Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.7. 2012

Přítomno: 6 zastupitelů

Omluvena: p. Škopová

 

 • Doplatek projektu „Zklidnění v obci“ (zpracovatel Ing. Stejskal) – 27.200,– Kč.

 

 • Rekonstrukce obecního skladu – byly natřeny vstupní dveře, proběhne výměna okna a oprava střešní krytiny

 

 • 12. -13. 10. 2012 = volby do zastupitelstev Krajských úřadů

 

 • Ukončeno šetření „Znehodnocení postavy policisty“ – pachatel neznámý

 

 • Skládka za Labuťovými je již ve fázi oplocení, podklad bude uválen a přemístěna buňka na nářadí z „Ohrádky“

 

 • Proběhlo jednání s dodavatelem prvků na dětské hřiště, k podepsání smlouvy však nedošlo, a to z důvodu vysoké cenové nabídky. Budou osloveni další dodavatelé.

 

 • Proběhlo jednání se zástupcem firmy Marius Pedersen ohledně zvýšení cen likvidace odpadu na rok 2013

 

 • 31.7.2012 proběhne předání obchodu s potravinami novému nájemci.

 

 • Byly osloveny 4 firmy na zhotovení díle dle projektu „Úpravy čistícího zařízení pro dům č.p. 109“ (Stavoka Kosice, ŽAP- VaK Opočno, Stavibet České Meziříčí, ZVČ). Na obec byla doručena pouze 1 cenová nabídka od firmy ZVČ za cenu 158.846,– (projektová cena cca 260.000,–). S firmou ZVČ bude sepsána smlouva.

 

 • Splátky stočného k 30.6.2012 byly uhrazeny od všech trvale žijících obyvatel obce. Stále probíhá jednání s majiteli 4 chalup.

 

 • Obec obdržela žádost od f. ZEMSPOL České Meziříčí a.s. k současnému provozu BPS Jílovice. Bude zasláno stanovisko, že obec souhlasí s uvedením BPS do trvalého provozu.

 

 • Obec souhlasí s umístěním závory před vjezdem do BPS za Labuťovými.

 

 • Na základě stížnosti obyvatel bytové jednotky u obchodu proběhlo jednání s firmou „Veolia Transport“ ohledně startování autobusů v ranních hodinách před bytovou jednotkou. Byla přislíbena nápravná opatření.

 

 

 

Zapsala: Z.Šolcová                                       Schválil: V. Ježek