Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.6. 2011

 • cesta „Na Mrštníku” – práce pokračují zatím bez dalších problémů

 • obec uhradí nákup trámů na zhotovení přístřešku na dřevo „ Na Ohrádce „ – zajistí SDH

 • obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy – cenové nabídky nejsou zatím všechny k dispozici

 • dočišťovací nádrže – kolaudace 7.6. v 9,00 – proběhla bez výhrad

 • Jílovický potok – kontrola 7.6. 2011 – dojednání dalších postupů – to znamená vyčištění stávajícího toku

 • předán seznam zelených ploch – jejich sečení zajišťuje obec

 • vypracování a schválení „ Krizového plánu obce „

 • firma VAK Č.M. dodala souhrn spotřeby vody – vodného – pro celou obec – 16.376,9 m3 – je to podklad pro výpočet stočného pro občany naší obce a to i pro ty, kteří výhradně používají studnu.

 • Územní plán Jílovic – v letošním roce lze čerpat dotace na vypracování územních plánů, proto i naše obec využije této možnosti a připraví podklady tak, aby byly dodrženy termíny pro podání žádosti. Znamená to, že uzavírka příjímání změn je do 20.6. 2011. 

  Obec kontaktovala tři firmy, které se zabývají zpracováním územních plánů – výběr bude proveden dle cenové nabídky.

 • Veřejná schůze – 20.6.2011 v 19.00hod. „ Na Ohrádce „

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.5 2011

 • úprava stávajícího projektu na osvětlení – provedeno firmou Matex

 • cesta „ Na Mrštníku „ – zvednutá o 12 cm, poloměr výjezdu cesty schválen dopravním oddělením, úprava kanalizačních šachet, položení žlabovek mezi přechodem z polní cesty na asfaltovou část , vjezd u p. Holečka D. – obrubníky sníženy dle jeho požadavku , zakoupení jednoho světelného stožáru bez lampy

 • oprava střešní krytiny na OÚ – provedl p. Čiháček v rámci reklamace

 • obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy ( zajišťují : p. Černý Vl., Jarkovský J. a Ježek V. ), zaslat žádost na ČEZ ( p. Šolcová ) na přípojku el. energie – 230V.

 • dočišťovací nádrže – zaslat žádost o kolaudaci, bude určen správce dočišťovacích nádrží a proveden rozpočet na jejich čištění a zainteresování občanů formou stočného do úhrady nákladů na údržbu nádrží.

 • znečišťování komunikací zvířecími výkaly – opět žádat občany o úklid výkalů, foto viníka ( zvířete ) bude zveřejněno na stránkách obce

 • Jílovický potok – vyčištění stávajícího toku – předběžné projednání panem starostou a fyzické šetření situace příslušnou institucí ( Povodí Labe H.K. ), jednáno i s vlastníky přilehlých pozemků

 • dočasné ukončení prací na úklid komunikací a pletí záhonů

 • obecní traktůrek bude využívn pouze k potřebě obce, nikoliv pro soukromé účely

 • žádost p. Hemelíka M. o sečení prostranství před rybníkem „ Na Drahách „ bude provádět sečení této plochy na své náklady v pravidelných intervalech tak, jak je sečení zajišťováno obcí panem Procházkou, jedná se i o dosíkání krajů křovinořezem – bude sepsána dohoda

 • nákup kontajnerů na plasty a sklo – úmístění : „ Na Drahách „

 • oslovit firmu VAK Č.M., aby dodala souhrn spotřeby vody – vodného – pro celou obec – bude to podklad pro výpočet nákladů na stočné pro občany Jílovic

 • sepsání dohody s manžely Labuťovými na zajištění ošetření obecních ploch v okolí poldru

 • Územní plán Jílovic bude předán pro zpacování v prosinci letošního roku – do této doby bude obec stále přijímat nové žádosti občanů, které se týkají změn v územním plánu

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.5 2011

 • fyzická kontrola a projednání dalších postupů při stavbě cesty a chodníku „ Na Mrštníku „ ( nové zaměření, úprava stávajícího projektu, odkoupení části pozemků v místech, kde sloupy veřejného osvětlení stojí na pozemcích soukromích osob , připojení ještě jednoho sloupu osvětlení ), seznámení občanů této lokality se situací

 • soupis zelených obecních ploch včetně plochy před rybníkem u Minaříků, které ošetřuje sečením obec – službu zajišťuje pan Procházka

 • kontroly komínů budou probíhat ve dnech 20. a 21. května 2011 – seznam přihlášených vlastníků nemovitostí je vypracována a vyvěšen

 • úpravy příkopů pro odtok vody provádí v rámci rozpočtu na dočišťovací rybníky firma ZVČ HK – jedná se o příkop a kanalizaci směrem k ČM a v křižovatce u Pumrových

 • projednání úpravy šachty na měření vody na kurtech – nevyhovující stav – návrhy řešení do 23.5.2011

 • dočišťovací rybníky – jejich údržba a kontrola pověřené osoby – čištění usazeného kalu 1x za 5 let dle provozního deníku. Obci vzniknou nové náklady, proto bude nutné propočítat provoz a úhrada nákladů by se měla odrazit např. ve stočném.