Zápis č. 105 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.8.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Rydlová

 

 • Oprava plotu u OÚ – jaro 2017.
 • Oprava houpačky na hřišti – v otvoru trubky mají sídlo vosy – nebezpečí pro děti- nápravu zajistí pan Kazda.
 • Oprava kanalizace ( výměna za plastové truby ) od Zuzkových do Jílovického potoka – po dalším jednání s p. Zuzkem uhradí celou výměnu sám. Není součástí kanalizace obce, ale jeho přípojkou a je tudíž jejím majitelem.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem.
 • Mokřad – oprava po záplavách – opravu provedla firma pana Hojného.
 • Město Třebechovice pod Orebem poskytlo naší obci dar – 20 tis. korun,  jako pomoc při likvidaci následků po povodni.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY a CDS, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka proběhla a obě strany se dohodly . Bude sjednána náprava.
 • Hřiště – odvoz hlíny a pařezů. Předběžný termín dokončení je 20.8.2016 ( dle počasí ) .
 • Inventarizace nádob na odpad proběhla ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. Byly odsouhlaseny počty nádob v pronájmu ( vlastník Marius Pedersen ) a ve vlastnictví obce.
 • Dle zákona 128/2000Sb ve znění pozdějších předpisů není od 1.10. 2016 možnost povolit hudební produkci. Bude řešeno Obecně závaznou vyhláškou.
 • 8. 2016 – zastávka historických vozidel u Jílovici u Kampeličky. (Občané se mohou přijít pokochat starými krasavci. ( přesný čas bude zveřejněn )
 • 9. 2016 – rybářské závody a odpolední program pro děti. ( soutěže, atrakce apod. )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 3.8. 2016

Zápis č. 104 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Šolcová

 

 • Územní plán obce předán ke zpracování a zároveň obec žádá o prodloužení termínu dokončení.
 • Výsuvný žebřík je opraven a je na něm provedena revizní zkouška.
 • Chodník u paní Slusarčukové – opraven.
 • Polní cesta( část ) mezi lesem a zástavbou na Mrštníku – se upravuje (urovnání a obnovení příkopů),  Zbytek cesty za Kostincovými bude udržován sečením.
 • Propustky u nemovitosti pana Kazdy – slouží pro příjezd na pozemek pana Kazdy – dle vyjádření SÚS má on povinnost zabezpečit údržbu – prostupnost mostků.
 • Návrh cedulí „ Zákaz podomního prodeje „ – návrh s cenovou nabídkou zajistí pan Kazda.
 • Obec souhlasí s úpravou RD – zřízení místnosti na výrobu cukroví  –  žádost paní Dachsové.
 • Místa pro kontejnery jsou upravena – rozšířena.
 • Chodník k Výravě – provedena oprava rozjetého chodníku u Černých, u Špačků přemístěna silniční vpusť.
 • Kryt kanalizační šachty u Halaxů – bude instalován do konce týdne (do 17.7.2016 ) Zajistí starosta
 • Firma Vospol Přepychy poskytla naší obci dar 10 tis. korun jako příspěvek na následky po povodni.
 • Zametací vůz v naší obci – službu zabezpečilo a uhradilo Zemědělské družstvo Dobruška (pan Pazderka) – bylo dohodnuto po stížnosti starosty při přepravě řezanky.
 • Souhlas obce se stavbou rodinného domu – žádost manželů Tomáškových.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka se uskuteční 20.7.2016 ve 14,00 hod.
 • Hřiště – při jeho výstavbě bude zároveň vyměněna část kanalizace od Zuzkových do Jílovického potoka. Byla prorostlá kořeny a částečně narušena. Kanalizace vedla v kořenech topolu a byla částečně neprůchozí. Opravu části kanalizace provede na svoje náklady obec (od topolu k potoku) další část bude opravena po domluvě se starostou na náklady p. Zuzka. (předběžný termín dokončení výstavby hřiště je 7.8.2016 , rozhodující je počasí)
 • Faktury za stočné – zaslány se špatnými termíny splatnosti, dlouho doručeny od termínu vystavení. Obcí byly smlouvy zkontrolovány 15.6. a nařízeno jejich rozeslání! Firma VODACZ servise je pak rozeslala až 8.7.2016 ! Starosta obce oznámil této firmě, že jelikož se jedná již o druhé hrubé pochybení, tak v případě dalšího pochybení, bude s touto firmou ukončen smluvní vztah. V případě nedodržení splatnosti v tomto pololetí nebude penále vymáháno! Pro příště dohodnuty podmínky splatnosti = 1 měsíc.
 • Zastávka – pro návrh osázení zelení bude požádán pan Valenta ml. Bělečko, výsadbu provede obec ve své režii.
 • Žádost Důchodců od Dědiny ČM – poskytnutí daru, zastupitelé se dohodli na částce 2.000,- Kč.
 • Starosta obce je pověřen k zajištění „ Pasportu místních komunikací „
 • Oprava asfaltem – bude zajišťovat SÚS HK měsících červenec a srpen 2016. ( jedná se o vymleté části vozovek u obrubníků a cesta k Třebechovicím )
 • Návrh žádostí a smluv týkající se finančního zvýhodnění pro občany s TP v obci – zpracovává na žádost obce JUDr. Klásková.(příspěvek cca 400,- Kč na osobu s TP ) Po schválení Veřejnou schůzí zastupitelstva. Prostředky budou vypláceny předběžně v říjnu
 • Žádosti o povolení hudební produkce : 16.7.2016 TROJBOJ, 29.7. 2016 – SDH noční útok

Hudební produkce povolena do 24.00 pro obě akce!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 13.7. 2016

Zápis č. 103 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2016

Přítomni: zastupitelé: Ježek, Šolcová, Škopová, Rydlová, Kazda, Balucha, JUDr.Thiel

Spolky: Čiháčková, Havel Vl., Havlová J, Rydl M.st., Rydl M. ml., Špaček  J. st.

 • Řešení situace „Na Ohrádce“ po bleskové povodni:

Plánované požadavky TJ:  vybudování 2 antukových hřišť za předpokladu, že 1 hřiště zafinancuje obec a jedno TJ s pracemi svépomocí

Domluva spolků s obcí:

= stávající kurty budou kompletně zdemolovány

= dojde k vykácení všech dřevin v okolí stávajících kurtů, které budou překážet výstavbě nového hřiště a odstranění zničeného oplocení. Rozhodnutí o kácení bude vydáno, zařídí starosta.

=  zeď se „zeleným“ hřištěm zůstane zachována

=  dojde k výstavbě 2 kurtů do tvaru „T“, jeden s umělým povrchem zafinancuje obec, druhý s antukovým povrchem TJ dle již předložené cenové nabídky s oplocením za 830 tis. Kč, z této ceny bude činit úhrada ve výši 500 tis. Kč po vybudování, zbývající částka bude splácena měsíční částkou 14 tis. Kč po dobu dvou let, a to bezúročně.

=  obcí zafinancovaný kurt bude bezplatně přístupen VŠEM trvale bydlícím obyvatelům obce.

Odstranění pletiva zajistí TJ, odstranění dřevin obec = 22.6.2016 od 17,30 hodin brigáda.

Starosta obce zajistí:

=  geometrické zaměření kurtů

=  Odkup části pozemku, který je v současné době majetkem SÚS.

Dále se schůzka konala již pouze za účasti zastupitelů obce.

 • Proběhlo jednání starosty obce s panem Pazderkou o rychlé jízdě v obci a přeložení traktorů jeho společností. Pan Pazderka slíbil uklizení obce po senážích. V případě soustavného porušování rychlosti v obci se starosta obrátí na Policii ČR.
 • Za likvidaci velkoobjemového odpadu po lokální povodni obec uhradila 28 tis. Kč, další úhradu, minimálně v této výši proběhne v měsíci červnu.
 • Starosta obce jednal s úřadem práce o možném vyplacení příspěvku v nouzi obyvatelům, kteří měli při povodni zatopené nemovitosti. Probíhá řízení zástupců Úřadu práce s obyvateli obce.
 • Proběhlo opakované jednání s f. Kašpar o opravě zničených chodníků u paní Slusarčukové. Termín opravy byl stanoven do 18.6.2016.
 • Opravu obecního žebříku zajistí pan Kazda.
 • Proběhlo jednání o konání veřejné sbírky pro občany zasažené povodní. Dle jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vyplynulo, že obec musí nejprve zažádat KÚ o souhlas s realizací sbírky. Dále musí nechat zřídit zvláštní bankovní účet pouze pro tyto účely. Z důvodu dalších nepříznivých podmínek zastupitelstvo obce rozhodlo o vyplacení finanční výpomoci z prostředků obce ve výši 3.000,– Kč pro majitele nemovitosti, která byla při lokální povodni zaplavená (10 domů). Občané, kteří by chtěli těmto lidem přispět z vlastního rozpočtu, mají možnost se domluvit přímo s osobou, kterou by chtěli obdarovat.
 • Výstavba zastávky – termín: 19.6.2016, poté začnou s pracemi tesaři. Zastupitelstvo rozhodnuto o zhotovení zastávky bez okna, tak, jak byloa vybrána většinou obyvatel.
 • Žádost o odložení termínu odvozu zeminy z „Mokřadu“ odeslána na Magistrát města HK.
 • Úklid pošty, nocležny řidičů a zastávek bude zajišťovat paní Benešová.
 • Příkop za Labuťovými a Kazdovými bude vybagrován do spádu.
 • Parkování před Slusarčukovými – dohodnuto s majiteli nemovitosti.
 • Cesta za p. Švarcem bude opravena – hlína bude odvezena a příkop vyčištěn – zajistí starosta.

