Zápis č.94 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.1. 2016

Přítomno : pět zastupitelů Omluven : Rydlová, Škopová

Farní charita Třebechovice p. O. – Tříkrálová sbírka – v Jílovici vybráno 3.462,- Kč.

Opraveno světlo Na Ohrádce v rámci reklamace. Ostatní osvětlení v obci též opraveno.

Obecní obchod – vadný stykač kamen – opraveno.

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. ( práce provede firma Březovský ) .

Předání agendy od p. Kouby – žádost obce o úhradu nákladů , kterou obec zaplatila za jeho chyby v práci odborného zástupce (p. Kouba bude řešit přes svoji pojistku)

Známky na popelnice a poplatky za psy je možno uhradit od 1.2.2016 na OÚ. Dále je možnost zakoupit na OÚ popelnici.

Skládka biologického odpadu – provozní doba leden – březen 2016 – 1x za měsíc (každá třetí neděle ).

Pozemek v majetku Poz. úřadu 669/7 ( 486 m2 ) , obec vyhlásí záměr o koupi pozemku – po schválení na veřejném zasedání. ( jedná se o pozemek přilehlý k obecním pozemkům )

Vodné : Na Odrádce = 2800,- Kč, Pošta = 400,- Kč

Směrnice o účetnictví je doplněna o nový bod „ Oceňování věcných břemen“.

SFŽP – dotace na Mokřad – po dalších jednání má obec zaslat další předem neuznané náklady na SFŽP k přehodnocení a je zde reálná možnost k získání dalších finančních prostředků ( náklady na vícepráce ve výši cca. 39 000,- Kč)

Starosta řešil se zástupci firmy ARRIVA chybné zastavování autobusů na zastávce ve středu obce.
Autobusy již mají za povinnost obsluhovat zastávku správně, každé pochybení již bude řešeno s vedením ARRIVA

Stav finančních prostředků k 31.12.2015 = 859.920,- Kč.

Energetické štítky budov – Povinnost obce, doručeny 2 cenové nabídky – bude ještě dořešeno starostou obce.

Pojištění obecního majetku + odpovědnost – výpověď smlouvy ČP na částku cca27 000,- – osloveny 3 pojišťovny, nejnižší nabídka od Kooperativy za cenu 9.800,- Kč na stejný objem pojištění

Starosta jednal s ing. Syrůčkem ( Zemspol a.s.)

Pozemkové úpravy – Z obou stran není zájem toto za současných podmínek realizovat
Územní plán – bude letos dokončen, projednány připomínky, zastupitelstvo s většinou souhlasí, budou připraveny podklady a ještě zkonzultováno
Změna Smlouvy o dobrém sousedství – příspěvek za provoz bioplynové stanice, kterou dostává obec bude rozdělen mezi obec a obyvatele s trvalým pobytem v obci Jílovice, kteří nemají vůči obci žádné závazky. Právnička připraví dodatek ke smlouvě dle požadavků obce, prostředky bude rozesílat Zemsol a.s. (ještě není závazné, zatím se řeší podrobnosti) Zařizuje starosta.

Stížnosti na soustavné porušování parkování automobilů na chodníku před č.p. 28. Jelikož již k tomuto tématu proběhla dost velká osvěta a byl dán dostatečný prostor k uvědomění si situace a informování návštěv, nebude již tolerováno! Vyjádření policie k dotazu obyvatele obce k tomuto viz. příloha zápisu.

PLES OBCÍ – místo konání Bolehošť – termín 30.1. 2016 – obecní příspěvek do tomboly – 1000,- Kč – zastupitelé souhlasí.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Příloha: Stížnost parkování