Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 22. 4. 2013

   Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluveno:  0
 
 • Instalace kontejneru  (velikost 40x40x120cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn v obchodu. Zajistí starosta obce
 
 • Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez jakéhokoliv informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu.
 
 • Vjezd u nemovitosti pí. Křížkové – opravu provede firma Stavibet ČM, rozbité obrubníky na „Mrštníku„ jsou opravené, další vyvrácené obrubníky u nemovitosti p. Kovandy – oprava z pojistky firmy BEZEDOS  (řešil p. starosta).
 
 • Žádost pana Šafáře o vybudování vjezdu –  náklady spojené s realizací uhradí majitel nemovitosti.
 
 • Žádost pana Holečka – vybudování pojezdové brány s tím, že část bude zajíždět na pozemek obecního úřadu. (zastupitelstvo souhlasí)
 
 • Čištění kanalizace + monitoring. Na službu čištění kanalizace byly osloveny 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Monitoring, který byl proveden, nemohl být dokončen z důvodu havarijního stavu kanalizace na některých místech a také z důvodu silného zanešení.
 
 • Česká pošta  – změna formy obsluhy, na změnu obec nepřistoupila, chce ponechat stávající poskytování služeb ze strany České pošty. Služby budou tedy zachovány s tím, že další jednání proběhne v dubnu 2014.
 
 • Žádost o dotaci na vycházkové uniformy pro SDH byla zamítnuta ze strany KÚ v HK. SDH v Jílovicích si musí v případě trvajícího zájmu uhradit uniformy sám, obec by přispěla částkou 10 000 Kč. Nutno písemně zažádat. To se týká i startovací plochy pro soutěže, zastupitelstvo požaduje předložení konkrétního písemného požadavku s vyčíslenou předběžnou cenou.
 
 • Žádost pana Mergance o prodloužení termínu splátky za odkoupení pozemku od obce – zastupitelé souhlasí a prodlužuje se termín do 30. 6. 2013 s tím, že v tomto termínu bude uhrazena celá dlužná částka za koupi, tak jak vyplývá ze smlouvy.
 
 • Žádost pana Hvězdy E. o placení stočného ve čtvrtletních splátkách – zastupitelstvo zamítlo!
 
 • Žádost  firmy Matex, která má realizovat přípojku el. energie zemním kabelem pod chodníkem a v zelené části na pozemek pana Macha V. Zastupitelé se dohodli, aby přípojka byla provedena rozšířením stávající sítě – to znamená přidáním jednoho sloupu el. vedení. Souhlas nebude udělen (firma musí přepracovat projekt)
 
 • Vybudování dětského hřiště bude realizováno jen za předpokladu získání dotace. Dotace pro naši obec je stále v jednání.
 
 • Žádost o odkoupení obecních pozemků před nemovitostmi pana Jarkovského a Hemelíka – zastupitelé souhlasí. (ceny budou shodné jako u ostatních smluv o odprodeji)
 
 • Kontrola firmy EKO-KOM  – 24. 4. 2013 – kontrola nového sběrného místa
 
 • Kontroly a revize komínů pro občany naší obce proběhnou ve dnech 10. – 12. 5. 2013. Požadavky nahlaste na OÚ (cena 280 Kč / potvrzení o kontrole + poplatek za čištění komínu 50-100Kč).
 
 • Nákup notebooku pro účetní – 14.387,- Kč.
 
 • Zametení obce strojem – obec zaslala žádost o tuto službu na SÚS v HK.
 
 • Propadlá silnice směrem na Třebechovice – obec zaslala žádost o opravu na SÚS v HK.
 
 • Plán činnosti na rok 2013 :   
1. Výměna vchodových dveří na OÚ
2. Oprava střechy skladu
3. Vyčištění a monitoring kanalizace
4. Realizace dětského hřiště za předpokladu získání dotace
5. Úprava chodníku u p. Pavlíka Jos.
6. Dokončení schodiště u obchodu – vybudována i bezbariérová část
7. Dokončení výsadby javorů
8. Oprava kanálové vpusti u Luňáčků
9. Běžné opravy a údržby
 
 
 
Vypracovala: M. Škopová                                                                      Schválil:V. Ježek
                                                                                                        starosta obce