Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.12. 2011

Odcizení makety policisty – za tuto krádež obviněný obdržel trest ve výši 6 měsíců podmíněně. Neinvestiční náklady pro MŠ na rok 2010/2011 v Českém Meziříčí činí 7.800,- Kč. Dne 22.11. 2011 v 9,00 h. proběhlo „ Řízení k uvedení bioplyn. stanice do zkušebního provozu“. Přítomen byl pan starosta – připomínkoval stav silážní jímky, kdy při kolaudaci bude požadovat veškerou dokumentaci pro provoz …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7 .11. 2011

 Nákup nové modernější kamery ( cena cca 10.000,- Kč ) na OÚ , stávající kamera se umístí v okolí hřiště. Toto opatření obce je částečná ochrana obecního majetku proti  vandalismu a krádežím. Obec vypracuje novou vyhlášku, která by se měla týkat zdržování osob na obecních pozemcích, které jsou určeny pro konkrétní činnost či službu. Dodržování rychlosti v obci …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.10. 2011

Kanalizační řád obce  – za vypracování  cena 15.000,- Kč. Správcem ČOV byl jmenován pan Jarkovský Jiří. V popisu práce je vedení provozního deníku ČOV , čištění a kontrola v rozsahu provozního řádu. ( odměna pro obsluhu = 100,-Kč/1 hod.na základě zápisu v provozním deníku)  Úprava terénu po dokončení komunikace Na Mrštníku  bude provedena v jarních měsících firmou Stavibet ( …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.10. 2011

Dočišťovací nádrže – ČOV – oprava stavidla – netěsnost – opravu provede firma v rámci záruky. Kanalizační šachta u p. Pumra bude vybudována v průběhu měsíce října . Sečení části náhonu  za Ohrádkou provede pan Pavlík Josef. Vývěska u obchodu + lavička + odpadkový koš + osázení zídky – vše dokončeno. Soustavné porušování obecní vyhlášky …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.9. 2011

Kontrola účtování a využití finanční dotace na dočišťovací rybníky  – 29.9. 2011 Oprava převodovky traktůrku – 21.000,- Kč. Vývěska u obchodu – objednaná za cenu 12.500,- Kč. Kolaudace cesty Na Mrštníku – v zápise upozorněno na  promačknutí asfaltového povrchu na jednom místě. Závada byla opravena, ale může ovlivnit  kvalitu povrchu při delším používání, proto starosta obce trval na tom, aby …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.8. 2011

 Zásah Policie ČR při napadení psa jiným nezajištěným psem. – v šetření Policie. Pozemky obce využívané jinými vlastníky jsou zaměřeny – obec čeká na geom. plány. Někteří zájemci o odkup těchto pozemků požádali o splátkový kalendář – bude jim vyhověno.  Oprava čekárny BUS – provedena – zastupitelstvo děkuje panu Vlčkovi a Hemelíkovi za rychlou opravu. Dokončené práce …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.8. 2011

Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka připevněná. Nové značky „ Dej přednost v jízdě „ – oba výjezdy od obchodu. Jednání s p. Benešem za účasti zástupce firmy Stavibet o porušení smlouvy uzavřené mezi objednatelem ( obcí ) a dodavatelem ( Stavibet ). Jedná se o zásah do NEPŘEDANÉ stavby ( rozbourání vjezdu …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.7. 2011

Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka objednána. Místnost v obecním domě ( pošta ) – po úpravách bude předána do užívání TJ jako sklad sportovního materiálu. Krb – opravu obložení krbu Na Ohrádce provede pan Hemelík. Oprava zábradlí okolo rybníku u obchodu – provedl pan Mach. Brigáda – …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.7. 2011

  Zpráva z Mikroregionu „ Třebechovicko „ potvrzené dotace pro celý mikroregion = 113 tis. Kč – zanedbatelná částka. cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltování dokončeno – terénní úpravy okolo obrubníků nové komunikace ( dosypání zeminy ) provede firma Stavibet. Instalace světelného stožáru veřejného osvětlení – dle projektu , světlo demontováno na hřišti ( …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.6. 2011

Cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltový povrch bude nanesen ve dnech 1.7. – 6.7. 2011 Obecní sklad – podaná žádost o připojení objektu do el. sítě, zajistit výrobu a osazení budovy el. rozvodnou skříní a zajitit zakrytování drátů el. energie při opravě střechy skladu. Jílovický potok – dokončení čištění – 21.6. , bude následovat odvezení kalu …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.6. 2011

cesta „Na Mrštníku” – práce pokračují zatím bez dalších problémů obec uhradí nákup trámů na zhotovení přístřešku na dřevo „ Na Ohrádce „ – zajistí SDH obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy – cenové nabídky nejsou zatím všechny k dispozici dočišťovací nádrže – kolaudace 7.6. v 9,00 – proběhla bez výhrad Jílovický potok …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.5 2011

úprava stávajícího projektu na osvětlení – provedeno firmou Matex cesta „ Na Mrštníku „ – zvednutá o 12 cm, poloměr výjezdu cesty schválen dopravním oddělením, úprava kanalizačních šachet, položení žlabovek mezi přechodem z polní cesty na asfaltovou část , vjezd u p. Holečka D. – obrubníky sníženy dle jeho požadavku , zakoupení jednoho světelného stožáru bez lampy oprava střešní …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.5 2011

fyzická kontrola a projednání dalších postupů při stavbě cesty a chodníku „ Na Mrštníku „ ( nové zaměření, úprava stávajícího projektu, odkoupení části pozemků v místech, kde sloupy veřejného osvětlení stojí na pozemcích soukromích osob , připojení ještě jednoho sloupu osvětlení ), seznámení občanů této lokality se situací soupis zelených obecních ploch včetně …