Zápis č. 104 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Šolcová

 

 • Územní plán obce předán ke zpracování a zároveň obec žádá o prodloužení termínu dokončení.
 • Výsuvný žebřík je opraven a je na něm provedena revizní zkouška.
 • Chodník u paní Slusarčukové – opraven.
 • Polní cesta( část ) mezi lesem a zástavbou na Mrštníku – se upravuje (urovnání a obnovení příkopů),  Zbytek cesty za Kostincovými bude udržován sečením.
 • Propustky u nemovitosti pana Kazdy – slouží pro příjezd na pozemek pana Kazdy – dle vyjádření SÚS má on povinnost zabezpečit údržbu – prostupnost mostků.
 • Návrh cedulí „ Zákaz podomního prodeje „ – návrh s cenovou nabídkou zajistí pan Kazda.
 • Obec souhlasí s úpravou RD – zřízení místnosti na výrobu cukroví  –  žádost paní Dachsové.
 • Místa pro kontejnery jsou upravena – rozšířena.
 • Chodník k Výravě – provedena oprava rozjetého chodníku u Černých, u Špačků přemístěna silniční vpusť.
 • Kryt kanalizační šachty u Halaxů – bude instalován do konce týdne (do 17.7.2016 ) Zajistí starosta
 • Firma Vospol Přepychy poskytla naší obci dar 10 tis. korun jako příspěvek na následky po povodni.
 • Zametací vůz v naší obci – službu zabezpečilo a uhradilo Zemědělské družstvo Dobruška (pan Pazderka) – bylo dohodnuto po stížnosti starosty při přepravě řezanky.
 • Souhlas obce se stavbou rodinného domu – žádost manželů Tomáškových.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka se uskuteční 20.7.2016 ve 14,00 hod.
 • Hřiště – při jeho výstavbě bude zároveň vyměněna část kanalizace od Zuzkových do Jílovického potoka. Byla prorostlá kořeny a částečně narušena. Kanalizace vedla v kořenech topolu a byla částečně neprůchozí. Opravu části kanalizace provede na svoje náklady obec (od topolu k potoku) další část bude opravena po domluvě se starostou na náklady p. Zuzka. (předběžný termín dokončení výstavby hřiště je 7.8.2016 , rozhodující je počasí)
 • Faktury za stočné – zaslány se špatnými termíny splatnosti, dlouho doručeny od termínu vystavení. Obcí byly smlouvy zkontrolovány 15.6. a nařízeno jejich rozeslání! Firma VODACZ servise je pak rozeslala až 8.7.2016 ! Starosta obce oznámil této firmě, že jelikož se jedná již o druhé hrubé pochybení, tak v případě dalšího pochybení, bude s touto firmou ukončen smluvní vztah. V případě nedodržení splatnosti v tomto pololetí nebude penále vymáháno! Pro příště dohodnuty podmínky splatnosti = 1 měsíc.
 • Zastávka – pro návrh osázení zelení bude požádán pan Valenta ml. Bělečko, výsadbu provede obec ve své režii.
 • Žádost Důchodců od Dědiny ČM – poskytnutí daru, zastupitelé se dohodli na částce 2.000,- Kč.
 • Starosta obce je pověřen k zajištění „ Pasportu místních komunikací „
 • Oprava asfaltem – bude zajišťovat SÚS HK měsících červenec a srpen 2016. ( jedná se o vymleté části vozovek u obrubníků a cesta k Třebechovicím )
 • Návrh žádostí a smluv týkající se finančního zvýhodnění pro občany s TP v obci – zpracovává na žádost obce JUDr. Klásková.(příspěvek cca 400,- Kč na osobu s TP ) Po schválení Veřejnou schůzí zastupitelstva. Prostředky budou vypláceny předběžně v říjnu
 • Žádosti o povolení hudební produkce : 16.7.2016 TROJBOJ, 29.7. 2016 – SDH noční útok

Hudební produkce povolena do 24.00 pro obě akce!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 13.7. 2016