Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                            Omluveno :  0

 

 • Instalace kontajneru  ( velikost 40x40x120 cm ) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn u obchodu. Odpad bude možné též ukládat do papírových krabic , které budou umístěny v buňce na skládce biolog. odpadu. Tyto nádoby poskytla firma likvidující tento odpad, se kterou obec uzavřela smlouvu.

 

 • Hudba do obecních rozhlasů – nabídka hudby, která je osvobozena od poplatků OSA. Cena této nabídky činí 1500,- Kč jako jednorázový poplatek. Zastupitelé souhlasí se zakoupením .

 

 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – oznámeno SÚS v HK – prozatím umístěno označení dočasné.

 

 • Úhrada stočného a komunálního odpadu pro občany Jílovic proběhla v sobotu 16.2. 2013, jeden obyvatel, kterému nevyhovuje platba stočného bez možnosti splátek odmítl smlouvu podepsat, z tohoto důvodu mu bude stará smlouva písemně vypovězena! Zároveň se omlouváme obyvatelům za delší čekání a děkujeme všem za trpělivost !

 

 • Poškozená studna před Hoškovými  – studna byla poškozena vozidlem. Obec nahlásila tuto skutečnost jako pojistnou událost. Na základě toho uhradila pojišťovna obci 6.000,- Kč, jako pojistné plnění.

 

 • Oznámení paní Grulichové –   pronajmutý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále. ……… Pan Holeček prohlédl stav mrazícího pultu s výsladkem, že mrazící box je plně funkční.

 

 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ ZATEPLENÍ  BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda-li  by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky,  byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – podrobnosti zjistí starosta obce. ( výše dotace činí 90 % )

 

 • Jednodenní seminář k soutěži „ VESNICE  ROKU „ probíhá v březnu tohoto roku – zúčastní se starosta a místostarostka obce.

 

 • Obec povinně zřizuje nový účet u ČNB – tento účet bude využíván pouze pro příjem dotací. ( termín je do 31.3.2013 )

 

 • Projekty na opravu kanalizace budou vypracovány pro tyto části obce : od Novákových po Zuzkovi, od hospody po Vošvrdovi, před Pavlíkovými a Kampeličkou, od Zemánkových po Vaňkovi.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Ples pořádaný spolkem –  „ KOPEČKÁŘI „-  se koná dne 8.3.2013.

Hudba : „ Mosty„Třebechovice p.O.

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4. 2. 2013

Přítomno : šest zastupitelů                                       Omluveno : p. Balucha (nemoc)
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádala o tuto dotaci. Cenová nabídka je na 367.613,- Kč – z toho 30% by hradila obec a 70% by bylo pokryto z dotace. Pokud bude dotace schválena, záměr obce postavit nové dětské hřiště, bude realizován.
 • Místní knihovna bude od 28. 3. 2013 bez připojení na internet. Obec oslovila firmu ACT Plus Dobruška, která zajístí nové připojení na internet.
 • Schůzka „Mikroregionu„ – dne 7. 9. 2013 pořádá Mikroregion Třebechovicko fotbalový turnaj.
 • Nákup ručního vozíku na posyp buď pískem, solí nebo lze používat k hnojení (cena 13.000,- Kč)
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – prodejní cena jedné uniformy činí 3.500,- Kč. Obec požádala Krajský úřad v HK o finační příspěvek na nákup těchto uniforem.
 • Oznámení paní Grulichové – pronajatý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále.
 • Kamna Na Ohrádce jsou propálená – byla uplatněná reklamace a následně byly vráceny finace. Pan Maksymov objednal nová kamna v ceně 8.000,- Kč. (zastupitelé souhlasí).
 • Pošta – Partner 1, jak je obci nabízena nová služba ze strany Pošty – starosta projednal celý systém služeb se starostou obce Zdechovice, kde tato služba je v činnosti od 1. 1. 2013. Starosta Zdechovic tuto službu naprosto odsoudil a předal dosavadní poznatky s tím, že kdyby věděl, jak služba bude probíhat, nikdy by s touto službou zastupitelstvo nesouhlasilo. Starosta Jílovice celou situaci ještě prošetří s tím, že budeme hledat další možnosti a řešení.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Operátor po obdržení dopisu reagoval takto:
Reaguji na Vaší žádost o rozšíření pokrytí území signálem. Váš požadavek byl postoupen na technické oddělení, které danou situaci prověřilo s tímto vyjádřením: Mezi obcemi Očelice a Bolehošť stavíme základnovou stanici, která by měla být dokončena pravděpodobně v 1Q/2013. Její vliv by měl sahat ještě k obci Ledce. U obce Jílovice bude její vliv pravděpodobně nulový. Pro Jílovice aktuálně neplánujeme žádné zlepšení pokrytí.
 • Audit obce – 31. 1. 2013 – bez závad
 • Záměr obce – pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom bude pokácen do 15. 2. 2013.
 • Veřejná schůze Na Ohrádce je svolána na 11. 2. 2013 od 19.00 hod.
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
 • Ples pořádaný spolkem „KOPEČKÁŘI„ se koná dne 8. 3. 2013.
            Hudba: „Mosty“ Třebechovice p.O.
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil: V. Ježek
                                                                                                                          starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 1. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádá o tuto dotaci, a to nejpozději do 15. 2. 2013. Dotace je poskytována ve výši 70% + 30% hradí obec.
 • Agentura domácí péče v ČM podala vyúčtování finančního příspěvku od obce Jílovice za rok 2012 (nákup kompenzačních pomůcek). Výše příspěvku v roce 2012 činila 7.500,- Kč, v roce 2013 poskytne obec 5.000,- Kč s tím, že v druhém pololetí 2013, v souvislosti s hosp. výsledkem, lze výši příspěvku přehodnotit.
 • Důchodci od Dědiny v ČM podali vyúčtování příspěvku od obce (doložili fakturu na dopravu). Také jim bude příspěvek na rok 2013 pokrácen a to na 5.000,- Kč.
 • Sportovci v ČM – FC České Meziříčí – schválen příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč.
 • Rybník „ Na Drahách„ – kontaminace – obec jej postoupila České ispekci životního prostředí v HK, která bude konat v rámci své působnosti další kroky. Na tomto postupu se domluvili zástupci obce Jílovice a Zemspolu a.s. při společném jednání.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smlouvu (zastavení vkladu) o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem (pozemek na hřišti) – případ řeší právnička.
 • MAS – schválen roční příspěvek dle smlouvy – 2.000,- Kč. Žádost o příspěvek na 1 obyvatele (20 Kč) byl zastupiteli prozatím zamítnut, proběhne jednání na mikroregionu a poté bude rozhodnuto
 • Vospol Přepychy – sepsaná smlouva na rok 2013 (odvoz a likvidace biologického odpadu – 200,- Kč/1 tuna). Cena je stejná jako v loňském roce, kontejner je bez poplatku!
 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí. Na výzvu od obce NEREAGUJÍ.
 • Soutěž ZLATÝ ERB – obec se nezúčastní, neboť má jiného zřizovatele svých internetových stránek.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámila tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím, že se ke stížnosti připojily i obce Bolehošť, Ledce a Očelice, kde síla signálu je velmi malá (zatím nebyla žádná odezva ze strany operátora).
 • Audit obce – 31. 1. 2013
 • Záměr obce – návrh na pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom je uvnitř dutý a hrozí nebezpečí pádu. Vzhledem k tomu, že je zde velká frekvence chodců, a že se v roce 2013 chystá rozšíření dětského hřiště, navrhují zastupitelé tento strom pokácet nyní – v období vegetačího klidu a to odbornou firmou.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
 • Obecní studna u Hošků – poškozena při dopravní nehodě – nahlášeno na pojišťovnu – opravu uhradí viník.
 • Školení bezpečnosti práce pro zaměstnace obce: pánové Štibinger, Procházka, Pavlík a Jarkovský. Školení proběhlo 22. 1. 2013.
 • Poldr – provést zátaras, aby nemohla odtékat voda do rybníku „Na Drahách“ – důvodem je odebrání vzorků a zjištění původu přítoku nežádoucích látek (silážních šťáv) do rybníku. Provede Jarkovský Jiří
 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26. 1. 2013.
 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí – 1. 2. 2013 (Sokolovna).
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                           starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7.1. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                           Omluveno :

