Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26. 5. 2014

       Přítomno: šest zastupitelů                                                          Omluvena:  p. Škopová

 

 • Obecní sklad – zhotovení obrubníků (42.000,–Kč), dokončení betonových podlah (20.000,– Kč), přípojka + zprovoznění elektrické energie (34.930,– Kč)

 

 • Oslovena firma na zpracování revize a pasportu veřejného osvětlení, bude předložena cenová nabídka. Zastupitelstvo se dohodlo, že z důvodu získání 20% slevy na odběr energie se ročně ušetřené prostředky vloží do postupné výměny světel.

 

 • Zhotovení osvětlení pod přístřeším „Na Ohrádce“ – cena 7.000,– Kč.

 

 • Provedena pravidelná revize obecních hasicích přístrojů a hasičského žebříku.

 

 • Příspěvek obce ve výši 10.620,– Kč na vybudování hasičské základny pro SDH Jílovice „Na Ohrádce“. Původně byla schválena částka 15 000,- (úspora)

 

 • Doplacena oprava kanalizace u obchodu firmě ZVČ s.r.o. HK ve výši 88.000,– Kč. Reklamováno: nezalité spáry, propad asfaltu u kanálu před bytovkou

 

 • Audit = Přezkoumání hospodaření obce Jílovice za rok 2013 proběhl „bez závad“.Auditorkami bylo pouze doporučeno zažádat Krajský úřad o změnu formy dotace na zpracování územního plánu. Smlouva o dotaci byla uzavřena jako „neinvestiční“, ale v současné době se požaduje tato forma dotace jako čerpání „investiční“. Žádost na Krajský úřad byla odeslána.

 

 • Dotaci na „Revitalizaci parčíku v Jílovici“ obec obdržela, starosta má domluven termín na SZIF na podepsání této smlouvy. Práce budou započaté 16. 6. 2014.

 

 • Dotaci z MRT na zřízení odpočinkových míst v obci, obec obdržela a dodavatelem byl vybrán pan Smitka z Přívětic, a to z důvodu obdržení nejnižší cenové nabídky. Tato místa budou zřízena u bytovky č.p. 109, u p. Vošvrdy, u Lelkových a na Drahách u rybníka. Další lavičky budou obcí umístěné u dětského hřiště „Na Ohrádce“.

 

 • Dotace za „Odstranění havarijního stavu kanalizace“ byla v termínu podána, prozatím bez vyjádření.

 

 • Opraveny lampy veřejného osvětlení (nahlášené závady) – 4.800,– Kč.

 

 • Obci Jílovice bylo doručeno „Oznámení o zahájení územního řízení“ žadatele pana Scháněla z Vysokého Újezdu na začátek zavážení písníku prozatím 8.000 m3 zeminy. Pro obec Jílovice by to znamenalo opět výrazně zvýšenou dopravu přes obec (jednalo by se cca o 1000 plně naložených nákladních automobilů). Starosta obce se bude účastnit jednání v Třebechovicích pod Orebem se zamítavým stanoviskem.

 

 • Složený recyklát u místního obchodu bude použit na opravu cesty u obecního skladu. Další část je uložena na skládce biologického odpadu k opravě a zpevnění vjezdu na skládku. Recyklát, který po těchto opravách zbyde, bude použit po domluvě se zástupci ZEMSPOL a.s. České Meziříčí na opravu cesty přes kopec do Skršic. Obec věnuje recyklát, akciová společnost dodá penetraci a zajistí práci.

 

 • Majitelé nemovitostí v obci, kteří doposud neuhradili stočné, byli na tuto skutečnost písemně upozornění a při úhradě jim bude současně vypočítáno i penále za pozdní úhradu, které vyplývá z uzavřené smlouvy o stočném.

 

 • Byla zajištěna oprava obecního traktůrku (2.100,– Kč) a oprava plotostřihu (předb. cena cca 500,– Kč).

 

 • 6. 9. 2014 Loučení s létem

 

Vypracovala: Z. Šolcová                                                          Schválil: V. Ježek

starosta obce