Formulář pro svoz odpadu Obec Jílovice 2023

Formulář je nutné vyplnit při prvním zaevidování a pak pouze při změně.

Informace k platbě: Aktuálně je možnost pouze převodem na účet obce. Platba je vždy na 1 rok. Svoz probíhá jednou za 14 dní. Poplatky je nutné uhradit do 30. 4. daného roku – Formulář je nutné vyplnit (nestačí pouze odeslání platby).


Číslo účtu: 1240137369/0800
Variabilní symbol = Vaše číslo popisné
Částka k platbě = počet osob x 600 Kč

Aktuální cena za odpad


Příklad k platbě = 4 osoby x 600 Kč = 2400 Kč, 3 osoby = 1800 Kč, 2 osoby = 1200 Kč, 1 osoba = 600 Kč

Pole označené * hvězdičkou jsou povinné.


 

Ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost musí splnit poplatník. 


Poplatníkem je:


a) Fyzická osoba,
1. která má ve Jílovici trvalý pobyt 

2. které byl dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů (cizinci s povoleným trvalým pobytem).

3. která dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu
delší 3 měsíců

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana dle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem. 

b) Fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Oznámení změny placení
Vyplňte formulář znovu s aktuálním počtem osob.