Projekty v obci Jílovice

2011

Dočišťovací nádrže

Na úřední schválení čekaly dočišťovací nádrže, které jsou zasazeny do polí za obcí směrem k obci České Meziříčí. Celý tento projekt byl započat již v roce 2006, kdy obec shromažďovala všechny potřebné studie a dokumentace sloužící také jako podklady pro získání financí na tuto akci. To se podařilo díky obdržení dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kolaudace proběhla dne 7. 6. 2011.

Celková částka projektu: 2.790.201 Kč
Částka dotace: 1.700.000 Kč

2012 

Komunikace „Na Mrštníku“

K rodinným domkům v nové zástavbě „Na Mrštníku“ byla v roce 2012 zhotovena nová asfaltová komunikace.

Celková částka projektu: 2.433.490 Kč
Částka dotace: 800.000 Kč

2013

Kanalizace – Odstranění havarijního stavu kanalizace Jílovice

Na vypracování projektu získala obec dotaci 75% nákladů. Postupně došlo k vyčištění celé obecní kanalizace a potřebným úpravám. K financování těchto velice nákladných prací bylo použito mimo jiné i placení vodné za stočné našich obyvatel.

Celková částka projektu: 3.458.724 Kč
Částka dotace: 2.568.067 Kč

2014

Revitalizace parčíku u pošty

V únoru se obec zapojila do projektu obecně prospěšné společnosti MAS NAD ORLICÍ. Naše obec vstoupila do projektu za účelem získat finanční prostředky pro revitalizaci parčíku u pošty. Plánované úpravy mají zpřístupnit parčík místním, návštěvníkům obce a poskytnout odpočinkové místo na nových lavičkách cyklistům jedoucím po cyklotrase vedoucí přes naši obec.

Celková částka projektu: 199.266 Kč
Částka dotace: 83.922 Kč

Veřejné informační služby knihoven

Z programu Ministerstva vnitra ČR použila knihovna tyto prostředky na pořízení nového softwaru, tiskárny a čtečky čárových kódů, což knihovnici výrazně zjednoduší práci.

Celková částka projektu: 17.325 Kč
Částka dotace: 12.000 Kč

2015

Revitalizace mokřadu a prameniště v Jílovici

Dne 29. 9. převzali zástupci obce dokončený projekt. Občané z Jílovice, ale i z okolních obcí mohou navštěvovat toto odpočinkové místo, které leží v katastru obce mimo obydlenou oblast.

Celková částka projektu: 483.754 Kč
Částka dotace: 286.371 Kč

Dotace ve výši 600 000 Kč na další rozvoj obce

Byly vybudovány chodníky směrem k Českému Meziříčí, část dotace byla použita na úpravu obecního mokřadu, který nově slouží jako relaxační místo a na nutné opravy kanalizace.

2016

Zklidnění dopravy v obci

V tomto roce se pokračovalo v projektu zklidnění dopravy obce. Hlavní obecní křižovatka byla kompletně přebudována. Uprostřed křižovatky byla zachována autobusová zastávka. V prostoru autobusové zastávky byly umístěny umělecké řezby Ondry Ježka, které byly vyřezány z lípy u hřiště, která byla při bleskových povodních podmáčená a musela tak být pokácena, aby neohrožovala návštěvníky sportovišť. Zahájena byla stavba parkoviště u těchto sportovišť.

Celková částka projektu: 1.695.458 Kč
Částka dotace: 600.000 Kč

Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem

28. května 2016 byla obec Jílovice zasažena bleskovou povodní. Obec obdržela dotaci od Královéhradeckého kraje na řešení následků této povodně ve výši 150.000 Kč.

Z obecního majetku byly zničeny zejména tenisové kurty. Na jejich obnovu získala obec dotaci od Královéhradeckého kraje. Vybudován byl kurt s umělým povrchem.

Celková částka projektu: 875.020 Kč
Částka dotace: 300.000 Kč

Na opravě kurtu s antukovým povrchem se finančně podílela Tělovýchovná jednota Jílovice, a to částkou 140.000,– Kč.

 

2018

Pasport dopravního značení a instalace informačního systému

Dne 27. 3. byl zrealizován pasport dopravního značení a zároveň byla provedena instalace informačního systému. Dopravní značení v obci bylo dáno do souladu se stávající legislativou. Občané a ostatní návštěvníci obce se setkali s novými bezpečnostními prvky a značením.

Celková částka projektu: 51.229 Kč
Částka dotace: 0

Zatrubení kanalizace

V měsíci květnu bylo zahájeno zatrubení Jílovického potoka. Šlo o dílo, na které se čekalo několik let. Problematická byla jednání s úřady. Když byl projekt hotový, majitel sousedního pozemku p. Syrůček (vlastník bioplynové stanice v obci) nepodepsal souhlas se stavbou. Byla to reakce na nesouhlas zastupitelstva s jeho záměrem postavit v obci silážní plato. Projekt byl přepracován a zatrubeny byly pouze vody odpadní, čímž byl odstraněn zápach na hřišti a v celém areálu. Voda v potoce teče tedy pouze dešťová při přívalových deštích a jinak je koryto suché. Tato varianta byla nakonec shledána jako ještě lepší než ta původní. Zatrubení kanalizace a tím i konec zápachu nastalo na konci července. 1. 8. bylo dílo předáno, stálo 461 500 Kč. Zhotovitelem byla firma ZVČ Hradec Králové.

Celková částka projektu: 461.500,– Kč
Částka dotace: 0

Osvětlení kurtu

V září bylo realizováno osvětlení kurtu s umělým povrchem.

Celková částka projektu:
částka v celkové částce osvětlení
Částka dotace:

Územní plán obce

V roce 2018 byl dokončen nový Územní plán obce Jílovice, na který obec získala dotaci od Královéhradeckého kraje.

Celková částka projektu: 279.000,– Kč

Částka dotace: 33.000,– Kč

 

2019

Snížení energetické náročnosti v obci Jílovice

V roce 2019 byl realizován projekt Snížení energetické náročnosti v obci Jílovice v hodnotě 1 243 000 Kč. V rámci tohoto projektu byla vyměněna stávající svítidla a doplněna chybějící. Komunikace i ostatní plochy jsou nyní dle současných legislativních předpisů souvisle osvětleny. Projekt byl spolufinancován z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Výše dotace byla 519.486 Kč, zbytek byl hrazen z rozpočtu obce. Dne 4. 11. 2019 bylo dílo dokončeno.

Celková částka projektu: 1.587.924 Kč
Částka dotace: 519.486 Kč

Oprava hráze rybníka

Druhou plánovanou akcí byla oprava hráze rybníka u obchodu, která byla silně poškozena při povodni v obci v roce 2016. Oprava v částce 155 661 Kč měla být realizována během čtrnácti dnů. Bohužel se vše zkomplikovalo, neboť došlo tři dny před započetím realizace ke kontaminaci rybníka neznámou látkou a kompletnímu úhynu všech ryb (asi 150 kg). Rybník jsme museli neplánovaně vypustit. Čištěný byl naposledy v roce 1990, proto jsme provedli i jeho odbahnění. Pro informaci: plocha rybníka, který slouží zároveň jako požární nádrž obce je 908 m2, maximální hloubka je zhruba na třetině dna, 2,3 m a obsah nádrže je 1 362 m3 vody při maximálním nadržení vody. Vytěženo bylo celkem 220 tun materiálu. Perfektní a profesionální práci odvedla i firma pana Pavla Hojného z Kláštera nad Dědinou.

Celková částka projektu: 188.350 Kč
Částka dotace: 0

Zvelebení okolí mokřadu

Dalším projektem tohoto roku bylo zřízení zastřešení studánky u mokřadu, instalace laviček v lipové aleji a instalace nového posedu. Posed bude využíván jako vyhlídka pro návštěvníky lokality a zároveň bude sloužit i myslivcům. Výška podlahy posedu je 4 m.

Celková částka projektu: 42.928,– Kč
Částka dotace: 0

Vybudování pomníků padlých

Posledním projektem roku 2019 bylo vybudování pomníků padlých vojáků vojáků Velké války a v koncentračním táboře umučeného občana naší obce pana Peka za druhé světové války. Ke slavnostnímu odhalení pomníků došlo 28.10.2019.

Celková částka projektu: 127.516,– Kč Částka dotace: 0

 

2021

Výměně javorů kolem komunikace

V průběhu dubna byly javory odstraněny, pařezy odfrézovány, postupně docházelo i k vykácení starých již nevzhledných živých plotů a k výsadbě nových javorů. K zabezpečení bezpečných výjezdů ze soukromých pozemků z důvodu špatného výhledu jistě přispějí pouze travnaté plochy mezi stromy.

Celková částka projektu: 218.779 Kč
Částka dotace: 214.972 Kč

Podpora provozu prodejny

V letech 2019 – 2021 obec žádala Krajský úřad Královéhradeckého kraje o dotaci na podporu prodejen na vesnici.

Rok 2019 – celková částka projektu: 66.000,– Kč
Částka dotace: 33.000,– Kč

Rok 2020 – celková částka projektu: 100.000,– Kč
Částka dotace: 50.000,– Kč

Rok 2021 – celková částka projektu: 100.000,– Kč
Částka dotace: 50.000,– Kč