Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.6. 2011

  • Cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltový povrch bude nanesen ve dnech 1.7. – 6.7. 2011

  • Obecní sklad – podaná žádost o připojení objektu do el. sítě, zajistit výrobu a osazení budovy el. rozvodnou skříní a zajitit zakrytování drátů el. energie při opravě střechy skladu.

  • Jílovický potok – dokončení čištění – 21.6. , bude následovat odvezení kalu ze břehů na skládku. Veškeré náklady spojené s čištěním a odvozem hradí Povodí Labe.

  • Konečné vyhodnocení projektu „ Dočišťovací nádrže obce Jílovice „

  • Pojištění majetku obce – PC, Pojištění odpovědnosti zastupitelů

  • Odvoz nebezpečného odpadu a sběr oblečení na charitu – zabezpečeno 

  • Územní plán Jílovic – zadán firmě PT ateliér s.r.o. H.K. – cena díla = 240.000,- Kč ( dotace z „ Kraje „ bude činit 40% z celkové částky ) – o dotaci bylo řádně zažádáno.

  • Vyměření nových poz. hranic „ Na Mrštníku „ kvůli veř. světlení – náklady spojené s vyměřením hradí firma Matex. pozemky pod veř. osvětlením vykoupí obec zpět od vlastníků za cenu 50Kč/m2 s věcným břemenem ( vlastníci pozemků s tímto postupem souhlasí ). Ve výsledku bude veřejné osvětlení stát na obecních pozemcích .

  • Havarijní plán bioplyn. stanice – zaslán firmou Zemspol k připomínkování. Starosta připomínkoval, aby bylo silážní plato zaneseno do havarijního plánu jako článek , který je spojen s provozem bioplynové stanice. ( v původním havar. plánu nebyla o sil. platu ani zmínka ). Námitka byla přijata a do havarijního plánu doplněna s tím, že hladina silážních šťáv musí být monitorována.