Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.12. 2011

  • Odcizení makety policisty – za tuto krádež obviněný obdržel trest ve výši 6 měsíců podmíněně.

  • Neinvestiční náklady pro MŠ na rok 2010/2011 v Českém Meziříčí činí 7.800,- Kč.

  • Dne 22.11. 2011 v 9,00 h. proběhlo „ Řízení k uvedení bioplyn. stanice do zkušebního provozu“. Přítomen byl pan starosta – připomínkoval stav silážní jímky, kdy při kolaudaci bude požadovat veškerou dokumentaci pro provoz této jímky dle platných norem a předpisů.

  • Pronájem rybníku ( koupaliště ) panu Žampovi – obec nesepíše smouvu z důvodu nezájmu ze strany budoucího nájemce.

  • Veřejná schůze dne 12.12. 2011 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

  • Kanalizační řád obce – stočné, dle propočtu nákladů na opravu a údržbu kanalizační sítě a ČOV, zastupitelstvo schválilo sazbu za 1m3 splaškové vody ve výši 20,- Kč a na každou osobu bude počítáno 35m3 splaškové vody na rok ( dle vyhlášky č. 3 ze dne 1.1.2011 ). 

  • Zastupitelstvo obce pořádá : – Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku . Kulturní akce se uskuteční dne 17.12. 2011 ( 15.00 – 19.00 hod.) v místním pohostinství.

    Možná přijde i Ježíšek dne 20.12. 2011

( 16.00 – 16.35 hod. ) pro naše nejmenší a jejich rodiče a prarodiče. ( u Kampeličky ). Malé občerstvení zajištěno.