Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.1. 2012

  • Žádost Agentury domácí péče v ČM o příspěvek na činnost – schváleno: 7.500,- Kč .

 

  •  Žádost Fotbalového klubu v ČM o příspěvek na činnost – schváleno : 4.000,- Kč.

 

  • Projednávání činnosti Klubu důchodců v ČM – obec Jílovice není seznámena s  programem klubu na rok 2012,  třebaže byl zveřejněn v obci České Meziříčí. Bylo by vhodné, aby klub  informoval obce o své činnosti zvláště ty, které klubu poskytly finanční  příspěvek na činnost. Situaci prošetří pan starosta.

 

  • Zaměření pozemků v obci je téměř dokončeno, zbývá část k ČM.Digitalizace pozemků je odložena na 1. čtvrtletí roku 2013 –  proto bude mít obec dost času dokončit započaté zaměřování obecních pozemků.
  • Obec zajistila objednání odvozu nebezpečného odpadu a objemného odpadu. Termín bude včas zveřejněn.

 

  • Nákup nových regálů do hasičské zbrojnice pro lepší uspořádání skladovaných věcí.

 

  • Nové kamery na křižovatku u Pumrových  a OÚ – poptávka na cenovou nabídku. Stávající kamera na OÚ by byla přemístěna na Ohrádku.

 

  • Smlouva o narovnání vztahů mezi Obcí Jílovice a paní Benešovou Evou ( prodej pozemku ) – podepsána. Obec obdrží částku 10.000,- Kč.

 

  • 30.1.2012 – schůzka pro občany obce Jílovice s panem ing. Koubou, který by měl občanům podrobně vysvětlit, jaké budou  postupy při vypouštění odpadních vod ze septiků, žump ( jímek ) do  kanalizačního řádu obce .

 

  • Návrh firmy Marius Pedersen – odkoupení obecních nádob na odpad a poskytnutí kompletní služby včetně pronájmu nových, moderních nádob – situaci prošetřil  starosta obce a je domluvena cenová nabídka.