Spolek včelařů

O nás

Včelařství v Meziříčí a okolí bylo v minulosti úzce spojeno s místní Obecní školou, vzděláváním žáků a jejími učiteli. Nadšeným včelařem, který šířil osvětu o chovu včely v širokém okolí byl pan řídící učitel Josef Roušar, který na zdejší škole působil v letech 1884 – 1920. V zápisech  místní kroniky se dočteme, že v roce 1890 bylo v Meziříčí 49 úlů a v roce 1901 již 90 úlů. Dne 26.listopadu1905 založili včelaři Opočenského okresu na popud Josefa Králíčka z Přepych Včelařský spolek, jehož součástí byli i včelaři z Meziříčí. Ti se osamostatnili v roce 1919, jak je patrné ze Včelařského kalendáře z roku 1928. Zde je Meziříčí vedeno pod pořadovým číslem 177 v “Zemském ústředí spolků včelařských pro Čechy v Praze”. V té době byl předsedou, uváděným ve Včelařském kalendáři, pan učitel V. Poledne, jednatelem byl V. Králíček a spolek měl 39 členů.

Dne 12. října 2015 byl Český svaz včelařů, z.s. zapsán do spolkového rejstříku a návazně Základní organizace České Meziříčí, jako jeho pobočný spolek, zapsáním do spolkového rejstříku dne 5.7.2016 získala právní subjektivitu a může jednat svým jménem.

Sdružujeme 36 včelařů z Českého Meziříčí, Skršic, Jílovic, Královy Lhoty, Rohenic a Pohoří, kteří chovají v současné době včely na 39 stanovištích ve 300 včelstvech.

Archiv

Založení včelařského spolku

Včelařský kal. 1928

Včelaři – historie