 

 • Dům č.p. 86 – je vyklizen a určen k prodeji. ( dům pod Tomáškovými )
 • Obec sepsala smlouvu s panem Pavlíkem na odklízení sněhu ( manuálně ) okolo Kampeličky a obchodu.
 • Pozemkový fond, který vyhlásil obchodně-veřejnou soutěž na odpropdej pozemků v kat. území Jílovice, musel tuto soutěž zrušit z důvodu námitky ze strany obce Jílovice, která o této soutěži nebyla informována a nemohla své občany včas informovat o této skutečnosti.
 • Rybník „ Na Drahách „ – kontaminace zatím neznámou látkou ( dle předběžné ústní zprávy ze strany České inspekce životního prostředí v HK )  má voda vysoký obsah amonných iontů, které na sebe váží kyslík – tudíž voda neobsahovala takřka žádný kyslík.   Tento případ je řešen na základě stížnosti pronajímatele tohoto rybníku ( úhyn ryb ) a obec jej   postoupila České ispekci  životního prostředí v HK, která bude konat, v rámci své působnosti, dálší kroky.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – případ bude řešit právník.

 

 • Zklidnění provozu v obci – vydáno Územní rozhodnutí na oblast křižovatky ( cena 3.000,- Kč). Tato cena je platná za rok 2012. V roce 2013 jsou ceny za „ Územní rozhodnutí“ navýšeny a to na 10.000,- Kč.

 

 • Česká pošta oznámila obci, že jsme vhodná lokalita pro změnu svého působení. Navrhují mobilní službu tzv. Poštu PARTNER. S tímto návrhem obec nesouhlasí a zašle zamítavé vyjádření .

 

 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí.

 

 • Žádost pana Zuzka o souhlas obce o umístění FVE na střechu své nemovitosti z důvodu zásahu ochranného pásma na obecní pozemek – obec souhlasí ( pozemek bude v budoucnu sloužit jako komunikace – chodník )

 

 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámí tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím , že se ke stížnosti připojí i obce Bolehošť, Ledce  a Očelice, kde síla signálu je velmi malá.

 

 • Audit obce – 31.1.2013

 

 • Plechové garáže na hřišti byly osazeny okapy.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013.

 

 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí  – 1.2. 2013 ( Sokolovna ) . Příspěvek naší obce na tombolu – 1.000,- Kč.

 

 • Ples SDH  Jílovice 16.2. 2013

 

 • Zápis do ZŠ v Českém Meziříčí  – 18.1. 2013

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.12. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 • Obec obdržela od ing. Stejskala přepracovaný projekt – „ Zklidnění dopravy v obci „ – doplatek činil 54 tis. Kč.

