Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.3. 2014

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                                Omluvena :  Škopová

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad (koupaliště) . Zadáno přepracování původní části dokumentace – bude následovat podání žádosti o dotaci  (Pozemkový fond, který je vlastníkem pozemku,  uzavře s obcí smlouvu o bezplatném pronájmu pozemku na 10 let). Cena projektu 1.390.000,- Kč.

 

 • Sklad obce – oprava probíhá, (provedené práce : oštukování, výměna oken, dveří, vrat) , bude následovat betonování. Obec podepsala smlouvu s firmou  ČEZ o  provedení přípojky el. energie (cena 4.000,- Kč)

 

 • Dotace  z  MAS – „ Oživení památek a tradic regionu „

Prezentaci projektu „ Zpřístupnění pomníků a zvoničky „ přednesl a obhajoval starosta obce před komisí MAS. Dotace byla obci přidělena! V současné době bude probíhat vykácení některých stromů a keřů – práce provede pan Jarkovský Jiří. Ukotvení zvoničky je opraveno. Starosta obce zjišťovalcenu k možnému připojení zvoničky ke zvonění pomocí elektromotoru -vysoká cena , realizace odložena

 

 • Přítok do rybníku u obchodu  je v současné době ve fázi oprav (cena  146.194,- Kč), dále  bylo nutné připojit i opravu části kanalizace nad přivaděčem do rybníka z důvodu havarijního stavu této části kanalizace  (cena této opravy: 119.000,- Kč)

 

 • Kanalizace – příprava projektu na  „Odstranění havarijního stavu středu obce” . Aby bylo možné žádat o dotaci,  musí se vypustit z  původnímu projektu  část, která se týká zatrubení potoka a vybudování kanalizace u Novákových. Starosta se zúčastnil jednání na KÚ – odbor život. prostředí, kde mu bylo sděleno, že dotační titul se vztahuje pouze na odstranění havarijního stavu kanalizace se spoluúčastí obce 20%  (3.200.000,- Kč = dotace + 800.000,- Kč = obec)

 

 • Obec obdržela nabídku na umístění kontejneru na oblečení, obuv a hračky. Obec nenese žádné náklady, proto s nabídkou zastupitelé souhlasí (umístění u obchodu)

 

 • Obec obdržela dotaci na knihovnu – smlouva zatím nebyla doručena.

 

 • Nahlášená krádež makety příslušníka policie

 

 • Oprava světel: u Havlů ( směr Výrava ) a u zastávky  – oprava provedena

 

 • Kontrola septiků proběhne 26. 4. 2014.  Kontrolu provede: starosta obce, Jarkovský Jiří a Ing. Kouba.

 

 • Kultura: obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014

 

 • Veřejná schůze  – 31. 3. 2014 –v 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                        Schválil :V. Ježek

starosta obce