Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.8. 2011

  •  Zásah Policie ČR při napadení psa jiným nezajištěným psem. – v šetření Policie.
  • Pozemky obce využívané jinými vlastníky jsou zaměřeny – obec čeká na geom. plány. Někteří zájemci o odkup těchto pozemků požádali o splátkový kalendář – bude jim vyhověno.
  •  Oprava čekárny BUS – provedena – zastupitelstvo děkuje panu Vlčkovi a Hemelíkovi za rychlou opravu.
  • Dokončené práce firmou Stavibet ( oprava chodníku u pošty, oprava zdi u obchodu, oprava kanalizace, vybudování míst pro kontajnery, zhotovení vjezdu na pozemek pana Kánského ) –  faktura na tyto práce je ve výši 195 tis. korun.
  • Finanční příspěvek obce na činnost Českému svazu včelařů na rozvoj včelařství – schválen příspěvek 1.500,- Kč.
  • SDH – oprava auta Avia – náklady nepřesáhly  30.000,- Kč
  • V obci bude přistaven velkoobjemový kontajner ( lino, koberce, sedací soupr., apod. ). Přesný termín bude občanům včas sdělen.
  •  Dotace – „ Občanská vybavenost obcí „ –  zažádáno. Obec nechla zpracovat projekty na tyto střechy : obecní úřad s hasič. zbrojnicí, sklad materiálu u Černých a střecha Na Ohrádce.
  • Provedená oprava veř. osvětlení v obci – nové světlo u Hubáčků a namontování jiného osvětlení na hřišti.
  • Osázení zídky u obchodu vhodnými rostlinami a zakoupení lavičky a vývěsky na toto místo.