Příspěvek na úhradu nákladů


tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tuto darovací smlouvu přes webový formulář

Obec Jílovice jako dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční částku ve výši 500 /os. nad 18 let a 800 / os do 18 let jako dar a obdarovaný tuto finanční částku jako dar přijímá.

Finanční dar se poskytuje jako příspěvek na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených s životem na venkově obdarovaného:

Obdarovaný odesáním formuláře přijetí daru stvrzuje : odeslání žádosti je považováno za podpis žadatele