Projekty

V obci je každoročně prováděno mnoho úprav a projektů, které mají za cíl zlepšovat vzhled obce a zdokonalovat poskytované služby, což zpříjemňuje život především místních občanů. Velkým krokem k modernizaci obce bylo zahájení jednání o připojení Jílovic k rozvodu plynu. Zájem občanů byl veliký, tudíž mohlo v roce 2003 dojít k jeho napojení a spuštění. K nejrozsáhlejším úpravám ve vzhledu vesnice došlo po roce 2001, kdy zastupitelstvo dalo zpracovat projekt na její úpravu. Okolo hřiště byly vykáceny staré stromy a nahrazeny novými. Pro obec byl pořízen malotraktor a sekačka na trávu. Postupně po celé obci dochází k rekonstrukci chodníků a výměně růží podél silnic za stále zelené keře.

Stavební úpravy sportovního areálu Na Ohrádce

Realizace dětského hřiště s dopadovou plochou

Oprava hasičské zbrojnice a nainstalování nových sekčních vrat

Výměna javorů

Oprava interiéru obchodu

Oprava hráze rybníka u obchodu

Nouzový přeliv k poldru

Osvětlení a zbudování přechodů pro chodce

Vystavění pomníku obětem válek

Výstavba chodníků směrem k Českému Meziříčí 2015

Rekonstrukce obecního skladu 2014

Revitalizace parku a zvoničky

Zklidnění provozu v obci 2012

Komunikace Na Mršníku

Výstavba poldru

V roce 2004 byla v obci zahájena výstavba poldru, tedy vodního díla sloužícího k protipovodňové ochraně. Projekt byl umístěn na konec obce směrem k Libníkovicím. Jeho realizace pokračovala i v následujím roce.

Vysázení lipové aleje

Výstavba biologické skládky odpadu

Zklidnění dopravy v obci Jílovice

Oprava antukového kurtu a Výstavba multifunkčního hřiště s oplocením

Revitalizace mokřadu a prameniště

 


Výstavba rodinných domků

V roce 2003 byly obecní pozemky směrem na Libníkovice rozměřeny na 11 parcel pro výstavbu rodinných domů. O nabízené pozemky byl veliký zájem, tudíž v roce 2005 zde došlo k výstavbě veřejného osvětlení a elektrických rozvodů. V následujícím období byla provedena kanalizace, vodovod a plynofikace.

 


Dočišťovací nádrže obce Jílovice

Přípravné práce tohoto projektu započaly již v roce 2006, kdy byly vypracovány potřebné studie a dokumentace. Zastupitelstvo obce také usilovalo o kladné vyřízení žádosti o dotaci na tuto akci.

Umístění nádrží
Projekt byl zasazen do polí za obcí směrem k obci České Meziříčí. Výběr lokality pro výstavbu dočišťovacích rybníků byl dán tokem Jílovického potoku, který slouží k odvodňování území obce. Zde umístěný objekt bude dobře přístupný po stávající polní cestě napojující se na komunikaci Jílovice – České Meziříčí.

Funkce nádrží
Do nádrže bude natékat předčištěná voda ze septiků a přepadů ČOV, což bude zajišťovat hradicí objekt navržený v korytě Jílovického potoka. Voda bude přiváděna do nádrží kanalizačním potrubím ukončeným nátokovými objekty.
Odtok z nádrží bude pomocí výpustných objektů, na které bude navazovat odpadní potrubí, jenž bude zakončeno výpustným objektem do Jílovického potoka.

Zdroj:Souhrnná technická zpráva společnosti IKKO Hradec Králové, s. r. o.