Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 2.12. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluveno: p. Balucha

 

 • Dotace na projekt kanalizace – zaplaceno  90.000,- Kč  –  ( tato částka by měla být vrácená formou dotace ) – bude zbývat doplatit 29 tis. korun.

 

 • Stavební povolení na revitalizaci mokřadu ( koupaliště ) bylo vydáno. Rozpočet na tuto akci je 1.250.000,- Kč.  Celá částka by měla být pokryta dotací –  100%. Žádost o dotaci podána!

 

 • Veřejné osvětlení – jednání s firmou Energie pod kontrolou ( obecně prospěšná společnost ) , která by měla v nájmu tělesa světel a poskytla by bezúplatně nová, úsporná, stejně výkonná světla, která by servisovala a obec by platila elektrickou energii této splečnosti s tím, že by byl nynější náklad na el. energii ( cca 50.000,- ročně ) ponížen o 15%. Smlouva by měla být sepsaná na dobu určitou – 15 let.       ( pak by byla tělesa převedena bezúplatně zpět obci ). Propojení mezi jednotlivými lampami ( vodiče ) by byly v majetku obce. Zastupilelé musí tyto návrhy a možnosti zvážit a rozhodnutí padne na veřejné schůzi. Smlouva byla předána k prostudování právničce.

 

 • Přítok do rybníka u obchodu byl zmonitorován a bylo určené místo poškození   – ( v blízkosti zdi u Halaxů ), zde bude vybudována kontrolní šachta  a nefunkční úsek bude opraven. Závada vznikla při budování vodovodu v obci, kdy vodovodní řad křížil brenáž!

 

 • Dotace na zklidnění provozu v obci – celá akce je rozdělena do dvou etap. Etapa v okolí hospody a středu obce je vyčíslena na 4.100.000,- Kč, což je částka bez výměny kanalizace, která musí proběhnout před realizací této etapy. Druhá etapa, která je vedena od křižovatky u Kánských až po konec obce směrem k ČM,  je spočítaná na 1.600.000,- Kč. V této části obce se kanalizace nemusí opravovat, proto zasupitelé upřednostňují tuto část a na ni směrovat žádost o dotaci. První etapu by obec neufinancovala ani s dotací a proto musí starosta obce jednat o rozdělení této etapy na menší části, které by byla schopna obec se svým rozpočtem realizovat.

 

 • Starosta obce jedná s katastrálním úředem ve věci  zapsání pozemku pod dočišťovacími rybníky z orné půdy na  vodní plochu.

 

 • Obec bude evidovat kromě čísel popisných   ( nemovitosti určené k trvalému pobytu ) i čísla evidenční   ( nemovitosti určené k rekreaci ).

 

 • Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Labutě o realizaci oplocení včetně brány a branky.

 

 • Starosta obce sepíše novou smlouvu s pronajímatelkou obchodu z důvodu změn, které proběhly v novém Občanském zákoníku –  zaspupitelé souhlasí.

 

 • Starosta obce seznámil zastupitelstvo s novým výkladem právní povahy vodovodů, kanalizací a přípojek. ( novela zákona )

 

 • Veřejná schůze zastupitelstva – 9.12.2013 v 19,00 hodin.

 

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                              Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.11. 2013

Přítomno:  sedm zastupitelů                                         Omluveno :

 

 • Obecní objekt Na Ohrádce – nová střecha – předání díla 15.11. 2013, cena : střecha – 217.783,- Kč, přístřešek – 116.718,- Kč ( ceny jsou uvedeny s DPH )

 

 • Odbahnění a celkovou revitalizaci „ koupaliště“ – žádost o stavební povolení. ( na realizaci projektu starosta aktivně pracuje – čeká se na splnění zákonných lhůt ) Rozhodnutí a stavební povolení, které je podmínkou k žádosti o dotaci je vydáno!

 

 • Schodiště u obchodu – dokončeno – zbývá  montáž zábradlí. Cena 82.452,- Kč bez DPH.

 

 • Střecha na obecním skladu vedle Černých – bude zahájena oprava 10.12. 1013  Předběžná cena opravy je stanovena na 112 000 Kč.

 

 • Požární  nádrž  u obchodu – narušen přítok – bude řešen . Vykopání sond, monitoring a oprava.

 

 • Rozbor ČOV –  únik močůvky ze soukromého objektu. Monitoring kanalizace odhalil viníka a ten byl vyrozuměn dopisem k okamžité nápravě ( zaslepení ) odtoku do obecní kanalizace.  Náprava byla provedena a stav utěsnění bude kontrolován . Další kontroly budou probíhat!

 

 • Mikroregion Třebechovicko – dotace – zastupitelé se dohodli využít případnou dotaci na nákup laviček a kontejneru.

 

 • Firma Waycom ,  která poskytuje své služby( internet ) z budovy OÚ a má s obcí sepsanou smlouvu se závazkem – roční nájemné 6.000,- Kč – neuhradila  zmiňovanou částku, proto bude její činnost 25.11.2013 ukončena odpojením . – zajistí starosta

 

 • Program obnovy venkova ( POV ) – vyhlášeny dotační tituly – obec požádá o dotační titul č.2 ( místní komunikace ) – žádost musí být podána do 13.12. 2013  ( I. Etapa zklidnění provozu v obci)

 

 • Parkování na chodnících – stížnosti občanů na parkování na chodnících i vjezdech do nemovitostí – viníci budou písemně vyrozuměni o přestupku. – zajistí starosta obce

 

 • Inventarizace obecního majetku 2013 – proškolení komise provedl dne 18.11. 2013 starosta obce : předsedou inventarizační komise byl jmenován p. Baluch , členové – Škopová, Jarkovský.

 

 • Prodaná nemovitost  č.p. 88 – přihlášení majitelů v obci

 

 • Traktůrek  – připraven na zimní provoz – vyhrnování.

 

 • Veřejná schůze – 9.12. 2013 – Na Ohrádce ( 19,00 hod. )

 

 • Zpívání u Kampeličky –  termín : 30.11. 2013 (15.30 hod. ) – hrníčky na občerstvení vezměte s sebou!

 

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

 

 

Vypracovala: Monika Škopová                                                    Schválil: Václav Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.11. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluveno : p. Balucha

 

 • Správa silnic bude zajišťovat vyhrnování sněhu v Jílovicích z poboček v Jaroměři, Dobrušce a HK. Starosta obce vyvolal další jednání, které se bude týkat opravy silnic (hlavně krajnic) a údržby silnic v zimních měsících.

 

 • Spotřeba el. enerie –  rozbor a provedené nové měření.

Ceny za spotřebovanou energii :

– veřejné osvětlení – 49.950,- Kč

– obecní úřad – 30.800,- Kč

– chodby v Kampeličce – 1.680,- Kč

– pronájem řidičům – 56.700,- Kč

– knihovna – 21.000,- Kč

 

 • Rozbor ČOV – odběr dalších vzorků – stále nevyhovují – příčina – únik močůvky ze soukromého objektu. Monitoring kanalizace odhalil viníka a ten byl vyrozuměn dopisem k okamžité nápravě (zaslepení) odtoku do obecní kanalizace.

 

 • Opravy kanalizační šachty před Luňáčkovými  a Hoškovými – provedeno . Cena 30.000,- Kč.

 

 • Schválení nákupu nového stolu a židlí do knihovny  – zajistí Petra Rezková. Přenastavení účinnosti topení  v knihovně – zajistil starosta.

 

 • Navezení hlíny mezi Pumrovými  a bytovkou – srovnání terénu a příprava pro sečení traktůrkem na jaro 2014 – provedeno 4.11. 2013 (terén bude upraven ještě ručně)

 

 • Dotace na hasičskou techniku z Integrovaného ragionálního operačního programu na období 2014 – 2020. Starosta obce předběžně požádal o nový automobil pro SDH v Jílovici.

 

 • Obecní objekt Na Ohrádce – nová střecha – předání díla 15.11. 2013

 

 • Odbahnění a celkovou revitalizaci „ koupaliště“ – žádost o stavební povolení. (na realizaci projektu starosta aktivně pracuje)

 

 • Sjezd u čp. 122 (Jiráskovi) – sjezd na vozovku – majitel nemovitosti provede po hranici s obecním pozemkem. Napojení na vozovku bude obec řešit až s realizací projektu na zklidnění dopravy v obci. Do té doby bude pruh mezi vozovkou a soukromým pozemkem zasypán drtí.

 

 • Změna smlouvy s ARRIVOU (autobusová doprava – pronájem části budovy Kampelička) – dodatek ke smlouvě – musí být zapracovaná i podmínka o úhradě spotřeby vody nájemcem.

 

 • Zpívání u Kampeličky –  termín: 30.11. 2013 (hodina bude upřesněna)

 

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.10. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                           Omluveno :

 

 • Žádost Zemspolu a.s. ČM o kontrolní den – dle smlouvy. Zastupitelé provedli kontrolní den 23. 9. 2013 v 16.00 hod. (kontrola výsadby stromů, kontrola příjezdové cesty k bioplynové stanici – směr od Hubáčkových) – vše bez připomínek, kromě příjezdové cesty, která bude opravena do konce června 2014. Zápis z kontrolního dne byl vyhotoven.

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM – oprava provedena

 • Zajištění voleb ve dnech 25. a 26. 10. 2013, roznesení volebních lístků.

 • Nová maketa policisty – bude umístěna u čekárny ve středu obce.

 

 • Správa silnic bude zajišťovat vyhrnování sněhu v Jílovicích z poboček v Jaroměři a Dobrušce. (HK – ne)

 

 • Oprava světla u čekárny – očištění od popínavých rostlin.

 

 • Zatrubení náhona u hřiště – povoleno zatrubil 57 m (téměř na konec fotbalového hřiště)

 

 • ČOV – odběr vzorků – některé parametry přesahují normu – příčina : odumírání sinic.

 

 • Přerušení přítoku vody do rybníka u obchodu – kamerovým systémem bylo zjištěno místo přerušení odtoku. Dále byly zijštěny další závady na kanalizaci a to narušení odpadních trub plynovými rozvody. Situace se bude řešit s RWE HK.

 

 • Dotace na zklidnění dopravy – proběhne další jednání starosty.

 

 • Navezení hlíny mezi Pumrovými a bytovkou – srovnání terénu a příprava pro sečení traktůrkem na jaro 2014.

 

 • Řepná kampaň – opět rozježděné krajnice před Jiráskovými a vyjeté koleje směrem k Třebechopvicím – hrozí poškození kanalizace, proto starosta obce žádal SÚS HK o umístění částečných zábran ( žádosti bylo částečně vyhověno ). Další jednání starosty se SÚS na místě proběhnou příští týden!

 

 • Zpívání u Kampeličky – je plánováno na 30.11. 2013

 • Vánoční posezení pro seniory je plánováno na 21.12. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil : V. Ježek

                                                                                                             starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.9. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                                    Omluveno :

 

 • Plán rozvoje obce – dotazníky byly v hojném počtu sebrány a nyní budou odvezeny ke zpracování do Centra evropského projektování v HK.

 

 • Dotace SFŽP na revitalizaci mokřadů – starosta obce nechal vypracovat projek – bude zpracován do konce září. Vedení obce se pokusí uplatnit tuto dotaci na vyčištění a celkové úpravy v okolí koupaliště.

( místo uložení materiálu, vzniklého po vyčištění koupaliště, je předběžně dohodnuto s panem Bašem Martinem – jedná se o lokalitu pod Ladama )

 • Záměr obce – oprava krytiny na obecním skladu u Černých – dosud se čeká na cenové nabídky .

– oprava schodů před obchodem – dosud se čeká na cenové nabídky .

