Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8. 4. 2013

  Přítomno :  šest zastupitelů                                                   Omluveno :  p. Škopová (nemoc)
 • Informace z účasti starosty a místostarostky obce na Valné hromadě Mikroregionu Třebechovicko:
  • Plánovaný turnaj ve MRT ve fotbalu je plánován na 7. 9. 2013, každá obec MRT by měla opět sestavit družstvo. Družstvo obce Jílovice získalo v roce 2012 1. místo.
  • Skupina MAS disponuje pro rok 2013 prostředky ve výši 900 tis. Kč
 • Stav kanalizace v obci Jílovice prověřena speciální kamerou. Pro tyto účely oslovena firma SEZAKO. Místy byl zjištěn až havarijní stav (zejména hlavní trasy v obci), místy se kamera do potrubí vůbec nedostala, proto bude objednáno auto na vyčištění kanalizace, které tato místa propláchne a vysaje napadané kameny v místech porušené kanalizace a poté bude opět objednána kamera na nový monitoring.
 • Zpracování „Plánu financování obnovy kanalizace“ je v ceně mandátní smlouvy Ing. Kouby(neplatil se)
 • Byla podána Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje na zpracování projektu obnovy kanalizace .
 • 10. 5. 2013 bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, odvezen bude 13.5.2013.11. 5. 2013 bude proveden svoz nebezpečného odpadu. Obě akce budou včas zveřejněny v informativních tabulích v obci a vyhlášeny rozhlasem.
 • Stížnost na časté výpadky elektrické energie v obci bez předběžného ohlášení bude zaslána na ČEZ Distribuce – zajistí p. Ježek a pí. Šolcová.
 • Zakoupení nového počítače pro účetní z důvodu velmi zastaralého stávajícího (nelze již aktualizovat účetní software) – vyžádána cenová nabídka od f. ACT Plus Dobruška (správce sítě OÚ Jílovice).
 • Žádost p. Hemelíka a p. Jarkovského Zdeňka na možnost odkoupení části pozemků před jejich nemovitostmi – pozemky budou zaměřeny na náklady žadatelů. Souhlas zastupitelů.
 • Areál „Na Ohrádce“ konečně zapsán v mapách Katastrálního úřadu.
 • Poškozená komunikace Na Mrštníku v roce 2012 při stavbě nemovitosti pana Kostince byla uplatněna již v roce 2012 jako pojistná událost, nyní bude předložena faktura za opravu a obec obdrží pojistné plnění . Práce proběhnou od 17.4.2013
 • Stížnost p. Křížkové, č.p. 57 na přívaly vody do její nemovitosti v době dešťů byla řešena panem starostou. Obec zajistí materiál a úpravu obrubníků,  práci majitel nemovitosti.
 • Obec oznamuje všem občanům, že má skladem k odprodeji plastové popelnice na kolečkách(714,- Kč/ks). Zájemci se mohou přihlásit.
Vypracovala : Z. Šolcová                                                                Schválil :V. Ježek
                                                                                                                starosta obce