 • Jednání s firmou Marius Pedersen – dojde ke zdražení likvidace odpadů od r. 2014 – firma má povoleno  skládkovat jen do roku 2020 a potom se má veškerý odpad spalovat. Musí platit o 150% zvýšené poplatky za skládkování.

 • Valná hromada MRT 4.12.2012. ( přítomni starosta a místostarostka Jílovice ) – info k MAS nad Orlicí, aby mohla tato skupina žádat o dotace  ( z důvodu zadlužení ), mají obce, které jsou jejich členy, zvýšít příspěvky  a to na 20,- Kč / 1 obyvatele. ( původně 1000 Kč, nově 6500 Kč..)

 • Žádost o dotace z POV  Královéhradeckého kraje – žádost odeslána a je požádáno o 600.000,- Kč na rekonstrukci obecních střech. Sklad , „Ohrádka“, obecní úřad s hasičskou zbrojnicí.

 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem. Starosta obce zjistí možnost dotace z KÚ Královéhradeckého kraje a pan Balucha zjistí cenu uniformy.

 • Jednání s firmou Zemspol – prověřena Smlouva „ o dobrém sousedství“, byly zjištěny nepřesnosti v termínech ( zpoždění ) předložení zkoušek odebraných vzorků studní. Jelikož jsou s negativním výsledkem, zastupitelé ustoupili od sankcí vyplývajících z nedodržení smlouvy.  Dále Zemspol požádal o prodloužení termínů odběrů vzorků, starosta prověří u majitelů kontrolovaných studní o poté bude rozhodnuto. Do této doby zůstávají termíny s šestiměsíčním cyklem. Bude odhlasováno na veřejné schůzi.

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013. Vstupenky budou na OÚ.

 • První „ Vítání občánků „ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 v budově obecního úřadu. ( 15,00 hod. )

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012  Otop zajistí pan Jarkovský Jiří . Úklid sálu a obsluhu zajistí všichni zastupitelé.

             Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

                                                                                                                                    starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 

 • Poškozené obrubníky a žlabovky „ Na Mrštníku „ budou vyměněny – výměnu provede firma Stavibet ČM z důvodu zachování záruky na dílo a částku za opravu uhradí firma, která zapříčinila poškození obecního majetku z pojištění vozidla, které poškození způsobilo.

 

 • Cukrovar v ČM  věnoval obci další maketu policisty – bude umístěna u Benešových.

 

 • Obec poskytla kriminální policii kvalitní záznam z kamer v případě vyšetřování trestné činnosti okrádání seniorů  v obci Ledce a Jeníkovice.

 

 •  Cesta od hospody až po zatáčku u Pumrových bude opravena v roce 2013 – vyfrézování hlubokých kolejí a následný nový potah –  po jednání starosty ,vše přislíbil ředitel SÚS v HK .

 

 • Obec uhradila firmě Vospol v Přepychách za odvoz a likvidaci biolog. odpadu 4.100,- Kč.

 

 • Nabídka firmy Sound&vision s.r.o – výkup starých nepotřebných elektro výrobků v ceně 2Kč/1kg. Zastupitelé s nabídkou souhlasí  a starosta projedná další podrobnosti.

 

 • Chodník okolo Zemánkových – směr ČM, majitelé nemovitosti vyjádřili nejprve nesouhlas se stavbou a to opakovaně 2x, proto se nechal přepracovat projekt . V současné době dali najevo svůj souhlas, ale obec už nebude měnit vypracovaný projekt, který nemalou finanční částou znovu zaplatila a bude realizovat svůj záměr dle nově přepracovaného projektu.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – požádat do 15.12.2012 – vypsaný titul „ Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti „ – obec bude žádat o dotaci na opravu střech : OÚ, hasičárna, budova Na Ohrádce a skladu u Černých .

 

 • Územní plán obce  – byla vydána kriteria pro návrh změn v ÚP. Kriteria jsou veřejně přístupná buď na nástěnce , nebo na stránkách obce : www.obec-jilovice.cz

 

 • Vodoprávní úřad v HK  zahájí správní řízení s panem Moníkem a Horákem , pokud do konce roku 2012 nedoloží na OÚ doklad o ekologické likvidaci 35 M3 odpadních vod z důvodu nepodepsání smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.  V současné době všichni, u koho byly zjištěny závady, či nedostatky u septiků, jímek apod. , zahájili kroky k nápravě a situaci řeší dle požadavků obce.

 

 • Nemovitost pana Bendiga – nájemníci poškodili majetek sousedům – situaci řeší Policie ČR..

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013. Obec přispívá na tuto kulturní akci částou 1.000,- Kč a  má k dispozici 10 míst. Lístky budou k vyzvednutí na OÚ v Jílovici. Bude vyhlášeno

 

 • Mikroregion Třebechovicko – schůzka jeho zástupců , kdy byla projednávána rentabilita mikroregionu.

 

 • Veřejná schůze dne 10.12.2012 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 • První „ Vítání občánků „ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 od 15.00 v budově obecního úřadu.

 

 • Zpívání u Kampeličky – 2.12. 2012 15.30 hod.

