Zápis č. 118 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.4.2017

 

Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová, JUDr. Thiel

 

 • Byly zaslány dopisy s upozorněním na chybné parkování obyvatelům obce, kterých se toto parkování týká, okamžitá náprava nastala skoro u všech oslovených. U jednoho dořešeno Pořádkovým výborem.
 • Obec Jílovice obdržela žádost od p. Luňákové o podporu obce Jílovice k její žádosti o zařazení služby BELLA do služeb „sítě podporovaných sociálních služeb“ + žádost o případnou finanční podporu obce na provoz tohoto zařízení. Obec Jílovice odeslala souhlasné stanovisko k požadovanému zařazení. Další finanční výpomoc z obce Jílovice nebude již v letošním roce schválena a zaslána.
 • Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017.
 • Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do 9,35 hodin.
 • Schválen příspěvek obce pro SDH Jílovice ve výši 1.000,– Kč na ceny pro děti na „Čarodějnice“
 • V knihovně proběhla výměna knižního fondu v hodnotě 34.039,– Kč od Knihovny města Hradec Kr.
 • Zaplacena záloha na antuku na nové antuk. hřiště ve výši 124 tis. Kč.
 • Dne 11.4.2017 proběhlo v obci první měření na připravovaný „Pasport komunikací“
 • Pokračují práce na dokončení územního plánu obce Jílovice.
 • Zastupitelstvo obce se složilo a zakoupilo ze svých prostředků set lavic a stolu za lavici, která chyběla po loňské sezoně v majetku obce.
 • Provedení nátěru lavic a stolů = obec uhradí barvy, nátěr provede SDH Jílovice. Dále provedou opravu poškozených lavic. Starosta zajistí poškozené jistící zarážky. Zodpovídá p. Kazda. Termín: do 5.2017.
 • Na žádost SDH budou přemístěny lavice a stoly do obecního skladu. Zodpovídá a zajistí Kazda
 • V řešení nákup plastových sedáků = laviček k novým kurtům.
 • Problém s veřejným osvětlením, pravděpodobně vadná lampa někde na trase od Pumrových k Čes.Meziříčí, která zkratuje a „vyhazuje“ celou obec. Problém je těžce zjistitelný, realizuje se vylučovací metodou, jsou postupně vypojovány jednotlivé okruhy. Řeší denně starosta obce s elektrikářem. Nové světlo zakoupeno k obchodu s potravinami, náhrada za stávající – neopravitelné.

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.4.2017

Zápis č. 117 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.3.2017

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p .Kazda

 

 • Stížnost majitele pozemku č. 8/4 na „černé stavby“ – bude probíhat místní šetření dne 31.3.2017 za účasti starosty obce.
 • Hřiště – dokončení firmou Hojný dne  4. 2017 .  Bude následovat brigáda TJ 4.4. v 16,00 hod. – rozhrnutí hlíny + úprava okolo areálu + úklid víceúčelového hřiště.

Antuka na hřiště – termín dodání 12.5. – vystavena zálohová faktura na 100.000,- Kč.

 • Dohoda naší obce o spádovosti mateřské školy s obcí Jeníkovice. ( přednost při přijetí budou mít děti z Jílovice  ).
 • Inventury – při inventarizaci bylo zjištěno, že chybí 1 ks lavice od pivního setu. Ztráta se zatím šetří , ale opatření je takové, že lavice budou zamčeny nejen v garáži, ale ještě  přepásány lankem s kladkou.

Rozhodnutí zastupitelstva : i přesto, že zastupitelé lavice nepoužívali, tak se složí na nákup nového setu, který se musí doplnit z důvodu, že byl financován z Mikroregionu Třebechovicko a udržitelnost projektu je 10 let.

 • Stížnost na čp. 14 – nepříjemný zápach z kouře z komína. – prozatím starosta vyřešil domluvou!
 • Hlína u „ Mokřadu „ je rozhrnuta, bude následovat osetí luční travinou. – ukončeno jednání s Vodoprávním úřadem v HK. ( veškeré požadavky byly splněny )
 • Myslivecké sdružení – obec  pro tento spolek zakoupila stromky v hodnotě cca 7000,- Kč. Členové stromky vysází a provedou odplevelení okolo mladých stromů u Mokřadu.
 • Parkování na chodnících a zelených plochách obce – obec v minulosti vydala přísný zákaz na parkování na chodnících a zelených plochách – tento zákaz porušují opakovaně návštěvy majitelů nemovitostí č.p. : 4,14, 28 a 94 a to i Ti, kteří o zákazu byli informováni a činí tak zcela vědomě! Majitelé budou písemně vyrozuměni o přestupcích a pokud nedojde k nápravě bude veškerá pořízená fotodokumentace předána Policii ČR.  ( nejen že je znepřístupněn průchod chodníkem, ale dochází k poškozování majetku obce – vyvrácené , vlámané obrubníky apod. )
 • Byla provedena oprava veřejného osvětlení. Opravu zajistil starosta obce. (bude nutno realizovat rekonstrukci, osvětlení již za hranicí životnosti – hledání vhodného dotačního titulu)!
 • Prodej obecního traktůrku – obálková metoda, otevírání obálek – vyhlašovací cena 20.000,- Kč. Došly dvě obálky s těmito nabídkami :        20.500,- Kč
 1.                  22.000,- Kč   ( tato nabídka vyhrála  )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 29.3.2017

Zápis č. 116 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8.3.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • SDH – žádost o příspěvek na nákup uniforem 10 ks – cena  celkem 42.526,- Kč.  Zastupitelstvo souhlasí.
 • Návrh rozpočtu obce – starosta  seznámil zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu s tím, že návrh bude vyvěšen na úřední desce a poté schválen na veřejně schůzi.
 • Nabídka firmy – promítání filmů „ Letní kino „ drahá služba – zastupitelstvo zamítá tuto nabídku.
 • SDH Jílovice – kontrola auta + kontrola soutěžní mašiny  – nutná oprava – prasklá nádrž. Zařizuje p. Pavlík Jaroslav
 • Inventury – při inventarizaci bylo zjištěno, že chybí 1 ks lavice od pivního setu. Ztráta se zatím šetří , ale opatření je takové, že lavice budou zamčeny nejen v garáži, ale ještě  přepásány lankem s kladkou. Zodpovídat za jejich stav a kompletnost bude p. Kazda! Lavice byla pořízena z dotace, nutno dodržet udržitelnost projektu 10 let!
 • Rozšíření poldru směr Libníkovice – návrh řešení zpracovává Agroprojekce Litomyšl ( Ing. Tměj ).
 • Hlína u „ Mokřadu „ je rozhrnuta, bude následovat dorovnání a osetí luční travinou.
 • Znečištění obce ledkem –  starosta obce zajistil nápravu – dopátral viníka z Piletic. Firma zajistila okamžitou nápravu a komunikace byla vzorně uklizena. (Ohroženy byly dočišťovací nádrže pro obec, kam jsou svedeny veškeré uliční vpusti) Nahlášeno na ŽP a zapsáno v knize havárií, pro případ, špatného výsledku vzorku z nádrží!
 • SDH Jílovice zve všechny na ples 10.3. 2017 ( Vysoký Újezd ) a karneval 12.3. 2017 ( Vysoký Újezd )
 • Skládka biologického odpadu bude otevřena od12.3.2017 každou neděli od 16.00 do 17.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 8.3.2017