Zápis č. 103 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2016

Přítomni: zastupitelé: Ježek, Šolcová, Škopová, Rydlová, Kazda, Balucha, JUDr.Thiel

Spolky: Čiháčková, Havel Vl., Havlová J, Rydl M.st., Rydl M. ml., Špaček  J. st.

 • Řešení situace „Na Ohrádce“ po bleskové povodni:

Plánované požadavky TJ:  vybudování 2 antukových hřišť za předpokladu, že 1 hřiště zafinancuje obec a jedno TJ s pracemi svépomocí

Domluva spolků s obcí:

= stávající kurty budou kompletně zdemolovány

= dojde k vykácení všech dřevin v okolí stávajících kurtů, které budou překážet výstavbě nového hřiště a odstranění zničeného oplocení. Rozhodnutí o kácení bude vydáno, zařídí starosta.

=  zeď se „zeleným“ hřištěm zůstane zachována

=  dojde k výstavbě 2 kurtů do tvaru „T“, jeden s umělým povrchem zafinancuje obec, druhý s antukovým povrchem TJ dle již předložené cenové nabídky s oplocením za 830 tis. Kč, z této ceny bude činit úhrada ve výši 500 tis. Kč po vybudování, zbývající částka bude splácena měsíční částkou 14 tis. Kč po dobu dvou let, a to bezúročně.

=  obcí zafinancovaný kurt bude bezplatně přístupen VŠEM trvale bydlícím obyvatelům obce.

Odstranění pletiva zajistí TJ, odstranění dřevin obec = 22.6.2016 od 17,30 hodin brigáda.

Starosta obce zajistí:

=  geometrické zaměření kurtů

=  Odkup části pozemku, který je v současné době majetkem SÚS.

Dále se schůzka konala již pouze za účasti zastupitelů obce.

 • Proběhlo jednání starosty obce s panem Pazderkou o rychlé jízdě v obci a přeložení traktorů jeho společností. Pan Pazderka slíbil uklizení obce po senážích. V případě soustavného porušování rychlosti v obci se starosta obrátí na Policii ČR.
 • Za likvidaci velkoobjemového odpadu po lokální povodni obec uhradila 28 tis. Kč, další úhradu, minimálně v této výši proběhne v měsíci červnu.
 • Starosta obce jednal s úřadem práce o možném vyplacení příspěvku v nouzi obyvatelům, kteří měli při povodni zatopené nemovitosti. Probíhá řízení zástupců Úřadu práce s obyvateli obce.
 • Proběhlo opakované jednání s f. Kašpar o opravě zničených chodníků u paní Slusarčukové. Termín opravy byl stanoven do 18.6.2016.
 • Opravu obecního žebříku zajistí pan Kazda.
 • Proběhlo jednání o konání veřejné sbírky pro občany zasažené povodní. Dle jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vyplynulo, že obec musí nejprve zažádat KÚ o souhlas s realizací sbírky. Dále musí nechat zřídit zvláštní bankovní účet pouze pro tyto účely. Z důvodu dalších nepříznivých podmínek zastupitelstvo obce rozhodlo o vyplacení finanční výpomoci z prostředků obce ve výši 3.000,– Kč pro majitele nemovitosti, která byla při lokální povodni zaplavená (10 domů). Občané, kteří by chtěli těmto lidem přispět z vlastního rozpočtu, mají možnost se domluvit přímo s osobou, kterou by chtěli obdarovat.
 • Výstavba zastávky – termín: 19.6.2016, poté začnou s pracemi tesaři. Zastupitelstvo rozhodnuto o zhotovení zastávky bez okna, tak, jak byloa vybrána většinou obyvatel.
 • Žádost o odložení termínu odvozu zeminy z „Mokřadu“ odeslána na Magistrát města HK.
 • Úklid pošty, nocležny řidičů a zastávek bude zajišťovat paní Benešová.
 • Příkop za Labuťovými a Kazdovými bude vybagrován do spádu.
 • Parkování před Slusarčukovými – dohodnuto s majiteli nemovitosti.
 • Cesta za p. Švarcem bude opravena – hlína bude odvezena a příkop vyčištěn – zajistí starosta.

 

Zapsala: Šolcová

V Jílovici 15.6.2016.

Omlouváme se za pozdní vyvěšení tohoto zápisu, bohužel se tak stalo z důvodu technické chyby. Děkujeme za pochopení.

Zápis ze zastupitelstva 15.6.2016