 

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.10. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 

 • Úhrada faktury za právnické služby pro naši obec za rok 2012 ve výši 16.700,- Kč.
 • Bioplynová stanice v Jílovicích je zkolaudována. Veškeré závazky majitele stanice, které vyplývají ze smlouvy, budou ze strany obce požadovány v plné míře. Kolaudační souhlas byl vydán bez schůzky na místě !
 • Výměna oken na obecním obchodě byla provedena. Obec označí svoji budovu znakem obce a nápisem : „ POTRAVINY „ ( předběžná cena  cca 1.500,- Kč ), který byl odstraněn se starými okny, dále vymění WC mísu a zajistí zhotovení  mříží do oken skladu. Provede p. Černý Josef
 • Audit obce – 4.10. 2012 – bez závad.
 • Bezúplatný převod pozemků od Správy a údržby silnic v HK ( SÚS ) do majetku obce. Jedná se o veškeré pozemky pod vybudovanými chodníky i ty , kde chodníky ještě nejsou, ale plánují se.
 • Územní plán obce  – byla vydána kriteria pro návrh změn v ÚP. Kriteria jsou veřejně přístupná buď na nástěnce , nebo na stránkách obce : www.obec-jilovice.cz
 •  Manipulační plocha na biolog. odpad – zastupitelstvo zvažuje nákup 1ks velkoobjemového kontajneru. V současné době jsou 2 ks zapůjčeny od firmy Vospol Přepychy, avšak do budoucna nám firma zapůjčí pouze jeden kus a druhý by nám byl dán do pronájmu. Po kalkulaci vychází výhodněji, kdyby  kontajner obec zakoupila ( cca 30.000,- Kč ).
 • 29.10.2012 – Veřejná schůze zastupitelstva – Na Ohrádce v 19.00 hodin.
 • Starosta obce informoval Policii ČR, že dopravci cukrové řepy porušují pravidla silničního provozu a navážejí cukrovku přes obec Jílovice po komunikaci od  Ledců , kam by se podle dopravního značení neměli vůbec dostat.

 

 • Příkop směrem od Jílovic k ČM, který byl na náklady obce upraven tak, aby mohl být sečen, je v současné době rozježděn dopravci cukrovky – nápravu zjedná pan Černý Vladimír.

 

 • Návoz kejdy do bioplynové stanice velkými fekály – stížnosti občanů, že vozidla jezdí přes obec.Sjednaná náprava – fekály mohou jezdit pouze cestou přes kopec. Je vydán zákaz ježdění přes obec !!! Pokud by některý z občanů zaznamenal porušení tohoto zákazu, bylo by dobré informovat vedení obce.

 

 • Odvoz zeminy, která se hromadí při čištění přítoku do ČOV , zajistí pan Černý Vladimír.

 

 • První „Vítání občánků” v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 v budově obecního úřadu.

 

 • Zpívání u Kampeličky – 2.12. 2012

 

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012

 

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.9. 2012

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:

 

 • Žádost soukromé pojízdné prodejny o zavážku uzenin a čerstvého masa do Jílovice  – jednohlasně zamítnuto.

 

 • Manipulační plocha za Labuťovými  – dokončení zpevnění tého plochy recyklátem. Od firmy Vospol zapůjčeny 2 velkoobjemové kontajnery na biologický odpad. ( 1ks na trávu, 1ks na větve )

 

 • Starosta obce podepsal smlouvu s firmou VOSPOL, spol. s r.o. v Přepychách, která provozuje kompostárnu a bude odebírat veškerý biolog. odpad z naší obce. Na základě této smlouvy nám byly zapůjčeny velkoobjemové kontejnery.

 

 • Záměr obce – oprava cesty přes kopec – směr Skršice.  Oprava komunikace byla provedená. Cena této opravy : 26.000,- Kč. Vedení Zemspolu velice ochotně naší obci při této opravě vypomohlo nejen svou technikou, ale i pracovními silami. Jedná se o provizorní opravu havarijního stavu! Další opravy budou provedeny ještě v měsíci září a to stříkaným asfaltem.

 

 • Oprava komunikace   ( krajových částí – 1,5 m na každé starně )   od Pumrových po rozcestí u Hubáčků ( silnice č. III./2992 ) . Opravu by měla provést odborná firma   na  náklady obce a to v ceně  160.000,- včetně DPH s 3 letou zárukou.

 

 • Záměr obce – výměna nových oken na obecním obchodě.

Cenové nabídky :            53.911,- Prát Ludvík , Králova Lhota

44.939,- Window Holding a.s. – Vekra

34.792,- STAVO Plast – Třebechovice p. O. ( firma vybraná             zastupiteli obce )

 

 • Obecní kronika – objenaná , bude mít 2 části a to část na zakládání fotografií a druhou na text..

 

 • Sběrná místa na odpad ( kontajnery ) budou označená tabulkami  – vyvěšení tabulek zajistí Jarkovský Jiří. Nové sběrné místo bude zřízeno u Obecního úřadu. Jedná se o prozatímní řešení !

 

 • Nemovitost pana Bendiga – ubytováno 14 osob na 3 měsíce. Obec požaduje zaplacení stočného a uhrazení 2 známek na vývoz popelnic. Smlouva na stočné je již podepsána p. Bendigem

 

 • Předání septiku obyvatelům bytovky-nejprve bude sjedána schůzka obou stran a to jak zástupců obce, tak zástupců bytovky.

 

 • Kamera Na Ohrádce – měla by být nainstalovaná 12.9.2012 ( odloženo pro nepřízeň počasí)

 

 • 30.9.2012 Loučení s létem (akce pro děti a rodiče) : rybářské závody u obchodu ( 7.30 h. – 12.00 h.) , loutkové divadlo ( 13.00 h. – 13.45 h.- vstupné dobrovolné ), projižďka na motorkách s možností focení, projížďka na koni, opékání buřtů, další občerstvení zajištěno. Bližší informace na plakátech.

 

 • Návrh zastupitelů obce, aby od měsíce 1.října 2012 byla funkce starosty změněna na funkci „ UVOLNĚNÉHO STAROSTY „ . Důvodem je vysoká časová náročnost spojená s výkonem této funkce. Odměna starosty by se pak řídila  Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších předpisů (dále jen “zákon o obcích ). Celý návrh bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva. ( souhlas všech zastupitelů )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.8. 2012

Přítomno:  šest zastupitelů                                                            Omluven: p. Jarkovský Jiří

 

 • Demontáž  čističky odpadních vod u bytovky  je provedena a stávající místo bude nahrazeno septikem, který obec bezúplatně převede majitelům bytovky. Provoz septiku bude v plné režii vlastníků bytovky.

 

 •  Plot okolo skládky biologického odpadu bude dokončen a dílo předáno 28.8. 2012.

Provozní doba :  středa – 16.00 –  18.00 hod.

neděle – 16.00 – 18.00 hod.

Dozorem a obsluhou byl pověřen pan Štibinger.

Bude provedena úprava skladovací plochy asfaltovým recyklátem.

Obec bude jednat s firmou VOSPOL, spol.s r.o. v Přepychách, která vlastní kompostárnu a mohla by  zajišťovat odvoz biol. materiálu z naší skládky.

 

 • Smlouvy pro odprodej obecních pozemků, které využívali jiní vlastníci, jsou připravené  a průběžně se vyřizují.

 

 • Příčný práh na zpomalení provozu ( plastový ) na obecní komunikaci ( směr k Rezkovým ) – není problém s instalací, záleží na dohodě obyvatelstva využívající tuto komunikaci ( jde o písemný souhlas Halaxových, Pavlíkových, Černých, Lelkových, Svobodových , Brtníkových a Rezkových ).

Zástupce obce navštíví vlastníky nemovitostí a oni se svým podpisem vyjádří, zda-li jsou pro realizaci tohoto záměru.

 

 • Záměr obce – oprava cesty přes kopec – směr Skršice. Obec bude mít k dispozici asfaltový recyklát  s možností  přiobjednání služeb správy silnic. Oprava komunikace bude jen dočasná, ale měla by zlepšit průjezdnost a bezpečnost. Starosta obce bude jednat i s vedením Zemspolu, aby firma vypomohla s technikou, či jinými službami.

 

 • Oprava komunikace ( krajových částí ) od Pumrových po rozcestí u Hubáčků ( silnice č. III./2992 ) je zkalkulována na 892.867,- Kč s tím , že Krajský úřad HK – Odbor dopravy požaduje od obce 50% účast. Obec s tímto jednáním nesouhlasí , podá písemnou žádost na opravu bez účasti obce a dále navrhne opravu komunikace od Pavlíkových po Vošvrdovi, kde jsou vyjeté koleje od vysokonákladových vozů. Tento stav zapříčiňuje špatný odvod vody ( mimo kanálové vpusti ) a ohrožuje majetek vlastníků nemovitostí, kteří si stěžují na podmáčení svých objektů.

 

 • Záměr obce – výměna nových oken na obecním obchodě. Zástupci obce osloví 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky.

 

 • Dlažba „ na Ohrádnce“ – po odsunutí stavební buňky na skládku biolog. odpadu , bylo to místo opraveno a vydlážděno – cena 22.700,- Kč.

Zbývajíci šedý štěrk bude rozvezen na šotolinové hřiště. Tyto práce zajistí TJ Jílovice.

 

 •  Do 31.8. 2012 bude jeden regál v hasičské zbrojnici vyčleněn pro  majetek obce, který je určen pro základní požární výbavu v případě ohrožení ( rozdělovač, hadice apod. ) Také obecní stříkačka bude označena tak , aby bylo zřejmé, že je to obecní majetek. Tyto změny zajistí pan Josef Balucha.

 

 • Nákup nové obecní kroniky s možností vkládat foto – cena cca 4.000,- Kč.

 

 • Sběrná místa na odpad ( kontajnery ) budou označená tabulkami , kde obec upozorní na to, že místa jsou monitorována ( fotopasti ) – stížnosti občanů na zneužívání našich odpadových nádob cizími osobami.

 

Vypracovala: M. Škopová                                            Schválil:  V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.8. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                          Omluven p. Černý Vladimír

 

 • 13.8. 2012 – započata demontáž stávající čističky odpadních vod u bytovky a napojení  do kanalizace obce – dokončení do 25.8. 2012. ( cena 158.846,- Kč ). Samostatný jistič k této čističce, který byl osazen v bytovce je převeden na jiného vlastníka. ( žádost podal pan Fauler ). Dosud veškeré náklady na elektřinu čističky hradila obec.

 

 • 14.8. 2012 přesun buňky z Ohrádky na skládku biolog. odpadu za Labutovými. Místo po odsunuté buňce bude upraveno a dodlážděno.

 

 • Část smluv pro odprodej obecních pozemků, které využívali jiní vlastníci, jsou připravené k podepsání a finančnímu vyrovnání. ( smlouvy byly  sepsány právníkem )

 

 •  Nákup nového pláště a duše na traktůrek. Cena 1700,- Kč.

