Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11. 3. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                 Omluveno:  0
 11
 • Kontejner (velikost 40x40x120 cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude v nejbližší době nainstalován.
 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – opravila SÚS.
 • Obec zajistí zakrytí části náhonu na hřišti sítí. Současný stav nevyhovoval, na síť se zachycoval nános, bude vyztuženo kovovým profilem. Zajistí starosta a p. Jarkovský.
 • V knihovně byl instalován internet od firmy ACT Plus Dobruška.
 • Žádost manželů Vošvrdových o povolení uskladění materiálu na obecní pozemek před jejich domem. Důvodem je oprava střechy u jejich nemovitosti. (souhlas všech zastupitelů)
 • Příspěvek pro SDH Jílovice na karneval – 1250,- Kč.
 • Uniformy pro hasiče – odezva ze strany Krajského úřadu v HK není zatím žádná.
 • Žádost pana Macha o povolení k výstavbě plotu (souhlas všech zastupitelů)
 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ZATEPLENÍ BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – starosta prověřil situaci s tím, že by bylo vhodné využít tuto dotaci v roce 2014, kdy by proběhla částečná oprava Kampeličky v takové míře, aby dotace byla uznána. U obecního úřadu bude zjištěna cena prosklených dveří a celé prosklené stěny a v případě příznivé ceny by obec tuto výměnu provedla ve vlastní režii – bez dotace. Starosta zajistí cenové nabídky.
 • Dotace z KÚ v HK „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel„ – lze získat tuto dotaci v objemu 3 – 4 mil. korun na opravu naší kanalizace. Ing. Kouba zpracoval návrh na opravu naší kanalizace (cenu obec záměrně nezveřejňuje z důvodu vyhlášení veřejné soutěže). Cena je předběžná a výběrovým řízením by se měla výrazně snížit. Oprava je rozdělena do 5 etap a měla by se rozložit alespoň do 5 let. V roce 2013 – 2014 bude provedena tato oprava: od Nováků směrem do obce po Zuzkovi, před Ruštukovými, od Pavlíkových po Kampeličku a před Zemánkovými směrem k ČM. V jarních měsící proběhne kontrola kanalizace kamerovým systémem, aby práce na opravách probíhaly v úsecích, které jsou zjevně nutné opravit. O tuto dotaci je možno žádat pouze z důvodu vybírání stočného v obci!
 • Poškozený a silně znečištěný chodník před nemovitostí pana Exnera – majitel byl na tuto skutečnost upozorněn a musí zjednat nápravu.
 • Chodník před Studničkovými – nerovný a nebezpečný. Starosta a místostarostka prověřili podnět pí. Studničkové a uznali ho za oprávněný. Obec oslovila firmu Stavibet ČM, která bude v obci provádět ještě další opravy.
 • Návrh zastupitelů, aby kaštan, který je na pozemku pana Schejbala, ale velkou částí přesahuje na obecní pozemek, byl ze strany majitele prořezán. Zajistí starosta.
 • Obec oznamuje všem občanům, že má skladem k odprodeji 9 plastových popelnic na kolečkách (714,- Kč/ks). Zájemci se mohou přihlásit.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
             Vypracovala: M. Škopová                                                             Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                             starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                            Omluveno :  0

 

 • Instalace kontajneru  ( velikost 40x40x120 cm ) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn u obchodu. Odpad bude možné též ukládat do papírových krabic , které budou umístěny v buňce na skládce biolog. odpadu. Tyto nádoby poskytla firma likvidující tento odpad, se kterou obec uzavřela smlouvu.

 

 • Hudba do obecních rozhlasů – nabídka hudby, která je osvobozena od poplatků OSA. Cena této nabídky činí 1500,- Kč jako jednorázový poplatek. Zastupitelé souhlasí se zakoupením .

 

 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – oznámeno SÚS v HK – prozatím umístěno označení dočasné.

 

 • Úhrada stočného a komunálního odpadu pro občany Jílovic proběhla v sobotu 16.2. 2013, jeden obyvatel, kterému nevyhovuje platba stočného bez možnosti splátek odmítl smlouvu podepsat, z tohoto důvodu mu bude stará smlouva písemně vypovězena! Zároveň se omlouváme obyvatelům za delší čekání a děkujeme všem za trpělivost !

 

 • Poškozená studna před Hoškovými  – studna byla poškozena vozidlem. Obec nahlásila tuto skutečnost jako pojistnou událost. Na základě toho uhradila pojišťovna obci 6.000,- Kč, jako pojistné plnění.

 

 • Oznámení paní Grulichové –   pronajmutý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále. ……… Pan Holeček prohlédl stav mrazícího pultu s výsladkem, že mrazící box je plně funkční.

 

 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ ZATEPLENÍ  BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda-li  by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky,  byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – podrobnosti zjistí starosta obce. ( výše dotace činí 90 % )

 

 • Jednodenní seminář k soutěži „ VESNICE  ROKU „ probíhá v březnu tohoto roku – zúčastní se starosta a místostarostka obce.

