Zápis č. 109 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.10.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Nebezpečný odpad – za odvoz obec zaplatila 2.651,- Kč.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  je  vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky jsou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. ( viz webové stránky obce )
 • Pasport komunikací obce je zadán firmě  PasProRea s nejnižší cenovou nabídkou – dokončen by měl být koncem února 2017.
 • Antukové hřiště – po schůzce s právničkou, se obě strany dohodly na podmínkách pronájmu a byl zpracován návrh nájemní smlouvy, který je nyní předán k prostudování a připomínkování zastupitelům.
 • Osvětlení v obci – členové zastupitelstva provedou kontrolu osvětlení a následně nahlásí závady .
 • Náhradní díly na rozbitý stan po povodni.  Starosta obce kontaktoval několik firem, které se zabývají prodejem a servisem a zápůjčkou stanů. Náhradní díly lze sehnat, ale naskytla se nabídka na odkoupení stanu, který byl 1x postavený ( 1 měsíc )  – cena je 8 tis. korun. Prohlídku a posouzení tohoto stanu zajistí SDH Jílovice – pan Kazda. ( stan je totožný se stanem obce )
 • Schůzka se zástupci Povodí Labe – spolupráce –  Povodí Labe provede rozhrnutí zeminy u Mokřadu, obec na oplátku povolila uložení vybagrované zeminy z náhonu  k Mokřadu.
 • Starosta obce oslovil několik firem na vypracování projektu na zatrubení náhonu u hřiště, který obec musí mít, aby mohla zrealizovat tento záměr.

Majitel pozemku ( náhon ) pan Černý souhlasí s odkupem pouze celého pozemku 163/2 ( 826 m2 ) a to

za  cenu 45,-  Kč/ m2. Obec, na žádost pana Černého, odprodá část pozemku u obecního skladu     č.115

(  15,1 m2 )  za cenu 100,- Kč/m2.  Zastupitelé souhlasí.

 • CDS Náchod –  olejové skvrny na komunikaci po autobusech. Úklid zajistí pak Procházka s tím, že posyp dodá CDS Náchod a obec vyfakturuje práci pana Procházky firmě CDS Náchod.
 • Prodej dlaždic občanům Jílovice – 50×50 cm za cenu 10,- Kč za kus . Požadavky hlásit starostovi obce.
 • Veřejná schůze zastupitelstva – 26.10. 2016 v 19,00 hod. ( Na Ohrádce ).
 • Rozsvícení stromu – 26.11. 2016 ( sobota )
 • Posezení s překvapením pro důchodce – 18.12. 2016 ( neděle )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce


Zápis ze zastupitelstva 12.10.2016

Zápis č. 108 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.9.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Přechody pro chodce – obnoven nástřik – zajistila SÚS ve vlastní režii. „ STOP “  čáry budou též obnoveny na náklady obce.
 • Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  bude vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky budou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. Důvodem je ukončení smlouvy s obcí ze strany paní Hoškové.
 • Zalévání nově vysázených rostlin a dřevin okolo zastávky – zalévání zajišťuje SDH – pan Kazda.
 • Antukové hřiště – po členské schůzi TJ vyplynulo, že TJ Jílovice uvolní ze svého rozpočtu 140 tis. Kč na vybudování nového antukového hřiště. Podmínky a postupy realizace budou dále diskutovány. Nejprve však proběhne schůzka s právničkou, kde by se měly vyřešit nájemní vztahy mezi TJ a obcí (účastníci jednání : starosta obce a předsedkyně TJ paní Čiháčková).
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč a 17 969,- Kč. Provede firma PasProRea s nejnižší nabídkou.
 • Prodloužení termínu pro vypracování územního plánu obce – do 31.12. 2017.
 • Znečištění obce kukuřičnou řezankou, komunikace, chodníky a následně kanalizační sběrače – stížnosti občanů, přeplněné přepravní návěsy. (dopravce – Zemspol ČM  s. ). Starosta řešil s agronomem, zlepšení přesto nenastalo.
 • Občanské průkazy – obec již nemá možnost zajistit občanům hromadnou výměnu OP. Důvodem je digitalizace a změna systému při výměně OP. Každý si musí OP zajistit sám!
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva. ( termín doručení do 4.10.2016 )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 26.9.2016

Zápis č. 107 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.9.2016

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Obec obdržela 5.600,- Kč – akcie Veolia.
 • Policie ČR – řeší v naší obci zastavování autobusů na vyznačených místech.
 • Zahájen sezónní návoz cukrovky do Cukrovaru v ČM – nebezpečí poničení silničních obrubníků.
 • Mikroregion Třebechovicko – řešení příspěvku na cyklobusy, vyřazení majetku. Dar naší obci 10 000,- Kč jako příspěvek na povodně.
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč.
 • Noční klid ( 22,00 hod. – 6.00 hod. ) – Obce a města nebudou smět od 1. října udělovat výjimky pro hlučné akce po 22. hodině. Pouze, pokud budou mít událost zahrnutou do obecní vyhlášky.
 • Česká pošta – opětovná nabídka na provozování Pošty Partner, kdy by obec zajišťovala poskytování služeb České pošty. Zastupitelé jednohlasně nesouhlasí.
 • Obecní obchod – zajištěna oprava elektroinstalace . Bude nutné v co nejbližší době zajistit výměnu elektroinstalace v celém obchodě. Obec nebude přispívat na nákup registrační pokladny z důvodu minimálního nájmu v této budově.
 • ČEZ vyzývá občany k odstranění větví stromů od vodičů el. energie ( větve nesmí být blíž než 1,5 m.) V případě , že občan toto neprovede sám, zásah provede firma ČEZ.
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Volební komise sestavena, proběhla schůzka.

Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva.

 • Víceúčelové hřiště obec převzala, záruční doba je 5 let, byly shledány některé nedostatky – část je již odstraněna, zbytek (propadliny) budou opraveny v jarních měsících, až dojde k sesednutí podloží.

Úpravy terénu okolo hřiště provede firma pana Hojného.

 • Dotace z KÚ – 300 tis. Kč – na opravu po povodních, byla původně neinvestiční, starosta obce požádal o změnu na dotaci investiční. Žádosti bylo vyhověno.
 • Rozhrnutí hlíny u Mokřadu – souhlas majitelů sousedních pozemk . Bude provedeno na podzim.
 • SÚS HK – převzata komunikace po stavebních pracech na chodnících (souhlas s kolaudací) – doporučení pro obec – obnovit nátěry přechodů pro chodce. Starosta jednal se SÚS, aby zařadila komunikaci od Pumrových po Hubáčkovi do nově pořizovaného projektu na průtah obcí Výravou. Bylo vyhověno a tento úsek bude po vypracování a schválení projektu opraven!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 14.9.2016

Zápis č. 106 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.8.2016

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Škopová

 

 • Pojistná smlouva obce konzultována s poj. ČSOB – také by chodníky nepojistila, ze strany občanů nikdo nepřišel.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem, mokřad též opraven po povodni – cena 47 tis. Kč za obojí.
 • Starosta obce jednal na MM HK – hlína z Mokřadu se může rozhrnout na pozemcích obce Jílovice – bude jednáno s majiteli sousedních pozemků. Úspora za uložení a odvoz je zhruba 250 000,-
 • Osázení okolí čekárny – nabídka od pana Valenty z Býště, připomínky zaslány ( např. jalovec zaměnit za rostlinu, která není jedovatá ). Osázení provedeno!
 • Zpětný odběr EKO-KOM  –  obci = 25.719,- Kč.
 • Řešení stížnosti p. Vokurkové na volně pobíhajícího psa pana Beka, který napadl psa p. Vokurky a pokousal ho. Pes p. Vokurky byl na vodítku s košíkem a vedla ho malá dívka! Vzhledem k závažnosti tohoto soustavného porušování vyhlášky ze strany p. Beka, bylo toto předáno k řešení Policii ČR.
 • Vysoušeče – vráceny a zkontrolovány ( revize )
 • Jednání s Agroprojekcí Litomyšl ( příkop u p. Kazdy )
 • Starosta řeší s dopravci ( autobusy ) správné zastavování na zastávce.
 • Zadána žádost 3 firmám na zpracování pasportu komunikací.
 • Výstavba víceúčelového hřiště byla dokončena.
 • 8. 2016 – veřejné zasedání  zastupitelstva.
 • 9. 2016 – od 8.00 hod. do 12.00 hod. – rybářské závody a odpolední program pro děti od 14.00 hod. do cca 16.00 hod. Program – “ Na Ohrádce „ – občerstvení zajištěno.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 17.8.2016

Zápis č. 105 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.8.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Rydlová

 

 • Oprava plotu u OÚ – jaro 2017.
 • Oprava houpačky na hřišti – v otvoru trubky mají sídlo vosy – nebezpečí pro děti- nápravu zajistí pan Kazda.
 • Oprava kanalizace ( výměna za plastové truby ) od Zuzkových do Jílovického potoka – po dalším jednání s p. Zuzkem uhradí celou výměnu sám. Není součástí kanalizace obce, ale jeho přípojkou a je tudíž jejím majitelem.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem.
 • Mokřad – oprava po záplavách – opravu provedla firma pana Hojného.
 • Město Třebechovice pod Orebem poskytlo naší obci dar – 20 tis. korun,  jako pomoc při likvidaci následků po povodni.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY a CDS, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka proběhla a obě strany se dohodly . Bude sjednána náprava.
 • Hřiště – odvoz hlíny a pařezů. Předběžný termín dokončení je 20.8.2016 ( dle počasí ) .
 • Inventarizace nádob na odpad proběhla ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. Byly odsouhlaseny počty nádob v pronájmu ( vlastník Marius Pedersen ) a ve vlastnictví obce.
 • Dle zákona 128/2000Sb ve znění pozdějších předpisů není od 1.10. 2016 možnost povolit hudební produkci. Bude řešeno Obecně závaznou vyhláškou.
 • 8. 2016 – zastávka historických vozidel u Jílovici u Kampeličky. (Občané se mohou přijít pokochat starými krasavci. ( přesný čas bude zveřejněn )
 • 9. 2016 – rybářské závody a odpolední program pro děti. ( soutěže, atrakce apod. )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 3.8. 2016

Zápis č. 104 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Šolcová

 

 • Územní plán obce předán ke zpracování a zároveň obec žádá o prodloužení termínu dokončení.
 • Výsuvný žebřík je opraven a je na něm provedena revizní zkouška.
 • Chodník u paní Slusarčukové – opraven.
 • Polní cesta( část ) mezi lesem a zástavbou na Mrštníku – se upravuje (urovnání a obnovení příkopů),  Zbytek cesty za Kostincovými bude udržován sečením.
 • Propustky u nemovitosti pana Kazdy – slouží pro příjezd na pozemek pana Kazdy – dle vyjádření SÚS má on povinnost zabezpečit údržbu – prostupnost mostků.
 • Návrh cedulí „ Zákaz podomního prodeje „ – návrh s cenovou nabídkou zajistí pan Kazda.
 • Obec souhlasí s úpravou RD – zřízení místnosti na výrobu cukroví  –  žádost paní Dachsové.
 • Místa pro kontejnery jsou upravena – rozšířena.
 • Chodník k Výravě – provedena oprava rozjetého chodníku u Černých, u Špačků přemístěna silniční vpusť.
 • Kryt kanalizační šachty u Halaxů – bude instalován do konce týdne (do 17.7.2016 ) Zajistí starosta
 • Firma Vospol Přepychy poskytla naší obci dar 10 tis. korun jako příspěvek na následky po povodni.
 • Zametací vůz v naší obci – službu zabezpečilo a uhradilo Zemědělské družstvo Dobruška (pan Pazderka) – bylo dohodnuto po stížnosti starosty při přepravě řezanky.
 • Souhlas obce se stavbou rodinného domu – žádost manželů Tomáškových.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka se uskuteční 20.7.2016 ve 14,00 hod.
 • Hřiště – při jeho výstavbě bude zároveň vyměněna část kanalizace od Zuzkových do Jílovického potoka. Byla prorostlá kořeny a částečně narušena. Kanalizace vedla v kořenech topolu a byla částečně neprůchozí. Opravu části kanalizace provede na svoje náklady obec (od topolu k potoku) další část bude opravena po domluvě se starostou na náklady p. Zuzka. (předběžný termín dokončení výstavby hřiště je 7.8.2016 , rozhodující je počasí)
 • Faktury za stočné – zaslány se špatnými termíny splatnosti, dlouho doručeny od termínu vystavení. Obcí byly smlouvy zkontrolovány 15.6. a nařízeno jejich rozeslání! Firma VODACZ servise je pak rozeslala až 8.7.2016 ! Starosta obce oznámil této firmě, že jelikož se jedná již o druhé hrubé pochybení, tak v případě dalšího pochybení, bude s touto firmou ukončen smluvní vztah. V případě nedodržení splatnosti v tomto pololetí nebude penále vymáháno! Pro příště dohodnuty podmínky splatnosti = 1 měsíc.
 • Zastávka – pro návrh osázení zelení bude požádán pan Valenta ml. Bělečko, výsadbu provede obec ve své režii.
 • Žádost Důchodců od Dědiny ČM – poskytnutí daru, zastupitelé se dohodli na částce 2.000,- Kč.
 • Starosta obce je pověřen k zajištění „ Pasportu místních komunikací „
 • Oprava asfaltem – bude zajišťovat SÚS HK měsících červenec a srpen 2016. ( jedná se o vymleté části vozovek u obrubníků a cesta k Třebechovicím )
 • Návrh žádostí a smluv týkající se finančního zvýhodnění pro občany s TP v obci – zpracovává na žádost obce JUDr. Klásková.(příspěvek cca 400,- Kč na osobu s TP ) Po schválení Veřejnou schůzí zastupitelstva. Prostředky budou vypláceny předběžně v říjnu
 • Žádosti o povolení hudební produkce : 16.7.2016 TROJBOJ, 29.7. 2016 – SDH noční útok