 

 • Vodné v obchodě je již přepsané na nového pronajímatele. ( oznámila Veolia )

 

 • Příčný práh na zpomalení provozu  na obecní komunikaci ( směr k Rezkovým ) – není problém s instalací, záleží na dohodě obyvatelstva využívající tuto komunikaci ( jde o písemný souhlas Halaxových, Pavlíkových, Černých, Lelkových, Svobodových , Brtníkových a Rezkových ).

 

 • Používání hydrantu na hřišti za účelem nácviku požárních útoků  oznamují telefonicky tyto zodpovědné osoby : paní Martina Černá  ( členka SDH Jílovice  – oznámení podává za nácvik žen a dětí ) a pan Jan Špaček ( člen SDH Jílovice – oznámení podává za nácvik mužů ).

 

 • Do 31.8. 2012 bude jeden regál v hasičské zbrojnici vyčleněn pro  majetek obce, který je určen pro základní požární výbavu v případě ohrožení ( rozdělovač, hadice apod. ) Také obecní stříkačka bude označena tak , aby bylo zřejmé, že je to obecní majetek. Tyto změny zajistí pan Josef Balucha.

 

 • Stížnost pana Luňáčka na špatný stav kanalizace ve středu obce – oprava této části bude provedena jako dočasné řešení dané situace, kdy se k výpusti do kanalizace ( v místě , kde je vyříznutý obrubník ) vyřízne do asfaltu sběrná šachta a na ní se osadí kanalizační kryt.

 

 • Závod cyklistů – 18.8.2012 – obec v tomto termínu zajišťuje bezpečné projetí účastníků závodu přes naší obec ( směr od Třebechovic do  ČM )  a to v těchto hodinách :                                                                               13.20 hod.  – 13.30 hod.

15.45 hod. –   16.00 hod.

V kraji se totiž 18. srpna uskuteční Grand Prix Královéhradeckého kraje v cyklistice, na kterou se do kraje sjede 20 cyklistických týmů z celé Evropy a České republiky. Velká cena kraje se letos koná poprvé a navazuje Velkou cenu Hradce Králové, která se v krajském městě koná již řadu let.

Trasa krajské Grand Prix povede z Pivovarského nádvoří v Hradci Králové ( přes Jílovici ) do Opočna, Dobrušky, Olešnice v Orlických horách, Deštné v Orlických horách a přes Rychnov nad Kněžnou do Třebechovic pod Orebem.

Vypracovala: M. Škopová                                                                Schválil V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.7. 2012

Přítomno: 6 zastupitelů

Omluvena: p. Škopová

 

 • Doplatek projektu „Zklidnění v obci“ (zpracovatel Ing. Stejskal) – 27.200,– Kč.

 

 • Rekonstrukce obecního skladu – byly natřeny vstupní dveře, proběhne výměna okna a oprava střešní krytiny

 

 • 12. -13. 10. 2012 = volby do zastupitelstev Krajských úřadů

 

 • Ukončeno šetření „Znehodnocení postavy policisty“ – pachatel neznámý

 

 • Skládka za Labuťovými je již ve fázi oplocení, podklad bude uválen a přemístěna buňka na nářadí z „Ohrádky“

 

 • Proběhlo jednání s dodavatelem prvků na dětské hřiště, k podepsání smlouvy však nedošlo, a to z důvodu vysoké cenové nabídky. Budou osloveni další dodavatelé.

 

 • Proběhlo jednání se zástupcem firmy Marius Pedersen ohledně zvýšení cen likvidace odpadu na rok 2013

 

 • 31.7.2012 proběhne předání obchodu s potravinami novému nájemci.

 

 • Byly osloveny 4 firmy na zhotovení díle dle projektu „Úpravy čistícího zařízení pro dům č.p. 109“ (Stavoka Kosice, ŽAP- VaK Opočno, Stavibet České Meziříčí, ZVČ). Na obec byla doručena pouze 1 cenová nabídka od firmy ZVČ za cenu 158.846,– (projektová cena cca 260.000,–). S firmou ZVČ bude sepsána smlouva.

 

 • Splátky stočného k 30.6.2012 byly uhrazeny od všech trvale žijících obyvatel obce. Stále probíhá jednání s majiteli 4 chalup.

 

 • Obec obdržela žádost od f. ZEMSPOL České Meziříčí a.s. k současnému provozu BPS Jílovice. Bude zasláno stanovisko, že obec souhlasí s uvedením BPS do trvalého provozu.

 

 • Obec souhlasí s umístěním závory před vjezdem do BPS za Labuťovými.

 

 • Na základě stížnosti obyvatel bytové jednotky u obchodu proběhlo jednání s firmou „Veolia Transport“ ohledně startování autobusů v ranních hodinách před bytovou jednotkou. Byla přislíbena nápravná opatření.

 

 

 

Zapsala: Z.Šolcová                                       Schválil: V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.7. 2012

Přítomno: šest zastupitelů

Omluvena: p. Škopová

 

 • Mikroregion Třebechovicko – zažádáno o dotace na vybavení  dětského hřiště ( plánovaná lokalita – obecní prostor u Holečků ) – v současné době jsou dotace zamítnuty s tím, že další kolo pro hodnocení bude v září 2012.

Obec již měla vybrané komponenty na hřiště a osloví  3 firmy,  které zpracují cenové nabídky.

V případě, že obec neobdrží dotaci, zafinancuje vybavení hřiště z obecního rozpočtu.

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,-  instalace do 20.7.2012.

 

 • Štěrk na skládku za Labuťovými zatím za 24 tis. korun.

