Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.12. 2011

 • Odcizení makety policisty – za tuto krádež obviněný obdržel trest ve výši 6 měsíců podmíněně.

 • Neinvestiční náklady pro MŠ na rok 2010/2011 v Českém Meziříčí činí 7.800,- Kč.

 • Dne 22.11. 2011 v 9,00 h. proběhlo „ Řízení k uvedení bioplyn. stanice do zkušebního provozu“. Přítomen byl pan starosta – připomínkoval stav silážní jímky, kdy při kolaudaci bude požadovat veškerou dokumentaci pro provoz této jímky dle platných norem a předpisů.

 • Pronájem rybníku ( koupaliště ) panu Žampovi – obec nesepíše smouvu z důvodu nezájmu ze strany budoucího nájemce.

 • Veřejná schůze dne 12.12. 2011 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

 • Kanalizační řád obce – stočné, dle propočtu nákladů na opravu a údržbu kanalizační sítě a ČOV, zastupitelstvo schválilo sazbu za 1m3 splaškové vody ve výši 20,- Kč a na každou osobu bude počítáno 35m3 splaškové vody na rok ( dle vyhlášky č. 3 ze dne 1.1.2011 ). 

 • Zastupitelstvo obce pořádá : – Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku . Kulturní akce se uskuteční dne 17.12. 2011 ( 15.00 – 19.00 hod.) v místním pohostinství.

  Možná přijde i Ježíšek dne 20.12. 2011

( 16.00 – 16.35 hod. ) pro naše nejmenší a jejich rodiče a prarodiče. ( u Kampeličky ). Malé občerstvení zajištěno.

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7 .11. 2011

 •  Nákup nové modernější kamery ( cena cca 10.000,- Kč ) na OÚ , stávající kamera se umístí v okolí hřiště. Toto opatření obce je částečná ochrana obecního majetku proti  vandalismu a krádežím.
 • Obec vypracuje novou vyhlášku, která by se měla týkat zdržování osob na obecních pozemcích, které jsou určeny pro konkrétní činnost či službu.
 • Dodržování rychlosti v obci – stížnosti občanů na nepřiměřenou rychlost řidičů, proto starosta obce vyzve Policii ČR ke kontrolám měření rychlosti v naší obci.
 • Oprava asfaltových povrchů v obci – hlavně v okolí zastávky BUS – provedeno kvalitnějším způsobem.

 

 • Výsuvný žebřík, který má ve vlastnictví obec , bude uskladněn v areálu firmy Zemspol – dohoda.

 

 • Vyměřen obecní pozemek ( v sousedství s p. Labutěm V. ), označen kolíky  – tento pozemek by chtěla obec v průběhu příštího roku zaplotit.

 

 • Dopravní projekt – bude zadán v ceně cca 59.400,- Kč. Tento projekt by měl vyřešit dopravní situaci od křižovatky u zastávky BUS až po křižovatku u pana Pumra – směr na České Meziříčí. Měly by zde být vyřešeny přechody pro chodce a to i v ulici směrem k Výravě a celkové zklidnění návsi. Tyto projekty jsou podporovány dotací,  a proto obec o tuto dotaci požádá – ta by měla činit až 90% z celkové částky.           ( předběžná cena realizace by se měla pohybovat kolem miliónu korun )

 

 • Obec povolila firmě Zemspol napojení své kanalizace  do obecní . Jedná se o srážkovou vodu z okolí bioplynové stanice – obec bude účtovat stočné.

 

 • Jednání starosty  s firmou Orlobus, která má pronajmuty obecní prostory a parkuje se svými vozy u obchodu. Byly projednány stížnosti občanů ( startování a ponechání nastartovaných autobusů velmi dlouhou dobu na stanovišti, vysoká hučnost  , výfukový kouř ), upozorněno na znečišťování vozovky a kanalizace oleji. Došlo k domluvě  a bude sjednána náprava ze strany Orlobusu.

 

 • Soustavné porušování obecní vyhlášky ze strany majitelů psů týkající se ZÁKAZU volně pobíhajících psů v obci. Zastupitelstvo rozhodlo, že od 7.11. 2011 bude za toto porušení obecní vyhlášky přivolána Policie ČR.

 

 • Projekty na střechy budov obce jsou vypracovány, avšak šance na dotace je pro naši obec velmi malá    ( upředňostňují obce do 250 obyvatel ). Úspěšnost by byla asi 30%, proto zastupitelstvo rozhodlo o odložení projektu o rok.

 

 • Zastupitelstvo obce pořádá :  –  Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku . Kulturní akce se uskuteční dne  17.12. 2011     (  15.00 – 19.00 hod.) v místním pohostinství.

–    Vánoční koledy pod širým nebem   dne 20.12. 2011

( 16.00 – 16.35 hod. ) pro naše nejmenší a jejich rodiče a prarodiče. ( u Kampeličky ). Malé občerstvení zajištěno

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.10. 2011

 • Kanalizační řád obce  – za vypracování  cena 15.000,- Kč. Správcem ČOV byl jmenován pan Jarkovský Jiří. V popisu práce je vedení provozního deníku ČOV , čištění a kontrola v rozsahu provozního řádu.

( odměna pro obsluhu = 100,-Kč/1 hod.na základě zápisu v provozním deníku)

 •  Úprava terénu po dokončení komunikace Na Mrštníku  bude provedena v jarních měsících firmou Stavibet ( úprava hlíny + zasetí traviny ).
 • Příspěvek na 4 žáky ZŠ v Hradci Králové činí 19.922,- Kč.
 •  Příspěvek na 1 žáka ZŠ ve městě Králův Dvůr činí 12.000,- Kč. (  prověří se – vysoká částka )
 • Návštěva ředitele Cukrovaru z ČM a jednání – 26.10. 2011 v Jílovicích – prošetření stávající situace přímo na místě, kde nákladní automobily navážející cukrovku  ničí majetek obce ( zeleň  apod. )
 • Nákup nových zimních řetězů na traktůrek.
 • Cena el. energie za veřejné osvětlení obce = 30.000,- Kč/ 1 rok  – od 1.11.2011 bude osvětlení svítit celou noc.   ( od 17.00 do 7.30 hod. ) – zajistí pan Černý Josef
 • Soustavné porušování obecní vyhlášky ze strany majitelů psů týkající se ZÁKAZU volně pobíhajících psů v obci. Nyní se jedná o psa jejímž majitelem je pan Jiří Bek.
 • Nájemné za byt pana Černého – zvýšení na 3.900,- , kdy část bude  vyplacena hotově obci a část ve formě úklidu a údržby budovy.( vše bude ošetřeno novou smlouvou )
 • Projekty na střechy budov obce jsou vypracovány, avšak šance na dotace je pro naši obec velmi malá     ( upředňostňují obce do 250 obyvatel ). Úspěšnost by byla asi 30%, proto zastupitelstvo rozhodlo o odložení projektu o rok.
 • Dopravní řešení křižovatky u zastávky BUS – je navržena úprava návsi – zklidnění. Řešení je velice pěkné a zvýšilo by bezpečnost v tomto úseku.  Starosta zjistí předběžnou cenu pro realizaci této úpravy obce.
 • Návrh občanky obce na vybudování dětského hřiště s modernějšími prvky.
 • Zábavné odpoledne s občerstvením pro naše občany v důchodovém věku je plánováno na 17.12. 2011     ( asi 15.00 hod.) v místním pohostinství.

 

 • Vánoční koledy pod širým nebem dne 20.12. 2011 pro naše nejmenší a jejich rodiče a prarodiče. ( u Kampeličky )

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.10. 2011

 • Dočišťovací nádrže – ČOV – oprava stavidla – netěsnost – opravu provede firma v rámci záruky.
 • Kanalizační šachta u p. Pumra bude vybudována v průběhu měsíce října .
 • Sečení části náhonu  za Ohrádkou provede pan Pavlík Josef.
 • Vývěska u obchodu + lavička + odpadkový koš + osázení zídky – vše dokončeno.
 • Soustavné porušování obecní vyhlášky ze strany majitelů psů týkající se ZÁKAZU volně pobíhajících psů v obci. Majitelům je patrně jedno, že ničí majetek obce ( rozhrabané záhony, vyhrabané nově osázené rostliny, chodníky znečištěné výkaly atd.). Jedná se zejména o psa jménem HROUDA, jehož majiteli jsou manželé Svobodovi, kterým bude písemně sděleno porušení vyhlášky obce, třebaže byli na tutu skutečnost již ústně upozozněni.
 • Kolaudace cesty Na Mrštníku – závady – oprava špatně umístěných svislých značek, urovnání hlíny v okolí cesty a osetí travinou proběhne v jarních měsících.
 • Jednání starostů obcí Jílovice, Vysoký Újezd a Ledce s  ředitelem Cukrovaru v Českém Meziříčí o dopravě cukrovky přes tyto obce. Jednalo se o přetěžování vozů a tím ničení vozovek a přilehlých zelených pruhů, které obec udržuje sečením, dalším bodem byla rychlost nákl. automobilů při projíždění obcemi a změna trasy těchto vozů, které váhově nesplňují zátěže na mostcích  ( Ledce ). Jednání proběhlo ze strany vedení Cukrovaru ve vstřícném duchu obcím co nejvíce vyhovět. Další schůzka je naplánovaná na 42. týden.
 • Zaměřování obecních pozemků, které využívají jiní majitelé a zaměřování chodníků, které by měly být převedeny ze SÚS na obec – to vše provádí firma Geospol Dobruška. Jedná se o poměrně rozsáhlou a složitou akci, protože nesrovnalost ve výměrách pozemků je veliká. Tyto práce by měly být dokončeny do konce února 2012.

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.9. 2011

 • Kontrola účtování a využití finanční dotace na dočišťovací rybníky  – 29.9. 2011
 • Oprava převodovky traktůrku – 21.000,- Kč.
 • Vývěska u obchodu – objednaná za cenu 12.500,- Kč.
 • Kolaudace cesty Na Mrštníku – v zápise upozorněno na  promačknutí asfaltového povrchu na jednom místě. Závada byla opravena, ale může ovlivnit  kvalitu povrchu při delším používání, proto starosta obce trval na tom, aby v zápise bylo zmíněno toto místo kvůli dalším reklamacím.
 • Příspěvek na stravování  městu Třebechovice, které provozuje školní jídelnu při základní škole. Ve školní jídelně se stravují dva žáci bytem v Jílovicích. Starosta prověří situaci a osloví právničku, aby se k této věci vyjádřila.
 • Návrh zastupitelů, aby byl odstraněn živý plot okolo hřiště – naprosto nevhodný typ keřů s nebezpečnými trny. Návrh byl přijat s tím, že k odstranění dojde v měsíci říjnu a v jarních měsících by obec nechala osázet toto místo tujemi – smaragdovými, které nejsou náročné na tvarování.
 • V měsíci říjnu obec zajistí pálení větví, kdy občané budou moci navozit větve na určené místo, kde dojde, za přítomnosti SDH Jílovice, ke spálení. Starosta tento záměr ( den a čas ) nahlásí  HZS Královéhradeckého kraje.
 • Audit obce – bez závad.  Doporučeno přepracovat některé smlouvy, které již nejsou v souladu s platnými předpisy. Smlouvy byly předány právničce a její vyjádření již obec obdržela .
 • 26.9. 2011 v 19.00 hodin  Na Ohrádce  – Veřejná schůze

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.8. 2011

 •  Zásah Policie ČR při napadení psa jiným nezajištěným psem. – v šetření Policie.
 • Pozemky obce využívané jinými vlastníky jsou zaměřeny – obec čeká na geom. plány. Někteří zájemci o odkup těchto pozemků požádali o splátkový kalendář – bude jim vyhověno.
 •  Oprava čekárny BUS – provedena – zastupitelstvo děkuje panu Vlčkovi a Hemelíkovi za rychlou opravu.
 • Dokončené práce firmou Stavibet ( oprava chodníku u pošty, oprava zdi u obchodu, oprava kanalizace, vybudování míst pro kontajnery, zhotovení vjezdu na pozemek pana Kánského ) –  faktura na tyto práce je ve výši 195 tis. korun.
 • Finanční příspěvek obce na činnost Českému svazu včelařů na rozvoj včelařství – schválen příspěvek 1.500,- Kč.
 • SDH – oprava auta Avia – náklady nepřesáhly  30.000,- Kč
 • V obci bude přistaven velkoobjemový kontajner ( lino, koberce, sedací soupr., apod. ). Přesný termín bude občanům včas sdělen.
 •  Dotace – „ Občanská vybavenost obcí „ –  zažádáno. Obec nechla zpracovat projekty na tyto střechy : obecní úřad s hasič. zbrojnicí, sklad materiálu u Černých a střecha Na Ohrádce.
 • Provedená oprava veř. osvětlení v obci – nové světlo u Hubáčků a namontování jiného osvětlení na hřišti.
 • Osázení zídky u obchodu vhodnými rostlinami a zakoupení lavičky a vývěsky na toto místo.

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.8. 2011

 • Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka připevněná. Nové značky „ Dej přednost v jízdě „ – oba výjezdy od obchodu.

 • Jednání s p. Benešem za účasti zástupce firmy Stavibet o porušení smlouvy uzavřené mezi objednatelem ( obcí ) a dodavatelem ( Stavibet ). Jedná se o zásah do NEPŘEDANÉ stavby ( rozbourání vjezdu ) , kdy by pro obec zanikl nárok na záruku díla ( 60 měsíců ). Vše vyřešeno mezi panem Benešem a firmou Stavibet.

 • Komunikace „ Na Mrštníku „ celkové náklady – 1.639.800,- Kč.

 • Pozemky obce využívané jinými vlastníky budou odprodány v navrhovaných těchto hodnotách : do 100m2 = 50,- Kč/ m2, 101-400m2 = 100,- Kč/m2, nad 401m2 = 150,- Kč/m2 ( proběhne schválení na veřejné schůzi )

 • Podaná žádost SÚS HK o opravu propadlého asfaltu u zastávky BUS – přislíbený termín opravy do 15.9.2011. – termín byl z technických důvodů odložen o měsíc.

 • Oprava čekárny BUS – oprava vnitřních omítek ( pan Hemelík ) a nátěr ( pan Vlček ) .

 • Záměr obce – vybudovat skládku na biologický odpad ( větve, tráva ) u vrbiček u Labuťů, zatím se zde bude shromažďovat odpad a oplocení by obec provedla v roce 2012 – dle finančních možností.

 • Oprava chodníku u pošty a oprava zdi u obchodu – dokončit a zakoupit vývěsku , odpadkový koš a lavičku – provede firma Stavibet .

 • Finanční příspěvek obce na činnost Klubu důchodců v ČM – 4.000,- Kč.

 • Geom. zaměření komunikací k Výravě, ČM, a Vysokému Újezdu ( zelené pruhy okolo silnice – vlastník je SÚS ) a převod do vlastnictví obce z důvodu výstavby dalších chodníků . Obec může budovat chodníky pouze na svých pozemcích .

 • SDH – oprava auta Avia – náklady do 30.000,- Kč

 • V obci bude přistaven velkoobjemový kontajner ( lino, koberce, sedací soupr., apod. ). Přesný termín bude občanům včas sdělen.

 • Poplatky za popelnice – bude pokračovat stávající systém. Obec nebude vybírat poplatek na občana, ale prozatím ( pro rok 2012 ) si každá rodina zakoupí známku na popelnici.

 • Na Ohrádce bylo provedeno prořezání proschlé lípy ( cena 3500,- Kč ) a vyměněno pouliční světlo za diodové.

 • Dokončení a vyřešení kanalizace před Labuťovými a Štibingerovými.

 • Prodej dlaždic, které byly vyměněny za zámkovou dlažbu u Kampeličky ( cca 80 ks) – zastupitelstvo se dohodlo, že budou prodány všechny panu Labuťovi A., který velice ochotně pracuje pro obec za minimální honorář.

 

 • Dotace – „ Občanská vybavenost obcí „ bude zažádáno. Lze využít na opravy střech obecních nemovitostí ( Kampelička, Obecní úřad s hasič. zbrojnicí, budova Na Ohrádce ). Obec proto musí nechat zpracovat projekty na tyto střechy bez nichž nelze žádat o dotace ( ta činí 90%, ale není jisté zda-li dotaci dostaneme ).

 

 • Audit obce : 8.9.2011

Konečný audit obce : 15.5.2012

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.7. 2011

 • Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka objednána.

 • Místnost v obecním domě ( pošta ) – po úpravách bude předána do užívání TJ jako sklad sportovního materiálu.

 • Krb – opravu obložení krbu Na Ohrádce provede pan Hemelík.

 • Oprava zábradlí okolo rybníku u obchodu – provedl pan Mach.

 • Brigáda – natírání zábradlí u rybníku, u obchodu, nátěr kontajneru apod. – místní mládež : Jarkovská A. a Mach ml.

 • Podaná žádost SÚS HK o opravu propadlého asfaltu u zastávky BUS – přislíbený termín opravy do 15.8.2011.

 •  Oprava čekárny BUS – oprava vnitřních omítek a nátěr – bude provedena v průběhu prázdnin.

 • Vjezd na pozemek pana Kánského ( levá strana k Výravě ) bude upraven tak jak požaduje vlastník pozemku. Znamená to rozebrání stávajícího chodníku a vybudování vjezdu ( úprava obrubníků , podbebetonování a položení zámkové dlažby o síle 7 cm ).

 • Územní plán obce – pro změnu územního plánu musí obec odstranit některé nedostatky, jako je zaměření některých staveb, které nejsou zanaseny v katastru nemovitostí a podat návrh na vklad (protipovodňový poldr, Ohrádka ).

 • Záměr obce – odprodat pozemky, které vlastní obec a užívá je jiná osoba. Občané, kteří užívají obecní pozemky budou mít předkupní právo k odkoupení těchto pozemků : 546/10, 739/2, 752/34, 752/47, 752/45, 794. Ceny pozemků jsou navrženy a jsou rozděleny do třech kategorií. Informace podává pouze starosta obce pan Ježek .

 • Oprava chodníku u pošty – provede firma Stavibet ( odstranění dlaždic 50×50 a položení zámkové dlažby ). Dlaždice budou použity na zhotovení dvou nových stanovišt pro kontajnery na odpad.

 • Příspěvek slečně Grulichové 2.000,- Kč na reprezentaci v rybaření juniorů na Mistroství světa v Itálii. Příspěvek byl poskytnut zcela vyjímečně z důvodu, že se jedná o reprezentaci ČR.

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.7. 2011

 

 • Zpráva z Mikroregionu „ Třebechovicko „ potvrzené dotace pro celý mikroregion = 113 tis. Kč – zanedbatelná částka.

 • cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltování dokončeno – terénní úpravy okolo obrubníků nové komunikace ( dosypání zeminy ) provede firma Stavibet. Instalace světelného stožáru veřejného osvětlení – dle projektu , světlo demontováno na hřišti ( na hřiště bude zakoupeno světlo diodové s drátěným krytem )

 • Kontrola a oprava veřejného osvětlení obce – doinstalování světla před Hubáčkovými. Na sloupy veřejného osvětlení budou připevněny štítky s čísly pro lepší orientaci při opravách ( jedná se o 50 ks štítků ) , vypracování plánku veř. osvětlení, umístění světel – zajistí p. Škopová, Jarkovský ( souhlas zastupitelů ).

 • Kontajnery na odpad budou pronajaty od firmy Marius Pedersen : 1x kontajner na plasty, 1x na papír, 1x na sklo. Umístění kontajnerů v obci: – u obchodu ( PE + SKLO + PAPÍR ) „ Na Drahách“ v blízkosti plotu paní Kučerové ( PE + SKLO ), ulice k Výravě – na konci pozemku pana Pumra ( PE + SKLO ), terén pro kontajnery bude upraven a položen panel – zajistí firma Stavibet ( souhlas zastupitelů )

 • Jílovický potok – odvoz zeminy by měl být během několika dnů dokončen. ( Povodí Labe H.K. )

 • Kanalizece ( nefunkční ) u Štibingerů a Labuťů – situace byla prošetřena panem starostou – nutná úprava dle oprávněných požadavků místních obyvatelů – provede firma Stavibet. ( souhlas zastupitelů )

 • Podaná žádost SÚS HK o opravu propadlého asfaltu u zastávky BUS.

 • Objednávka zábradlí na hřiště okolo vyústění Jílovického potoka, dále u pana Švarce, kde je betonová vpusť do protipovodňového poldru – z důvodu zabezpečení bezpečnosti pohyhu . ( souhlas zastupitelů )

 • Sepsání smlouvy s firmou Waycom Praha, která má na budově OÚ umístěn přijímač a vysílač pro internet dosud zdarma. Firma byla vyzvána k sepsání nové smlouvy, kde pronájem bude činit 6 tis. Kč ročně.( souhlas zastupitelů )

 • SDH – projednání opravy hasičského auta – náklady na opravu budou činit cca 24 tis. Kč. Oprava je jediným řešením stávající situace. ( souhlas zastupitelů )

 • Projednání žádosti pana Žampy ( obyvatel obce  Jílovice u Jeníkovic ) o pronájem vodní plochy „ Na koupališti „ na dobu 5ti let , za cenu nájmu 5 tis.Kč na 1 rok. ( souhlas zastupitelů )

 • Vodní plocha u obchodu – zákaz rybolovu – zajistit zákazovou ceduli – zajistí p. Škopová ( souhlas zastupitelů )

 • Krb „ Na Ohradce“ nutná oprava – upadlé obklady, oslovit pana Hemelíka – zajistí p. starosta ( souhlas zastupitelů )

 • Lípa „ Na Ohrádce „ – lípa u příjezdu do areálu – suché velké větve, padají na cestu a hřiště – nutné odstranění větví – zajistí p. starosta. ( souhlas zastupitelů )

 • Oprava obecního skladu – realizace opravy odložena z důvodu vysokých nákladů na opravu – osloveny 3 firmy o kalkulaci – nejnižší 450 tis. Kč. ( souhlas zastupitelů )

 • Okrasné záhony v obci – postřik proti plevelům – osloven ing. Michl z Houdkovic o vypracování cenové nabídky na zajištění odplevelení záhonů – zajistí p. Šolcová. ( souhlas zastupitelů )

 

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.6. 2011

 • Cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltový povrch bude nanesen ve dnech 1.7. – 6.7. 2011

 • Obecní sklad – podaná žádost o připojení objektu do el. sítě, zajistit výrobu a osazení budovy el. rozvodnou skříní a zajitit zakrytování drátů el. energie při opravě střechy skladu.

 • Jílovický potok – dokončení čištění – 21.6. , bude následovat odvezení kalu ze břehů na skládku. Veškeré náklady spojené s čištěním a odvozem hradí Povodí Labe.

 • Konečné vyhodnocení projektu „ Dočišťovací nádrže obce Jílovice „

 • Pojištění majetku obce – PC, Pojištění odpovědnosti zastupitelů

 • Odvoz nebezpečného odpadu a sběr oblečení na charitu – zabezpečeno 

 • Územní plán Jílovic – zadán firmě PT ateliér s.r.o. H.K. – cena díla = 240.000,- Kč ( dotace z „ Kraje „ bude činit 40% z celkové částky ) – o dotaci bylo řádně zažádáno.

 • Vyměření nových poz. hranic „ Na Mrštníku „ kvůli veř. světlení – náklady spojené s vyměřením hradí firma Matex. pozemky pod veř. osvětlením vykoupí obec zpět od vlastníků za cenu 50Kč/m2 s věcným břemenem ( vlastníci pozemků s tímto postupem souhlasí ). Ve výsledku bude veřejné osvětlení stát na obecních pozemcích .

 • Havarijní plán bioplyn. stanice – zaslán firmou Zemspol k připomínkování. Starosta připomínkoval, aby bylo silážní plato zaneseno do havarijního plánu jako článek , který je spojen s provozem bioplynové stanice. ( v původním havar. plánu nebyla o sil. platu ani zmínka ). Námitka byla přijata a do havarijního plánu doplněna s tím, že hladina silážních šťáv musí být monitorována.

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.6. 2011

 • cesta „Na Mrštníku” – práce pokračují zatím bez dalších problémů

 • obec uhradí nákup trámů na zhotovení přístřešku na dřevo „ Na Ohrádce „ – zajistí SDH

 • obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy – cenové nabídky nejsou zatím všechny k dispozici

 • dočišťovací nádrže – kolaudace 7.6. v 9,00 – proběhla bez výhrad

 • Jílovický potok – kontrola 7.6. 2011 – dojednání dalších postupů – to znamená vyčištění stávajícího toku

 • předán seznam zelených ploch – jejich sečení zajišťuje obec

 • vypracování a schválení „ Krizového plánu obce „

 • firma VAK Č.M. dodala souhrn spotřeby vody – vodného – pro celou obec – 16.376,9 m3 – je to podklad pro výpočet stočného pro občany naší obce a to i pro ty, kteří výhradně používají studnu.

 • Územní plán Jílovic – v letošním roce lze čerpat dotace na vypracování územních plánů, proto i naše obec využije této možnosti a připraví podklady tak, aby byly dodrženy termíny pro podání žádosti. Znamená to, že uzavírka příjímání změn je do 20.6. 2011. 

  Obec kontaktovala tři firmy, které se zabývají zpracováním územních plánů – výběr bude proveden dle cenové nabídky.

 • Veřejná schůze – 20.6.2011 v 19.00hod. „ Na Ohrádce „

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.5 2011

 • úprava stávajícího projektu na osvětlení – provedeno firmou Matex

 • cesta „ Na Mrštníku „ – zvednutá o 12 cm, poloměr výjezdu cesty schválen dopravním oddělením, úprava kanalizačních šachet, položení žlabovek mezi přechodem z polní cesty na asfaltovou část , vjezd u p. Holečka D. – obrubníky sníženy dle jeho požadavku , zakoupení jednoho světelného stožáru bez lampy

 • oprava střešní krytiny na OÚ – provedl p. Čiháček v rámci reklamace

 • obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy ( zajišťují : p. Černý Vl., Jarkovský J. a Ježek V. ), zaslat žádost na ČEZ ( p. Šolcová ) na přípojku el. energie – 230V.

 • dočišťovací nádrže – zaslat žádost o kolaudaci, bude určen správce dočišťovacích nádrží a proveden rozpočet na jejich čištění a zainteresování občanů formou stočného do úhrady nákladů na údržbu nádrží.

 • znečišťování komunikací zvířecími výkaly – opět žádat občany o úklid výkalů, foto viníka ( zvířete ) bude zveřejněno na stránkách obce

 • Jílovický potok – vyčištění stávajícího toku – předběžné projednání panem starostou a fyzické šetření situace příslušnou institucí ( Povodí Labe H.K. ), jednáno i s vlastníky přilehlých pozemků

 • dočasné ukončení prací na úklid komunikací a pletí záhonů

 • obecní traktůrek bude využívn pouze k potřebě obce, nikoliv pro soukromé účely

 • žádost p. Hemelíka M. o sečení prostranství před rybníkem „ Na Drahách „ bude provádět sečení této plochy na své náklady v pravidelných intervalech tak, jak je sečení zajišťováno obcí panem Procházkou, jedná se i o dosíkání krajů křovinořezem – bude sepsána dohoda

 • nákup kontajnerů na plasty a sklo – úmístění : „ Na Drahách „

 • oslovit firmu VAK Č.M., aby dodala souhrn spotřeby vody – vodného – pro celou obec – bude to podklad pro výpočet nákladů na stočné pro občany Jílovic

 • sepsání dohody s manžely Labuťovými na zajištění ošetření obecních ploch v okolí poldru

 • Územní plán Jílovic bude předán pro zpacování v prosinci letošního roku – do této doby bude obec stále přijímat nové žádosti občanů, které se týkají změn v územním plánu

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.5 2011

 • fyzická kontrola a projednání dalších postupů při stavbě cesty a chodníku „ Na Mrštníku „ ( nové zaměření, úprava stávajícího projektu, odkoupení části pozemků v místech, kde sloupy veřejného osvětlení stojí na pozemcích soukromích osob , připojení ještě jednoho sloupu osvětlení ), seznámení občanů této lokality se situací

 • soupis zelených obecních ploch včetně plochy před rybníkem u Minaříků, které ošetřuje sečením obec – službu zajišťuje pan Procházka

 • kontroly komínů budou probíhat ve dnech 20. a 21. května 2011 – seznam přihlášených vlastníků nemovitostí je vypracována a vyvěšen

 • úpravy příkopů pro odtok vody provádí v rámci rozpočtu na dočišťovací rybníky firma ZVČ HK – jedná se o příkop a kanalizaci směrem k ČM a v křižovatce u Pumrových

 • projednání úpravy šachty na měření vody na kurtech – nevyhovující stav – návrhy řešení do 23.5.2011

 • dočišťovací rybníky – jejich údržba a kontrola pověřené osoby – čištění usazeného kalu 1x za 5 let dle provozního deníku. Obci vzniknou nové náklady, proto bude nutné propočítat provoz a úhrada nákladů by se měla odrazit např. ve stočném.