Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.9. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                                    Omluveno :

 

 • Plán rozvoje obce – dotazníky byly v hojném počtu sebrány a nyní budou odvezeny ke zpracování do Centra evropského projektování v HK.

 

 • Dotace SFŽP na revitalizaci mokřadů – starosta obce nechal vypracovat projek – bude zpracován do konce září. Vedení obce se pokusí uplatnit tuto dotaci na vyčištění a celkové úpravy v okolí koupaliště.

( místo uložení materiálu, vzniklého po vyčištění koupaliště, je předběžně dohodnuto s panem Bašem Martinem – jedná se o lokalitu pod Ladama )

 • Záměr obce – oprava krytiny na obecním skladu u Černých – dosud se čeká na cenové nabídky .

– oprava schodů před obchodem – dosud se čeká na cenové nabídky .

 • Žádost Zemspolu a.s. ČM o kontrolní den – dle smlouvy. Zastupitelé se dohodli na termínu : 23.9. 2013 v 16.00 hod. ( kontrola výsadby stromů, kontrola příjezdové cesty k bioplynové stanici – směr od Hubáčkových )

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM má být realizováne ještě před kampaní cukrovaru.

 

 • Žádost o odkup pozemků od obce ( p. Jarkovský, p. Hemelík ) – jedná se o malé kousky pozemků před jejich nemovitostmi – zaměřeno. Při zaměření došlo k nejasnostem u pozemku před Hoškovými – situace byla po dohodě s majiteli nemovitosti řešena dohodou, kdy z části pozemku vznikne samostatný pozemek vedený pod samostatným číslem.

 

 • Žádost TJ Jílovice o fin. příspěvek ( 1.000,- Kč ) na ceny určené pro 20. ročník turnaje ve volejbale smíšených družstev – zastupitelé souhlasí.

 

 • Oprava veřejného osvětlení – výměna časovače

 

 • Návrh Územního plánu Jílovic – poslední návrhy před konečným zpracováním – zastupitelé berou na vědomí.

 

 • Děkovný dopis od Hančových z Rudníku – kopie dopisu je uložena na stránkách obce, případně k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na veřejné schůzi.

 

 • Usnesení o nařízení dražebního jednání – Exekutorský úřad Praha – na číslo popisné 86, Jílovice – pod Pavlíkovými – ( nejnižší podání ceny : 645.000,- Kč, jistina : 129.000,- Kč )

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti – zhodnocení akce .

Zastupitelstvo děkuje všem spozorům !

 • Rybářství Petr

 • Zemspol a.s. České Meziříčí

 • Bohemilk Opočno

 • Roman Mikulík – Obchodní společnost

 • Brigita Grulichová

 • Uzeniny Beta

 • Václav Ježek Truhlářství

 • Obec Jílovice

 

 • Obec pořádá zájezd do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo zakoupí jeden lístek – obdrží dva.

 • www.obec-jilovice.cz

 

 • Audit obce – 5.9.2013 – BEZ ZÁVAD!

 

 • 14.9. 2013 – 8.30 hod. „ 20. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev „ v Jílovicích ( přihlášeno 10 družstev )

 

 • Veřejná schůze „ NA OHRÁDCE „ 23.9. 2013 od 18.00 hod. Hojná účast vítána !!!!

Vypracovala : M. Škopová                                                                   Schválil : V. Ježek

                                                                                                                     starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.8. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                                  Omluveno :

 

 • Soutěž „ Obec roku „ – pokud se bude chtít naše obec přihlásit do této soutěže, musí mít zpracovaný Plán rozvoje obce – tím se v současné době bude zatupitelstvo zabývat a bude nutné, aby se zapojili i občané obce.

2.9. 2013 ( 18.00 hod. ) zastupitelé roznesou dotazníky a opět je po určité době od občanů vyzvednou. Průzkum bude pak sloužit jako podklad pro vypracování „ Plánu rozvoje obce „

Kvůli tomuto projektu bude svolána veřejná schůze na 23.9. 2013. Zde se očekává hojná účast občanů, kteří by se měli vyjádřit k budoucnosti naší obce, kterým směrem by se měla ubírat a co by měla změnit do 10 let.

 

 • Šetření pojistné události – vyvrácené obrubníky u obecní cesty „ na Mrštníku „. Obec obdržela od pojišťovny 8.171,- Kč.

 • Úprava okolí ČOV – rozvezená hlína – zajistila firma z HK.

 

 • Dotace SFŽP na revitalizaci krajiny – možnost čerpat až do výše 100%. Vedení obce se pokusí uplatnit tuto dotaci na vyčištění a celkové úpravy v okolí koupaliště. Starosta zjistí podrobnosti.

 • Záměr obce – oprava krytiny na obecním skladu u Černých – – obec osloví 3 firmy na zpracování

cenových nabídek.

– oprava schodů před obchodem – obec oslovila 3 firmy a čeká na cenové nabídky .

( firmy : Hojný, Štěpánek Martin, Stavibet )

-oprava kanalizace směrem k ČM za zatáčkou u zrcadla – nejprve musí být vypracována

projektová dokumentace o přeložce plynu, pak může následovat oprava od VČP

 • Odcizení makety policisty před Štibingerovými – starosta požádal Cukrovar v ČM o novou maketu.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013.

 

 • Výkup jablek je realizován na obecní skládce – cena : 1,50 Kč/ 1kg. Provize pro obec = 25hal z tržby.

 

 • Dotace na snížení energetické náročnosti budov do výše až 85%. Obec kvůli komplikaci s prokázáním nákladů na vytápění, které jsou v současné době velice malé, ustoupí od záměru požádat o tuto dotaci a to z důvodu nesplnění veškerých požadavků, které jsou kladeny ze strany poskytovatele. Obci by pak hrozilo vrácení celé dotace !

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti z širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

Prezentace : 7,30 hod.

Zahájení : 8,00 hod.

Ukončení : 11,30 hod.

Odpolední program pro děti : 14,00 hod. ( soutěže, ukázky šermířských dovedností apod. )

 

 • Obec pořádá zájezd do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo zakoupí jeden lístek – obdrží dva. Jedná se o muzikál Kapka medu pro Verunku v divadle Hybernia. Podrobnosti na www.obec-jilovice.cz

 

 • Audit obce – 5.9.2013

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.8. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                           Omluveno :   (Černý J. – dovolená)

 

 • Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje na naší obec v celkové hodnotě 219.064,- Kč. Jedná se o pozemky, které jsou pod chodníky naší obce.

 

 • Šetření pojistné události  –  vyvrácené obrubníky u obecní cesty „na Mrštníku„. Lividátor pojišťovny odhadl škodu na 10.000,- Kč.

 

 • 14.8. 2013 – ČEZ provede přeložku sloupu el. vedení (u Labuťů) – vyhovění  žádosti, kterou podalo Myslivecké sdružení  Králova Lhota (pro chov bažantů za Minaříkovými neměli k dispozici el. energii)

 

 • Obec provede kontrolu septiků.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013.

 

 • Kontrola vzorků ze studní  – zastupitelé navrhují zrušit tyto kontroly (smlouva se Zemspolem) a provádět je jen na požádání majitele nemovitosti – odsouhlaseno na veřejné schůzi.

 

 • Výkup jablek bude realizován na obecní skládce – bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 • Dotace na snížení energetické náročnosti budov do výše až  85%. Obec o tuto dotaci požádá a připadala by v úvahu budova OÚ a hasičské zbrojnice a Kampelička. Dotace by pak měla z velké části pokrýt např. výměnu oken, zateplení, opravu střechy a výměnu topení.

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti ze širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

Prezentace:   7,00 hod.

Zahájení:        7,30 hod.

Ukončení:    11,30 hod.

Odpolední program pro děti: 14,00 hod. (soutěže, ukázky šermířských dovedností, střelba z děla apod.)

 

 • Obec pořádá zájezd  do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo  zakoupí jeden lístek – obdrží dva. Nabídka divadel i her je velice zajímavá a je na stránkách naší obce : www.obec-jilovice.cz

 

 • Obec zajistí nové současné fotografie z území naší obce, které by naši obec prezentovaly na našich webových stránkách. Bude osloven pan Jirásko Michal – zajistí Škopová

 

 • Audit obce – 5. 9. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                 Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.7. 2013

Přítomno:  šest zastupitelů                                 Omluveno: (Jarkovský – dovolená)

 

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době  obec učinila další právní kroky za účasti starostů  Královy Lhoty a Libníkovic. V dotčených obcích objížďkou má být zvýšený dohled Policie ČR.

 

 • Závada na vozovce před Slaninovými  –  oprava 3 ks kanálových vpustí dokončena. Financování : po úspěšných jednáních 78.600,- uhradila SÚS HK, 11.500,- + DPH – uhradila obec.

 

 • Kombinovaný bojler na OÚ – stáří 16 let – teče, nutná výměna za nový – výměna provedena – cena 10.500,- Kč.

 

 • Sklad TJ v Kampeličce – navezeny  skříně – nutné provést úklid a případné nepotřebné věci vyřadit. – zajistí  Škopová do konce srpna 2013.

 

 • Revize nového hřiště –  bez závad. Obec musí zajistit vedení „ Deníku kontrol hřiště „ ( vedením je pověřen Josef Černý ) . Provozní řád hřiště pak povede starosta obce. Správcem hřiště – starosta obce

 

 • Starosta obce osloví Agenturu Grossman, která se dobře orientuje v nabídce  dotačních titulů a pomáhá obcím získat dotace z různých dotačních titulů.

 

 • Půjčování obecního stanu soukromým osobám – zastupitelé se již po nákupu tohoto stanu jednoznačně dohodli, že se stan nebude půjčovat. Užívat ho může pouze obec a spolky se sídlem v Jílovicích.

 

 • Úklid podkrovních místností v Kampeličce  – vyřazené staré skříně  – prodej za cenu 3.000,- Kč. Likvidační firmu zajistí starosta obce

 

 • Obec provede kontrolu septiků.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013 z důvodu objížďky.

 

 • Oprava schodů před obchodem – budou osloveny 2 firmy , rozhodne se dle cenových nabídek.

 

 • Kontrola vzorků ze studní  – zastupitelé navrhují zrušit tyto kontroly ( smlouva se Zemspolem ) a provádět je jen na požádání majitele nemovitosti.

 

 • Výkup jablek bude realizován na obecní skládce – bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti z širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

 

 • Majitelé nemovitosti ( u Šimkových)  budou vyzváni k zaplacení stočného – zajistí starosta obce.

 

 • Veřejná schůze – 12.8. 2013 v 19.00 hod. – Na Ohrádce.

 

 • Audit obce – 5.9.2013

 

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                   Schválil :   V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                Omluveno :  1 ( Černý Vl. )

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce – slavnostně otevřeno dne 13. 7. 2013.  (Cena : 160.526,- Kč – financováno pouze ze zdojů obce). Zatím pozitivní reakce od obyvatel obce – velká účast dětí i dospělých.

 

 • Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – rekonstrukce dokončena.

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době se obec odvolala proti řízení a usnesení, protože opět horozilo, že bude objížďka realizovaná. Bylo zasláno odvolání proti Rozhodnutí MěÚ v Dobrušce – odbor výstavby a životního prostředí, který řeší situaci objížďky nestandartním způsobem. Veškeré úkony obce byly též postoupeny k vyjádření nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu HK. Starosta obce řeší situaci za pomocí právničky. Starostové obcí Jílovice, Královy Lhoty a Libníkovic se dohodli na společném postupu a rozdělením nákladů na právnícké úkony rovným dílem.

