Zápis č. 114 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.2.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Odklízení sněhu „ Na drahách „ – kvůli bezpečnosti provozu a chodců byl v této části obce odstraněn za pomocí nakladače sníh.
 • Pasport komunikací – termín dokončení odložen z důvodu nepříznivého počasí.
 • Traktůrek – záměr obce  nabídnout starý traktůrek k odprodeji  – vyvolávací cena bude 20 000,-Kč Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou, nejvyšší nabídce

Bude schváleno na veřejné schůzi (v současné době je funkční, byla provedena částečná oprava motoru)

 • Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků na nezpevněné ploše a ne ve vacích, jak je dohodnuto ve Smlouvě o dobrém sousedství ( fotografie na obci ) a dále  neustále otevřený poklop zásobníku (ten byl řešen a náprava přislíbena již v minulosti) Majitel BS byl vyzván k vyjádření a dle jeho názoru toto porušení smlouvy není, neboť se nejedná o skladování! Doručená fotodokumentace bude postoupena na Ministerstvo zemědělství k prošetření a s žádostí o vyjádření, co je skladování a co je zásoba krmiva.
 • Stočné – faktury jsou připraveny a  rozeslány!
 • HZS Třebechovice nabízí okolním obcím své služby – cena by byla předem dohodnuta. V současné době záleží na místním spolku SDH, zda-li v rámci svých možností jsou schopni tyto služby vykonávat vlastními silami. (  vyjádření vedení SDH Jílovice – zajistí pan Kazda ).
 • Antuka na hřiště – obesláno 5 firem na dodávku antukového koberce – nejlepší reference má firma SCHMID – Stará Boleslav – předběžná cena je 284 tis. korun včetně DPH. ( s firmou bude jednáno )
 • Příspěvky naší obce na plesy : 1000,- Kč ples Bolehošť, 1000,- Kč ples ZŠ České Meziříčí
 • Upozornění všem zájemcům o pronájem hřiště – možno zadávat termíny akcí na OÚ od 16.2.2017
 • Známky pro psy + poplatek – výdej 18. února od 9.00 do 11.00.
 • Známky na popelnice + poplatek – výdej 18. února od 9.00 do 11.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 1.2.2017

Zápis č. 113 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.1.2017

 

Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Kazda, p. Rydlová

 

 • Vyúčtování prací na antukovém hřišti – celková suma za jednotlivé faktury činí 236.270,- Kč bez DPH.

Zbývá dokončit pár drobností.

 • Nákup nového traktůrku se sněžnou frézou – rychlé řešení nákupu, starosta obce obvolal všechny zastupitele, aby se vyjádřili k situaci, kdy starý traktůrek na vyhrnování sněhu dosloužil a je u něho potřeba provést velkou, cenově náročnou opravu. Zastupitelé se jednohlasně shodli na nákupu nového zařízení pro odklízení sněhu, ale i sečení trávy.
 • Traktůrek – záměr obce nabídnout starý traktůrek k odprodeji. Minimální prodejní cena bude schválena na Veřejné schůzi
 • Inventury – proběhly v souladu s plánem inventur. Nebyla provedena inventura v plechových garážích sportovců a hasičů, kde jsou zamrzlá vrata. Inventurní komise provede kontrolu v nejbližším možném termínu.
 • Tříkrálová sbírka – 7.1.2017 ( sobota)  –  bylo vybráno 5.489,- Kč.
 • Kronikář pan Jirásko oznámil, že by rád skončil s funkcí kronikáře. Zastupitelé musí najít náhradu z řad občanů naší obce.
 • Známky pro psy + poplatek – výdej 18.února 2017 od 9.00 do 11.00
 • Známky na popelnice + poplatek – února 2017 od 9.00 do 11.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 18.1.2017

Zápis č. 112 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.1.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven:  p. Balucha

 

 • Vrchní část antukového hřiště – starosta obce oslovil 5 firem ke zpracování cenové nabídky na dodání finální části antukového hřiště.
 • Traktůrek – oprava – vadné svíčky. Obec bude uvažovat o koupi nového traktůrku, protože stávající je již značně opotřebovaný s častými závadami.
 • Popelnice na Mrštníku – nebyl proveden odvoz.  Po jednání starosty se zástupcem firmy Marius Pedersen byla sjednána náprava.
 • Tříkrálová sbírka – 7.1.2017 ( sobota)  –  zajištění této akce se  ujala paní Benešová.
 • Domácí péče paní Luňákové z ČM – žádost o příspěvek – obec přispěje 7.500,- Kč.
 • Známky pro psy + poplatek – výdej 18.2.2017 od 9.00 do 11.00
 • Známky na popelnice + poplatek – výdej 18.2.2017 od 9.00 do 11.00

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Starosta Václav Ježek – přání a poděkování spoluobčanům

Vážení spoluobčané,

je za námi rok 2016, který se nesmazatelně zapsal do historie obce Jílovice.  28. 5. 2016 v odpoledních hodinách zasáhl naši obec přívalový déšť, který zapříčinil následnou ničivou povodeň. Ta způsobila veliké materiální škody na majetku obce i mnoha obyvatel. Mnozí z Vás neváhali a byli ochotni okamžitě pomoci svým spoluobčanům a toho je potřeba si velice vážit! Vážit si je třeba i finanční pomoci Královéhradeckého kraje, města Třebechovice pod Orebem a Mikroregionu Třebechovicko. Rok 2016 jinak probíhal již klidně a nikterak nevybočil z let minulých. Pokračovali jsme v dokončení projektu „Zklidnění dopravy“, který je takřka v závěru a probíhá administrativní příprava k podání žádosti o kolaudaci. Bylo vystavěno a dokončeno multifunkční hřiště s umělým povrchem, které začalo obyvatelům sloužit od začátku září 2016. Přestože okolí ještě nebylo dokončeno z důvodu plánu obce vystavět a obnovit antukový kurt, který byl po mnoho desetiletí chloubou obce a jeho další využití znemožnila již zmíněná povodeň. V říjnu tedy započala výstavba tohoto kurtu, v současné době je těsně před dokončením spodních vrstev. Zároveň bylo vystavěno parkoviště, které nám již dlouho chybělo! Kulturní život v obci také nezahálel, díky SDH Jílovice, TJ z.s. Jílovice a obci bylo pořádáno mnoho tradičních akcí, které navštívilo velké množství lidí a bylo tak zviditelněno dobré jméno obce Jílovice. Všem, kteří se byť malou měrou podíleli na organizaci a přípravách těchto akcí, chci alespoň touto cestou poděkovat! Dále chci poděkovat mladým hasičům a jejich vedoucím za jejich vzorný přístup. Bylo mi velkou ctí, předat jim v prosinci Čestná uznání a finanční dar, který jak doufáme, bude povzbuzením do další práce! V prosinci jsme společně rozsvítili vánoční stromek a těsně před Vánoci nás navštívila Marcela Březinová, která na tradičním posezení seniorů zazpívala několik vánočních songů.  Jelikož bohužel nemáme v obci zařízení, kde by se bylo možno sejít, využili jsme hostinec v nedalekých Jeníkovicích, kde nám připravili krásně vyzdobený sál a spoustu dobrého jídla, za což je třeba také poděkovat.

Co nás čeká v roce 2017? Budeme pracovat na dokončení Územního plánu obce, dále se bude dokončovat antukový kurt a jeho oplocení. Plánuje se zatrubení  náhona (Jílovického potoka) podél hřiště. Určitě budeme chtít zkolaudovat projekt „Zklidnění dopravy“. Bude se pracovat na přípravě projektu pro zvětšení poldru, který již nevyhovuje dnešním parametrům. No a potom uvidíme, co rok přinese a co bude ještě třeba!

Chci poděkovat všem, kteří se podílí na chodu obce a všem, kteří neodmítnou, když jsou požádáni o pomoc! Bez Vás by to bylo složité! Děkuji , určitě víte, ke komu mé díky směřují.  Nebudu jmenovat, je Vás hodně a nerad bych na někoho zapomněl. Já osobně jsem rád, že máme jít kam pro rohlíky, na pivko, že máme otevřenou skládku a posečené trávníky, že máme knihovnu, poštu, dočišťovací nádrže, chodníky, hřiště pro děti, kurty, parčík, mokřad, zastávku, no zkrátka, že nemáme důvod být tak nespokojeni, jak se tu snaží z mne neznámého důvodu několik jednotlivců vsugerovat ostatním! Bohužel to jsou právě Ti, kteří ničím nepomůžou a jejich sportem či přirozeností je kritika všeho mimo veřejnou schůzi zastupitelstva obce, kde se mohou k chodu obce vyjádřit. Tam, ale raději nechodí, to by museli čelit argumentům.

Vážení spoluobčané, rád bych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva popřál mnoho a mnoho zdraví, spokojenost a lásku. Ať se Vám splní vše, co se Vám nesplnilo v roce 2016! Ať rok 2017 je pro Vás dobrým a ještě lepším, než rok předešlý. Tolerujte své spoluobčany a oni ať tolerují  Vás. Jedině tak budeme žít spokojeně a pokud budeme zdraví, bude rok následující určitě pro všechny lepší a šťastnější!

Václav Ježek starosta obce

 

 

Záměr obce č.5/2016

Záměr obce – k uzavření Dodatku k Dohodě o rozsahu a způsobu užívání části nemovitých věcí ze dne 22.6.2015

Datum vyvěšení: 21.11.2016, datum sejmutí: 7.12.2016