 • Žádost Zemspolu a.s. ČM o kontrolní den – dle smlouvy. Zastupitelé se dohodli na termínu : 23.9. 2013 v 16.00 hod. ( kontrola výsadby stromů, kontrola příjezdové cesty k bioplynové stanici – směr od Hubáčkových )

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM má být realizováne ještě před kampaní cukrovaru.

 

 • Žádost o odkup pozemků od obce ( p. Jarkovský, p. Hemelík ) – jedná se o malé kousky pozemků před jejich nemovitostmi – zaměřeno. Při zaměření došlo k nejasnostem u pozemku před Hoškovými – situace byla po dohodě s majiteli nemovitosti řešena dohodou, kdy z části pozemku vznikne samostatný pozemek vedený pod samostatným číslem.

 

 • Žádost TJ Jílovice o fin. příspěvek ( 1.000,- Kč ) na ceny určené pro 20. ročník turnaje ve volejbale smíšených družstev – zastupitelé souhlasí.

 

 • Oprava veřejného osvětlení – výměna časovače

 

 • Návrh Územního plánu Jílovic – poslední návrhy před konečným zpracováním – zastupitelé berou na vědomí.

 

 • Děkovný dopis od Hančových z Rudníku – kopie dopisu je uložena na stránkách obce, případně k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na veřejné schůzi.

 

 • Usnesení o nařízení dražebního jednání – Exekutorský úřad Praha – na číslo popisné 86, Jílovice – pod Pavlíkovými – ( nejnižší podání ceny : 645.000,- Kč, jistina : 129.000,- Kč )

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti – zhodnocení akce .

Zastupitelstvo děkuje všem spozorům !

 • Rybářství Petr

 • Zemspol a.s. České Meziříčí

 • Bohemilk Opočno

 • Roman Mikulík – Obchodní společnost

 • Brigita Grulichová

 • Uzeniny Beta

 • Václav Ježek Truhlářství

 • Obec Jílovice

 

 • Obec pořádá zájezd do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo zakoupí jeden lístek – obdrží dva.

 • www.obec-jilovice.cz

 

 • Audit obce – 5.9.2013 – BEZ ZÁVAD!

 

 • 14.9. 2013 – 8.30 hod. „ 20. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev „ v Jílovicích ( přihlášeno 10 družstev )

 

 • Veřejná schůze „ NA OHRÁDCE „ 23.9. 2013 od 18.00 hod. Hojná účast vítána !!!!

Vypracovala : M. Škopová                                                                   Schválil : V. Ježek

                                                                                                                     starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.8. 2013

Přítomno : sedm zastupitelů                                                  Omluveno :

 

 • Soutěž „ Obec roku „ – pokud se bude chtít naše obec přihlásit do této soutěže, musí mít zpracovaný Plán rozvoje obce – tím se v současné době bude zatupitelstvo zabývat a bude nutné, aby se zapojili i občané obce.

2.9. 2013 ( 18.00 hod. ) zastupitelé roznesou dotazníky a opět je po určité době od občanů vyzvednou. Průzkum bude pak sloužit jako podklad pro vypracování „ Plánu rozvoje obce „

Kvůli tomuto projektu bude svolána veřejná schůze na 23.9. 2013. Zde se očekává hojná účast občanů, kteří by se měli vyjádřit k budoucnosti naší obce, kterým směrem by se měla ubírat a co by měla změnit do 10 let.

 

 • Šetření pojistné události – vyvrácené obrubníky u obecní cesty „ na Mrštníku „. Obec obdržela od pojišťovny 8.171,- Kč.

 • Úprava okolí ČOV – rozvezená hlína – zajistila firma z HK.

 

 • Dotace SFŽP na revitalizaci krajiny – možnost čerpat až do výše 100%. Vedení obce se pokusí uplatnit tuto dotaci na vyčištění a celkové úpravy v okolí koupaliště. Starosta zjistí podrobnosti.

 • Záměr obce – oprava krytiny na obecním skladu u Černých – – obec osloví 3 firmy na zpracování

cenových nabídek.

– oprava schodů před obchodem – obec oslovila 3 firmy a čeká na cenové nabídky .

( firmy : Hojný, Štěpánek Martin, Stavibet )

-oprava kanalizace směrem k ČM za zatáčkou u zrcadla – nejprve musí být vypracována

projektová dokumentace o přeložce plynu, pak může následovat oprava od VČP

 • Odcizení makety policisty před Štibingerovými – starosta požádal Cukrovar v ČM o novou maketu.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013.

 

 • Výkup jablek je realizován na obecní skládce – cena : 1,50 Kč/ 1kg. Provize pro obec = 25hal z tržby.

 

 • Dotace na snížení energetické náročnosti budov do výše až 85%. Obec kvůli komplikaci s prokázáním nákladů na vytápění, které jsou v současné době velice malé, ustoupí od záměru požádat o tuto dotaci a to z důvodu nesplnění veškerých požadavků, které jsou kladeny ze strany poskytovatele. Obci by pak hrozilo vrácení celé dotace !

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti z širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

Prezentace : 7,30 hod.

Zahájení : 8,00 hod.

Ukončení : 11,30 hod.

Odpolední program pro děti : 14,00 hod. ( soutěže, ukázky šermířských dovedností apod. )

 

 • Obec pořádá zájezd do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo zakoupí jeden lístek – obdrží dva. Jedná se o muzikál Kapka medu pro Verunku v divadle Hybernia. Podrobnosti na www.obec-jilovice.cz

 

 • Audit obce – 5.9.2013

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.8. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                           Omluveno :   (Černý J. – dovolená)

 

 • Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje na naší obec v celkové hodnotě 219.064,- Kč. Jedná se o pozemky, které jsou pod chodníky naší obce.

 

 • Šetření pojistné události  –  vyvrácené obrubníky u obecní cesty „na Mrštníku„. Lividátor pojišťovny odhadl škodu na 10.000,- Kč.

