Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.7. 2011

 

 • Zpráva z Mikroregionu „ Třebechovicko „ potvrzené dotace pro celý mikroregion = 113 tis. Kč – zanedbatelná částka.

 • cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltování dokončeno – terénní úpravy okolo obrubníků nové komunikace ( dosypání zeminy ) provede firma Stavibet. Instalace světelného stožáru veřejného osvětlení – dle projektu , světlo demontováno na hřišti ( na hřiště bude zakoupeno světlo diodové s drátěným krytem )

 • Kontrola a oprava veřejného osvětlení obce – doinstalování světla před Hubáčkovými. Na sloupy veřejného osvětlení budou připevněny štítky s čísly pro lepší orientaci při opravách ( jedná se o 50 ks štítků ) , vypracování plánku veř. osvětlení, umístění světel – zajistí p. Škopová, Jarkovský ( souhlas zastupitelů ).

 • Kontajnery na odpad budou pronajaty od firmy Marius Pedersen : 1x kontajner na plasty, 1x na papír, 1x na sklo. Umístění kontajnerů v obci: – u obchodu ( PE + SKLO + PAPÍR ) „ Na Drahách“ v blízkosti plotu paní Kučerové ( PE + SKLO ), ulice k Výravě – na konci pozemku pana Pumra ( PE + SKLO ), terén pro kontajnery bude upraven a položen panel – zajistí firma Stavibet ( souhlas zastupitelů )

 • Jílovický potok – odvoz zeminy by měl být během několika dnů dokončen. ( Povodí Labe H.K. )

 • Kanalizece ( nefunkční ) u Štibingerů a Labuťů – situace byla prošetřena panem starostou – nutná úprava dle oprávněných požadavků místních obyvatelů – provede firma Stavibet. ( souhlas zastupitelů )

 • Podaná žádost SÚS HK o opravu propadlého asfaltu u zastávky BUS.

 • Objednávka zábradlí na hřiště okolo vyústění Jílovického potoka, dále u pana Švarce, kde je betonová vpusť do protipovodňového poldru – z důvodu zabezpečení bezpečnosti pohyhu . ( souhlas zastupitelů )

 • Sepsání smlouvy s firmou Waycom Praha, která má na budově OÚ umístěn přijímač a vysílač pro internet dosud zdarma. Firma byla vyzvána k sepsání nové smlouvy, kde pronájem bude činit 6 tis. Kč ročně.( souhlas zastupitelů )

 • SDH – projednání opravy hasičského auta – náklady na opravu budou činit cca 24 tis. Kč. Oprava je jediným řešením stávající situace. ( souhlas zastupitelů )

 • Projednání žádosti pana Žampy ( obyvatel obce  Jílovice u Jeníkovic ) o pronájem vodní plochy „ Na koupališti „ na dobu 5ti let , za cenu nájmu 5 tis.Kč na 1 rok. ( souhlas zastupitelů )

 • Vodní plocha u obchodu – zákaz rybolovu – zajistit zákazovou ceduli – zajistí p. Škopová ( souhlas zastupitelů )

 • Krb „ Na Ohradce“ nutná oprava – upadlé obklady, oslovit pana Hemelíka – zajistí p. starosta ( souhlas zastupitelů )

 • Lípa „ Na Ohrádce „ – lípa u příjezdu do areálu – suché velké větve, padají na cestu a hřiště – nutné odstranění větví – zajistí p. starosta. ( souhlas zastupitelů )

 • Oprava obecního skladu – realizace opravy odložena z důvodu vysokých nákladů na opravu – osloveny 3 firmy o kalkulaci – nejnižší 450 tis. Kč. ( souhlas zastupitelů )

 • Okrasné záhony v obci – postřik proti plevelům – osloven ing. Michl z Houdkovic o vypracování cenové nabídky na zajištění odplevelení záhonů – zajistí p. Šolcová. ( souhlas zastupitelů )

 

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.6. 2011

 • Cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltový povrch bude nanesen ve dnech 1.7. – 6.7. 2011

 • Obecní sklad – podaná žádost o připojení objektu do el. sítě, zajistit výrobu a osazení budovy el. rozvodnou skříní a zajitit zakrytování drátů el. energie při opravě střechy skladu.

 • Jílovický potok – dokončení čištění – 21.6. , bude následovat odvezení kalu ze břehů na skládku. Veškeré náklady spojené s čištěním a odvozem hradí Povodí Labe.

 • Konečné vyhodnocení projektu „ Dočišťovací nádrže obce Jílovice „

 • Pojištění majetku obce – PC, Pojištění odpovědnosti zastupitelů

 • Odvoz nebezpečného odpadu a sběr oblečení na charitu – zabezpečeno 

 • Územní plán Jílovic – zadán firmě PT ateliér s.r.o. H.K. – cena díla = 240.000,- Kč ( dotace z „ Kraje „ bude činit 40% z celkové částky ) – o dotaci bylo řádně zažádáno.

 • Vyměření nových poz. hranic „ Na Mrštníku „ kvůli veř. světlení – náklady spojené s vyměřením hradí firma Matex. pozemky pod veř. osvětlením vykoupí obec zpět od vlastníků za cenu 50Kč/m2 s věcným břemenem ( vlastníci pozemků s tímto postupem souhlasí ). Ve výsledku bude veřejné osvětlení stát na obecních pozemcích .

 • Havarijní plán bioplyn. stanice – zaslán firmou Zemspol k připomínkování. Starosta připomínkoval, aby bylo silážní plato zaneseno do havarijního plánu jako článek , který je spojen s provozem bioplynové stanice. ( v původním havar. plánu nebyla o sil. platu ani zmínka ). Námitka byla přijata a do havarijního plánu doplněna s tím, že hladina silážních šťáv musí být monitorována.

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.6. 2011

 • cesta „Na Mrštníku” – práce pokračují zatím bez dalších problémů

 • obec uhradí nákup trámů na zhotovení přístřešku na dřevo „ Na Ohrádce „ – zajistí SDH

 • obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy – cenové nabídky nejsou zatím všechny k dispozici

 • dočišťovací nádrže – kolaudace 7.6. v 9,00 – proběhla bez výhrad

 • Jílovický potok – kontrola 7.6. 2011 – dojednání dalších postupů – to znamená vyčištění stávajícího toku

 • předán seznam zelených ploch – jejich sečení zajišťuje obec

 • vypracování a schválení „ Krizového plánu obce „

 • firma VAK Č.M. dodala souhrn spotřeby vody – vodného – pro celou obec – 16.376,9 m3 – je to podklad pro výpočet stočného pro občany naší obce a to i pro ty, kteří výhradně používají studnu.

 • Územní plán Jílovic – v letošním roce lze čerpat dotace na vypracování územních plánů, proto i naše obec využije této možnosti a připraví podklady tak, aby byly dodrženy termíny pro podání žádosti. Znamená to, že uzavírka příjímání změn je do 20.6. 2011. 

  Obec kontaktovala tři firmy, které se zabývají zpracováním územních plánů – výběr bude proveden dle cenové nabídky.

 • Veřejná schůze – 20.6.2011 v 19.00hod. „ Na Ohrádce „

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.5 2011

 • úprava stávajícího projektu na osvětlení – provedeno firmou Matex

 • cesta „ Na Mrštníku „ – zvednutá o 12 cm, poloměr výjezdu cesty schválen dopravním oddělením, úprava kanalizačních šachet, položení žlabovek mezi přechodem z polní cesty na asfaltovou část , vjezd u p. Holečka D. – obrubníky sníženy dle jeho požadavku , zakoupení jednoho světelného stožáru bez lampy

 • oprava střešní krytiny na OÚ – provedl p. Čiháček v rámci reklamace

 • obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy ( zajišťují : p. Černý Vl., Jarkovský J. a Ježek V. ), zaslat žádost na ČEZ ( p. Šolcová ) na přípojku el. energie – 230V.

 • dočišťovací nádrže – zaslat žádost o kolaudaci, bude určen správce dočišťovacích nádrží a proveden rozpočet na jejich čištění a zainteresování občanů formou stočného do úhrady nákladů na údržbu nádrží.

 • znečišťování komunikací zvířecími výkaly – opět žádat občany o úklid výkalů, foto viníka ( zvířete ) bude zveřejněno na stránkách obce

 • Jílovický potok – vyčištění stávajícího toku – předběžné projednání panem starostou a fyzické šetření situace příslušnou institucí ( Povodí Labe H.K. ), jednáno i s vlastníky přilehlých pozemků

 • dočasné ukončení prací na úklid komunikací a pletí záhonů

 • obecní traktůrek bude využívn pouze k potřebě obce, nikoliv pro soukromé účely

 • žádost p. Hemelíka M. o sečení prostranství před rybníkem „ Na Drahách „ bude provádět sečení této plochy na své náklady v pravidelných intervalech tak, jak je sečení zajišťováno obcí panem Procházkou, jedná se i o dosíkání krajů křovinořezem – bude sepsána dohoda

 • nákup kontajnerů na plasty a sklo – úmístění : „ Na Drahách „

 • oslovit firmu VAK Č.M., aby dodala souhrn spotřeby vody – vodného – pro celou obec – bude to podklad pro výpočet nákladů na stočné pro občany Jílovic

 • sepsání dohody s manžely Labuťovými na zajištění ošetření obecních ploch v okolí poldru

 • Územní plán Jílovic bude předán pro zpacování v prosinci letošního roku – do této doby bude obec stále přijímat nové žádosti občanů, které se týkají změn v územním plánu

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.5 2011

 • fyzická kontrola a projednání dalších postupů při stavbě cesty a chodníku „ Na Mrštníku „ ( nové zaměření, úprava stávajícího projektu, odkoupení části pozemků v místech, kde sloupy veřejného osvětlení stojí na pozemcích soukromích osob , připojení ještě jednoho sloupu osvětlení ), seznámení občanů této lokality se situací

 • soupis zelených obecních ploch včetně plochy před rybníkem u Minaříků, které ošetřuje sečením obec – službu zajišťuje pan Procházka

 • kontroly komínů budou probíhat ve dnech 20. a 21. května 2011 – seznam přihlášených vlastníků nemovitostí je vypracována a vyvěšen

 • úpravy příkopů pro odtok vody provádí v rámci rozpočtu na dočišťovací rybníky firma ZVČ HK – jedná se o příkop a kanalizaci směrem k ČM a v křižovatce u Pumrových

 • projednání úpravy šachty na měření vody na kurtech – nevyhovující stav – návrhy řešení do 23.5.2011

 • dočišťovací rybníky – jejich údržba a kontrola pověřené osoby – čištění usazeného kalu 1x za 5 let dle provozního deníku. Obci vzniknou nové náklady, proto bude nutné propočítat provoz a úhrada nákladů by se měla odrazit např. ve stočném.