 

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými  – starosta  informoval SÚS  HK – oprava dokončena, zátarasy potrvají 28 dní po čas zrání betonu.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových  (vytékání vody na komunikaci) – proběhlo odkrytí zeminy se zjištěním, že je ucpaná šachta tzv. vlhčenými ubrousky – to následně zapříčinilo i ucpání kanalizace před Lelkovými. Zásyp zeminou bude proveden až po objasnění (revizi) situace odborníkem. Oprava byla vyčíslena na 3.720 Kč.

 

 • Oprava kanalizace a příprava projektu na opravu nejkritičtějších (havarijních) míst v obci. Jedná se o tyto úseky: u pana Vlacha, od Petříkových po Královi, před hospodou, od Pavlíků k poště, od Rezků po Pavlíkovi.

 

 • Sbírka pro obec Rudník, a to pro konkrétní čísla popisná (č.p. : 344, 346, 12, 13), která označil starosta obce Rudník. Sbírka proběhne v pátek 19.7. 2013 od 18,00, kdy občany naší obce navštíví zástupitelé se zapečetěnou pokladničkou.

 

 • Kombinovaný bojler na OÚ – stáří 16 let – teče, nutná výměna za nový – zajistí starosta.

 

 • Sklad TJ v Kampeličce – navezeny  skříně – nutné provést úklid a případné nepotřebné věci vyřadit. – zajistí  Škopová

 

 • Sečení okolí  – šíkmý břeh ČOV – 16. 7. 2013 v 8,00 hod.

 

 • Zprávu  o stavu veřejného pořádku za rok 2013 předalo obci Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. I nadále budou probíhat v teritoriu naší obce kontroly měření rychlosti !

 

 • Audit obce – 5.9.2013

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                            Omluveno :  1 ( Černý J. – dovolená )

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 2.7 do 4.7. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 12.7. 2013 od 17,00 hodin.

 

 • Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – obec vybrala zhotovitele a v současné době je rekonstrukce ve fázi dokončení – předběžný termín dokončení je 7.7. 2013

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – zahájení řízení dne 25.6. 2013 za účasti starosty obce. Výsledek jednání zástupců obcí a dotčených institucí je pro naši obec pozitivní.  Řízení se přerušuje do 30.9.2013 a budou se hledat náhradní řešení.

 

 • Návrh starosty – umístění kontajneru (pronájem od firmy Havelka) na padaná jablka v areálu skládky. Firma zajistí dodání kontajneru, váhy, propagačního materiálu a cenu 0,30 Kč/1kg. V současné době je však situace taková, že je málo ovoce a sběr padaných jablek se nebude realizovat ve větší míře.

 

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými  – starosta  informoval SÚS  HK – byla zjednaná náprava a v současné době i oprava části kanalizace, kdy obec bude hradit truby kanalizace a kanalizační vpusti a práci + povrch ( asfatlování ) SÚS HK.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových  (vytékání vody na komunikaci) – proběhlo řízení s majiteli nemovitosti s tím, že majité sdělili, že  to opraví až budou mít peníze a čas. Obec osloví majitelé písemně a vyzve je k nápravě. Pokud tak neučiní,  hrozí jim pokuta v přestupkovém řízení až 5000,- Kč za každý měsíc.

 

 • Stékání vody vedle bytovky z pozemku pana Černého J. – bude zahájeno řízení ve smyslu nápravy.

 

 • Odcizený kryt vpusti před Minaříkovými – vpusť opravena.

 

 • Oprava kanalizace ( Aqua servis RK) ve vjezdu u Dachsových – kanalizace byla porušena firmou Telecom v době, kdy firma pokládala kabel do země a nesprávným postupem narušila obecní kanalizaci. Starosta obce jednal se současnou firmou O2, kdy žádá firmu o úhradu této opravy . Jednání bylo úspěšné a částku 85 tis.korun uhradí O2 přímo firmě, která opravu prováděla. Takových míst, kde je porušená kanalizace cizím zaviněním ( O2, Telecom, Plynárny apod. ) je víc. Důkazem je provedený monitoring kanalizace, kdy na základě toho může obec vyjenávat o spolufinancování oprav kanalizace.
 • Obec Jílovice měla v plánu pomoci obci Ratibořice zasaženou povodněmi . Starosta zmíněné obce však pomoc odmítl s tím, že oni byli zasaženi minimálně a finanční pomoc nepotřebují. Zastupitelé  se dohodli pro finanční sbírku  pro obec Rudník a to pro konkrétní čísla popisná (č.p. : 344, 346, 12, 13), která označil starosta obce Rudník. Další informace pro občany Jílovic budou včas zveřejněny .
 • Zemědělské družstvo Dobruška , které svým dovozem zelené hmoty přes naši obec, znečistilo komunikace,  uhradilo obci 1500,- Kč jako kompenzaci za znečištění. Je to výsledek jednání starosty obce s vedením družstva.

 

 • Návrh na změnu v Územního plánu Jílovice u své nemovitosti  podal ing. Novák – obec bere na vědomí.

 

 • Žádosti obce, aby SÚS HK převedla bezúplatně pozemky pod komunikacemi obce, je vyhověno. Po sepsání smluv bude řešen požadavek pana Jarkovského Z. ml. a pana Hemelíka M. ( odprodej malých částí pozemků )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.6 . 2013

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.6 . 2013 


Přítomno : sedm zastupitelů                                     Omluveno : 0

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 24.6. do 26.6. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 28.6. 2013 od 17,00 hodin.

 • Čištění kanalizace + monitoring od firmy AQUA Servis a.s. RK je dokončeno. Firma předala veškerou dokumentaci týkající se technického stavu kanalizace obce. Cena této služby je o 20 tis. nižší než původní nabídka, tedy 130 tis. Kč + DPH.

 

 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří (90cm) – instalace proběhla dle plánu 17.6. 2013.

 • Položení dlažby (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let) – obec obdržela 3 cenové nabídky a ty musí pečlivě posoudit a vybrat zhotovitele..

 

 • Žádost Pečovatelské služby v ČM o navýšení příspěvku na činnost – po dodatečném dodání konkrétních služeb (počet výjezdů ke každé osobě atd.) pro občany  naší obce ze strany Pečovatelské služby v ČM, byl schválen příspěvek stejný jako v roce 2012 – 7.500,- Kč s tím, že obec již poskytla 5.000,- Kč. (doplatek činí 2.500,- Kč)

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – zahájení řízení dne 25.6.2013 za účasti starosty obce. Objížďka měla být v termínu od 8.7.2013 do 8.8.2013, ale došlo již ke změně termínu a to od 15.7. do 26.8. 2013. Starosta bude vyjednávat ve smyslu, aby objížďka přes obec vůbec navedla.

 

 • Územní plán obce – návrh změn – zelený pás okolo bioplynové stanice – Zemspol nesouhlasí, protože vše je ošetřeno smlouvou a v ní je zapracovaná pasáž o výsadbě stromů okolo stanice. Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby v ÚP nebyla provedena změna „ zelený pás… „

 

 • Návrh starosty – umístění kontajneru (pronájem od firmy Havelka) na padaná jablka v areálu skládky. Veškeré podrobnosti na realizaci zjistí starosta.

 • Starosta seznámil zastupitele s videozáznamem pořízeným obecní kamerou, kdy občan naší obce neposkytl první pomoc zraněným cyklistům, kteří havarovali z důvodu vběhnutí volně pobíhajícího psa, jejímž majitelem byl zmiňovaný občan. Starosta se rozhodl o vyhlášení této události rozhlasem v tomto znění :Z DŮVODU ZAVINĚNÍ VELMI VÁŽNÉ NEHODY CYKLISTŮ PSEM, KTERÝ NEBYL NA VODÍTKU, AČ BYL V DOPROVODU MAJITELE, STAROSTA OBCE ZNOVU ŽÁDÁ VŠECHNY MAJITELÉ PSŮ, ABY ZAMEZILI JEJICH VOLNÉMU POBÍHÁNÍ A NA PROCHÁZKY JE VODILI VÝHRADNĚ NA VODÍTKU. KAŽDÉ ZAZNAMENANÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL A OBECNÍ VYHLÁŠKY BUDE JIŽ NEKOMROMISNĚ ŘEŠIT POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. PŘI DNEŠNÍM JEDNÁNÍ NA OÚ SE ZÁSTUPCI POLICIE BYLO DOHODNUTO, ŽE SI PRAVIDELNĚ KAŽDÝ MĚSÍC BUDOU ODEBÍRAT ZÁZNAMY Z KAMER A FOTOPASTÍ A VYHODNOCOVAT JE! NEHODA SE STALA 13.6.2013 v 18.25 . DOTYČNÝ OBČAN OBCE JÍLOVICE ANI NEPOSKYTL PRVNÍ POMOC A Z MÍSTA NEHODY UTEKL! BYLO BY DOBRÉ, ABY SE NAD SVÝM JEDNÁNÍM ZAMYSLEL! JEHO CHOVÁNÍ JE ZCELA NEOMLUVITELNÉ.

DÁLE: ZNOVU UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBČANY, NA ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ DO AREÁLU NA OHRÁDCE. TOTO PLATÍ, I POKUD JE PES NA VODÍTKU!

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými – starosta bude informovat SÚS HK.

 

 • Žádost pana Brtníka o napojení do kanalizace – souhlas za předpokladu, že vozovka bude dána do původního stavu – to znamená – zaasfaltovaná.

 

 • Kanalizace u Lelkových – zde vytéká znečištěná voda neznámého původce – nutné odtěžit zeminu a zjistit původ závady.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových – před vjezdem k domu neustále vytéká voda – starosta obce zahájí řízení s majitelem nemovitosti.

 

 • Obec Jílovice zajistí „SBÍRKU NA RATIBOŘICE„ , které byly vážně poškozeny povodněmi. Další informace o průběhu a systému budou občanům včas oznámeny.

 

 • Obchod potravinami – nefunkčí chladící vitrína na uzeninu (majetek obce) – opravu zajistí pan Holeček.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                         Schválil: V. Ježek

                                                                                                      starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 6. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :  0

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být předáno 10.7.2013. TJ zajistí krátký program u příležitosti otevření tohoto dětského koutku.

 

 • Čištění kanalizace + monitoring. Vybraná firma AQUA Servis a.s. RK již započala s pracemi a v současné době je odvezeno 20 tun  materiálu, který byl odstraněn z naší kanalizace. Práce částečně brzdí deštivé počasí, kdy nelze čištění provádět.

 

 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří ( 90cm ) – zaplacená záloha ( 40 tis. Kč ) . montáž dle smlouvy do  17.6. 2013.

 

 • Opravy cest, obrubníků, vjezdů a chodníků provedla firma Stavibet ČM v hodnotě 45.938,- Kč. Obec uplatňovala úhradu od pojišťovny – pojišťovna uhradila obci požadovanou částku.

 

 • Položení dlažby  ( cca 30 m2 ) na OÚ. Obec osloví více řemeslníků na realizaci těchto prací. Po předložení nabídek, bude vybrána nejvýhodnější z nich.

 

 • Rekonstrukce koupelny v obecním bytě ( stáří 40 let ) . Zaspupitelé návrh schválili s tím, že bude provedeno malé výběrové řízení na tuto akci. Bude spojeno s rekonstrukcí koupeny.

 

 • Firma ACT Plus  dodala obci záložní zdroje k PC pro případy výpadku el. energie.

 

 • Energetické průkazy pro obecní budovy – povinnost obcí od roku 2013  jsou vyžadovány jen v případě, že zastavěná plocha budovy ( + plocha podlaží ) bude mít výměru více než 500 m2. Toto platí  do roku 2015, kdy bude hranice plochy snížena na 250m2. To znamená , že budova OÚ bude muset tento průkaz mít!

 

 • Ponájem koupaliště – žádost pana Hladíka ( není obyvatelem obce ) – zamítnuta zastupitelstvem.            ( tři pro.., čtyři proti.. )

 

 • Knihovna – instalace novějšího PC pro evidenci knih, nutné objednat nějaký levnější program na evidenci knih –  informace o cenách programů zajistí obsluha knihovny.

 

 • Brigáda – úklidové práce ve vsi a úklid půdy v Kampeličce provede slečna Aneta Jarkovská.

 

 • Žádost  firmy Matex, která má realizovat   přípojku el. energie zemním kabelem pod chodníkem a v zelené části na pozemek pana Macha V. Zastupitelé se dohodli, aby přípojka byla provedena rozšířením stávajísí sítě – to znamená přidáním jednoho sloupu el. vedení.  – projekt přepacován  a přípojka povede tak jak požadovala obec.

 

 • Žádost Pečovatelské služby v ČM o navýšení příspěvku na činnost – projednání a zhodnocení provede zastupitelstvo v 2. pololetí tak jak bylo domluveno.

 

 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků (chyba ze strany právničky) uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – pan Syrůček novou smlouvu nepodepsal ( leden 2013 ). Z důvodu Obnovy katastrálního operátu pak bylo nutno dát znovu pozemky zaměřit (cena 4300,-) V současné době konečně došlo k podpisu uvedené smlouvy ze strany prodávajícího.

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – došlo k vyjednávání s těmito podmínkami ze strany obce :  – po celou dobu omezení rychlosti na 30km/hod., 2x týdně Policie ČR v obci, oprava silnice před povolením i po ukončení objížďky, zmonitorování stavu nových částí obecních chodníků včetně nových obrubníků – pro případ poškození ( Mrštník ), instalace patníků v zatáčce proti Pumrovým, kde vede obecní kanalizace. Starosta obce bude však prosazovat, aby objížďka nebyla přes naší obec vůbec realizována. Podmínky, ze strany obce, byly požadovány jen z důvodu, že by obci bylo nařízeno, aby objižďu povolila. ( objížďka by trvala asi  1 měsíc – červenec )

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 5. 2013

       Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:  0

 • Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu. Zástupci ČEZu na stížnost reagovali omluvou se sdělením, že poruchy vznikly na vysokém napětí.
 • Obec obdržela dotaci 90.000,- Kč, o kterou bylo požádáno za účelem spolufinancování projektu na kanalizaci.
 • Dotaci na dětské hřiště obec neobdrží a proto se zástupitelé dohodli, že zajistí nákup některých prvků na dětské hřiště a to ve výši cca 127 tis. Kč. Je to suma, kterou by obec zaplatila i v situaci, kdyby dotace byla přidělena. (návrhem komponentů budou pověřeny i místní maminky)
 • Čištění kanalizace + monitoring. Na službu čištění kanalizace byly osloveny 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Výsledky nabídek zúčastněných firem (ceny jsou bez 15% DPH):
1. SEZAKO.….. 298.430,-Kč
2. KRÁLOVÉHRADECKÁPROVOZNÍ…… 1.136.890,-Kč
3. AQUA SERVIS, a.s. RK……150.000,- Kč
Zastupitelé se jednoznačně dohodli pro oslovení firmy Aqua Servis a.s. RK.
 • Obec uhradila 10.200,- Kč za nákup pletiva (na ochranu stromků proti okusu zvěře) a nákup stromků, jehož výsadbu a ochranu pletivem zajistili členové Mysliveckého sdružení Králova Lhota. Výsadba byla provedena v okolí poldru.
 • Žádost o odkoupení obecních pozemků před nemovitostmi p. Jarkovského a p. Hemelíka – zastupitelé souhlasí, (podmínky budou shodné jako u ostatních smluv o odprodeji). V současné době nelze pozemky zaměřit, jelikož ještě není dokončen převod od SÚS HK pod chodníky.
 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří (90cm) – obec osloví 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Nabídky budou poptávány v širším plastovém profilu (zlatý dub), trojsklo. Následně po výměně této prosklené stěny bude muset následovat výměna dlažby ve vstupní hale OÚ.
 • Opravy cest, obrubníků, vjezdů a chodníků provedla firma Stavibet ČM v hodnotě 45.938,- Kč. Obec bude uplatňovat úhradu od pojišťovny.
 • Kontrola firmy EKOLAMP  – 24. 4. 2013 – kontrola proběhla bez připomínek.
 • Kontroly a revize komínů pro občany naší obce proběhnou ve dnech 10. – 12. 5. 2013. Požadavky nahlaste na OÚ. (cena 280 Kč / potvrzení o kontrole + poplatek za čištění komínu)
Důležité upozornění pro občany:
V pondělí 20.5.2013 se koná Veřejné zasedání zastupitelstva, kde se bude za účasti Ing.arch. Pavla Kramáře projednávat Územní plán obce Jílovice
Vypracovala : M. Škopová                                                               Schválil :V. Ježek
                                                                                                  starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 22. 4. 2013

   Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluveno:  0
 
 • Instalace kontejneru  (velikost 40x40x120cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn v obchodu. Zajistí starosta obce
 
 • Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez jakéhokoliv informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu.
 
 • Vjezd u nemovitosti pí. Křížkové – opravu provede firma Stavibet ČM, rozbité obrubníky na „Mrštníku„ jsou opravené, další vyvrácené obrubníky u nemovitosti p. Kovandy – oprava z pojistky firmy BEZEDOS  (řešil p. starosta).
 
 • Žádost pana Šafáře o vybudování vjezdu –  náklady spojené s realizací uhradí majitel nemovitosti.
 
 • Žádost pana Holečka – vybudování pojezdové brány s tím, že část bude zajíždět na pozemek obecního úřadu. (zastupitelstvo souhlasí)
 
 • Čištění kanalizace + monitoring. Na službu čištění kanalizace byly osloveny 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Monitoring, který byl proveden, nemohl být dokončen z důvodu havarijního stavu kanalizace na některých místech a také z důvodu silného zanešení.
 
 • Česká pošta  – změna formy obsluhy, na změnu obec nepřistoupila, chce ponechat stávající poskytování služeb ze strany České pošty. Služby budou tedy zachovány s tím, že další jednání proběhne v dubnu 2014.
 
 • Žádost o dotaci na vycházkové uniformy pro SDH byla zamítnuta ze strany KÚ v HK. SDH v Jílovicích si musí v případě trvajícího zájmu uhradit uniformy sám, obec by přispěla částkou 10 000 Kč. Nutno písemně zažádat. To se týká i startovací plochy pro soutěže, zastupitelstvo požaduje předložení konkrétního písemného požadavku s vyčíslenou předběžnou cenou.
 
 • Žádost pana Mergance o prodloužení termínu splátky za odkoupení pozemku od obce – zastupitelé souhlasí a prodlužuje se termín do 30. 6. 2013 s tím, že v tomto termínu bude uhrazena celá dlužná částka za koupi, tak jak vyplývá ze smlouvy.
 
 • Žádost pana Hvězdy E. o placení stočného ve čtvrtletních splátkách – zastupitelstvo zamítlo!
 
 • Žádost  firmy Matex, která má realizovat přípojku el. energie zemním kabelem pod chodníkem a v zelené části na pozemek pana Macha V. Zastupitelé se dohodli, aby přípojka byla provedena rozšířením stávající sítě – to znamená přidáním jednoho sloupu el. vedení. Souhlas nebude udělen (firma musí přepracovat projekt)
 
 • Vybudování dětského hřiště bude realizováno jen za předpokladu získání dotace. Dotace pro naši obec je stále v jednání.
 
 • Žádost o odkoupení obecních pozemků před nemovitostmi pana Jarkovského a Hemelíka – zastupitelé souhlasí. (ceny budou shodné jako u ostatních smluv o odprodeji)
 
 • Kontrola firmy EKO-KOM  – 24. 4. 2013 – kontrola nového sběrného místa
 
 • Kontroly a revize komínů pro občany naší obce proběhnou ve dnech 10. – 12. 5. 2013. Požadavky nahlaste na OÚ (cena 280 Kč / potvrzení o kontrole + poplatek za čištění komínu 50-100Kč).
 
 • Nákup notebooku pro účetní – 14.387,- Kč.
 
 • Zametení obce strojem – obec zaslala žádost o tuto službu na SÚS v HK.
 
 • Propadlá silnice směrem na Třebechovice – obec zaslala žádost o opravu na SÚS v HK.
 
 • Plán činnosti na rok 2013 :   
1. Výměna vchodových dveří na OÚ
2. Oprava střechy skladu
3. Vyčištění a monitoring kanalizace
4. Realizace dětského hřiště za předpokladu získání dotace
5. Úprava chodníku u p. Pavlíka Jos.
6. Dokončení schodiště u obchodu – vybudována i bezbariérová část
7. Dokončení výsadby javorů
8. Oprava kanálové vpusti u Luňáčků
9. Běžné opravy a údržby
 
 
 
Vypracovala: M. Škopová                                                                      Schválil:V. Ježek
                                                                                                        starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8. 4. 2013

  Přítomno :  šest zastupitelů                                                   Omluveno :  p. Škopová (nemoc)
 • Informace z účasti starosty a místostarostky obce na Valné hromadě Mikroregionu Třebechovicko:
  • Plánovaný turnaj ve MRT ve fotbalu je plánován na 7. 9. 2013, každá obec MRT by měla opět sestavit družstvo. Družstvo obce Jílovice získalo v roce 2012 1. místo.
  • Skupina MAS disponuje pro rok 2013 prostředky ve výši 900 tis. Kč
 • Stav kanalizace v obci Jílovice prověřena speciální kamerou. Pro tyto účely oslovena firma SEZAKO. Místy byl zjištěn až havarijní stav (zejména hlavní trasy v obci), místy se kamera do potrubí vůbec nedostala, proto bude objednáno auto na vyčištění kanalizace, které tato místa propláchne a vysaje napadané kameny v místech porušené kanalizace a poté bude opět objednána kamera na nový monitoring.
 • Zpracování „Plánu financování obnovy kanalizace“ je v ceně mandátní smlouvy Ing. Kouby(neplatil se)
 • Byla podána Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje na zpracování projektu obnovy kanalizace .
 • 10. 5. 2013 bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, odvezen bude 13.5.2013.11. 5. 2013 bude proveden svoz nebezpečného odpadu. Obě akce budou včas zveřejněny v informativních tabulích v obci a vyhlášeny rozhlasem.
 • Stížnost na časté výpadky elektrické energie v obci bez předběžného ohlášení bude zaslána na ČEZ Distribuce – zajistí p. Ježek a pí. Šolcová.
 • Zakoupení nového počítače pro účetní z důvodu velmi zastaralého stávajícího (nelze již aktualizovat účetní software) – vyžádána cenová nabídka od f. ACT Plus Dobruška (správce sítě OÚ Jílovice).
 • Žádost p. Hemelíka a p. Jarkovského Zdeňka na možnost odkoupení části pozemků před jejich nemovitostmi – pozemky budou zaměřeny na náklady žadatelů. Souhlas zastupitelů.
 • Areál „Na Ohrádce“ konečně zapsán v mapách Katastrálního úřadu.
 • Poškozená komunikace Na Mrštníku v roce 2012 při stavbě nemovitosti pana Kostince byla uplatněna již v roce 2012 jako pojistná událost, nyní bude předložena faktura za opravu a obec obdrží pojistné plnění . Práce proběhnou od 17.4.2013
 • Stížnost p. Křížkové, č.p. 57 na přívaly vody do její nemovitosti v době dešťů byla řešena panem starostou. Obec zajistí materiál a úpravu obrubníků,  práci majitel nemovitosti.
 • Obec oznamuje všem občanům, že má skladem k odprodeji plastové popelnice na kolečkách(714,- Kč/ks). Zájemci se mohou přihlásit.
Vypracovala : Z. Šolcová                                                                Schválil :V. Ježek
                                                                                                                starosta obce

 

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11. 3. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                 Omluveno:  0
 11
 • Kontejner (velikost 40x40x120 cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude v nejbližší době nainstalován.
 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – opravila SÚS.
 • Obec zajistí zakrytí části náhonu na hřišti sítí. Současný stav nevyhovoval, na síť se zachycoval nános, bude vyztuženo kovovým profilem. Zajistí starosta a p. Jarkovský.
 • V knihovně byl instalován internet od firmy ACT Plus Dobruška.
 • Žádost manželů Vošvrdových o povolení uskladění materiálu na obecní pozemek před jejich domem. Důvodem je oprava střechy u jejich nemovitosti. (souhlas všech zastupitelů)
 • Příspěvek pro SDH Jílovice na karneval – 1250,- Kč.
 • Uniformy pro hasiče – odezva ze strany Krajského úřadu v HK není zatím žádná.
 • Žádost pana Macha o povolení k výstavbě plotu (souhlas všech zastupitelů)
 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ZATEPLENÍ BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – starosta prověřil situaci s tím, že by bylo vhodné využít tuto dotaci v roce 2014, kdy by proběhla částečná oprava Kampeličky v takové míře, aby dotace byla uznána. U obecního úřadu bude zjištěna cena prosklených dveří a celé prosklené stěny a v případě příznivé ceny by obec tuto výměnu provedla ve vlastní režii – bez dotace. Starosta zajistí cenové nabídky.
 • Dotace z KÚ v HK „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel„ – lze získat tuto dotaci v objemu 3 – 4 mil. korun na opravu naší kanalizace. Ing. Kouba zpracoval návrh na opravu naší kanalizace (cenu obec záměrně nezveřejňuje z důvodu vyhlášení veřejné soutěže). Cena je předběžná a výběrovým řízením by se měla výrazně snížit. Oprava je rozdělena do 5 etap a měla by se rozložit alespoň do 5 let. V roce 2013 – 2014 bude provedena tato oprava: od Nováků směrem do obce po Zuzkovi, před Ruštukovými, od Pavlíkových po Kampeličku a před Zemánkovými směrem k ČM. V jarních měsící proběhne kontrola kanalizace kamerovým systémem, aby práce na opravách probíhaly v úsecích, které jsou zjevně nutné opravit. O tuto dotaci je možno žádat pouze z důvodu vybírání stočného v obci!
 • Poškozený a silně znečištěný chodník před nemovitostí pana Exnera – majitel byl na tuto skutečnost upozorněn a musí zjednat nápravu.
 • Chodník před Studničkovými – nerovný a nebezpečný. Starosta a místostarostka prověřili podnět pí. Studničkové a uznali ho za oprávněný. Obec oslovila firmu Stavibet ČM, která bude v obci provádět ještě další opravy.
 • Návrh zastupitelů, aby kaštan, který je na pozemku pana Schejbala, ale velkou částí přesahuje na obecní pozemek, byl ze strany majitele prořezán. Zajistí starosta.
 • Obec oznamuje všem občanům, že má skladem k odprodeji 9 plastových popelnic na kolečkách (714,- Kč/ks). Zájemci se mohou přihlásit.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
             Vypracovala: M. Škopová                                                             Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                             starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                            Omluveno :  0

 

 • Instalace kontajneru  ( velikost 40x40x120 cm ) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn u obchodu. Odpad bude možné též ukládat do papírových krabic , které budou umístěny v buňce na skládce biolog. odpadu. Tyto nádoby poskytla firma likvidující tento odpad, se kterou obec uzavřela smlouvu.

 

 • Hudba do obecních rozhlasů – nabídka hudby, která je osvobozena od poplatků OSA. Cena této nabídky činí 1500,- Kč jako jednorázový poplatek. Zastupitelé souhlasí se zakoupením .

 

 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – oznámeno SÚS v HK – prozatím umístěno označení dočasné.

 

 • Úhrada stočného a komunálního odpadu pro občany Jílovic proběhla v sobotu 16.2. 2013, jeden obyvatel, kterému nevyhovuje platba stočného bez možnosti splátek odmítl smlouvu podepsat, z tohoto důvodu mu bude stará smlouva písemně vypovězena! Zároveň se omlouváme obyvatelům za delší čekání a děkujeme všem za trpělivost !

 

 • Poškozená studna před Hoškovými  – studna byla poškozena vozidlem. Obec nahlásila tuto skutečnost jako pojistnou událost. Na základě toho uhradila pojišťovna obci 6.000,- Kč, jako pojistné plnění.

 

 • Oznámení paní Grulichové –   pronajmutý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále. ……… Pan Holeček prohlédl stav mrazícího pultu s výsladkem, že mrazící box je plně funkční.

 

 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ ZATEPLENÍ  BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda-li  by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky,  byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – podrobnosti zjistí starosta obce. ( výše dotace činí 90 % )

 

 • Jednodenní seminář k soutěži „ VESNICE  ROKU „ probíhá v březnu tohoto roku – zúčastní se starosta a místostarostka obce.

 

 • Obec povinně zřizuje nový účet u ČNB – tento účet bude využíván pouze pro příjem dotací. ( termín je do 31.3.2013 )

 

 • Projekty na opravu kanalizace budou vypracovány pro tyto části obce : od Novákových po Zuzkovi, od hospody po Vošvrdovi, před Pavlíkovými a Kampeličkou, od Zemánkových po Vaňkovi.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Ples pořádaný spolkem –  „ KOPEČKÁŘI „-  se koná dne 8.3.2013.

Hudba : „ Mosty„Třebechovice p.O.

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4. 2. 2013

Přítomno : šest zastupitelů                                       Omluveno : p. Balucha (nemoc)
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádala o tuto dotaci. Cenová nabídka je na 367.613,- Kč – z toho 30% by hradila obec a 70% by bylo pokryto z dotace. Pokud bude dotace schválena, záměr obce postavit nové dětské hřiště, bude realizován.
 • Místní knihovna bude od 28. 3. 2013 bez připojení na internet. Obec oslovila firmu ACT Plus Dobruška, která zajístí nové připojení na internet.
 • Schůzka „Mikroregionu„ – dne 7. 9. 2013 pořádá Mikroregion Třebechovicko fotbalový turnaj.
 • Nákup ručního vozíku na posyp buď pískem, solí nebo lze používat k hnojení (cena 13.000,- Kč)
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – prodejní cena jedné uniformy činí 3.500,- Kč. Obec požádala Krajský úřad v HK o finační příspěvek na nákup těchto uniforem.
 • Oznámení paní Grulichové – pronajatý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále.
 • Kamna Na Ohrádce jsou propálená – byla uplatněná reklamace a následně byly vráceny finace. Pan Maksymov objednal nová kamna v ceně 8.000,- Kč. (zastupitelé souhlasí).
 • Pošta – Partner 1, jak je obci nabízena nová služba ze strany Pošty – starosta projednal celý systém služeb se starostou obce Zdechovice, kde tato služba je v činnosti od 1. 1. 2013. Starosta Zdechovic tuto službu naprosto odsoudil a předal dosavadní poznatky s tím, že kdyby věděl, jak služba bude probíhat, nikdy by s touto službou zastupitelstvo nesouhlasilo. Starosta Jílovice celou situaci ještě prošetří s tím, že budeme hledat další možnosti a řešení.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Operátor po obdržení dopisu reagoval takto:
Reaguji na Vaší žádost o rozšíření pokrytí území signálem. Váš požadavek byl postoupen na technické oddělení, které danou situaci prověřilo s tímto vyjádřením: Mezi obcemi Očelice a Bolehošť stavíme základnovou stanici, která by měla být dokončena pravděpodobně v 1Q/2013. Její vliv by měl sahat ještě k obci Ledce. U obce Jílovice bude její vliv pravděpodobně nulový. Pro Jílovice aktuálně neplánujeme žádné zlepšení pokrytí.
 • Audit obce – 31. 1. 2013 – bez závad
 • Záměr obce – pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom bude pokácen do 15. 2. 2013.
 • Veřejná schůze Na Ohrádce je svolána na 11. 2. 2013 od 19.00 hod.
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
 • Ples pořádaný spolkem „KOPEČKÁŘI„ se koná dne 8. 3. 2013.
            Hudba: „Mosty“ Třebechovice p.O.
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil: V. Ježek
                                                                                                                          starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 1. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádá o tuto dotaci, a to nejpozději do 15. 2. 2013. Dotace je poskytována ve výši 70% + 30% hradí obec.
 • Agentura domácí péče v ČM podala vyúčtování finančního příspěvku od obce Jílovice za rok 2012 (nákup kompenzačních pomůcek). Výše příspěvku v roce 2012 činila 7.500,- Kč, v roce 2013 poskytne obec 5.000,- Kč s tím, že v druhém pololetí 2013, v souvislosti s hosp. výsledkem, lze výši příspěvku přehodnotit.
 • Důchodci od Dědiny v ČM podali vyúčtování příspěvku od obce (doložili fakturu na dopravu). Také jim bude příspěvek na rok 2013 pokrácen a to na 5.000,- Kč.
 • Sportovci v ČM – FC České Meziříčí – schválen příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč.
 • Rybník „ Na Drahách„ – kontaminace – obec jej postoupila České ispekci životního prostředí v HK, která bude konat v rámci své působnosti další kroky. Na tomto postupu se domluvili zástupci obce Jílovice a Zemspolu a.s. při společném jednání.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smlouvu (zastavení vkladu) o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem (pozemek na hřišti) – případ řeší právnička.
 • MAS – schválen roční příspěvek dle smlouvy – 2.000,- Kč. Žádost o příspěvek na 1 obyvatele (20 Kč) byl zastupiteli prozatím zamítnut, proběhne jednání na mikroregionu a poté bude rozhodnuto
 • Vospol Přepychy – sepsaná smlouva na rok 2013 (odvoz a likvidace biologického odpadu – 200,- Kč/1 tuna). Cena je stejná jako v loňském roce, kontejner je bez poplatku!
 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí. Na výzvu od obce NEREAGUJÍ.
 • Soutěž ZLATÝ ERB – obec se nezúčastní, neboť má jiného zřizovatele svých internetových stránek.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámila tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím, že se ke stížnosti připojily i obce Bolehošť, Ledce a Očelice, kde síla signálu je velmi malá (zatím nebyla žádná odezva ze strany operátora).
 • Audit obce – 31. 1. 2013
 • Záměr obce – návrh na pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom je uvnitř dutý a hrozí nebezpečí pádu. Vzhledem k tomu, že je zde velká frekvence chodců, a že se v roce 2013 chystá rozšíření dětského hřiště, navrhují zastupitelé tento strom pokácet nyní – v období vegetačího klidu a to odbornou firmou.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
 • Obecní studna u Hošků – poškozena při dopravní nehodě – nahlášeno na pojišťovnu – opravu uhradí viník.
 • Školení bezpečnosti práce pro zaměstnace obce: pánové Štibinger, Procházka, Pavlík a Jarkovský. Školení proběhlo 22. 1. 2013.
 • Poldr – provést zátaras, aby nemohla odtékat voda do rybníku „Na Drahách“ – důvodem je odebrání vzorků a zjištění původu přítoku nežádoucích látek (silážních šťáv) do rybníku. Provede Jarkovský Jiří
 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26. 1. 2013.
 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí – 1. 2. 2013 (Sokolovna).
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                           starosta obce