Hudební produkce povolena do 24.00 pro obě akce!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 13.7. 2016

Zápis č. 103 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2016

Přítomni: zastupitelé: Ježek, Šolcová, Škopová, Rydlová, Kazda, Balucha, JUDr.Thiel

Spolky: Čiháčková, Havel Vl., Havlová J, Rydl M.st., Rydl M. ml., Špaček  J. st.

 • Řešení situace „Na Ohrádce“ po bleskové povodni:

Plánované požadavky TJ:  vybudování 2 antukových hřišť za předpokladu, že 1 hřiště zafinancuje obec a jedno TJ s pracemi svépomocí

Domluva spolků s obcí:

= stávající kurty budou kompletně zdemolovány

= dojde k vykácení všech dřevin v okolí stávajících kurtů, které budou překážet výstavbě nového hřiště a odstranění zničeného oplocení. Rozhodnutí o kácení bude vydáno, zařídí starosta.

=  zeď se „zeleným“ hřištěm zůstane zachována

=  dojde k výstavbě 2 kurtů do tvaru „T“, jeden s umělým povrchem zafinancuje obec, druhý s antukovým povrchem TJ dle již předložené cenové nabídky s oplocením za 830 tis. Kč, z této ceny bude činit úhrada ve výši 500 tis. Kč po vybudování, zbývající částka bude splácena měsíční částkou 14 tis. Kč po dobu dvou let, a to bezúročně.

=  obcí zafinancovaný kurt bude bezplatně přístupen VŠEM trvale bydlícím obyvatelům obce.

Odstranění pletiva zajistí TJ, odstranění dřevin obec = 22.6.2016 od 17,30 hodin brigáda.

Starosta obce zajistí:

=  geometrické zaměření kurtů

=  Odkup části pozemku, který je v současné době majetkem SÚS.

Dále se schůzka konala již pouze za účasti zastupitelů obce.

 • Proběhlo jednání starosty obce s panem Pazderkou o rychlé jízdě v obci a přeložení traktorů jeho společností. Pan Pazderka slíbil uklizení obce po senážích. V případě soustavného porušování rychlosti v obci se starosta obrátí na Policii ČR.
 • Za likvidaci velkoobjemového odpadu po lokální povodni obec uhradila 28 tis. Kč, další úhradu, minimálně v této výši proběhne v měsíci červnu.
 • Starosta obce jednal s úřadem práce o možném vyplacení příspěvku v nouzi obyvatelům, kteří měli při povodni zatopené nemovitosti. Probíhá řízení zástupců Úřadu práce s obyvateli obce.
 • Proběhlo opakované jednání s f. Kašpar o opravě zničených chodníků u paní Slusarčukové. Termín opravy byl stanoven do 18.6.2016.
 • Opravu obecního žebříku zajistí pan Kazda.
 • Proběhlo jednání o konání veřejné sbírky pro občany zasažené povodní. Dle jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vyplynulo, že obec musí nejprve zažádat KÚ o souhlas s realizací sbírky. Dále musí nechat zřídit zvláštní bankovní účet pouze pro tyto účely. Z důvodu dalších nepříznivých podmínek zastupitelstvo obce rozhodlo o vyplacení finanční výpomoci z prostředků obce ve výši 3.000,– Kč pro majitele nemovitosti, která byla při lokální povodni zaplavená (10 domů). Občané, kteří by chtěli těmto lidem přispět z vlastního rozpočtu, mají možnost se domluvit přímo s osobou, kterou by chtěli obdarovat.
 • Výstavba zastávky – termín: 19.6.2016, poté začnou s pracemi tesaři. Zastupitelstvo rozhodnuto o zhotovení zastávky bez okna, tak, jak byloa vybrána většinou obyvatel.
 • Žádost o odložení termínu odvozu zeminy z „Mokřadu“ odeslána na Magistrát města HK.
 • Úklid pošty, nocležny řidičů a zastávek bude zajišťovat paní Benešová.
 • Příkop za Labuťovými a Kazdovými bude vybagrován do spádu.
 • Parkování před Slusarčukovými – dohodnuto s majiteli nemovitosti.
 • Cesta za p. Švarcem bude opravena – hlína bude odvezena a příkop vyčištěn – zajistí starosta.

