Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                            Omluveno :  0   Instalace kontajneru  ( velikost 40x40x120 cm ) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn u obchodu. Odpad bude možné též ukládat do papírových krabic , které budou umístěny v buňce na skládce biolog. odpadu. Tyto nádoby poskytla firma likvidující tento odpad, se kterou obec uzavřela smlouvu. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4. 2. 2013

Přítomno : šest zastupitelů                                       Omluveno : p. Balucha (nemoc) Dotace na dětská hřiště – obec zažádala o tuto dotaci. Cenová nabídka je na 367.613,- Kč – z toho 30% by hradila obec a 70% by bylo pokryto z dotace. Pokud bude dotace schválena, záměr obce postavit nové dětské hřiště, bude realizován. Místní knihovna bude od 28. 3. 2013 bez připojení na internet. Obec oslovila firmu ACT …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21. 1. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                    Omluveno: Dotace na dětská hřiště – obec zažádá o tuto dotaci, a to nejpozději do 15. 2. 2013. Dotace je poskytována ve výši 70% + 30% hradí obec. Agentura domácí péče v ČM podala vyúčtování finančního příspěvku od obce Jílovice za rok 2012 (nákup kompenzačních pomůcek). Výše příspěvku v roce 2012 činila 7.500,- Kč, v roce 2013 poskytne obec 5.000,- Kč s tím, že v druhém …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7.1. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                           Omluveno :   Dům č.p. 86 – je vyklizen a určen k prodeji. ( dům pod Tomáškovými ) Obec sepsala smlouvu s panem Pavlíkem na odklízení sněhu ( manuálně ) okolo Kampeličky a obchodu. Pozemkový fond, který vyhlásil obchodně-veřejnou soutěž na odpropdej pozemků v kat. území Jílovice, musel tuto soutěž zrušit z důvodu námitky ze strany obce …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.12. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno : Obec obdržela od ing. Stejskala přepracovaný projekt – „ Zklidnění dopravy v obci „ – doplatek činil 54 tis. Kč. Jednání s firmou Marius Pedersen – dojde ke zdražení likvidace odpadů od r. 2014 – firma má povoleno  skládkovat jen do roku 2020 a potom se má veškerý odpad spalovat. Musí platit o 150% zvýšené poplatky za skládkování. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.11. 2012

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno :   Poškozené obrubníky a žlabovky „ Na Mrštníku „ budou vyměněny – výměnu provede firma Stavibet ČM z důvodu zachování záruky na dílo a částku za opravu uhradí firma, která zapříčinila poškození obecního majetku z pojištění vozidla, které poškození způsobilo.   Cukrovar v ČM  věnoval obci další maketu policisty – bude umístěna …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.9. 2012

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:   Žádost soukromé pojízdné prodejny o zavážku uzenin a čerstvého masa do Jílovice  – jednohlasně zamítnuto.   Manipulační plocha za Labuťovými  – dokončení zpevnění tého plochy recyklátem. Od firmy Vospol zapůjčeny 2 velkoobjemové kontajnery na biologický odpad. ( 1ks na trávu, 1ks na větve )   Starosta obce podepsal smlouvu s firmou VOSPOL, spol. s r.o. v Přepychách, …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.8. 2012

Přítomno:  šest zastupitelů                                                            Omluven: p. Jarkovský Jiří   Demontáž  čističky odpadních vod u bytovky  je provedena a stávající místo bude nahrazeno septikem, který obec bezúplatně převede majitelům bytovky. Provoz septiku bude v plné režii vlastníků bytovky.    Plot okolo skládky biologického odpadu bude dokončen a dílo předáno 28.8. 2012. Provozní doba :  středa – 16.00 …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.8. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                          Omluven p. Černý Vladimír   13.8. 2012 – započata demontáž stávající čističky odpadních vod u bytovky a napojení  do kanalizace obce – dokončení do 25.8. 2012. ( cena 158.846,- Kč ). Samostatný jistič k této čističce, který byl osazen v bytovce je převeden na jiného vlastníka. ( žádost podal pan Fauler ). Dosud veškeré náklady na elektřinu …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.7. 2012

Přítomno: 6 zastupitelů Omluvena: p. Škopová   Doplatek projektu „Zklidnění v obci“ (zpracovatel Ing. Stejskal) – 27.200,– Kč.   Rekonstrukce obecního skladu – byly natřeny vstupní dveře, proběhne výměna okna a oprava střešní krytiny   12. -13. 10. 2012 = volby do zastupitelstev Krajských úřadů   Ukončeno šetření „Znehodnocení postavy policisty“ – pachatel neznámý   Skládka za Labuťovými …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.7. 2012

Přítomno: šest zastupitelů Omluvena: p. Škopová   Mikroregion Třebechovicko – zažádáno o dotace na vybavení  dětského hřiště ( plánovaná lokalita – obecní prostor u Holečků ) – v současné době jsou dotace zamítnuty s tím, že další kolo pro hodnocení bude v září 2012. Obec již měla vybrané komponenty na hřiště a osloví  3 firmy,  které zpracují cenové nabídky. V případě, že obec …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.6. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                                             Omluven: Černý Vladimír   Schůzka zastupitelstva s panem Ing. Koubou, který podal zprávu o stavu kanalizace v naší obci, stav ČOV. Dále pak připomněl zastupitelům, že by měly probíhat kontroly jímek, septiků a žump u vlastníků nemovitostí ze strany obce. Každý vlastník by měl názorně ukázat zástupci z obce, kde bude možné provádět případný odběr vzorku …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.6. 2012

Přítomno: Šest zastupitelů Omluven: p. Černý Vladimír     Pronájem obchodu – sepsání smlouvy o pronájmu s paní Grulichovou – ( smlouva bude navržena paní právničkou )   Neinvestiční náklady obce na školné pro děti , které navštěvují školy nebo školky v HK – 18.000,- Kč.   Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.5. 2012

AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce – vše bez závad   Prodej pozemku u bioplynové stanice firmě Zemspol ČM a nákup pozemku na hřišti od firmy Zemspol ČM. – jednání proběhlo úspěšně. Pan ing. Syrůček souhlasil s prodejem pozemku , které je ve vlastnictví Zemspolu.   Vyvrácené nové obrubníky a rozdrcené žlabovky na komunikaci na Mrštníku ( novostavba JUDr. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14. 5. 2012

15.5. 2012 – AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce   Oplocení skládky biolog. odpadu za Mergancovými – druhá cenová nabídka od firmy Martin Bek ( 98.844,- Kč včetně DPH ). Jedná se o 123 bm oplocení do výše 160 cm + 6m brána.   Mikroregon Třebechovicko by měl obdržet dotaci ve výši 210 tis. korun . ( …