 

Zapsala: Šolcová

V Jílovici 15.6.2016.

Omlouváme se za pozdní vyvěšení tohoto zápisu, bohužel se tak stalo z důvodu technické chyby. Děkujeme za pochopení.

Zápis ze zastupitelstva 15.6.2016

Zápis č. 102 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.6.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Mimořádná situace 28.5. 2016 ( svolána protipovodňová komise ) –  po vytrvalém dešti a krupobití byla část obce zaplavena.
  • Vyhodnocení situace , nahlášené škody, další postupy pomoci ze strany obce. Možnosti pomoci od jiných institucí.
  • Materiální pomoc z obce Rudník , která nám oplatila pomoc.
  • Připojištění obecního majetku na záplavy – cena pojištění se navýší o 230,- Kč.
 • Územní plán obce bude předán ke zpracování paní Marečkové.
 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé přehodnotili tuto situaci a souhlasí se zřízením věcného břemene  za úplatu 10.000,- Kč.
 • Poldr – zavezený příkop od nouzového přepadu bez vědomí obce (zjištěno 26.5.2016 při kontrole poldru) – viník byl zjištěn a na své náklady příkop uvede do původního stavu. Termín do 9.6. 2016. po té bude příkop vyměřen a vyspárován!
 • Obecní stan poškozený od záplav je nutné vyřadit z evidence – pojištění bylo sjednáno až od 1.6.2016.
 • Mokřad – vyplaven – udržitelnost tohoto projektu je 10 let, obec bude muset žádat o přehodnocení. Starosta obce již jednal o možnostech řešení.
 • Starosta obce navázal veškeré kontakty k zajištění žádosti o mimořádnou dotaci na záplavy ( podání do 9.6.2016 ). Dále pak kontaktoval ÚP v HK na poskytnutí fin. prostředků v hmotné nouzi, pro obyvatele zaplavené v obytné části!
 • Voda CZ – zajistí vzorky z místních studní za výhodné ceny. Vzorky studní, které jsou zajištěny Smlouvou o dobrém sousedství, provede  firma Zemspol.
 • Starosta obce zaslal žádost na Povodí Labe o vyčištění náhonu po povodních.
 • Starosta obce svolává schůzku zastupitelů a zástupců hasičů a sportovců na 15.6.2016 v 18,00 hod. v budově OÚ..
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 1.6.2016

Zápis č. 101 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.5.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé jsou pro klasické připojení bez věcného břemene. Ještě se jedná!
 • Kontejnery na papír – nové 3 kontejnery – umístění  : u Kánských, u p. Voltra, u obchodu.
 • Rybník u obchodu je zanesený listím z ořešáku – ucpaný odtok . Starosta obce bude jednat s majitelem, aby zjednal nápravu
 • Obecní knihovna – proběhla výměna knih v hodnotě 50.447,- Kč.
 • Územní plán obce předán ke zpracování.
 • Zrcadlo v centru obce – patky jsou zabetonované – příští týden instalace.
 • Pronájem Na Ohrádce – paní Hošková žádá o úpravu smlouvy o pronájmu z důvodu, že v letních měsících nemá o víkendech prostor pro podnikání, protože prostory jsou buď pronajaty soukromým osobám, nebo spolkům. Bude se ještě řešit!
 • Výsadba zeleně na odpočinková místa – 1,500,- Kč/ 1 odpočinkové místo. – zastupitelé souhlasí.
 • Příjezdová komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu –  obec se pokusí zajistit zaměření a vytyčení příjezdové cesty , která bude mít i pasport komunikace obce a v KÚ by měla proběhnout změna a to zpět z orné půdy na komunikaci. – zastupitelé souhlasí.
 • Množící se drobné krádeže v obci, nahlášeno na PČR. Bude prováděn zvýšený dozor. Dále bylo na PČR nahlášeno soustavné pobíhání psů (porušování vyhlášky obce) Psi, kteří znečišťují chodníky a zeleň výkaly a volně pobíhají po obci. Jejich majitelé byli několikrát upozorněni a obesláni dopisem. Jelikož do současné doby nedošlo k nápravě, budou předvoláni na přestupkovou komisi do Třebechovic pod Orebem.
 • Úprava dětského hřiště – návrh : – zvířátka na pružinách otočit proti sobě  – zajistí pan Kazda.
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky
 • 5. 2016 – odvoz nebezpečného odpadu

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce