Zápis č. 119 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.5.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová (nemoc)

 

 • Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 17.5.2017
 • Obec obdržela žádost od myslivců o sečení trávy u odchovny obcí. Zastupitelstvo souhlasí.
 • Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017.
 • Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do 9,35 hodin.
 • Obec obdržela návrh projektu na rozšíření poldru.
 • Pasport místních komunikací – proběhlo měření a obci byl předložen návrh k připomínkování.
 • Dne 27.4.2017 proběhl na obci audit účetnictví r. 2016 – bez závad.
 • Nákup laviček k novým kurtům odsunut na podzim 2017.
 • Probíhají dokončovací práce na antukovém kurtu – termín zhotovení = konec května 2017.
 • Problém s veřejným osvětlením vyřešen. Problémová lampa je poslední směrem na České Meziříčí u ev.č. 1. Oprava bude provedena v 19. týdnu.
 • Provedení nátěru lavic a stolů = obec uhradí barvy, nátěr provede SDH Jílovice. Termín: 15.5.2017.
 • 11.5.2017 nepůjde v celé obci el. proud. Bude uzavřena pobočka místní pošty a obchod s potravinami.
 • Starosta obce řeší opravu veřejného rozhlasu. Hnízdo ve středu obce je nefunční. Oprava bude provedena v 19. týdnu.

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 3.5.2017

Zápis č. 118 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.4.2017

 

Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová, JUDr. Thiel

 

 • Byly zaslány dopisy s upozorněním na chybné parkování obyvatelům obce, kterých se toto parkování týká, okamžitá náprava nastala skoro u všech oslovených. U jednoho dořešeno Pořádkovým výborem.
 • Obec Jílovice obdržela žádost od p. Luňákové o podporu obce Jílovice k její žádosti o zařazení služby BELLA do služeb „sítě podporovaných sociálních služeb“ + žádost o případnou finanční podporu obce na provoz tohoto zařízení. Obec Jílovice odeslala souhlasné stanovisko k požadovanému zařazení. Další finanční výpomoc z obce Jílovice nebude již v letošním roce schválena a zaslána.
 • Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017.
 • Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do 9,35 hodin.
 • Schválen příspěvek obce pro SDH Jílovice ve výši 1.000,– Kč na ceny pro děti na „Čarodějnice“
 • V knihovně proběhla výměna knižního fondu v hodnotě 34.039,– Kč od Knihovny města Hradec Kr.
 • Zaplacena záloha na antuku na nové antuk. hřiště ve výši 124 tis. Kč.
 • Dne 11.4.2017 proběhlo v obci první měření na připravovaný „Pasport komunikací“
 • Pokračují práce na dokončení územního plánu obce Jílovice.
 • Zastupitelstvo obce se složilo a zakoupilo ze svých prostředků set lavic a stolu za lavici, která chyběla po loňské sezoně v majetku obce.
 • Provedení nátěru lavic a stolů = obec uhradí barvy, nátěr provede SDH Jílovice. Dále provedou opravu poškozených lavic. Starosta zajistí poškozené jistící zarážky. Zodpovídá p. Kazda. Termín: do 5.2017.
 • Na žádost SDH budou přemístěny lavice a stoly do obecního skladu. Zodpovídá a zajistí Kazda
 • V řešení nákup plastových sedáků = laviček k novým kurtům.
 • Problém s veřejným osvětlením, pravděpodobně vadná lampa někde na trase od Pumrových k Čes.Meziříčí, která zkratuje a „vyhazuje“ celou obec. Problém je těžce zjistitelný, realizuje se vylučovací metodou, jsou postupně vypojovány jednotlivé okruhy. Řeší denně starosta obce s elektrikářem. Nové světlo zakoupeno k obchodu s potravinami, náhrada za stávající – neopravitelné.

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.4.2017

Zápis č. 116 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8.3.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • SDH – žádost o příspěvek na nákup uniforem 10 ks – cena  celkem 42.526,- Kč.  Zastupitelstvo souhlasí.
 • Návrh rozpočtu obce – starosta  seznámil zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu s tím, že návrh bude vyvěšen na úřední desce a poté schválen na veřejně schůzi.
 • Nabídka firmy – promítání filmů „ Letní kino „ drahá služba – zastupitelstvo zamítá tuto nabídku.
 • SDH Jílovice – kontrola auta + kontrola soutěžní mašiny  – nutná oprava – prasklá nádrž. Zařizuje p. Pavlík Jaroslav
 • Inventury – při inventarizaci bylo zjištěno, že chybí 1 ks lavice od pivního setu. Ztráta se zatím šetří , ale opatření je takové, že lavice budou zamčeny nejen v garáži, ale ještě  přepásány lankem s kladkou. Zodpovídat za jejich stav a kompletnost bude p. Kazda! Lavice byla pořízena z dotace, nutno dodržet udržitelnost projektu 10 let!
 • Rozšíření poldru směr Libníkovice – návrh řešení zpracovává Agroprojekce Litomyšl ( Ing. Tměj ).
 • Hlína u „ Mokřadu „ je rozhrnuta, bude následovat dorovnání a osetí luční travinou.
 • Znečištění obce ledkem –  starosta obce zajistil nápravu – dopátral viníka z Piletic. Firma zajistila okamžitou nápravu a komunikace byla vzorně uklizena. (Ohroženy byly dočišťovací nádrže pro obec, kam jsou svedeny veškeré uliční vpusti) Nahlášeno na ŽP a zapsáno v knize havárií, pro případ, špatného výsledku vzorku z nádrží!
 • SDH Jílovice zve všechny na ples 10.3. 2017 ( Vysoký Újezd ) a karneval 12.3. 2017 ( Vysoký Újezd )
 • Skládka biologického odpadu bude otevřena od12.3.2017 každou neděli od 16.00 do 17.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 8.3.2017

Zápis č. 115 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.2.2017

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Skládka biologického odpadu – pozemek byl vyjmut ze zemědělského půdního fondu.
 • Systém sběru a recyklace obalových odpadů – ECO-COM – zpětný odpad – obec obdržela 25.576,- Kč.
 • Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků ( fotografie na obci ), otevřený poklop zásobníku – vše bylo předáno Ministerstvu zemědělství s žádostí o informace!

Reakce předsedy představenstva ZEMSPOL a.s. – Zaslán dopis do datové schránky obce, kde informuje

o neopodstaněnosti sdělení v zápise č.114 ohledně skladování řepných řízků. Zastupitelstvo rozhodlo, že

bude oslovena ČIŽP, aby se k danému problému a fotografiím vyjádřila.

Policie ČR předala starostovi přehled činnosti v obci Jílovice za rok 2016..

 • HZS Třebechovice nabízí okolním obcím své služby – cena by byla předem dohodnuta. V současné době záleží na místním spolku SDH, zda-li v rámci svých možností jsou schopni tyto služby vykonávat vlastními silami. SDH  Jílovice postoupí tuto službu HZS  v Třebechovicích p. O. – starosta obce domluví podmínky.
 • Antuka na hřiště – vybrána firma SCHMID – Stará Boleslav , kde byla dohodnutá cena 250 tis. Kč včetně DPH. Smlouva bude v nejbližší době podepsána.
 • Policie ČR řešila nebezpečnou situaci v silničním provozu (silně znečištěná komunikace „Na Ladech“)
 • Stížnosti občanů na zápach v obci z navezené hlíny „ Na Ladech „ a znečištěnou komunikaci.
 • Stížnost občanů na nepříjemný zápach z kouřovodu z nemovitosti v centru obce. ( majiteli nemovitosti bude zasláno upozornění )
 • Stížnost občanů na volně pobíhající psy – majitelé budou obeslány dopisem.
 • SDH Jílovice žádá o příspěvek od obce :

–   ples ( 10.3. 2017 ) – 1000,- Kč,  ( schváleno )

–   karneval    ( 12.3. 2017 ) – 1000,- Kč. ( schváleno )

–   vycházkové uniformy 8- 10 ks ( do příští schůzky dodat cenu jedné uniformy )

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 15.2.2017

Zápis č. 114 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.2.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Odklízení sněhu „ Na drahách „ – kvůli bezpečnosti provozu a chodců byl v této části obce odstraněn za pomocí nakladače sníh.
 • Pasport komunikací – termín dokončení odložen z důvodu nepříznivého počasí.
 • Traktůrek – záměr obce  nabídnout starý traktůrek k odprodeji  – vyvolávací cena bude 20 000,-Kč Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou, nejvyšší nabídce

Bude schváleno na veřejné schůzi (v současné době je funkční, byla provedena částečná oprava motoru)

 • Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků na nezpevněné ploše a ne ve vacích, jak je dohodnuto ve Smlouvě o dobrém sousedství ( fotografie na obci ) a dále  neustále otevřený poklop zásobníku (ten byl řešen a náprava přislíbena již v minulosti) Majitel BS byl vyzván k vyjádření a dle jeho názoru toto porušení smlouvy není, neboť se nejedná o skladování! Doručená fotodokumentace bude postoupena na Ministerstvo zemědělství k prošetření a s žádostí o vyjádření, co je skladování a co je zásoba krmiva.
 • Stočné – faktury jsou připraveny a  rozeslány!
 • HZS Třebechovice nabízí okolním obcím své služby – cena by byla předem dohodnuta. V současné době záleží na místním spolku SDH, zda-li v rámci svých možností jsou schopni tyto služby vykonávat vlastními silami. (  vyjádření vedení SDH Jílovice – zajistí pan Kazda ).
 • Antuka na hřiště – obesláno 5 firem na dodávku antukového koberce – nejlepší reference má firma SCHMID – Stará Boleslav – předběžná cena je 284 tis. korun včetně DPH. ( s firmou bude jednáno )
 • Příspěvky naší obce na plesy : 1000,- Kč ples Bolehošť, 1000,- Kč ples ZŠ České Meziříčí
 • Upozornění všem zájemcům o pronájem hřiště – možno zadávat termíny akcí na OÚ od 16.2.2017
 • Známky pro psy + poplatek – výdej 18. února od 9.00 do 11.00.
 • Známky na popelnice + poplatek – výdej 18. února od 9.00 do 11.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 1.2.2017

Zápis č. 113 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.1.2017

 

Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Kazda, p. Rydlová

 

 • Vyúčtování prací na antukovém hřišti – celková suma za jednotlivé faktury činí 236.270,- Kč bez DPH.

Zbývá dokončit pár drobností.

 • Nákup nového traktůrku se sněžnou frézou – rychlé řešení nákupu, starosta obce obvolal všechny zastupitele, aby se vyjádřili k situaci, kdy starý traktůrek na vyhrnování sněhu dosloužil a je u něho potřeba provést velkou, cenově náročnou opravu. Zastupitelé se jednohlasně shodli na nákupu nového zařízení pro odklízení sněhu, ale i sečení trávy.
 • Traktůrek – záměr obce nabídnout starý traktůrek k odprodeji. Minimální prodejní cena bude schválena na Veřejné schůzi
 • Inventury – proběhly v souladu s plánem inventur. Nebyla provedena inventura v plechových garážích sportovců a hasičů, kde jsou zamrzlá vrata. Inventurní komise provede kontrolu v nejbližším možném termínu.
 • Tříkrálová sbírka – 7.1.2017 ( sobota)  –  bylo vybráno 5.489,- Kč.
 • Kronikář pan Jirásko oznámil, že by rád skončil s funkcí kronikáře. Zastupitelé musí najít náhradu z řad občanů naší obce.
 • Známky pro psy + poplatek – výdej 18.února 2017 od 9.00 do 11.00
 • Známky na popelnice + poplatek – února 2017 od 9.00 do 11.00

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 18.1.2017

Zápis č. 112 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.1.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven:  p. Balucha

 

 • Vrchní část antukového hřiště – starosta obce oslovil 5 firem ke zpracování cenové nabídky na dodání finální části antukového hřiště.
 • Traktůrek – oprava – vadné svíčky. Obec bude uvažovat o koupi nového traktůrku, protože stávající je již značně opotřebovaný s častými závadami.
 • Popelnice na Mrštníku – nebyl proveden odvoz.  Po jednání starosty se zástupcem firmy Marius Pedersen byla sjednána náprava.
 • Tříkrálová sbírka – 7.1.2017 ( sobota)  –  zajištění této akce se  ujala paní Benešová.
 • Domácí péče paní Luňákové z ČM – žádost o příspěvek – obec přispěje 7.500,- Kč.
 • Známky pro psy + poplatek – výdej 18.2.2017 od 9.00 do 11.00
 • Známky na popelnice + poplatek – výdej 18.2.2017 od 9.00 do 11.00

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis č. 111 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.11.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 • Příprava předvánočních akcí.
 • Vyúčtování EE – sklad OÚ , Ohrádka, pošta, veř. osvětlení, nocležna řidičů.
 • Kontrola akumulačních kamen v nocležně řidičů – oprava 3 tis. korun.
 • Zatrubení náhonu – předpokládaná cena projektu – 35.400,- Kč.
 • V obecním obchodě a Na ohrádce – zapojení internetu.
 • 15.11. 2016 schůzka „ předkolaudační „ ve středu obce – starosta obce + projektant + Policie ČR + Silniční správní úřad v HK + dopravci.
 • Práce na výstavbě antukového kurtu pokračují.
 • Krádež v obci – řešeno Policií ČR.
 • Dodatek o nájmu „ Na Ohrádce „ :
  • nájem 100,- Kč na měsíc
  • doba nájmu : první a poslední víkend má nájemce
  • zadní místnost se bude vyklízet na rozhodnutí zastupitelstva
  • spolky 3 akce zdarma a možnost přednostně nahlásit termíny akcí, ostatní akce dle volných termínů v  kalendáři a za úplatu.
 • Rozsvícení stromu  – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Veřejná schůze 7.12. 2016 v 19.00 hod. Na Ohrádce
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 9.11.2016

Zápis č. 110 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.10.2016

 

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová

 

 • Opravy : osvětlení, zářivka v nocležně řidičů, jističe na poště.
 • Pan Kazda – prohlídka stanu v Bílém Újezdě  – výborný stav ( 1x postaven ) – cena 9 tis. Kč z původních 23 tis. Kč  –  zastupitelstvo souhlasí s koupí.
 • Žádost SDH – paní Benešové – zakoupit do klubovny dětí 20 ks židlí – zastupitelstvo souhlasí.
 • Obsluha ČOV – pan Jarkovský Jiří  na vlastní žádost končí a předává tuto činnost panu Slezákovi V. a to k 1.1.2017.
 • Malování nocležny řidičů – zajistí pan Vlček.
 • Chodník u pana Švarce není dán do původního stavu, starosta jednal s firmou, která kopala vedení k paní Slusarčukové, aby zajistila nápravu – do konce října bude opraveno.
 • Otevření obálky – 18.39 hod. „ Prodej části pozemku p.č. 115 v KÚ Jílovice „ – pan Černý Jan.
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 26.10.2016

Zápis č. 109 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.10.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Nebezpečný odpad – za odvoz obec zaplatila 2.651,- Kč.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  je  vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky jsou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. ( viz webové stránky obce )
 • Pasport komunikací obce je zadán firmě  PasProRea s nejnižší cenovou nabídkou – dokončen by měl být koncem února 2017.
 • Antukové hřiště – po schůzce s právničkou, se obě strany dohodly na podmínkách pronájmu a byl zpracován návrh nájemní smlouvy, který je nyní předán k prostudování a připomínkování zastupitelům.
 • Osvětlení v obci – členové zastupitelstva provedou kontrolu osvětlení a následně nahlásí závady .
 • Náhradní díly na rozbitý stan po povodni.  Starosta obce kontaktoval několik firem, které se zabývají prodejem a servisem a zápůjčkou stanů. Náhradní díly lze sehnat, ale naskytla se nabídka na odkoupení stanu, který byl 1x postavený ( 1 měsíc )  – cena je 8 tis. korun. Prohlídku a posouzení tohoto stanu zajistí SDH Jílovice – pan Kazda. ( stan je totožný se stanem obce )
 • Schůzka se zástupci Povodí Labe – spolupráce –  Povodí Labe provede rozhrnutí zeminy u Mokřadu, obec na oplátku povolila uložení vybagrované zeminy z náhonu  k Mokřadu.
 • Starosta obce oslovil několik firem na vypracování projektu na zatrubení náhonu u hřiště, který obec musí mít, aby mohla zrealizovat tento záměr.

Majitel pozemku ( náhon ) pan Černý souhlasí s odkupem pouze celého pozemku 163/2 ( 826 m2 ) a to

za  cenu 45,-  Kč/ m2. Obec, na žádost pana Černého, odprodá část pozemku u obecního skladu     č.115

(  15,1 m2 )  za cenu 100,- Kč/m2.  Zastupitelé souhlasí.

 • CDS Náchod –  olejové skvrny na komunikaci po autobusech. Úklid zajistí pak Procházka s tím, že posyp dodá CDS Náchod a obec vyfakturuje práci pana Procházky firmě CDS Náchod.
 • Prodej dlaždic občanům Jílovice – 50×50 cm za cenu 10,- Kč za kus . Požadavky hlásit starostovi obce.
 • Veřejná schůze zastupitelstva – 26.10. 2016 v 19,00 hod. ( Na Ohrádce ).
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.10.2016

Zápis č. 108 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.9.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Přechody pro chodce – obnoven nástřik – zajistila SÚS ve vlastní režii. „ STOP “  čáry budou též obnoveny na náklady obce.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  bude vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky budou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. Důvodem je ukončení smlouvy s obcí ze strany paní Hoškové.
 • Zalévání nově vysázených rostlin a dřevin okolo zastávky – zalévání zajišťuje SDH – pan Kazda.
 • Antukové hřiště – po členské schůzi TJ vyplynulo, že TJ Jílovice uvolní ze svého rozpočtu 140 tis. Kč na vybudování nového antukového hřiště. Podmínky a postupy realizace budou dále diskutovány. Nejprve však proběhne schůzka s právničkou, kde by se měly vyřešit nájemní vztahy mezi TJ a obcí (účastníci jednání : starosta obce a předsedkyně TJ paní Čiháčková).
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč a 17 969,- Kč. Provede firma PasProRea s nejnižší nabídkou.
 • Prodloužení termínu pro vypracování územního plánu obce – do 31.12. 2017.
 • Znečištění obce kukuřičnou řezankou, komunikace, chodníky a následně kanalizační sběrače – stížnosti občanů, přeplněné přepravní návěsy. (dopravce – Zemspol ČM  s. ). Starosta řešil s agronomem, zlepšení přesto nenastalo.
 • Občanské průkazy – obec již nemá možnost zajistit občanům hromadnou výměnu OP. Důvodem je digitalizace a změna systému při výměně OP. Každý si musí OP zajistit sám!
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva. ( termín doručení do 4.10.2016 )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 26.9.2016

Zápis č. 107 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.9.2016

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Obec obdržela 5.600,- Kč – akcie Veolia.
 • Policie ČR – řeší v naší obci zastavování autobusů na vyznačených místech.
 • Zahájen sezónní návoz cukrovky do Cukrovaru v ČM – nebezpečí poničení silničních obrubníků.
 • Mikroregion Třebechovicko – řešení příspěvku na cyklobusy, vyřazení majetku. Dar naší obci 10 000,- Kč jako příspěvek na povodně.
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč.
 • Noční klid ( 22,00 hod. – 6.00 hod. ) – Obce a města nebudou smět od 1. října udělovat výjimky pro hlučné akce po 22. hodině. Pouze, pokud budou mít událost zahrnutou do obecní vyhlášky.
 • Česká pošta – opětovná nabídka na provozování Pošty Partner, kdy by obec zajišťovala poskytování služeb České pošty. Zastupitelé jednohlasně nesouhlasí.
 • Obecní obchod – zajištěna oprava elektroinstalace . Bude nutné v co nejbližší době zajistit výměnu elektroinstalace v celém obchodě. Obec nebude přispívat na nákup registrační pokladny z důvodu minimálního nájmu v této budově.
 • ČEZ vyzývá občany k odstranění větví stromů od vodičů el. energie ( větve nesmí být blíž než 1,5 m.) V případě , že občan toto neprovede sám, zásah provede firma ČEZ.
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Volební komise sestavena, proběhla schůzka.

Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva.

 • Víceúčelové hřiště obec převzala, záruční doba je 5 let, byly shledány některé nedostatky – část je již odstraněna, zbytek (propadliny) budou opraveny v jarních měsících, až dojde k sesednutí podloží.

Úpravy terénu okolo hřiště provede firma pana Hojného.

 • Dotace z KÚ – 300 tis. Kč – na opravu po povodních, byla původně neinvestiční, starosta obce požádal o změnu na dotaci investiční. Žádosti bylo vyhověno.
 • Rozhrnutí hlíny u Mokřadu – souhlas majitelů sousedních pozemk . Bude provedeno na podzim.
 • SÚS HK – převzata komunikace po stavebních pracech na chodnících (souhlas s kolaudací) – doporučení pro obec – obnovit nátěry přechodů pro chodce. Starosta jednal se SÚS, aby zařadila komunikaci od Pumrových po Hubáčkovi do nově pořizovaného projektu na průtah obcí Výravou. Bylo vyhověno a tento úsek bude po vypracování a schválení projektu opraven!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 14.9.2016

Zápis č. 106 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.8.2016

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Škopová

 

 • Pojistná smlouva obce konzultována s poj. ČSOB – také by chodníky nepojistila, ze strany občanů nikdo nepřišel.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem, mokřad též opraven po povodni – cena 47 tis. Kč za obojí.
 • Starosta obce jednal na MM HK – hlína z Mokřadu se může rozhrnout na pozemcích obce Jílovice – bude jednáno s majiteli sousedních pozemků. Úspora za uložení a odvoz je zhruba 250 000,-
 • Osázení okolí čekárny – nabídka od pana Valenty z Býště, připomínky zaslány ( např. jalovec zaměnit za rostlinu, která není jedovatá ). Osázení provedeno!
 • Zpětný odběr EKO-KOM  –  obci = 25.719,- Kč.
 • Řešení stížnosti p. Vokurkové na volně pobíhajícího psa pana Beka, který napadl psa p. Vokurky a pokousal ho. Pes p. Vokurky byl na vodítku s košíkem a vedla ho malá dívka! Vzhledem k závažnosti tohoto soustavného porušování vyhlášky ze strany p. Beka, bylo toto předáno k řešení Policii ČR.
 • Vysoušeče – vráceny a zkontrolovány ( revize )
 • Jednání s Agroprojekcí Litomyšl ( příkop u p. Kazdy )
 • Starosta řeší s dopravci ( autobusy ) správné zastavování na zastávce.
 • Zadána žádost 3 firmám na zpracování pasportu komunikací.
 • Výstavba víceúčelového hřiště byla dokončena.
 • 8. 2016 – veřejné zasedání  zastupitelstva.
 • 9. 2016 – od 8.00 hod. do 12.00 hod. – rybářské závody a odpolední program pro děti od 14.00 hod. do cca 16.00 hod. Program – “ Na Ohrádce „ – občerstvení zajištěno.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 17.8.2016

Zápis č. 105 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.8.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Rydlová

 

 • Oprava plotu u OÚ – jaro 2017.
 • Oprava houpačky na hřišti – v otvoru trubky mají sídlo vosy – nebezpečí pro děti- nápravu zajistí pan Kazda.
 • Oprava kanalizace ( výměna za plastové truby ) od Zuzkových do Jílovického potoka – po dalším jednání s p. Zuzkem uhradí celou výměnu sám. Není součástí kanalizace obce, ale jeho přípojkou a je tudíž jejím majitelem.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem.
 • Mokřad – oprava po záplavách – opravu provedla firma pana Hojného.
 • Město Třebechovice pod Orebem poskytlo naší obci dar – 20 tis. korun,  jako pomoc při likvidaci následků po povodni.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY a CDS, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka proběhla a obě strany se dohodly . Bude sjednána náprava.
 • Hřiště – odvoz hlíny a pařezů. Předběžný termín dokončení je 20.8.2016 ( dle počasí ) .
 • Inventarizace nádob na odpad proběhla ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. Byly odsouhlaseny počty nádob v pronájmu ( vlastník Marius Pedersen ) a ve vlastnictví obce.
 • Dle zákona 128/2000Sb ve znění pozdějších předpisů není od 1.10. 2016 možnost povolit hudební produkci. Bude řešeno Obecně závaznou vyhláškou.
 • 8. 2016 – zastávka historických vozidel u Jílovici u Kampeličky. (Občané se mohou přijít pokochat starými krasavci. ( přesný čas bude zveřejněn )
 • 9. 2016 – rybářské závody a odpolední program pro děti. ( soutěže, atrakce apod. )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 3.8. 2016

Zápis č. 104 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Šolcová

 

 • Územní plán obce předán ke zpracování a zároveň obec žádá o prodloužení termínu dokončení.
 • Výsuvný žebřík je opraven a je na něm provedena revizní zkouška.
 • Chodník u paní Slusarčukové – opraven.
 • Polní cesta( část ) mezi lesem a zástavbou na Mrštníku – se upravuje (urovnání a obnovení příkopů),  Zbytek cesty za Kostincovými bude udržován sečením.
 • Propustky u nemovitosti pana Kazdy – slouží pro příjezd na pozemek pana Kazdy – dle vyjádření SÚS má on povinnost zabezpečit údržbu – prostupnost mostků.
 • Návrh cedulí „ Zákaz podomního prodeje „ – návrh s cenovou nabídkou zajistí pan Kazda.
 • Obec souhlasí s úpravou RD – zřízení místnosti na výrobu cukroví  –  žádost paní Dachsové.
 • Místa pro kontejnery jsou upravena – rozšířena.
 • Chodník k Výravě – provedena oprava rozjetého chodníku u Černých, u Špačků přemístěna silniční vpusť.
 • Kryt kanalizační šachty u Halaxů – bude instalován do konce týdne (do 17.7.2016 ) Zajistí starosta
 • Firma Vospol Přepychy poskytla naší obci dar 10 tis. korun jako příspěvek na následky po povodni.
 • Zametací vůz v naší obci – službu zabezpečilo a uhradilo Zemědělské družstvo Dobruška (pan Pazderka) – bylo dohodnuto po stížnosti starosty při přepravě řezanky.
 • Souhlas obce se stavbou rodinného domu – žádost manželů Tomáškových.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka se uskuteční 20.7.2016 ve 14,00 hod.
 • Hřiště – při jeho výstavbě bude zároveň vyměněna část kanalizace od Zuzkových do Jílovického potoka. Byla prorostlá kořeny a částečně narušena. Kanalizace vedla v kořenech topolu a byla částečně neprůchozí. Opravu části kanalizace provede na svoje náklady obec (od topolu k potoku) další část bude opravena po domluvě se starostou na náklady p. Zuzka. (předběžný termín dokončení výstavby hřiště je 7.8.2016 , rozhodující je počasí)
 • Faktury za stočné – zaslány se špatnými termíny splatnosti, dlouho doručeny od termínu vystavení. Obcí byly smlouvy zkontrolovány 15.6. a nařízeno jejich rozeslání! Firma VODACZ servise je pak rozeslala až 8.7.2016 ! Starosta obce oznámil této firmě, že jelikož se jedná již o druhé hrubé pochybení, tak v případě dalšího pochybení, bude s touto firmou ukončen smluvní vztah. V případě nedodržení splatnosti v tomto pololetí nebude penále vymáháno! Pro příště dohodnuty podmínky splatnosti = 1 měsíc.
 • Zastávka – pro návrh osázení zelení bude požádán pan Valenta ml. Bělečko, výsadbu provede obec ve své režii.
 • Žádost Důchodců od Dědiny ČM – poskytnutí daru, zastupitelé se dohodli na částce 2.000,- Kč.
 • Starosta obce je pověřen k zajištění „ Pasportu místních komunikací „
 • Oprava asfaltem – bude zajišťovat SÚS HK měsících červenec a srpen 2016. ( jedná se o vymleté části vozovek u obrubníků a cesta k Třebechovicím )
 • Návrh žádostí a smluv týkající se finančního zvýhodnění pro občany s TP v obci – zpracovává na žádost obce JUDr. Klásková.(příspěvek cca 400,- Kč na osobu s TP ) Po schválení Veřejnou schůzí zastupitelstva. Prostředky budou vypláceny předběžně v říjnu
 • Žádosti o povolení hudební produkce : 16.7.2016 TROJBOJ, 29.7. 2016 – SDH noční útok

Hudební produkce povolena do 24.00 pro obě akce!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 13.7. 2016