 

 • ZVČ bude končit s pracemi pro obec a pro další případné práce bude osloven pan Mach nebo  Zemspol ČM.

 

 •  Školení pro pracovníky, kteří vykonávají chemické postřiky v obci provede pan Vošvrda.

 

 • Audit obce : – dílčí        –  4.10. 2012

konečný – 31. 1.  2013

 

 • Řešení stížností pana Pumra na pana Vlčka – poškození soukromého majetku ( vjíždění na soukromý pozemek motorkou ). Pan Vlček byl se stížností obeznámen. Bude-li další stížnost – tu už postoupí obec k řešení komisi do Třebechovic p. O. ( sepsaná veřejnoprávní smlouva ).

 

 • Další podnět od pana Pumra na propadlý chodník u Horákových a přerostlé větve u Rohlenových, které zasahují do chodníku – vyřešeno. Zařídil starosta

 

 •  Buňka na hřišti bude přemístěna na skládku za Labuťovými  ( sklad nářadí )

 

 • Cena projktu septiku k čp. 109  ( bytovka k Výravě ) – 9.500,- Kč  ( místo čističky )

 

 •  Nákup nových zámků k OÚ a hasičárně  – rozbité. Zařídí p. Černý J.

 

 • Stížnost pana Luňáčka na špatný stav kanalizace ve středu obce – oprava této části bude realizována při řešení  středu obce  – úpravy návsi ( je počítáno v projektu)

 

 • Oprava kanalizace za Labuťovými byla vyčíslena na 185 tis. Kč + DPH.

 

 • V období silných dešťů je v důsledku splavení stavební suti od Kostincových znečištěn pozemek manželů Gregorových – řešení :  drenáže – provedou manželé Gregorovi a pan Černý Kamil , po pozemku p. Černého Kamila .  Výkop na náklady obce. Bude napojen p. Kostinec a p. Černý na své náklady.

 

 • Neplacení stočného –  za 2. čtvrtletí  nezaplatilo 8 rodin – na veřejné schůzi bude odhlasován postup řešení při nesplnění povinností platit pravidelně stočné.

 

 • Zadán požadavek na cenovou nabídku na realizaci septiku čp. 109 firmám : ZVČ HK, ŽAP Vak Opočno, Savoka Kosice a Stavibet ČM.

 

 • Zeleň okolo domu paní Křížkové – špatný stav a údržba ze strany majitelů nemovitosti, kdy obec souhlasila s výsadbou pod podmínkou vhodné úpravy a udržby zeleně.

Obec vyvolá jednání s požadavkem  nápravy .

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.6. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                                             Omluven: Černý Vladimír

 

 • Schůzka zastupitelstva s panem Ing. Koubou, který podal zprávu o stavu kanalizace v naší obci, stav ČOV. Dále pak připomněl zastupitelům, že by měly probíhat kontroly jímek, septiků a žump u vlastníků nemovitostí ze strany obce. Každý vlastník by měl názorně ukázat zástupci z obce, kde bude možné provádět případný odběr vzorku vypouštěných odpadních vod – vše by mělo být uvedeno v protokolu, který vypracuje obec.

 

 • Obec zajistila a zafinancovala úpravu šachty na vodoměr a opravu rozvodu vody v šachtě a po hřišti. Šachta byla hlášená jako navyhovující pro firmu, která provádí odečty počítadel.

 

–          Materiál na opravu rozvodu vody na kurtech  = 2360,- Kč

–          Materiál na rozvod vody u tenisové zdi  = 4600,- Kč

–          Umyvadla z UH včetně obložení a zabezpečení proti  krádeži na mytí, který bude instalován na stěně tenisové zdi = 22.500,- Kč

–          Práce za instalatérské práce = 4400,- Kč

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,-  – měla by zajist velmi dobré záznamy i v noci. – objednáno

 

 • Kanalizace za Labuťovými by měla být dokončena do poloviny července 2012.

 

 • Závora na hřišti – instalována, klíče předány – zajistil pan Černý Josef.

 

 • Rozbité sklo na zastávce BUS – opraveno – zajistil starosta obce

 

 • Nově vysázené keříčky u Kánských zasychají – osloven dodavatel, který prošetří situaci

 

 • Plotostřih, který byl pro poruchu před dvěma roky nahrazen novým výkonnějším, z neznámých důvodů zmizel.

 

 • Zastupitelstvo se dohodlo, že do areálu „ Na ohrádce „ nebude povoleno vodit psy. Důvodem je znečišťování prostoru výkaly. Místo bude též označeno zákazovými tabulkami.

 

 • Zřízení nového sběrného místa v naší obci  –  u hospody. Na základě žádosti z loňského roku u firmy EKO-KOM  na zřízení nového sběrného místa , získala obec  zdarma do pronájmu 4 ks nádob na odpad .

 

 • Majetek obce – čerpadlo  a pronajatý majetek z Mikroregionu Třebecovicko –  stan,  jsou v plné kompetenci obce. ( znamená to, že jejich zapůjčení, či jiná manipulace bude realizovaná přes obec )

 

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                          Schválil: V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.6. 2012

Přítomno: Šest zastupitelů

Omluven: p. Černý Vladimír

 

 

 • Pronájem obchodu – sepsání smlouvy o pronájmu s paní Grulichovou – ( smlouva bude navržena paní právničkou )

 

 • Neinvestiční náklady obce na školné pro děti , které navštěvují školy nebo školky v HK – 18.000,- Kč.

 

 • Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila firma Zemspol, je řádně opraven. Děkujeme za spolupráci vedení Zemspolu.

