SPOLKY

Spolek včelařů

Včelařství v Meziříčí a okolí bylo v minulosti úzce spojeno s místní Obecní školou, vzděláváním žáků a jejími učiteli. Nadšeným včelařem, který šířil osvětu o chovu včely v širokém okolí byl pan řídící učitel Josef Roušar, který na zdejší škole působil v letech 1884 – 1920. V zápisech  místní kroniky se dočteme, že v roce 1890 bylo v Meziříčí 49 úlů a v roce 1901 již 90 úlů. Dne 26.listopadu1905 založili včelaři Opočenského okresu na popud Josefa Králíčka z Přepych Včelařský spolek, jehož součástí byli i včelaři z Meziříčí. Ti se osamostatnili v roce 1919, jak je patrné ze Včelařského kalendáře z roku 1928. Zde je Meziříčí vedeno pod pořadovým číslem 177 v “Zemském ústředí spolků včelařských pro Čechy v Praze”. V té době byl předsedou, uváděným ve Včelařském kalendáři, pan učitel V. Poledne, jednatelem byl V. Králíček a spolek měl 39 členů.

Dne 12. října 2015 byl Český svaz včelařů, z.s. zapsán do spolkového rejstříku a návazně Základní organizace České Meziříčí, jako jeho pobočný spolek, zapsáním do spolkového rejstříku dne 5.7.2016 získala právní subjektivitu a může jednat svým jménem.

Sdružujeme 36 včelařů z Českého Meziříčí, Skršic, Jílovic, Královy Lhoty, Rohenic a Pohoří, kteří chovají v současné době včely na 39 stanovištích ve 300 včelstvech.

Archiv

Založení včelařského spolku

Včelařský kal. 1928

Včelaři – historie

Tělovýchovná jednota Jílovice

 

První zmínky o sportovních aktivitách jsou již z roku 1919, kdy dne 26. dubna byla založena Tělovýchovná jednota “Sokol” Jílovice. Její členové měli pro svoje cvičení od obce pronajatou louku zvanou “Vohrádka”. Zúčastnili se sletu v Praze a mnoha okrskových cvičení. Poslední zmínky o Sokolu Jílovice jsou z roku 1931.

V roce 1974-77 několik sportovních nadšenců včele s panem Josefem Rýdlem vybudovalo na bývalém sokolském cvičišti 2 antukové dvorce. Jako šatna i sklad nářadí jim sloužila dřevěná bouda ještě z dob činnosti Sokola. V roce 1977 vznikl tenisový oddíl. Jelikož v obci Jílovice nebyla žádná sportovní organizace, stali se sportovci členy Tělovýchovné jednoty Vysoký Újezd. Tenisový oddíl měl družstvo dospělých, dorostu i žáků a byl zapojen do okresních soutěží, kde se častokrát umístil na předních místech. V roce 1997 však tenisový oddíl pro nedostatek hráčů ukončil svou činnost.

 

V témže roce byl založen ženský volejbalový oddíl, který se přihlásil do okresních soutěží, kde se dokonce v sezóně 1998-1999 stal okresním přeborníkem. Bohužel i tento oddíl musel pozastavit svoji činnost kvůli nedostatku hráček.

 

12. února 1998 byla založena Tělovýchovná jednota Jílovice, která čítá asi 34 členů. Podílí se na kulturních a společenských akcí v obci

Zahrádkáři

Svaz zahrádkářů v Jílovici byl založen po rozpadu Osvětové besedy, která byla vlastně jeho předchůdcem. Matrika členů je vedena od roku 1965, kdy bylo 35 členů této organizace. Od počátku sdružovala též zájemce z Vysokého Újezda.

 

Činnost byla zaměřena hlavně na obstarávání sadbového materiálu a příděl umělých hnojiv. Hlavním záměřeím byla vzdělávací a osvětová činnost. Okresní výbor vydával letákové návody na pěstování ozdobných a užitkových rostlin. Po celá léta zahrádkáři pečovali v okolí svých obydlí o veřejnou zeleň. Organizace pořádá každý rok přednášky a besedy většinou spojené s výroční schůzí. V současné době má 21 členů.

SDH Jílovice

 

Sbor dobrovolných hasičů obce Jílovice byl založen v roce 1887. Dne 5. června 1887 učinili zástupci obce s panem Hallerem, prostředníkem firmy Františka Smékala, smlouvu o koupi stříkačky pro obec, 40 m hadic, 6 m savic, 2 svítilen a 4 signálek. Vše za 560 zl. Smlouvu podepsalo 9 zástupců obce v čele se starostou Janem Černým.

 

Prvním velitelem hasičů byl zvolen Jan Černý, náměstek Josef Čáp a jednatel František Fňouk. Sbor měl 26 členů.