 

 • 14.8. 2013 – ČEZ provede přeložku sloupu el. vedení (u Labuťů) – vyhovění  žádosti, kterou podalo Myslivecké sdružení  Králova Lhota (pro chov bažantů za Minaříkovými neměli k dispozici el. energii)

 

 • Obec provede kontrolu septiků.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013.

 

 • Kontrola vzorků ze studní  – zastupitelé navrhují zrušit tyto kontroly (smlouva se Zemspolem) a provádět je jen na požádání majitele nemovitosti – odsouhlaseno na veřejné schůzi.

 

 • Výkup jablek bude realizován na obecní skládce – bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 • Dotace na snížení energetické náročnosti budov do výše až  85%. Obec o tuto dotaci požádá a připadala by v úvahu budova OÚ a hasičské zbrojnice a Kampelička. Dotace by pak měla z velké části pokrýt např. výměnu oken, zateplení, opravu střechy a výměnu topení.

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti ze širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

Prezentace:   7,00 hod.

Zahájení:        7,30 hod.

Ukončení:    11,30 hod.

Odpolední program pro děti: 14,00 hod. (soutěže, ukázky šermířských dovedností, střelba z děla apod.)

 

 • Obec pořádá zájezd  do divadla v Praze – listopad 2013 a vyzývá občany, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem o lístky. Dopravu do divadla hradí obec. Kdo  zakoupí jeden lístek – obdrží dva. Nabídka divadel i her je velice zajímavá a je na stránkách naší obce : www.obec-jilovice.cz

 

 • Obec zajistí nové současné fotografie z území naší obce, které by naši obec prezentovaly na našich webových stránkách. Bude osloven pan Jirásko Michal – zajistí Škopová

 

 • Audit obce – 5. 9. 2013

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                 Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.7. 2013

Přítomno:  šest zastupitelů                                 Omluveno: (Jarkovský – dovolená)

 

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době  obec učinila další právní kroky za účasti starostů  Královy Lhoty a Libníkovic. V dotčených obcích objížďkou má být zvýšený dohled Policie ČR.

 

 • Závada na vozovce před Slaninovými  –  oprava 3 ks kanálových vpustí dokončena. Financování : po úspěšných jednáních 78.600,- uhradila SÚS HK, 11.500,- + DPH – uhradila obec.

 

 • Kombinovaný bojler na OÚ – stáří 16 let – teče, nutná výměna za nový – výměna provedena – cena 10.500,- Kč.

 

 • Sklad TJ v Kampeličce – navezeny  skříně – nutné provést úklid a případné nepotřebné věci vyřadit. – zajistí  Škopová do konce srpna 2013.

 

 • Revize nového hřiště –  bez závad. Obec musí zajistit vedení „ Deníku kontrol hřiště „ ( vedením je pověřen Josef Černý ) . Provozní řád hřiště pak povede starosta obce. Správcem hřiště – starosta obce

 

 • Starosta obce osloví Agenturu Grossman, která se dobře orientuje v nabídce  dotačních titulů a pomáhá obcím získat dotace z různých dotačních titulů.

 

 • Půjčování obecního stanu soukromým osobám – zastupitelé se již po nákupu tohoto stanu jednoznačně dohodli, že se stan nebude půjčovat. Užívat ho může pouze obec a spolky se sídlem v Jílovicích.

 

 • Úklid podkrovních místností v Kampeličce  – vyřazené staré skříně  – prodej za cenu 3.000,- Kč. Likvidační firmu zajistí starosta obce

 

 • Obec provede kontrolu septiků.

 

 • Oprava cesty od hospody směrem na ČM se odkládá na září 2013 z důvodu objížďky.

 

 • Oprava schodů před obchodem – budou osloveny 2 firmy , rozhodne se dle cenových nabídek.

 

 • Kontrola vzorků ze studní  – zastupitelé navrhují zrušit tyto kontroly ( smlouva se Zemspolem ) a provádět je jen na požádání majitele nemovitosti.

 

 • Výkup jablek bude realizován na obecní skládce – bližší informace budou včas zveřejněny.

 

 • Rybářské závody a loučení s létem pro děti z širokého okolí uspořádá obec dne 8.9. 2013.

 

 • Majitelé nemovitosti ( u Šimkových)  budou vyzváni k zaplacení stočného – zajistí starosta obce.

 

 • Veřejná schůze – 12.8. 2013 v 19.00 hod. – Na Ohrádce.

 

 • Audit obce – 5.9.2013

 

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                   Schválil :   V. Ježek

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                Omluveno :  1 ( Černý Vl. )

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce – slavnostně otevřeno dne 13. 7. 2013.  (Cena : 160.526,- Kč – financováno pouze ze zdojů obce). Zatím pozitivní reakce od obyvatel obce – velká účast dětí i dospělých.

 

 • Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – rekonstrukce dokončena.

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době se obec odvolala proti řízení a usnesení, protože opět horozilo, že bude objížďka realizovaná. Bylo zasláno odvolání proti Rozhodnutí MěÚ v Dobrušce – odbor výstavby a životního prostředí, který řeší situaci objížďky nestandartním způsobem. Veškeré úkony obce byly též postoupeny k vyjádření nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu HK. Starosta obce řeší situaci za pomocí právničky. Starostové obcí Jílovice, Královy Lhoty a Libníkovic se dohodli na společném postupu a rozdělením nákladů na právnícké úkony rovným dílem.

 

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými  – starosta  informoval SÚS  HK – oprava dokončena, zátarasy potrvají 28 dní po čas zrání betonu.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových  (vytékání vody na komunikaci) – proběhlo odkrytí zeminy se zjištěním, že je ucpaná šachta tzv. vlhčenými ubrousky – to následně zapříčinilo i ucpání kanalizace před Lelkovými. Zásyp zeminou bude proveden až po objasnění (revizi) situace odborníkem. Oprava byla vyčíslena na 3.720 Kč.

 

 • Oprava kanalizace a příprava projektu na opravu nejkritičtějších (havarijních) míst v obci. Jedná se o tyto úseky: u pana Vlacha, od Petříkových po Královi, před hospodou, od Pavlíků k poště, od Rezků po Pavlíkovi.

 

 • Sbírka pro obec Rudník, a to pro konkrétní čísla popisná (č.p. : 344, 346, 12, 13), která označil starosta obce Rudník. Sbírka proběhne v pátek 19.7. 2013 od 18,00, kdy občany naší obce navštíví zástupitelé se zapečetěnou pokladničkou.

 

 • Kombinovaný bojler na OÚ – stáří 16 let – teče, nutná výměna za nový – zajistí starosta.

 

 • Sklad TJ v Kampeličce – navezeny  skříně – nutné provést úklid a případné nepotřebné věci vyřadit. – zajistí  Škopová

 

 • Sečení okolí  – šíkmý břeh ČOV – 16. 7. 2013 v 8,00 hod.

 

 • Zprávu  o stavu veřejného pořádku za rok 2013 předalo obci Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. I nadále budou probíhat v teritoriu naší obce kontroly měření rychlosti !

 

 • Audit obce – 5.9.2013

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                            Omluveno :  1 ( Černý J. – dovolená )

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 2.7 do 4.7. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 12.7. 2013 od 17,00 hodin.

 

 • Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – obec vybrala zhotovitele a v současné době je rekonstrukce ve fázi dokončení – předběžný termín dokončení je 7.7. 2013

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – zahájení řízení dne 25.6. 2013 za účasti starosty obce. Výsledek jednání zástupců obcí a dotčených institucí je pro naši obec pozitivní.  Řízení se přerušuje do 30.9.2013 a budou se hledat náhradní řešení.

 

 • Návrh starosty – umístění kontajneru (pronájem od firmy Havelka) na padaná jablka v areálu skládky. Firma zajistí dodání kontajneru, váhy, propagačního materiálu a cenu 0,30 Kč/1kg. V současné době je však situace taková, že je málo ovoce a sběr padaných jablek se nebude realizovat ve větší míře.

 

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými  – starosta  informoval SÚS  HK – byla zjednaná náprava a v současné době i oprava části kanalizace, kdy obec bude hradit truby kanalizace a kanalizační vpusti a práci + povrch ( asfatlování ) SÚS HK.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových  (vytékání vody na komunikaci) – proběhlo řízení s majiteli nemovitosti s tím, že majité sdělili, že  to opraví až budou mít peníze a čas. Obec osloví majitelé písemně a vyzve je k nápravě. Pokud tak neučiní,  hrozí jim pokuta v přestupkovém řízení až 5000,- Kč za každý měsíc.

 

 • Stékání vody vedle bytovky z pozemku pana Černého J. – bude zahájeno řízení ve smyslu nápravy.

 

 • Odcizený kryt vpusti před Minaříkovými – vpusť opravena.

 

 • Oprava kanalizace ( Aqua servis RK) ve vjezdu u Dachsových – kanalizace byla porušena firmou Telecom v době, kdy firma pokládala kabel do země a nesprávným postupem narušila obecní kanalizaci. Starosta obce jednal se současnou firmou O2, kdy žádá firmu o úhradu této opravy . Jednání bylo úspěšné a částku 85 tis.korun uhradí O2 přímo firmě, která opravu prováděla. Takových míst, kde je porušená kanalizace cizím zaviněním ( O2, Telecom, Plynárny apod. ) je víc. Důkazem je provedený monitoring kanalizace, kdy na základě toho může obec vyjenávat o spolufinancování oprav kanalizace.
 • Obec Jílovice měla v plánu pomoci obci Ratibořice zasaženou povodněmi . Starosta zmíněné obce však pomoc odmítl s tím, že oni byli zasaženi minimálně a finanční pomoc nepotřebují. Zastupitelé  se dohodli pro finanční sbírku  pro obec Rudník a to pro konkrétní čísla popisná (č.p. : 344, 346, 12, 13), která označil starosta obce Rudník. Další informace pro občany Jílovic budou včas zveřejněny .
 • Zemědělské družstvo Dobruška , které svým dovozem zelené hmoty přes naši obec, znečistilo komunikace,  uhradilo obci 1500,- Kč jako kompenzaci za znečištění. Je to výsledek jednání starosty obce s vedením družstva.

 

 • Návrh na změnu v Územního plánu Jílovice u své nemovitosti  podal ing. Novák – obec bere na vědomí.

 

 • Žádosti obce, aby SÚS HK převedla bezúplatně pozemky pod komunikacemi obce, je vyhověno. Po sepsání smluv bude řešen požadavek pana Jarkovského Z. ml. a pana Hemelíka M. ( odprodej malých částí pozemků )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.6 . 2013

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.6 . 2013 


Přítomno : sedm zastupitelů                                     Omluveno : 0

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 24.6. do 26.6. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 28.6. 2013 od 17,00 hodin.

 • Čištění kanalizace + monitoring od firmy AQUA Servis a.s. RK je dokončeno. Firma předala veškerou dokumentaci týkající se technického stavu kanalizace obce. Cena této služby je o 20 tis. nižší než původní nabídka, tedy 130 tis. Kč + DPH.

 

 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří (90cm) – instalace proběhla dle plánu 17.6. 2013.

 • Položení dlažby (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let) – obec obdržela 3 cenové nabídky a ty musí pečlivě posoudit a vybrat zhotovitele..

 

 • Žádost Pečovatelské služby v ČM o navýšení příspěvku na činnost – po dodatečném dodání konkrétních služeb (počet výjezdů ke každé osobě atd.) pro občany  naší obce ze strany Pečovatelské služby v ČM, byl schválen příspěvek stejný jako v roce 2012 – 7.500,- Kč s tím, že obec již poskytla 5.000,- Kč. (doplatek činí 2.500,- Kč)

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – zahájení řízení dne 25.6.2013 za účasti starosty obce. Objížďka měla být v termínu od 8.7.2013 do 8.8.2013, ale došlo již ke změně termínu a to od 15.7. do 26.8. 2013. Starosta bude vyjednávat ve smyslu, aby objížďka přes obec vůbec navedla.

 

 • Územní plán obce – návrh změn – zelený pás okolo bioplynové stanice – Zemspol nesouhlasí, protože vše je ošetřeno smlouvou a v ní je zapracovaná pasáž o výsadbě stromů okolo stanice. Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby v ÚP nebyla provedena změna „ zelený pás… „

 

 • Návrh starosty – umístění kontajneru (pronájem od firmy Havelka) na padaná jablka v areálu skládky. Veškeré podrobnosti na realizaci zjistí starosta.

 • Starosta seznámil zastupitele s videozáznamem pořízeným obecní kamerou, kdy občan naší obce neposkytl první pomoc zraněným cyklistům, kteří havarovali z důvodu vběhnutí volně pobíhajícího psa, jejímž majitelem byl zmiňovaný občan. Starosta se rozhodl o vyhlášení této události rozhlasem v tomto znění :Z DŮVODU ZAVINĚNÍ VELMI VÁŽNÉ NEHODY CYKLISTŮ PSEM, KTERÝ NEBYL NA VODÍTKU, AČ BYL V DOPROVODU MAJITELE, STAROSTA OBCE ZNOVU ŽÁDÁ VŠECHNY MAJITELÉ PSŮ, ABY ZAMEZILI JEJICH VOLNÉMU POBÍHÁNÍ A NA PROCHÁZKY JE VODILI VÝHRADNĚ NA VODÍTKU. KAŽDÉ ZAZNAMENANÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL A OBECNÍ VYHLÁŠKY BUDE JIŽ NEKOMROMISNĚ ŘEŠIT POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. PŘI DNEŠNÍM JEDNÁNÍ NA OÚ SE ZÁSTUPCI POLICIE BYLO DOHODNUTO, ŽE SI PRAVIDELNĚ KAŽDÝ MĚSÍC BUDOU ODEBÍRAT ZÁZNAMY Z KAMER A FOTOPASTÍ A VYHODNOCOVAT JE! NEHODA SE STALA 13.6.2013 v 18.25 . DOTYČNÝ OBČAN OBCE JÍLOVICE ANI NEPOSKYTL PRVNÍ POMOC A Z MÍSTA NEHODY UTEKL! BYLO BY DOBRÉ, ABY SE NAD SVÝM JEDNÁNÍM ZAMYSLEL! JEHO CHOVÁNÍ JE ZCELA NEOMLUVITELNÉ.

DÁLE: ZNOVU UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBČANY, NA ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ DO AREÁLU NA OHRÁDCE. TOTO PLATÍ, I POKUD JE PES NA VODÍTKU!

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými – starosta bude informovat SÚS HK.

 

 • Žádost pana Brtníka o napojení do kanalizace – souhlas za předpokladu, že vozovka bude dána do původního stavu – to znamená – zaasfaltovaná.

 

 • Kanalizace u Lelkových – zde vytéká znečištěná voda neznámého původce – nutné odtěžit zeminu a zjistit původ závady.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových – před vjezdem k domu neustále vytéká voda – starosta obce zahájí řízení s majitelem nemovitosti.

 

 • Obec Jílovice zajistí „SBÍRKU NA RATIBOŘICE„ , které byly vážně poškozeny povodněmi. Další informace o průběhu a systému budou občanům včas oznámeny.

 

 • Obchod potravinami – nefunkčí chladící vitrína na uzeninu (majetek obce) – opravu zajistí pan Holeček.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                         Schválil: V. Ježek

                                                                                                      starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 6. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :  0

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být předáno 10.7.2013. TJ zajistí krátký program u příležitosti otevření tohoto dětského koutku.

 

 • Čištění kanalizace + monitoring. Vybraná firma AQUA Servis a.s. RK již započala s pracemi a v současné době je odvezeno 20 tun  materiálu, který byl odstraněn z naší kanalizace. Práce částečně brzdí deštivé počasí, kdy nelze čištění provádět.

 

 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří ( 90cm ) – zaplacená záloha ( 40 tis. Kč ) . montáž dle smlouvy do  17.6. 2013.

 

 • Opravy cest, obrubníků, vjezdů a chodníků provedla firma Stavibet ČM v hodnotě 45.938,- Kč. Obec uplatňovala úhradu od pojišťovny – pojišťovna uhradila obci požadovanou částku.

 

 • Položení dlažby  ( cca 30 m2 ) na OÚ. Obec osloví více řemeslníků na realizaci těchto prací. Po předložení nabídek, bude vybrána nejvýhodnější z nich.

 

 • Rekonstrukce koupelny v obecním bytě ( stáří 40 let ) . Zaspupitelé návrh schválili s tím, že bude provedeno malé výběrové řízení na tuto akci. Bude spojeno s rekonstrukcí koupeny.

 

 • Firma ACT Plus  dodala obci záložní zdroje k PC pro případy výpadku el. energie.

 

 • Energetické průkazy pro obecní budovy – povinnost obcí od roku 2013  jsou vyžadovány jen v případě, že zastavěná plocha budovy ( + plocha podlaží ) bude mít výměru více než 500 m2. Toto platí  do roku 2015, kdy bude hranice plochy snížena na 250m2. To znamená , že budova OÚ bude muset tento průkaz mít!

 

 • Ponájem koupaliště – žádost pana Hladíka ( není obyvatelem obce ) – zamítnuta zastupitelstvem.            ( tři pro.., čtyři proti.. )

 

 • Knihovna – instalace novějšího PC pro evidenci knih, nutné objednat nějaký levnější program na evidenci knih –  informace o cenách programů zajistí obsluha knihovny.

 

 • Brigáda – úklidové práce ve vsi a úklid půdy v Kampeličce provede slečna Aneta Jarkovská.

 

 • Žádost  firmy Matex, která má realizovat   přípojku el. energie zemním kabelem pod chodníkem a v zelené části na pozemek pana Macha V. Zastupitelé se dohodli, aby přípojka byla provedena rozšířením stávajísí sítě – to znamená přidáním jednoho sloupu el. vedení.  – projekt přepacován  a přípojka povede tak jak požadovala obec.

 

 • Žádost Pečovatelské služby v ČM o navýšení příspěvku na činnost – projednání a zhodnocení provede zastupitelstvo v 2. pololetí tak jak bylo domluveno.

 

 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků (chyba ze strany právničky) uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – pan Syrůček novou smlouvu nepodepsal ( leden 2013 ). Z důvodu Obnovy katastrálního operátu pak bylo nutno dát znovu pozemky zaměřit (cena 4300,-) V současné době konečně došlo k podpisu uvedené smlouvy ze strany prodávajícího.

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – došlo k vyjednávání s těmito podmínkami ze strany obce :  – po celou dobu omezení rychlosti na 30km/hod., 2x týdně Policie ČR v obci, oprava silnice před povolením i po ukončení objížďky, zmonitorování stavu nových částí obecních chodníků včetně nových obrubníků – pro případ poškození ( Mrštník ), instalace patníků v zatáčce proti Pumrovým, kde vede obecní kanalizace. Starosta obce bude však prosazovat, aby objížďka nebyla přes naší obec vůbec realizována. Podmínky, ze strany obce, byly požadovány jen z důvodu, že by obci bylo nařízeno, aby objižďu povolila. ( objížďka by trvala asi  1 měsíc – červenec )

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 5. 2013

       Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:  0

 • Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu. Zástupci ČEZu na stížnost reagovali omluvou se sdělením, že poruchy vznikly na vysokém napětí.
 • Obec obdržela dotaci 90.000,- Kč, o kterou bylo požádáno za účelem spolufinancování projektu na kanalizaci.
 • Dotaci na dětské hřiště obec neobdrží a proto se zástupitelé dohodli, že zajistí nákup některých prvků na dětské hřiště a to ve výši cca 127 tis. Kč. Je to suma, kterou by obec zaplatila i v situaci, kdyby dotace byla přidělena. (návrhem komponentů budou pověřeny i místní maminky)
 • Čištění kanalizace + monitoring. Na službu čištění kanalizace byly osloveny 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Výsledky nabídek zúčastněných firem (ceny jsou bez 15% DPH):
1. SEZAKO.….. 298.430,-Kč
2. KRÁLOVÉHRADECKÁPROVOZNÍ…… 1.136.890,-Kč
3. AQUA SERVIS, a.s. RK……150.000,- Kč
Zastupitelé se jednoznačně dohodli pro oslovení firmy Aqua Servis a.s. RK.
 • Obec uhradila 10.200,- Kč za nákup pletiva (na ochranu stromků proti okusu zvěře) a nákup stromků, jehož výsadbu a ochranu pletivem zajistili členové Mysliveckého sdružení Králova Lhota. Výsadba byla provedena v okolí poldru.
 • Žádost o odkoupení obecních pozemků před nemovitostmi p. Jarkovského a p. Hemelíka – zastupitelé souhlasí, (podmínky budou shodné jako u ostatních smluv o odprodeji). V současné době nelze pozemky zaměřit, jelikož ještě není dokončen převod od SÚS HK pod chodníky.
 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří (90cm) – obec osloví 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Nabídky budou poptávány v širším plastovém profilu (zlatý dub), trojsklo. Následně po výměně této prosklené stěny bude muset následovat výměna dlažby ve vstupní hale OÚ.
 • Opravy cest, obrubníků, vjezdů a chodníků provedla firma Stavibet ČM v hodnotě 45.938,- Kč. Obec bude uplatňovat úhradu od pojišťovny.
 • Kontrola firmy EKOLAMP  – 24. 4. 2013 – kontrola proběhla bez připomínek.
 • Kontroly a revize komínů pro občany naší obce proběhnou ve dnech 10. – 12. 5. 2013. Požadavky nahlaste na OÚ. (cena 280 Kč / potvrzení o kontrole + poplatek za čištění komínu)
Důležité upozornění pro občany:
V pondělí 20.5.2013 se koná Veřejné zasedání zastupitelstva, kde se bude za účasti Ing.arch. Pavla Kramáře projednávat Územní plán obce Jílovice
Vypracovala : M. Škopová                                                               Schválil :V. Ježek
                                                                                                  starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 22. 4. 2013

   Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluveno:  0
 
 • Instalace kontejneru  (velikost 40x40x120cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn v obchodu. Zajistí starosta obce
 
 • Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez jakéhokoliv informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu.
 
 • Vjezd u nemovitosti pí. Křížkové – opravu provede firma Stavibet ČM, rozbité obrubníky na „Mrštníku„ jsou opravené, další vyvrácené obrubníky u nemovitosti p. Kovandy – oprava z pojistky firmy BEZEDOS  (řešil p. starosta).
 
 • Žádost pana Šafáře o vybudování vjezdu –  náklady spojené s realizací uhradí majitel nemovitosti.
 
 • Žádost pana Holečka – vybudování pojezdové brány s tím, že část bude zajíždět na pozemek obecního úřadu. (zastupitelstvo souhlasí)
 
 • Čištění kanalizace + monitoring. Na službu čištění kanalizace byly osloveny 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Monitoring, který byl proveden, nemohl být dokončen z důvodu havarijního stavu kanalizace na některých místech a také z důvodu silného zanešení.
 
 • Česká pošta  – změna formy obsluhy, na změnu obec nepřistoupila, chce ponechat stávající poskytování služeb ze strany České pošty. Služby budou tedy zachovány s tím, že další jednání proběhne v dubnu 2014.
 
 • Žádost o dotaci na vycházkové uniformy pro SDH byla zamítnuta ze strany KÚ v HK. SDH v Jílovicích si musí v případě trvajícího zájmu uhradit uniformy sám, obec by přispěla částkou 10 000 Kč. Nutno písemně zažádat. To se týká i startovací plochy pro soutěže, zastupitelstvo požaduje předložení konkrétního písemného požadavku s vyčíslenou předběžnou cenou.
 
 • Žádost pana Mergance o prodloužení termínu splátky za odkoupení pozemku od obce – zastupitelé souhlasí a prodlužuje se termín do 30. 6. 2013 s tím, že v tomto termínu bude uhrazena celá dlužná částka za koupi, tak jak vyplývá ze smlouvy.
 
 • Žádost pana Hvězdy E. o placení stočného ve čtvrtletních splátkách – zastupitelstvo zamítlo!
 
 • Žádost  firmy Matex, která má realizovat přípojku el. energie zemním kabelem pod chodníkem a v zelené části na pozemek pana Macha V. Zastupitelé se dohodli, aby přípojka byla provedena rozšířením stávající sítě – to znamená přidáním jednoho sloupu el. vedení. Souhlas nebude udělen (firma musí přepracovat projekt)
 
 • Vybudování dětského hřiště bude realizováno jen za předpokladu získání dotace. Dotace pro naši obec je stále v jednání.
 
 • Žádost o odkoupení obecních pozemků před nemovitostmi pana Jarkovského a Hemelíka – zastupitelé souhlasí. (ceny budou shodné jako u ostatních smluv o odprodeji)
 
 • Kontrola firmy EKO-KOM  – 24. 4. 2013 – kontrola nového sběrného místa
 
 • Kontroly a revize komínů pro občany naší obce proběhnou ve dnech 10. – 12. 5. 2013. Požadavky nahlaste na OÚ (cena 280 Kč / potvrzení o kontrole + poplatek za čištění komínu 50-100Kč).
 
 • Nákup notebooku pro účetní – 14.387,- Kč.
 
 • Zametení obce strojem – obec zaslala žádost o tuto službu na SÚS v HK.
 
 • Propadlá silnice směrem na Třebechovice – obec zaslala žádost o opravu na SÚS v HK.
 
 • Plán činnosti na rok 2013 :   
1. Výměna vchodových dveří na OÚ
2. Oprava střechy skladu
3. Vyčištění a monitoring kanalizace
4. Realizace dětského hřiště za předpokladu získání dotace
5. Úprava chodníku u p. Pavlíka Jos.
6. Dokončení schodiště u obchodu – vybudována i bezbariérová část
7. Dokončení výsadby javorů
8. Oprava kanálové vpusti u Luňáčků
9. Běžné opravy a údržby
 
 
 
Vypracovala: M. Škopová                                                                      Schválil:V. Ježek
                                                                                                        starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8. 4. 2013

  Přítomno :  šest zastupitelů                                                   Omluveno :  p. Škopová (nemoc)
 • Informace z účasti starosty a místostarostky obce na Valné hromadě Mikroregionu Třebechovicko:
  • Plánovaný turnaj ve MRT ve fotbalu je plánován na 7. 9. 2013, každá obec MRT by měla opět sestavit družstvo. Družstvo obce Jílovice získalo v roce 2012 1. místo.
  • Skupina MAS disponuje pro rok 2013 prostředky ve výši 900 tis. Kč
 • Stav kanalizace v obci Jílovice prověřena speciální kamerou. Pro tyto účely oslovena firma SEZAKO. Místy byl zjištěn až havarijní stav (zejména hlavní trasy v obci), místy se kamera do potrubí vůbec nedostala, proto bude objednáno auto na vyčištění kanalizace, které tato místa propláchne a vysaje napadané kameny v místech porušené kanalizace a poté bude opět objednána kamera na nový monitoring.
 • Zpracování „Plánu financování obnovy kanalizace“ je v ceně mandátní smlouvy Ing. Kouby(neplatil se)
 • Byla podána Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje na zpracování projektu obnovy kanalizace .
 • 10. 5. 2013 bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, odvezen bude 13.5.2013.11. 5. 2013 bude proveden svoz nebezpečného odpadu. Obě akce budou včas zveřejněny v informativních tabulích v obci a vyhlášeny rozhlasem.
 • Stížnost na časté výpadky elektrické energie v obci bez předběžného ohlášení bude zaslána na ČEZ Distribuce – zajistí p. Ježek a pí. Šolcová.
 • Zakoupení nového počítače pro účetní z důvodu velmi zastaralého stávajícího (nelze již aktualizovat účetní software) – vyžádána cenová nabídka od f. ACT Plus Dobruška (správce sítě OÚ Jílovice).
 • Žádost p. Hemelíka a p. Jarkovského Zdeňka na možnost odkoupení části pozemků před jejich nemovitostmi – pozemky budou zaměřeny na náklady žadatelů. Souhlas zastupitelů.
 • Areál „Na Ohrádce“ konečně zapsán v mapách Katastrálního úřadu.
 • Poškozená komunikace Na Mrštníku v roce 2012 při stavbě nemovitosti pana Kostince byla uplatněna již v roce 2012 jako pojistná událost, nyní bude předložena faktura za opravu a obec obdrží pojistné plnění . Práce proběhnou od 17.4.2013
 • Stížnost p. Křížkové, č.p. 57 na přívaly vody do její nemovitosti v době dešťů byla řešena panem starostou. Obec zajistí materiál a úpravu obrubníků,  práci majitel nemovitosti.
 • Obec oznamuje všem občanům, že má skladem k odprodeji plastové popelnice na kolečkách(714,- Kč/ks). Zájemci se mohou přihlásit.
Vypracovala : Z. Šolcová                                                                Schválil :V. Ježek
                                                                                                                starosta obce