Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.8. 2011

 • Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka připevněná. Nové značky „ Dej přednost v jízdě „ – oba výjezdy od obchodu.

 • Jednání s p. Benešem za účasti zástupce firmy Stavibet o porušení smlouvy uzavřené mezi objednatelem ( obcí ) a dodavatelem ( Stavibet ). Jedná se o zásah do NEPŘEDANÉ stavby ( rozbourání vjezdu ) , kdy by pro obec zanikl nárok na záruku díla ( 60 měsíců ). Vše vyřešeno mezi panem Benešem a firmou Stavibet.

 • Komunikace „ Na Mrštníku „ celkové náklady – 1.639.800,- Kč.

 • Pozemky obce využívané jinými vlastníky budou odprodány v navrhovaných těchto hodnotách : do 100m2 = 50,- Kč/ m2, 101-400m2 = 100,- Kč/m2, nad 401m2 = 150,- Kč/m2 ( proběhne schválení na veřejné schůzi )

 • Podaná žádost SÚS HK o opravu propadlého asfaltu u zastávky BUS – přislíbený termín opravy do 15.9.2011. – termín byl z technických důvodů odložen o měsíc.

 • Oprava čekárny BUS – oprava vnitřních omítek ( pan Hemelík ) a nátěr ( pan Vlček ) .

 • Záměr obce – vybudovat skládku na biologický odpad ( větve, tráva ) u vrbiček u Labuťů, zatím se zde bude shromažďovat odpad a oplocení by obec provedla v roce 2012 – dle finančních možností.

 • Oprava chodníku u pošty a oprava zdi u obchodu – dokončit a zakoupit vývěsku , odpadkový koš a lavičku – provede firma Stavibet .

 • Finanční příspěvek obce na činnost Klubu důchodců v ČM – 4.000,- Kč.

 • Geom. zaměření komunikací k Výravě, ČM, a Vysokému Újezdu ( zelené pruhy okolo silnice – vlastník je SÚS ) a převod do vlastnictví obce z důvodu výstavby dalších chodníků . Obec může budovat chodníky pouze na svých pozemcích .

 • SDH – oprava auta Avia – náklady do 30.000,- Kč

 • V obci bude přistaven velkoobjemový kontajner ( lino, koberce, sedací soupr., apod. ). Přesný termín bude občanům včas sdělen.

 • Poplatky za popelnice – bude pokračovat stávající systém. Obec nebude vybírat poplatek na občana, ale prozatím ( pro rok 2012 ) si každá rodina zakoupí známku na popelnici.

 • Na Ohrádce bylo provedeno prořezání proschlé lípy ( cena 3500,- Kč ) a vyměněno pouliční světlo za diodové.

 • Dokončení a vyřešení kanalizace před Labuťovými a Štibingerovými.

 • Prodej dlaždic, které byly vyměněny za zámkovou dlažbu u Kampeličky ( cca 80 ks) – zastupitelstvo se dohodlo, že budou prodány všechny panu Labuťovi A., který velice ochotně pracuje pro obec za minimální honorář.

 

 • Dotace – „ Občanská vybavenost obcí „ bude zažádáno. Lze využít na opravy střech obecních nemovitostí ( Kampelička, Obecní úřad s hasič. zbrojnicí, budova Na Ohrádce ). Obec proto musí nechat zpracovat projekty na tyto střechy bez nichž nelze žádat o dotace ( ta činí 90%, ale není jisté zda-li dotaci dostaneme ).

 

 • Audit obce : 8.9.2011

Konečný audit obce : 15.5.2012