Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7.1. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                           Omluveno :

 

 • Dům č.p. 86 – je vyklizen a určen k prodeji. ( dům pod Tomáškovými )
 • Obec sepsala smlouvu s panem Pavlíkem na odklízení sněhu ( manuálně ) okolo Kampeličky a obchodu.
 • Pozemkový fond, který vyhlásil obchodně-veřejnou soutěž na odpropdej pozemků v kat. území Jílovice, musel tuto soutěž zrušit z důvodu námitky ze strany obce Jílovice, která o této soutěži nebyla informována a nemohla své občany včas informovat o této skutečnosti.
 • Rybník „ Na Drahách „ – kontaminace zatím neznámou látkou ( dle předběžné ústní zprávy ze strany České inspekce životního prostředí v HK )  má voda vysoký obsah amonných iontů, které na sebe váží kyslík – tudíž voda neobsahovala takřka žádný kyslík.   Tento případ je řešen na základě stížnosti pronajímatele tohoto rybníku ( úhyn ryb ) a obec jej   postoupila České ispekci  životního prostředí v HK, která bude konat, v rámci své působnosti, dálší kroky.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – případ bude řešit právník.

 

 • Zklidnění provozu v obci – vydáno Územní rozhodnutí na oblast křižovatky ( cena 3.000,- Kč). Tato cena je platná za rok 2012. V roce 2013 jsou ceny za „ Územní rozhodnutí“ navýšeny a to na 10.000,- Kč.

 

 • Česká pošta oznámila obci, že jsme vhodná lokalita pro změnu svého působení. Navrhují mobilní službu tzv. Poštu PARTNER. S tímto návrhem obec nesouhlasí a zašle zamítavé vyjádření .

 

 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí.

 

 • Žádost pana Zuzka o souhlas obce o umístění FVE na střechu své nemovitosti z důvodu zásahu ochranného pásma na obecní pozemek – obec souhlasí ( pozemek bude v budoucnu sloužit jako komunikace – chodník )

 

 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámí tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím , že se ke stížnosti připojí i obce Bolehošť, Ledce  a Očelice, kde síla signálu je velmi malá.

 

 • Audit obce – 31.1.2013

 

 • Plechové garáže na hřišti byly osazeny okapy.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013.

 

 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí  – 1.2. 2013 ( Sokolovna ) . Příspěvek naší obce na tombolu – 1.000,- Kč.

 

 • Ples SDH  Jílovice 16.2. 2013

 

 • Zápis do ZŠ v Českém Meziříčí  – 18.1. 2013

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce