Zápis č. 110 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.10.2016

 

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 

 • Opravy : osvětlení, zářivka v nocležně řidičů, jističe na poště.
 • Pan Kazda – prohlídka stanu v Bílém Újezdě  – výborný stav ( 1x postaven ) – cena 9 tis. Kč z původních 23 tis. Kč  –  zastupitelstvo souhlasí s koupí.
 • Žádost SDH – paní Benešové – zakoupit do klubovny dětí 20 ks židlí – zastupitelstvo souhlasí.
 • Obsluha ČOV – pan Jarkovský Jiří  na vlastní žádost končí a předává tuto činnost panu Slezákovi V. a to k 1.1.2017.
 • Malování nocležny řidičů – zajistí pan Vlček.
 • Chodník u pana Švarce není dán do původního stavu, starosta jednal s firmou, která kopala vedení k paní Slusarčukové, aby zajistila nápravu – do konce října bude opraveno.
 • Otevření obálky – 18.39 hod. „ Prodej části pozemku p.č. 115 v KÚ Jílovice „ – pan Černý Jan.
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.10.2016

Zápis č. 109 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.10.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Nebezpečný odpad – za odvoz obec zaplatila 2.651,- Kč.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  je  vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky jsou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. ( viz webové stránky obce )
 • Pasport komunikací obce je zadán firmě  PasProRea s nejnižší cenovou nabídkou – dokončen by měl být koncem února 2017.
 • Antukové hřiště – po schůzce s právničkou, se obě strany dohodly na podmínkách pronájmu a byl zpracován návrh nájemní smlouvy, který je nyní předán k prostudování a připomínkování zastupitelům.
 • Osvětlení v obci – členové zastupitelstva provedou kontrolu osvětlení a následně nahlásí závady .
 • Náhradní díly na rozbitý stan po povodni.  Starosta obce kontaktoval několik firem, které se zabývají prodejem a servisem a zápůjčkou stanů. Náhradní díly lze sehnat, ale naskytla se nabídka na odkoupení stanu, který byl 1x postavený ( 1 měsíc )  – cena je 8 tis. korun. Prohlídku a posouzení tohoto stanu zajistí SDH Jílovice – pan Kazda. ( stan je totožný se stanem obce )
 • Schůzka se zástupci Povodí Labe – spolupráce –  Povodí Labe provede rozhrnutí zeminy u Mokřadu, obec na oplátku povolila uložení vybagrované zeminy z náhonu  k Mokřadu.
 • Starosta obce oslovil několik firem na vypracování projektu na zatrubení náhonu u hřiště, který obec musí mít, aby mohla zrealizovat tento záměr.

Majitel pozemku ( náhon ) pan Černý souhlasí s odkupem pouze celého pozemku 163/2 ( 826 m2 ) a to

za  cenu 45,-  Kč/ m2. Obec, na žádost pana Černého, odprodá část pozemku u obecního skladu     č.115

(  15,1 m2 )  za cenu 100,- Kč/m2.  Zastupitelé souhlasí.

 • CDS Náchod –  olejové skvrny na komunikaci po autobusech. Úklid zajistí pak Procházka s tím, že posyp dodá CDS Náchod a obec vyfakturuje práci pana Procházky firmě CDS Náchod.
 • Prodej dlaždic občanům Jílovice – 50×50 cm za cenu 10,- Kč za kus . Požadavky hlásit starostovi obce.
 • Veřejná schůze zastupitelstva – 26.10. 2016 v 19,00 hod. ( Na Ohrádce ).
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.10.2016

Zápis č. 108 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.9.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Přechody pro chodce – obnoven nástřik – zajistila SÚS ve vlastní režii. „ STOP “  čáry budou též obnoveny na náklady obce.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  bude vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky budou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. Důvodem je ukončení smlouvy s obcí ze strany paní Hoškové.
 • Zalévání nově vysázených rostlin a dřevin okolo zastávky – zalévání zajišťuje SDH – pan Kazda.
 • Antukové hřiště – po členské schůzi TJ vyplynulo, že TJ Jílovice uvolní ze svého rozpočtu 140 tis. Kč na vybudování nového antukového hřiště. Podmínky a postupy realizace budou dále diskutovány. Nejprve však proběhne schůzka s právničkou, kde by se měly vyřešit nájemní vztahy mezi TJ a obcí (účastníci jednání : starosta obce a předsedkyně TJ paní Čiháčková).
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč a 17 969,- Kč. Provede firma PasProRea s nejnižší nabídkou.
 • Prodloužení termínu pro vypracování územního plánu obce – do 31.12. 2017.
 • Znečištění obce kukuřičnou řezankou, komunikace, chodníky a následně kanalizační sběrače – stížnosti občanů, přeplněné přepravní návěsy. (dopravce – Zemspol ČM  s. ). Starosta řešil s agronomem, zlepšení přesto nenastalo.
 • Občanské průkazy – obec již nemá možnost zajistit občanům hromadnou výměnu OP. Důvodem je digitalizace a změna systému při výměně OP. Každý si musí OP zajistit sám!
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva. ( termín doručení do 4.10.2016 )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 26.9.2016

Informace FÚ

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj informuje o zahájení vydávání přihlašovacích údajů k evidenci tržeb.

Informace FÚ

Zápis č. 107 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.9.2016

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Obec obdržela 5.600,- Kč – akcie Veolia.
 • Policie ČR – řeší v naší obci zastavování autobusů na vyznačených místech.
 • Zahájen sezónní návoz cukrovky do Cukrovaru v ČM – nebezpečí poničení silničních obrubníků.
 • Mikroregion Třebechovicko – řešení příspěvku na cyklobusy, vyřazení majetku. Dar naší obci 10 000,- Kč jako příspěvek na povodně.
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč.
 • Noční klid ( 22,00 hod. – 6.00 hod. ) – Obce a města nebudou smět od 1. října udělovat výjimky pro hlučné akce po 22. hodině. Pouze, pokud budou mít událost zahrnutou do obecní vyhlášky.
 • Česká pošta – opětovná nabídka na provozování Pošty Partner, kdy by obec zajišťovala poskytování služeb České pošty. Zastupitelé jednohlasně nesouhlasí.
 • Obecní obchod – zajištěna oprava elektroinstalace . Bude nutné v co nejbližší době zajistit výměnu elektroinstalace v celém obchodě. Obec nebude přispívat na nákup registrační pokladny z důvodu minimálního nájmu v této budově.
 • ČEZ vyzývá občany k odstranění větví stromů od vodičů el. energie ( větve nesmí být blíž než 1,5 m.) V případě , že občan toto neprovede sám, zásah provede firma ČEZ.
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Volební komise sestavena, proběhla schůzka.

Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva.

 • Víceúčelové hřiště obec převzala, záruční doba je 5 let, byly shledány některé nedostatky – část je již odstraněna, zbytek (propadliny) budou opraveny v jarních měsících, až dojde k sesednutí podloží.

Úpravy terénu okolo hřiště provede firma pana Hojného.

 • Dotace z KÚ – 300 tis. Kč – na opravu po povodních, byla původně neinvestiční, starosta obce požádal o změnu na dotaci investiční. Žádosti bylo vyhověno.
 • Rozhrnutí hlíny u Mokřadu – souhlas majitelů sousedních pozemk . Bude provedeno na podzim.
 • SÚS HK – převzata komunikace po stavebních pracech na chodnících (souhlas s kolaudací) – doporučení pro obec – obnovit nátěry přechodů pro chodce. Starosta jednal se SÚS, aby zařadila komunikaci od Pumrových po Hubáčkovi do nově pořizovaného projektu na průtah obcí Výravou. Bylo vyhověno a tento úsek bude po vypracování a schválení projektu opraven!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 14.9.2016