Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.12. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno : Obec obdržela od ing. Stejskala přepracovaný projekt – „ Zklidnění dopravy v obci „ – doplatek činil 54 tis. Kč. Jednání s firmou Marius Pedersen – dojde ke zdražení likvidace odpadů od r. 2014 – firma má povoleno  skládkovat jen do roku 2020 a potom se má veškerý odpad spalovat. Musí platit o 150% zvýšené poplatky za skládkování. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :   Poškozené obrubníky a žlabovky „ Na Mrštníku „ budou vyměněny – výměnu provede firma Stavibet ČM z důvodu zachování záruky na dílo a částku za opravu uhradí firma, která zapříčinila poškození obecního majetku z pojištění vozidla, které poškození způsobilo.   Cukrovar v ČM  věnoval obci další maketu policisty – bude umístěna …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.9. 2012

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:   Žádost soukromé pojízdné prodejny o zavážku uzenin a čerstvého masa do Jílovice  – jednohlasně zamítnuto.   Manipulační plocha za Labuťovými  – dokončení zpevnění tého plochy recyklátem. Od firmy Vospol zapůjčeny 2 velkoobjemové kontajnery na biologický odpad. ( 1ks na trávu, 1ks na větve )   Starosta obce podepsal smlouvu s firmou VOSPOL, spol. s r.o. v Přepychách, …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.8. 2012

Přítomno:  šest zastupitelů                                                            Omluven: p. Jarkovský Jiří   Demontáž  čističky odpadních vod u bytovky  je provedena a stávající místo bude nahrazeno septikem, který obec bezúplatně převede majitelům bytovky. Provoz septiku bude v plné režii vlastníků bytovky.    Plot okolo skládky biologického odpadu bude dokončen a dílo předáno 28.8. 2012. Provozní doba :  středa – 16.00 …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.8. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                          Omluven p. Černý Vladimír   13.8. 2012 – započata demontáž stávající čističky odpadních vod u bytovky a napojení  do kanalizace obce – dokončení do 25.8. 2012. ( cena 158.846,- Kč ). Samostatný jistič k této čističce, který byl osazen v bytovce je převeden na jiného vlastníka. ( žádost podal pan Fauler ). Dosud veškeré náklady na elektřinu …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.7. 2012

Přítomno: 6 zastupitelů Omluvena: p. Škopová   Doplatek projektu „Zklidnění v obci“ (zpracovatel Ing. Stejskal) – 27.200,– Kč.   Rekonstrukce obecního skladu – byly natřeny vstupní dveře, proběhne výměna okna a oprava střešní krytiny   12. -13. 10. 2012 = volby do zastupitelstev Krajských úřadů   Ukončeno šetření „Znehodnocení postavy policisty“ – pachatel neznámý   Skládka za Labuťovými …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.7. 2012

Přítomno: šest zastupitelů Omluvena: p. Škopová   Mikroregion Třebechovicko – zažádáno o dotace na vybavení  dětského hřiště ( plánovaná lokalita – obecní prostor u Holečků ) – v současné době jsou dotace zamítnuty s tím, že další kolo pro hodnocení bude v září 2012. Obec již měla vybrané komponenty na hřiště a osloví  3 firmy,  které zpracují cenové nabídky. V případě, že obec …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.6. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                                             Omluven: Černý Vladimír   Schůzka zastupitelstva s panem Ing. Koubou, který podal zprávu o stavu kanalizace v naší obci, stav ČOV. Dále pak připomněl zastupitelům, že by měly probíhat kontroly jímek, septiků a žump u vlastníků nemovitostí ze strany obce. Každý vlastník by měl názorně ukázat zástupci z obce, kde bude možné provádět případný odběr vzorku …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.6. 2012

Přítomno: Šest zastupitelů Omluven: p. Černý Vladimír     Pronájem obchodu – sepsání smlouvy o pronájmu s paní Grulichovou – ( smlouva bude navržena paní právničkou )   Neinvestiční náklady obce na školné pro děti , které navštěvují školy nebo školky v HK – 18.000,- Kč.   Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.5. 2012

AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce – vše bez závad   Prodej pozemku u bioplynové stanice firmě Zemspol ČM a nákup pozemku na hřišti od firmy Zemspol ČM. – jednání proběhlo úspěšně. Pan ing. Syrůček souhlasil s prodejem pozemku , které je ve vlastnictví Zemspolu.   Vyvrácené nové obrubníky a rozdrcené žlabovky na komunikaci na Mrštníku ( novostavba JUDr. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14. 5. 2012

15.5. 2012 – AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce   Oplocení skládky biolog. odpadu za Mergancovými – druhá cenová nabídka od firmy Martin Bek ( 98.844,- Kč včetně DPH ). Jedná se o 123 bm oplocení do výše 160 cm + 6m brána.   Mikroregon Třebechovicko by měl obdržet dotaci ve výši 210 tis. korun . ( …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 2.4. 2012

Mikroregion Třebechovicko pořádá 15.9.2012 turnaj v malé kopané. Zájemci se mohou přihlásit !   §        Město Třebechovice pod Orebem zřídilo od 1.1.2012 Městskou policii. Pro naší obec to znamená, že po sepsání smlouvy s městem Třebechovice p. O. lze využívat služeb policie pro naší obec.   §        Starosta naší obce požaduje od vydavatelů měsíčníku „ HALÓ „ omluvu za nevhodnou a nepovolenou …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.3. 2012

Část pozemku, kde by měl vést obecní chodník ( okolo hřiště – směrem k Zuzkovým ) povede částí po cizím pozemku – obec projednala tuto záležitost s vlatníkem pozemku, který s prodejem souhlasí a dohodnutá cena za 1 m2 je 50,- Kč. Dohodnutá cena stočného pro firmu Zemspol . ( srážkové vody = 6.580,- Kč/1rok, za trvale přihlášené …