 

 • Obec zajistila úpravu šachty na vodoměr a opravu rozvodu vody v šachtě a po hřišti. Šachta byla hlášená jako navyhovující pro firmu, která provádí odečty počítadel.

 

 • Revize na výsuvného žebříku byla provedena na dobu dvou let. ( cena 500,- Kč ) – zajistil starosta obce ve spolupráci s p. Černým Vladimírem

 

 • Prasklý řemen na traktůrku – nákup řemenu ( 2.500,- Kč ) opravu provedl starosta.

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,- – měla by zajist velmi dobré záznamy i v noci.

 

 • Závora na hřišti – zastupitelstvo se dohodlo, že příjezd do areálu hřiště bude omezen závorou, kdy klíče obdrží : OÚ – 1ks, SDH – 2ks, TJ -1ks. Vozidlo je povoleno pouze pro nakládku a vykládku zásob.

 

 • Přípojka el. energie pro myslivecké sdružení ( areál bažantnice u Minaříkových ) bude zajištěno třemi betonovými sloupy, nikoliv kabelem v zemi, který byl původně v projektu a ke kterému nedala obec souhlasné stanovisko.

 

 • Připojení na hydrant v období odběru ať už při tréninku nebo při soutěžích ( SDH ) – je povinnost nahlásit tento vyjímečný odběr panu Kyralovi v ČM. – dohodu zajistil starosta obce , zástupci SDH

jsou informováni a starosta požaduje od SDH jméno zodpovědné osoby. Bude doplněno během týdne!

 

 • Žádost od firmy Vodafone – úprava vysílače za účelem posílení signálu – souhlas obce

 

 • Záměr obce oplotit budoucí skládku biolog. odpadu u Labuťových vedl zastupitele k malém výběrovému řízení pro dodavatele oplocení. Byly osloveny 4 firmy s těmito výsledky:

 

–        Ploty Zeman            77.000,- Kč

–        Martin Bek              80.000,- Kč

–        Stavba plotu HK     75.660,- Kč

–        Pavel Syčák             73.743,- Kč

Cenové rozdíly jsou minimální, po důkladnějším prošetření nabídek, vybere zastupitelstvo v příštím jednání konkrétní firmu.

 

 

Vypracovala M. Škopová                                                                              Schválil V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.5. 2012

 • AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce – vše bez závad

 

 • Prodej pozemku u bioplynové stanice firmě Zemspol ČM a nákup pozemku na hřišti od firmy Zemspol ČM. – jednání proběhlo úspěšně. Pan ing. Syrůček souhlasil s prodejem pozemku , které je ve vlastnictví Zemspolu.

 

 • Vyvrácené nové obrubníky a rozdrcené žlabovky na komunikaci na Mrštníku ( novostavba JUDr. Thiela ) – dle příslibu p. Thiela bude vše zapsáno ve stavebním deníku zhotovitelskéé firmy CANABA a odstraněno před předáním stavby. K předání díla bude přizván starosta obce.

 

 • Opakovaný záměr obce o pronájem obchodu.

Zájemci o pronájem obchodu : paní Grulichová, paní Seňková, M.B.M CZ s.r.o. a pan Hoviet Lam.

 

 • Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila firma Zemspol, má být opraven do konce května 2012. 28.5.2012 nebylo ještě splněno. Opravu má zajistit pan Černý Vladimír. K poničení došlo již v březnu!

 

 • Montáž dvougaráže na hřišti byla zrealizovaná a cena díla i s teréními úpravami a podkladní betonovou deskou činí 105 tis. korun. Teréní úpravy starosta obce nepřevzal a požaduje na zhotoviteli kvalitnější práci !

 

 • Oprava střechy na budově Obecního úřadu stála 7.300,- Kč ( opravu provedl pan Čiháček )

 

 • Rozbitý křovinořez – provedená oprava

 

 • Zničená maketa policisty – řeší Policie ČR dle kamerového záznamu , který poskytla obec.

 

 • Komunikace směr Výrava – zaslána žádost o doasfaltování krajů komunikace. SÚS předložila návrh na opravu ve výši 300 tis. Kč a požaduje spoluúčast obce ( 50% ). Starosta obce bude jednat s ředitelem Cukrovaru v ČM o možném příspěvku na tuto opravu.

 

 • Jednání s právničkou JUDr. Kláskovou ohledně zpracování smluv o prodeji pozemků a o možné úpravě obecní vyhlášky, kdy by obec chtěla do této vyhlášky zapracovat sankce za porušení zákazu volného pobíhání psů. Sankce by měly být natolik vysoké, aby majitele donutili učinit taková opatření, aby jejich psi nemohli volně pobíhat po vsi.

 

 • Prodej buňky na hřišti za nejvyšší cenovou nabídku.

 

 • Jednání s majiteli pozemků panem Černým Kamilem a panem Švarcem. Pilířek HUP pana Černého je na pozemku pana Švarce ( bylo zjištěno novým zaměřením , které proběhlo v obci )

 

 • Kanalizace u Labuťů – jsou položeny trubky, mostek musel být vybourán a opraven spád ( tyto práce navíc se promítnou v ceně díla )

 

 • ČOV – výborné výsledky z odebraných vzorků. Myslivci na tuto lokalitu nasadili 10 ks divokých kačen.

 

 • Záměr obce – oprava obecního skladu : oprava trámů, a střechy, nátěr vrat, výměna okna .

Vypracovala: M. Škopová Schválil: V. Ježek