Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 6. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :  0

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být předáno 10.7.2013. TJ zajistí krátký program u příležitosti otevření tohoto dětského koutku.

 

 • Čištění kanalizace + monitoring. Vybraná firma AQUA Servis a.s. RK již započala s pracemi a v současné době je odvezeno 20 tun  materiálu, který byl odstraněn z naší kanalizace. Práce částečně brzdí deštivé počasí, kdy nelze čištění provádět.

 

 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří ( 90cm ) – zaplacená záloha ( 40 tis. Kč ) . montáž dle smlouvy do  17.6. 2013.

 

 • Opravy cest, obrubníků, vjezdů a chodníků provedla firma Stavibet ČM v hodnotě 45.938,- Kč. Obec uplatňovala úhradu od pojišťovny – pojišťovna uhradila obci požadovanou částku.

 

 • Položení dlažby  ( cca 30 m2 ) na OÚ. Obec osloví více řemeslníků na realizaci těchto prací. Po předložení nabídek, bude vybrána nejvýhodnější z nich.

 

 • Rekonstrukce koupelny v obecním bytě ( stáří 40 let ) . Zaspupitelé návrh schválili s tím, že bude provedeno malé výběrové řízení na tuto akci. Bude spojeno s rekonstrukcí koupeny.

 

 • Firma ACT Plus  dodala obci záložní zdroje k PC pro případy výpadku el. energie.

 

 • Energetické průkazy pro obecní budovy – povinnost obcí od roku 2013  jsou vyžadovány jen v případě, že zastavěná plocha budovy ( + plocha podlaží ) bude mít výměru více než 500 m2. Toto platí  do roku 2015, kdy bude hranice plochy snížena na 250m2. To znamená , že budova OÚ bude muset tento průkaz mít!

 

 • Ponájem koupaliště – žádost pana Hladíka ( není obyvatelem obce ) – zamítnuta zastupitelstvem.            ( tři pro.., čtyři proti.. )

 

 • Knihovna – instalace novějšího PC pro evidenci knih, nutné objednat nějaký levnější program na evidenci knih –  informace o cenách programů zajistí obsluha knihovny.

 

 • Brigáda – úklidové práce ve vsi a úklid půdy v Kampeličce provede slečna Aneta Jarkovská.

 

 • Žádost  firmy Matex, která má realizovat   přípojku el. energie zemním kabelem pod chodníkem a v zelené části na pozemek pana Macha V. Zastupitelé se dohodli, aby přípojka byla provedena rozšířením stávajísí sítě – to znamená přidáním jednoho sloupu el. vedení.  – projekt přepacován  a přípojka povede tak jak požadovala obec.

 

 • Žádost Pečovatelské služby v ČM o navýšení příspěvku na činnost – projednání a zhodnocení provede zastupitelstvo v 2. pololetí tak jak bylo domluveno.

 

 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků (chyba ze strany právničky) uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – pan Syrůček novou smlouvu nepodepsal ( leden 2013 ). Z důvodu Obnovy katastrálního operátu pak bylo nutno dát znovu pozemky zaměřit (cena 4300,-) V současné době konečně došlo k podpisu uvedené smlouvy ze strany prodávajícího.

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – došlo k vyjednávání s těmito podmínkami ze strany obce :  – po celou dobu omezení rychlosti na 30km/hod., 2x týdně Policie ČR v obci, oprava silnice před povolením i po ukončení objížďky, zmonitorování stavu nových částí obecních chodníků včetně nových obrubníků – pro případ poškození ( Mrštník ), instalace patníků v zatáčce proti Pumrovým, kde vede obecní kanalizace. Starosta obce bude však prosazovat, aby objížďka nebyla přes naší obec vůbec realizována. Podmínky, ze strany obce, byly požadovány jen z důvodu, že by obci bylo nařízeno, aby objižďu povolila. ( objížďka by trvala asi  1 měsíc – červenec )

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce