Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                            Omluveno :  1 ( Černý J. – dovolená )

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 2.7 do 4.7. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 12.7. 2013 od 17,00 hodin.

 

 • Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – obec vybrala zhotovitele a v současné době je rekonstrukce ve fázi dokončení – předběžný termín dokončení je 7.7. 2013

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – zahájení řízení dne 25.6. 2013 za účasti starosty obce. Výsledek jednání zástupců obcí a dotčených institucí je pro naši obec pozitivní.  Řízení se přerušuje do 30.9.2013 a budou se hledat náhradní řešení.

 

 • Návrh starosty – umístění kontajneru (pronájem od firmy Havelka) na padaná jablka v areálu skládky. Firma zajistí dodání kontajneru, váhy, propagačního materiálu a cenu 0,30 Kč/1kg. V současné době je však situace taková, že je málo ovoce a sběr padaných jablek se nebude realizovat ve větší míře.

 

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými  – starosta  informoval SÚS  HK – byla zjednaná náprava a v současné době i oprava části kanalizace, kdy obec bude hradit truby kanalizace a kanalizační vpusti a práci + povrch ( asfatlování ) SÚS HK.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových  (vytékání vody na komunikaci) – proběhlo řízení s majiteli nemovitosti s tím, že majité sdělili, že  to opraví až budou mít peníze a čas. Obec osloví majitelé písemně a vyzve je k nápravě. Pokud tak neučiní,  hrozí jim pokuta v přestupkovém řízení až 5000,- Kč za každý měsíc.

 

 • Stékání vody vedle bytovky z pozemku pana Černého J. – bude zahájeno řízení ve smyslu nápravy.

 

 • Odcizený kryt vpusti před Minaříkovými – vpusť opravena.

 

 • Oprava kanalizace ( Aqua servis RK) ve vjezdu u Dachsových – kanalizace byla porušena firmou Telecom v době, kdy firma pokládala kabel do země a nesprávným postupem narušila obecní kanalizaci. Starosta obce jednal se současnou firmou O2, kdy žádá firmu o úhradu této opravy . Jednání bylo úspěšné a částku 85 tis.korun uhradí O2 přímo firmě, která opravu prováděla. Takových míst, kde je porušená kanalizace cizím zaviněním ( O2, Telecom, Plynárny apod. ) je víc. Důkazem je provedený monitoring kanalizace, kdy na základě toho může obec vyjenávat o spolufinancování oprav kanalizace.
 • Obec Jílovice měla v plánu pomoci obci Ratibořice zasaženou povodněmi . Starosta zmíněné obce však pomoc odmítl s tím, že oni byli zasaženi minimálně a finanční pomoc nepotřebují. Zastupitelé  se dohodli pro finanční sbírku  pro obec Rudník a to pro konkrétní čísla popisná (č.p. : 344, 346, 12, 13), která označil starosta obce Rudník. Další informace pro občany Jílovic budou včas zveřejněny .
 • Zemědělské družstvo Dobruška , které svým dovozem zelené hmoty přes naši obec, znečistilo komunikace,  uhradilo obci 1500,- Kč jako kompenzaci za znečištění. Je to výsledek jednání starosty obce s vedením družstva.

 

 • Návrh na změnu v Územního plánu Jílovice u své nemovitosti  podal ing. Novák – obec bere na vědomí.

 

 • Žádosti obce, aby SÚS HK převedla bezúplatně pozemky pod komunikacemi obce, je vyhověno. Po sepsání smluv bude řešen požadavek pana Jarkovského Z. ml. a pana Hemelíka M. ( odprodej malých částí pozemků )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce