Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.12. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :

  • Obec obdržela od ing. Stejskala přepracovaný projekt – „ Zklidnění dopravy v obci „ – doplatek činil 54 tis. Kč.

  • Jednání s firmou Marius Pedersen – dojde ke zdražení likvidace odpadů od r. 2014 – firma má povoleno  skládkovat jen do roku 2020 a potom se má veškerý odpad spalovat. Musí platit o 150% zvýšené poplatky za skládkování.

  • Valná hromada MRT 4.12.2012. ( přítomni starosta a místostarostka Jílovice ) – info k MAS nad Orlicí, aby mohla tato skupina žádat o dotace  ( z důvodu zadlužení ), mají obce, které jsou jejich členy, zvýšít příspěvky  a to na 20,- Kč / 1 obyvatele. ( původně 1000 Kč, nově 6500 Kč..)

  • Žádost o dotace z POV  Královéhradeckého kraje – žádost odeslána a je požádáno o 600.000,- Kč na rekonstrukci obecních střech. Sklad , „Ohrádka“, obecní úřad s hasičskou zbrojnicí.

  • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem. Starosta obce zjistí možnost dotace z KÚ Královéhradeckého kraje a pan Balucha zjistí cenu uniformy.

  • Jednání s firmou Zemspol – prověřena Smlouva „ o dobrém sousedství“, byly zjištěny nepřesnosti v termínech ( zpoždění ) předložení zkoušek odebraných vzorků studní. Jelikož jsou s negativním výsledkem, zastupitelé ustoupili od sankcí vyplývajících z nedodržení smlouvy.  Dále Zemspol požádal o prodloužení termínů odběrů vzorků, starosta prověří u majitelů kontrolovaných studní o poté bude rozhodnuto. Do této doby zůstávají termíny s šestiměsíčním cyklem. Bude odhlasováno na veřejné schůzi.

  • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

  • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013. Vstupenky budou na OÚ.

  • První „ Vítání občánků „ v naší obci se uskuteční 15.12. 2012 v budově obecního úřadu. ( 15,00 hod. )

  • Zábavný program pro naše seniory – 22.12. 2012  Otop zajistí pan Jarkovský Jiří . Úklid sálu a obsluhu zajistí všichni zastupitelé.

             Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

                                                                                                                                    starosta obce