Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

 

 • Poškozené obrubníky a žlabovky „ Na Mrštníku „ budou vyměněny – výměnu provede firma Stavibet ČM z důvodu zachování záruky na dílo a částku za opravu uhradí firma, která zapříčinila poškození obecního majetku z pojištění vozidla, které poškození způsobilo.

 

 • Cukrovar v ČM  věnoval obci další maketu policisty – bude umístěna u Benešových.

 

 • Obec poskytla kriminální policii kvalitní záznam z kamer v případě vyšetřování trestné činnosti okrádání seniorů  v obci Ledce a Jeníkovice.

 

 •  Cesta od hospody až po zatáčku u Pumrových bude opravena v roce 2013 – vyfrézování hlubokých kolejí a následný nový potah –  po jednání starosty ,vše přislíbil ředitel SÚS v HK .

 

 • Obec uhradila firmě Vospol v Přepychách za odvoz a likvidaci biolog. odpadu 4.100,- Kč.

 

 • Nabídka firmy Sound&vision s.r.o – výkup starých nepotřebných elektro výrobků v ceně 2Kč/1kg. Zastupitelé s nabídkou souhlasí  a starosta projedná další podrobnosti.

 

 • Chodník okolo Zemánkových – směr ČM, majitelé nemovitosti vyjádřili nejprve nesouhlas se stavbou a to opakovaně 2x, proto se nechal přepracovat projekt . V současné době dali najevo svůj souhlas, ale obec už nebude měnit vypracovaný projekt, který nemalou finanční částou znovu zaplatila a bude realizovat svůj záměr dle nově přepracovaného projektu.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – požádat do 15.12.2012 – vypsaný titul „ Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti „ – obec bude žádat o dotaci na opravu střech : OÚ, hasičárna, budova Na Ohrádce a skladu u Černých .

 

 • Územní plán obce  – byla vydána kriteria pro návrh změn v ÚP. Kriteria jsou veřejně přístupná buď na nástěnce , nebo na stránkách obce : www.obec-jilovice.cz

 

 • Vodoprávní úřad v HK  zahájí správní řízení s panem Moníkem a Horákem , pokud do konce roku 2012 nedoloží na OÚ doklad o ekologické likvidaci 35 M3 odpadních vod z důvodu nepodepsání smlouvy s obcí na odvod a likvidaci odpadních vod.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.  V současné době všichni, u koho byly zjištěny závady, či nedostatky u septiků, jímek apod. , zahájili kroky k nápravě a situaci řeší dle požadavků obce.

 

 • Nemovitost pana Bendiga – nájemníci poškodili majetek sousedům – situaci řeší Policie ČR..

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013. Obec přispívá na tuto kulturní akci částou 1.000,- Kč a  má k dispozici 10 míst. Lístky budou k vyzvednutí na OÚ v Jílovici. Bude vyhlášeno

 

 • Mikroregion Třebechovicko – schůzka jeho zástupců , kdy byla projednávána rentabilita mikroregionu.

 

 • Veřejná schůze dne 10.12.2012 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 • První „ Vítání občánků „ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 od 15.00 v budově obecního úřadu.

 

 • Zpívání u Kampeličky – 2.12. 2012 15.30 hod.

 

 • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce