Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.12. 2014

Přítomno: šest zastupitelů                                                         Omluven: p. Balucha – nemoc

 

 • Obecní úřad – vchodové dveře – závada – uplatněná reklamace – zajistil starosta obce.

 

 • Nová vyhláška na psy – obec zakoupí známky pro psy a bude nutné zvýšit poplatky ze psů.

 

 • Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Obec celou záležitost postoupila právničce.

 

 • LOM pana Sháněla VÚ – zavážení lomu – řízení v této věci je zastaveno.

 

 • Kolaudace domu pana Holečka – 27. 11. 2014 v 11:00 hodin – za obec byl přítomen starosta obce. (bylo přiděleno č.p. 129)

 

 • Traktůrek – připraven na zimní práce – v nejbližší době bude nutné realizovat opravu – vadné napínací kladky a řemen.

 

 • Návrh zastupitelů – zřízení dalšího sběrného místa v nové zástavbě (Mrštník) – starosta obce situaci prověřil – zřídí se nové sběrné místo Na Mrštníku (plasty), před Rohlenovými bude přidám kontejner na papír a u obchodu bude přidán kontejner na plasty. Po určité době se situace vyhodnotí zda-li postačuje kapacita kontejnerů na plasty a v případě že ne, bude přidán kontejner ke Kánským (plasty).

 

 • Rozšíření chodníku před OÚ (část mezi p. Holečkem a vchodem na OÚ) – z důvodu bezpečnosti provozu – zajistí obec na své náklady bez dotace. Starosta obce oslovil firmu Stavibet v ČM, která zpracovala cenovou nabídku na toto dílo ve výši 156.954,- Kč (bez DPH). Výměna obrubníků spojené s řezáním asfaltu  proti budově OÚ (okolo nemovitost p. Krále) – cenová nabídka na 131.288,- Kč (bez DPH) – zastupitelé souhlasí.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – byla sepsána a odeslána žádost o dotaci. Obec má velkou šanci tuto dotaci obdržet. Jedná se o maximální částku 600.000,- Kč (podíl obce 60%). Finance by se využili na vybudování chodníku v části obce směrem k ČM.

 

 • Obrubníky okolo obchodu a parčíku – poškození vinou parkování autobusů. Starosta obce vyvolal jednání s majiteli firmy o nápravě. Autobusy nyní parkují u pošty, avšak bylo upozorněno na vytékání oleje z autobusu přímo do kanalizace a zkomplikování výjezdu od obchodu. Starosta obce na tyto skutečnosti upozornil provozovatele (ARIVA) a podal návrh, aby autobusy v obci vůbec neparkovaly. Bude se ještě řešit, věc není uzavřena!

 

 • Dopis starostovi Výravy, kde obec žádá o úpravu keřů v katastrálním území Výravy (komunikace mezi Jílovicemi a Výravou) – obec Výrava naši žádost postoupila SÚS HK.

 

 • Chodník před panem Holečkem – oprava – pan Holeček uhradil zámkovou dlažbu a pokládku, obec uhradila obrubníky (9.000,- Kč)

 

 • Nabídka nové firmy na likvidaci bioodpadu – obec má tuto službu zajištěnou k plné spokojenosti, proto nebude dodavatele služby měnit. Zastupitelé souhlasí.

 

 • Zhotovení a oprava informačních cedulek v parčíku – zajistí pan Kazda.

 

 • Webové stránky, o které se výborně stará naše bývalá občanka Radka Průšová (Šolcová), bude od 1. 1. 2015 spravovat Michal Jirásko. (změna na žádost paní Průšové)

 

 • Zákaz parkování na chodnících obce – stížnosti od občanů, nelze chodit po chodnících aniž byste nemuseli vstoupit do vozovky. Situace byla vyhlášená místním rozhlasem a další řešení situace provede Policie ČR, kdy může pokutovat v rozmezí 500 – 2.000,- Kč.

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE PORUŠOVÁNÍ TOHOTO PARAGRAFU VYHLÁŠKY BUDE ŘEŠENO JIŽ RADIKÁLNĚ, NEBOŤ UPOZORNĚNÍ V ROZHLASE NEPŘINESLY ŽÁDNOU NÁPRAVU !

Obec žádá občany, aby neparkovali se svými vozy na chodnících, a to ani případné návštěvy!

 

 • Společný ples obcí v Bolehošti – 31. 1. 2015, hudba DYNAMIC, obec obdrží 10 vstupenek. Zisk z minulého plesu = 7.000,- Kč – bude použit na tombolu, příspěvek naší obce do tomboly – 1.000,- Kč.

 

 • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

 • Zájezd do Národního divadla s představením STRAKONICKÝ DUDÁK – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8:00 hod.

 

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce