Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 2.4. 2012

Mikroregion Třebechovicko pořádá 15.9.2012 turnaj v malé kopané. Zájemci se mohou přihlásit !   §        Město Třebechovice pod Orebem zřídilo od 1.1.2012 Městskou policii. Pro naší obec to znamená, že po sepsání smlouvy s městem Třebechovice p. O. lze využívat služeb policie pro naší obec.   §        Starosta naší obce požaduje od vydavatelů měsíčníku „ HALÓ „ omluvu za nevhodnou a nepovolenou …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.3. 2012

Část pozemku, kde by měl vést obecní chodník ( okolo hřiště – směrem k Zuzkovým ) povede částí po cizím pozemku – obec projednala tuto záležitost s vlatníkem pozemku, který s prodejem souhlasí a dohodnutá cena za 1 m2 je 50,- Kč. Dohodnutá cena stočného pro firmu Zemspol . ( srážkové vody = 6.580,- Kč/1rok, za trvale přihlášené …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.2. 2012

  Část pozemku, kde by měl vést obecní chodník ( okolo hřiště – směrem k Zuzkovým ) povede částí po cizím pozemku, proto obec bude jednat s vlatníkem této části o odkoupení – jedná se cca o 5 m2.   Zpracování kanalizačního řádu – je provedena  závěrečná verze.   Obecní sklad u Černých, zpracován projekt na jeho rekonstrukci. V roce …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.2. 2012

Výpověď smlouvy o pronájmu obecního obchodu s potravinami – podala paní Špačková – k 31.7.2012. Obec tímto oznamuje případným zájemcům, že mohou podat žádost o pronájem obchodu pouze za účelem obchodování potravinami a smíšeným zbožím. Podepsání smlouvy s firmou EMPLA z HK, která bude zajišťovat odběry vzorků odpadních vod. Obec objednala 10 ks rádíí, které zajišťují příjem obecního hlášení v obydlích …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.1. 2012

Žádost Agentury domácí péče v ČM o příspěvek na činnost – schváleno: 7.500,- Kč .    Žádost Fotbalového klubu v ČM o příspěvek na činnost – schváleno : 4.000,- Kč.   Projednávání činnosti Klubu důchodců v ČM – obec Jílovice není seznámena s  programem klubu na rok 2012,  třebaže byl zveřejněn v obci České Meziříčí. Bylo by vhodné, aby …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.1. 2012

Přítomno : Všech sedm zastupitelů Pojištění majetku obce ( dodatek ke smlouvě ) – dopojištěn rozhlas a veškeré jeho komponenty . Pokračuje zaměření obecních pozemků – v současné době zaměřeno již 80% obecních pozemků. Přemístění kontejnerů k prodejně. Uložení zeminy na obecní pozemek  panem Švarcem – situaci projedná pan starosta. V jarních měsících obec zajistí dovezení …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.12. 2011

Odcizení makety policisty – za tuto krádež obviněný obdržel trest ve výši 6 měsíců podmíněně. Neinvestiční náklady pro MŠ na rok 2010/2011 v Českém Meziříčí činí 7.800,- Kč. Dne 22.11. 2011 v 9,00 h. proběhlo „ Řízení k uvedení bioplyn. stanice do zkušebního provozu“. Přítomen byl pan starosta – připomínkoval stav silážní jímky, kdy při kolaudaci bude požadovat veškerou dokumentaci pro provoz …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 7 .11. 2011

 Nákup nové modernější kamery ( cena cca 10.000,- Kč ) na OÚ , stávající kamera se umístí v okolí hřiště. Toto opatření obce je částečná ochrana obecního majetku proti  vandalismu a krádežím. Obec vypracuje novou vyhlášku, která by se měla týkat zdržování osob na obecních pozemcích, které jsou určeny pro konkrétní činnost či službu. Dodržování rychlosti v obci …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.10. 2011

Kanalizační řád obce  – za vypracování  cena 15.000,- Kč. Správcem ČOV byl jmenován pan Jarkovský Jiří. V popisu práce je vedení provozního deníku ČOV , čištění a kontrola v rozsahu provozního řádu. ( odměna pro obsluhu = 100,-Kč/1 hod.na základě zápisu v provozním deníku)  Úprava terénu po dokončení komunikace Na Mrštníku  bude provedena v jarních měsících firmou Stavibet ( …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.10. 2011

Dočišťovací nádrže – ČOV – oprava stavidla – netěsnost – opravu provede firma v rámci záruky. Kanalizační šachta u p. Pumra bude vybudována v průběhu měsíce října . Sečení části náhonu  za Ohrádkou provede pan Pavlík Josef. Vývěska u obchodu + lavička + odpadkový koš + osázení zídky – vše dokončeno. Soustavné porušování obecní vyhlášky …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.9. 2011

Kontrola účtování a využití finanční dotace na dočišťovací rybníky  – 29.9. 2011 Oprava převodovky traktůrku – 21.000,- Kč. Vývěska u obchodu – objednaná za cenu 12.500,- Kč. Kolaudace cesty Na Mrštníku – v zápise upozorněno na  promačknutí asfaltového povrchu na jednom místě. Závada byla opravena, ale může ovlivnit  kvalitu povrchu při delším používání, proto starosta obce trval na tom, aby …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.8. 2011

 Zásah Policie ČR při napadení psa jiným nezajištěným psem. – v šetření Policie. Pozemky obce využívané jinými vlastníky jsou zaměřeny – obec čeká na geom. plány. Někteří zájemci o odkup těchto pozemků požádali o splátkový kalendář – bude jim vyhověno.  Oprava čekárny BUS – provedena – zastupitelstvo děkuje panu Vlčkovi a Hemelíkovi za rychlou opravu. Dokončené práce …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.8. 2011

Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka připevněná. Nové značky „ Dej přednost v jízdě „ – oba výjezdy od obchodu. Jednání s p. Benešem za účasti zástupce firmy Stavibet o porušení smlouvy uzavřené mezi objednatelem ( obcí ) a dodavatelem ( Stavibet ). Jedná se o zásah do NEPŘEDANÉ stavby ( rozbourání vjezdu …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.7. 2011

Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka objednána. Místnost v obecním domě ( pošta ) – po úpravách bude předána do užívání TJ jako sklad sportovního materiálu. Krb – opravu obložení krbu Na Ohrádce provede pan Hemelík. Oprava zábradlí okolo rybníku u obchodu – provedl pan Mach. Brigáda – …