 

 • Obec povinně zřizuje nový účet u ČNB – tento účet bude využíván pouze pro příjem dotací. ( termín je do 31.3.2013 )

 

 • Projekty na opravu kanalizace budou vypracovány pro tyto části obce : od Novákových po Zuzkovi, od hospody po Vošvrdovi, před Pavlíkovými a Kampeličkou, od Zemánkových po Vaňkovi.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Ples pořádaný spolkem –  „ KOPEČKÁŘI „-  se koná dne 8.3.2013.

Hudba : „ Mosty„Třebechovice p.O.

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4. 2. 2013

Přítomno : šest zastupitelů                                       Omluveno : p. Balucha (nemoc)
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádala o tuto dotaci. Cenová nabídka je na 367.613,- Kč – z toho 30% by hradila obec a 70% by bylo pokryto z dotace. Pokud bude dotace schválena, záměr obce postavit nové dětské hřiště, bude realizován.
 • Místní knihovna bude od 28. 3. 2013 bez připojení na internet. Obec oslovila firmu ACT Plus Dobruška, která zajístí nové připojení na internet.
 • Schůzka „Mikroregionu„ – dne 7. 9. 2013 pořádá Mikroregion Třebechovicko fotbalový turnaj.
 • Nákup ručního vozíku na posyp buď pískem, solí nebo lze používat k hnojení (cena 13.000,- Kč)
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – prodejní cena jedné uniformy činí 3.500,- Kč. Obec požádala Krajský úřad v HK o finační příspěvek na nákup těchto uniforem.
 • Oznámení paní Grulichové – pronajatý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále.
 • Kamna Na Ohrádce jsou propálená – byla uplatněná reklamace a následně byly vráceny finace. Pan Maksymov objednal nová kamna v ceně 8.000,- Kč. (zastupitelé souhlasí).
 • Pošta – Partner 1, jak je obci nabízena nová služba ze strany Pošty – starosta projednal celý systém služeb se starostou obce Zdechovice, kde tato služba je v činnosti od 1. 1. 2013. Starosta Zdechovic tuto službu naprosto odsoudil a předal dosavadní poznatky s tím, že kdyby věděl, jak služba bude probíhat, nikdy by s touto službou zastupitelstvo nesouhlasilo. Starosta Jílovice celou situaci ještě prošetří s tím, že budeme hledat další možnosti a řešení.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Operátor po obdržení dopisu reagoval takto:
Reaguji na Vaší žádost o rozšíření pokrytí území signálem. Váš požadavek byl postoupen na technické oddělení, které danou situaci prověřilo s tímto vyjádřením: Mezi obcemi Očelice a Bolehošť stavíme základnovou stanici, která by měla být dokončena pravděpodobně v 1Q/2013. Její vliv by měl sahat ještě k obci Ledce. U obce Jílovice bude její vliv pravděpodobně nulový. Pro Jílovice aktuálně neplánujeme žádné zlepšení pokrytí.
 • Audit obce – 31. 1. 2013 – bez závad
 • Záměr obce – pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom bude pokácen do 15. 2. 2013.
 • Veřejná schůze Na Ohrádce je svolána na 11. 2. 2013 od 19.00 hod.
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
 • Ples pořádaný spolkem „KOPEČKÁŘI„ se koná dne 8. 3. 2013.
            Hudba: „Mosty“ Třebechovice p.O.
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil: V. Ježek
                                                                                                                          starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 1. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádá o tuto dotaci, a to nejpozději do 15. 2. 2013. Dotace je poskytována ve výši 70% + 30% hradí obec.
 • Agentura domácí péče v ČM podala vyúčtování finančního příspěvku od obce Jílovice za rok 2012 (nákup kompenzačních pomůcek). Výše příspěvku v roce 2012 činila 7.500,- Kč, v roce 2013 poskytne obec 5.000,- Kč s tím, že v druhém pololetí 2013, v souvislosti s hosp. výsledkem, lze výši příspěvku přehodnotit.
 • Důchodci od Dědiny v ČM podali vyúčtování příspěvku od obce (doložili fakturu na dopravu). Také jim bude příspěvek na rok 2013 pokrácen a to na 5.000,- Kč.
 • Sportovci v ČM – FC České Meziříčí – schválen příspěvek na činnost ve výši 5.000,- Kč.
 • Rybník „ Na Drahách„ – kontaminace – obec jej postoupila České ispekci životního prostředí v HK, která bude konat v rámci své působnosti další kroky. Na tomto postupu se domluvili zástupci obce Jílovice a Zemspolu a.s. při společném jednání.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smlouvu (zastavení vkladu) o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem (pozemek na hřišti) – případ řeší právnička.
 • MAS – schválen roční příspěvek dle smlouvy – 2.000,- Kč. Žádost o příspěvek na 1 obyvatele (20 Kč) byl zastupiteli prozatím zamítnut, proběhne jednání na mikroregionu a poté bude rozhodnuto
 • Vospol Přepychy – sepsaná smlouva na rok 2013 (odvoz a likvidace biologického odpadu – 200,- Kč/1 tuna). Cena je stejná jako v loňském roce, kontejner je bez poplatku!
 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí. Na výzvu od obce NEREAGUJÍ.
 • Soutěž ZLATÝ ERB – obec se nezúčastní, neboť má jiného zřizovatele svých internetových stránek.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámila tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím, že se ke stížnosti připojily i obce Bolehošť, Ledce a Očelice, kde síla signálu je velmi malá (zatím nebyla žádná odezva ze strany operátora).
 • Audit obce – 31. 1. 2013
 • Záměr obce – návrh na pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom je uvnitř dutý a hrozí nebezpečí pádu. Vzhledem k tomu, že je zde velká frekvence chodců, a že se v roce 2013 chystá rozšíření dětského hřiště, navrhují zastupitelé tento strom pokácet nyní – v období vegetačího klidu a to odbornou firmou.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
 • Obecní studna u Hošků – poškozena při dopravní nehodě – nahlášeno na pojišťovnu – opravu uhradí viník.
 • Školení bezpečnosti práce pro zaměstnace obce: pánové Štibinger, Procházka, Pavlík a Jarkovský. Školení proběhlo 22. 1. 2013.
 • Poldr – provést zátaras, aby nemohla odtékat voda do rybníku „Na Drahách“ – důvodem je odebrání vzorků a zjištění původu přítoku nežádoucích látek (silážních šťáv) do rybníku. Provede Jarkovský Jiří
 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26. 1. 2013.
 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí – 1. 2. 2013 (Sokolovna).
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                           starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7.1. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                           Omluveno :

 

 • Dům č.p. 86 – je vyklizen a určen k prodeji. ( dům pod Tomáškovými )
 • Obec sepsala smlouvu s panem Pavlíkem na odklízení sněhu ( manuálně ) okolo Kampeličky a obchodu.
 • Pozemkový fond, který vyhlásil obchodně-veřejnou soutěž na odpropdej pozemků v kat. území Jílovice, musel tuto soutěž zrušit z důvodu námitky ze strany obce Jílovice, která o této soutěži nebyla informována a nemohla své občany včas informovat o této skutečnosti.
 • Rybník „ Na Drahách „ – kontaminace zatím neznámou látkou ( dle předběžné ústní zprávy ze strany České inspekce životního prostředí v HK )  má voda vysoký obsah amonných iontů, které na sebe váží kyslík – tudíž voda neobsahovala takřka žádný kyslík.   Tento případ je řešen na základě stížnosti pronajímatele tohoto rybníku ( úhyn ryb ) a obec jej   postoupila České ispekci  životního prostředí v HK, která bude konat, v rámci své působnosti, dálší kroky.
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – zatím nebyla dořešena, protože SDH doposud nepředložil prodejní ceny těchto uniforem.
 • Katastrální úřad vrátil obci smluvu o nákupu pozemků uzavřenou s panem ing. Syrůčkem. ( pozemek na hřišti ) – případ bude řešit právník.

 

 • Zklidnění provozu v obci – vydáno Územní rozhodnutí na oblast křižovatky ( cena 3.000,- Kč). Tato cena je platná za rok 2012. V roce 2013 jsou ceny za „ Územní rozhodnutí“ navýšeny a to na 10.000,- Kč.

 

 • Česká pošta oznámila obci, že jsme vhodná lokalita pro změnu svého působení. Navrhují mobilní službu tzv. Poštu PARTNER. S tímto návrhem obec nesouhlasí a zašle zamítavé vyjádření .

 

 • Pánové Moník a Horák musí doložit doklad o nakládání s odpadními vodami. Dosud nezaplatili stočné, nemají zájem řešit problém odpadních vod ze svých nemovitostí.

 

 • Žádost pana Zuzka o souhlas obce o umístění FVE na střechu své nemovitosti z důvodu zásahu ochranného pásma na obecní pozemek – obec souhlasí ( pozemek bude v budoucnu sloužit jako komunikace – chodník )

 

 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Obec oznámí tuto skutečnost dopisem na provozovatele O2 s tím , že se ke stížnosti připojí i obce Bolehošť, Ledce  a Očelice, kde síla signálu je velmi malá.

 

 • Audit obce – 31.1.2013

 

 • Plechové garáže na hřišti byly osazeny okapy.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Svazek obcí pořádá tradični PLES v Bolehošti a to dne 26.1. 2013.

 

 • Ples ZŠ v Českém Meziříčí  – 1.2. 2013 ( Sokolovna ) . Příspěvek naší obce na tombolu – 1.000,- Kč.

 

 • Ples SDH  Jílovice 16.2. 2013

 

 • Zápis do ZŠ v Českém Meziříčí  – 18.1. 2013

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce