měla změnit do 10 let.

 

 • Šetření pojistné události – vyvrácené obrubníky u obecní cesty „ na Mrštníku „. Obec obdržela od pojišťovny 8.171,- Kč.

 • Úprava okolí ČOV – rozvezená hlína – zajistila firma z HK.

 

 • Dotace SFŽP na revitalizaci krajiny – možnost čerpat až do výše 100%. Vedení obce se pokusí uplatnit tuto dotaci na vyčištění a celkové úpravy v okolí koupaliště. Starosta zjistí podrobnosti.

 • Záměr obce – oprava krytiny na obecním skladu u Černých – – obec osloví 3 firmy na zpracování

cenových nabídek.

– oprava schodů před obchodem – obec oslovila 3 firmy a čeká na cenové nabídky .

( firmy : Hojný, Štěpánek Martin, Stavibet )

-oprava kanalizace směrem k ČM za zatáčkou u zrcadla – nejprve musí být vypracována

projektová dokumentace o přeložce plynu, pak může následovat oprava od VČP

 • Odcizení makety policisty před Štibingerovými – starosta požádal Cukrovar v ČM o novou maketu.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013.

 

 • Výkup jablek je realizován na obecní skládce – cena : 1,50 Kč/ 1kg. Provize pro obec = 25hal z tržby.

 

 • Dotace na snížení energetické náročnosti budov do výše až 85%. Obec kvůli komplikaci s prokázáním nákladů na vytápění, které jsou v současné době velice malé, ustoupí od záměru požádat o tuto dotaci a to z důvodu nesplnění veškerých požadavků, které jsou kladeny ze strany poskytovatele. Obci by pak hrozilo vrácení celé dotace !

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti z širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

Prezentace : 7,30 hod.

Zahájení : 8,00 hod.

Ukončení : 11,30 hod.

Odpolední program pro děti : 14,00 hod. ( soutěže, ukázky šermířských dovedností apod. )

 

 • Obec pořádá zájezd do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo zakoupí jeden lístek – obdrží dva. Jedná se o muzikál Kapka medu pro Verunku v divadle Hybernia. Podrobnosti na www.obec-jilovice.cz

 

 • Audit obce – 5.9.2013

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.8. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                           Omluveno :   (Černý J. – dovolená)

 

 • Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje na naší obec v celkové hodnotě 219.064,- Kč. Jedná se o pozemky, které jsou pod chodníky naší obce.

 

 • Šetření pojistné události  –  vyvrácené obrubníky u obecní cesty „na Mrštníku„. Lividátor pojišťovny odhadl škodu na 10.000,- Kč.

 

 • 14.8. 2013 – ČEZ provede přeložku sloupu el. vedení (u Labuťů) – vyhovění  žádosti, kterou podalo Myslivecké sdružení  Králova Lhota (pro chov bažantů za Minaříkovými neměli k dispozici el. energii)

 

 • Obec provede kontrolu septiků.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013.

 

 • Kontrola vzorků ze studní  – zastupitelé navrhují zrušit tyto kontroly (smlouva se Zemspolem) a provádět je jen na požádání majitele nemovitosti – odsouhlaseno na veřejné schůzi.

 

 • Výkup jablek bude realizován na obecní skládce – bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 • Dotace na snížení energetické náročnosti budov do výše až  85%. Obec o tuto dotaci požádá a připadala by v úvahu budova OÚ a hasičské zbrojnice a Kampelička. Dotace by pak měla z velké části pokrýt např. výměnu oken, zateplení, opravu střechy a výměnu topení.

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti ze širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

Prezentace:   7,00 hod.

Zahájení:        7,30 hod.

Ukončení:    11,30 hod.

Odpolední program pro děti: 14,00 hod. (soutěže, ukázky šermířských dovedností, střelba z děla apod.)

 

 • Obec pořádá zájezd  do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo  zakoupí jeden lístek – obdrží dva. Nabídka divadel i her je velice zajímavá a je na stránkách naší obce : www.obec-jilovice.cz

 

 • Obec zajistí nové současné fotografie z území naší obce, které by naši obec prezentovaly na našich webových stránkách. Bude osloven pan Jirásko Michal – zajistí Škopová

 

 • Audit obce – 5. 9. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                 Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.7. 2013

Přítomno:  šest zastupitelů                                 Omluveno: (Jarkovský – dovolená)

 

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době  obec učinila další právní kroky za účasti starostů  Královy Lhoty a Libníkovic. V dotčených obcích objížďkou má být zvýšený dohled Policie ČR.

 

 • Závada na vozovce před Slaninovými  –  oprava 3 ks kanálových vpustí dokončena. Financování : po úspěšných jednáních 78.600,- uhradila SÚS HK, 11.500,- + DPH – uhradila obec.

 

 • Kombinovaný bojler na OÚ – stáří 16 let – teče, nutná výměna za nový – výměna provedena – cena 10.500,- Kč.

 

 • Sklad TJ v Kampeličce – navezeny  skříně – nutné provést úklid a případné nepotřebné věci vyřadit. – zajistí  Škopová do konce srpna 2013.

 

 • Revize nového hřiště –  bez závad. Obec musí zajistit vedení „ Deníku kontrol hřiště „ ( vedením je pověřen Josef Černý ) . Provozní řád hřiště pak povede starosta obce. Správcem hřiště – starosta obce

 

 • Starosta obce osloví Agenturu Grossman, která se dobře orientuje v nabídce  dotačních titulů a pomáhá obcím získat dotace z různých dotačních titulů.

 

 • Půjčování obecního stanu soukromým osobám – zastupitelé se již po nákupu tohoto stanu jednoznačně dohodli, že se stan nebude půjčovat. Užívat ho může pouze obec a spolky se sídlem v Jílovicích.

 

 • Úklid podkrovních místností v Kampeličce  – vyřazené staré skříně  – prodej za cenu 3.000,- Kč. Likvidační firmu zajistí starosta obce

 

 • Obec provede kontrolu septiků.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013 z důvodu objížďky.

 

 • Oprava schodů před obchodem – budou osloveny 2 firmy , rozhodne se dle cenových nabídek.

 

 • Kontrola vzorků ze studní  – zastupitelé navrhují zrušit tyto kontroly ( smlouva se Zemspolem ) a provádět je jen na požádání majitele nemovitosti.

 

 • Výkup jablek bude realizován na obecní skládce – bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti z širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

 

 • Majitelé nemovitosti ( u Šimkových)  budou vyzváni k zaplacení stočného – zajistí starosta obce.

 

 • Veřejná schůze – 12.8. 2013 v 19.00 hod. – Na Ohrádce.

 

 • Audit obce – 5.9.2013

 

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                   Schválil :   V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                Omluveno :  1 ( Černý Vl. )

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce – slavnostně otevřeno dne 13. 7. 2013.  (Cena : 160.526,- Kč – financováno pouze ze zdojů obce). Zatím pozitivní reakce od obyvatel obce – velká účast dětí i dospělých.

 

 • Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – rekonstrukce dokončena.

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době se obec odvolala proti řízení a usnesení, protože opět horozilo, že bude objížďka realizovaná. Bylo zasláno odvolání proti Rozhodnutí MěÚ v Dobrušce – odbor výstavby a životního prostředí, který řeší situaci objížďky nestandartním způsobem. Veškeré úkony obce byly též postoupeny k vyjádření nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu HK. Starosta obce řeší situaci za pomocí právničky. Starostové obcí Jílovice, Královy Lhoty a Libníkovic se dohodli na společném postupu a rozdělením nákladů na právnícké úkony rovným dílem.

 

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými  – starosta  informoval SÚS  HK – oprava dokončena, zátarasy potrvají 28 dní po čas zrání betonu.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových  (vytékání vody na komunikaci) – proběhlo odkrytí zeminy se zjištěním, že je ucpaná šachta tzv. vlhčenými ubrousky – to následně zapříčinilo i ucpání kanalizace před Lelkovými. Zásyp zeminou bude proveden až po objasnění (revizi) situace odborníkem. Oprava byla vyčíslena na 3.720 Kč.

 

 • Oprava kanalizace a příprava projektu na opravu nejkritičtějších (havarijních) míst v obci. Jedná se o tyto úseky: u pana Vlacha, od Petříkových po Královi, před hospodou, od Pavlíků k poště, od Rezků po Pavlíkovi.

 

 • Sbírka pro obec Rudník, a to pro konkrétní čísla popisná (č.p. : 344, 346, 12, 13), která označil starosta obce Rudník. Sbírka proběhne v pátek 19.7. 2013 od 18,00, kdy občany naší obce navštíví zástupitelé se zapečetěnou pokladničkou.

 

 • Kombinovaný bojler na OÚ – stáří 16 let – teče, nutná výměna za nový – zajistí starosta.

 

 • Sklad TJ v Kampeličce – navezeny  skříně – nutné provést úklid a případné nepotřebné věci vyřadit. – zajistí  Škopová

 

 • Sečení okolí  – šíkmý břeh ČOV – 16. 7. 2013 v 8,00 hod.

 

 • Zprávu  o stavu veřejného pořádku za rok 2013 předalo obci Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. I nadále budou probíhat v teritoriu naší obce kontroly měření rychlosti !

 

 • Audit obce – 5.9.2013

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                            Omluveno :  1 ( Černý J. – dovolená )

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 2.7 do 4.7. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 12.7. 2013 od 17,00 hodin.

 

 • Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – obec vybrala zhotovitele a v současné době je rekonstrukce ve fázi dokončení – předběžný termín dokončení je 7.7. 2013

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – zahájení řízení dne 25.6. 2013 za účasti starosty obce. Výsledek jednání zástupců obcí a dotčených institucí je pro naši obec pozitivní.  Řízení se přerušuje do 30.9.2013 a budou se hledat náhradní řešení.

 

 • Návrh starosty – umístění kontajneru (pronájem od firmy Havelka) na padaná jablka v areálu skládky. Firma zajistí dodání kontajneru, váhy, propagačního materiálu a cenu 0,30 Kč/1kg. V současné době je však situace taková, že je málo ovoce a sběr padaných jablek se nebude realizovat ve větší míře.

 

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými  – starosta  informoval SÚS  HK – byla zjednaná náprava a v současné době i oprava části kanalizace, kdy obec bude hradit truby kanalizace a kanalizační vpusti a práci + povrch ( asfatlování ) SÚS HK.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových  (vytékání vody na komunikaci) – proběhlo řízení s majiteli nemovitosti s tím, že majité sdělili, že  to opraví až budou mít peníze a čas. Obec osloví majitelé písemně a vyzve je k nápravě. Pokud tak neučiní,  hrozí jim pokuta v přestupkovém řízení až 5000,- Kč za každý měsíc.

 

 • Stékání vody vedle bytovky z pozemku pana Černého J. – bude zahájeno řízení ve smyslu nápravy.

 

 • Odcizený kryt vpusti před Minaříkovými – vpusť opravena.

 

 • Oprava kanalizace ( Aqua servis RK) ve vjezdu u Dachsových – kanalizace byla porušena firmou Telecom v době, kdy firma pokládala kabel do země a nesprávným postupem narušila obecní kanalizaci. Starosta obce jednal se současnou firmou O2, kdy žádá firmu o úhradu této opravy . Jednání bylo úspěšné a částku 85 tis.korun uhradí O2 přímo firmě, která opravu prováděla. Takových míst, kde je porušená kanalizace cizím zaviněním ( O2, Telecom, Plynárny apod. ) je víc. Důkazem je provedený monitoring kanalizace, kdy na základě toho může obec vyjenávat o spolufinancování oprav kanalizace.
 • Obec Jílovice měla v plánu pomoci obci Ratibořice zasaženou povodněmi . Starosta zmíněné obce však pomoc odmítl s tím, že oni byli zasaženi minimálně a finanční pomoc nepotřebují. Zastupitelé  se dohodli pro finanční sbírku  pro obec Rudník a to pro konkrétní čísla popisná (č.p. : 344, 346, 12, 13), která označil starosta obce Rudník. Další informace pro občany Jílovic budou včas zveřejněny .
 • Zemědělské družstvo Dobruška , které svým dovozem zelené hmoty přes naši obec, znečistilo komunikace,  uhradilo obci 1500,- Kč jako kompenzaci za znečištění. Je to výsledek jednání starosty obce s vedením družstva.

 

 • Návrh na změnu v Územního plánu Jílovice u své nemovitosti  podal ing. Novák – obec bere na vědomí.

 

 • Žádosti obce, aby SÚS HK převedla bezúplatně pozemky pod komunikacemi obce, je vyhověno. Po sepsání smluv bude řešen požadavek pana Jarkovského Z. ml. a pana Hemelíka M. ( odprodej malých částí pozemků )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce