Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.5 2011

 • úprava stávajícího projektu na osvětlení – provedeno firmou Matex

 • cesta „ Na Mrštníku „ – zvednutá o 12 cm, poloměr výjezdu cesty schválen dopravním oddělením, úprava kanalizačních šachet, položení žlabovek mezi přechodem z polní cesty na asfaltovou část , vjezd u p. Holečka D. – obrubníky sníženy dle jeho požadavku , zakoupení jednoho světelného stožáru bez lampy

 • oprava střešní krytiny na OÚ – provedl p. Čiháček v rámci reklamace

 • obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy ( zajišťují : p. Černý Vl., Jarkovský J. a Ježek V. ), zaslat žádost na ČEZ ( p. Šolcová ) na přípojku el. energie – 230V.

 • dočišťovací nádrže – zaslat žádost o kolaudaci, bude určen správce dočišťovacích nádrží a proveden rozpočet na jejich čištění a zainteresování občanů formou stočného do úhrady nákladů na údržbu nádrží.

 • znečišťování komunikací zvířecími výkaly – opět žádat občany o úklid výkalů, foto viníka ( zvířete ) bude zveřejněno na stránkách obce

 • Jílovický potok – vyčištění stávajícího toku – předběžné projednání panem starostou a fyzické šetření situace příslušnou institucí ( Povodí Labe H.K. ), jednáno i s vlastníky přilehlých pozemků

 • dočasné ukončení prací na úklid komunikací a pletí záhonů

 • obecní traktůrek bude využívn pouze k potřebě obce, nikoliv pro soukromé účely

 • žádost p. Hemelíka M. o sečení prostranství před rybníkem „ Na Drahách „ bude provádět sečení této plochy na své náklady v pravidelných intervalech tak, jak je sečení zajišťováno obcí panem Procházkou, jedná se i o dosíkání krajů křovinořezem – bude sepsána dohoda

 • nákup kontajnerů na plasty a sklo – úmístění : „ Na Drahách „

 • oslovit firmu VAK Č.M., aby dodala souhrn spotřeby vody – vodného – pro celou obec – bude to podklad pro výpočet nákladů na stočné pro občany Jílovic

 • sepsání dohody s manžely Labuťovými na zajištění ošetření obecních ploch v okolí poldru

 • Územní plán Jílovic bude předán pro zpacování v prosinci letošního roku – do této doby bude obec stále přijímat nové žádosti občanů, které se týkají změn v územním plánu