Příspěvek na úhradu nákladů


tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tuto darovací smlouvu přes webový formulář

Obec Jílovice jako dárce tímto poskytuje obdarovanému dar.

Finanční dar se poskytuje jako příspěvek na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených s životem na venkově obdarovaného:

Obdarovaný odesáním formuláře přijetí daru stvrzuje : odeslání žádosti je považováno za podpis žadatele