 

Zapsala: Šolcová

V Jílovici 15.6.2016.

Omlouváme se za pozdní vyvěšení tohoto zápisu, bohužel se tak stalo z důvodu technické chyby. Děkujeme za pochopení.

Zápis ze zastupitelstva 15.6.2016

Zápis č. 102 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.6.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Mimořádná situace 28.5. 2016 ( svolána protipovodňová komise ) –  po vytrvalém dešti a krupobití byla část obce zaplavena.
  • Vyhodnocení situace , nahlášené škody, další postupy pomoci ze strany obce. Možnosti pomoci od jiných institucí.
  • Materiální pomoc z obce Rudník , která nám oplatila pomoc.
  • Připojištění obecního majetku na záplavy – cena pojištění se navýší o 230,- Kč.
 • Územní plán obce bude předán ke zpracování paní Marečkové.
 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé přehodnotili tuto situaci a souhlasí se zřízením věcného břemene  za úplatu 10.000,- Kč.
 • Poldr – zavezený příkop od nouzového přepadu bez vědomí obce (zjištěno 26.5.2016 při kontrole poldru) – viník byl zjištěn a na své náklady příkop uvede do původního stavu. Termín do 9.6. 2016. po té bude příkop vyměřen a vyspárován!
 • Obecní stan poškozený od záplav je nutné vyřadit z evidence – pojištění bylo sjednáno až od 1.6.2016.
 • Mokřad – vyplaven – udržitelnost tohoto projektu je 10 let, obec bude muset žádat o přehodnocení. Starosta obce již jednal o možnostech řešení.
 • Starosta obce navázal veškeré kontakty k zajištění žádosti o mimořádnou dotaci na záplavy ( podání do 9.6.2016 ). Dále pak kontaktoval ÚP v HK na poskytnutí fin. prostředků v hmotné nouzi, pro obyvatele zaplavené v obytné části!
 • Voda CZ – zajistí vzorky z místních studní za výhodné ceny. Vzorky studní, které jsou zajištěny Smlouvou o dobrém sousedství, provede  firma Zemspol.
 • Starosta obce zaslal žádost na Povodí Labe o vyčištění náhonu po povodních.
 • Starosta obce svolává schůzku zastupitelů a zástupců hasičů a sportovců na 15.6.2016 v 18,00 hod. v budově OÚ..
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 1.6.2016

Zápis č. 101 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.5.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé jsou pro klasické připojení bez věcného břemene. Ještě se jedná!
 • Kontejnery na papír – nové 3 kontejnery – umístění  : u Kánských, u p. Voltra, u obchodu.
 • Rybník u obchodu je zanesený listím z ořešáku – ucpaný odtok . Starosta obce bude jednat s majitelem, aby zjednal nápravu
 • Obecní knihovna – proběhla výměna knih v hodnotě 50.447,- Kč.
 • Územní plán obce předán ke zpracování.
 • Zrcadlo v centru obce – patky jsou zabetonované – příští týden instalace.
 • Pronájem Na Ohrádce – paní Hošková žádá o úpravu smlouvy o pronájmu z důvodu, že v letních měsících nemá o víkendech prostor pro podnikání, protože prostory jsou buď pronajaty soukromým osobám, nebo spolkům. Bude se ještě řešit!
 • Výsadba zeleně na odpočinková místa – 1,500,- Kč/ 1 odpočinkové místo. – zastupitelé souhlasí.
 • Příjezdová komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu –  obec se pokusí zajistit zaměření a vytyčení příjezdové cesty , která bude mít i pasport komunikace obce a v KÚ by měla proběhnout změna a to zpět z orné půdy na komunikaci. – zastupitelé souhlasí.
 • Množící se drobné krádeže v obci, nahlášeno na PČR. Bude prováděn zvýšený dozor. Dále bylo na PČR nahlášeno soustavné pobíhání psů (porušování vyhlášky obce) Psi, kteří znečišťují chodníky a zeleň výkaly a volně pobíhají po obci. Jejich majitelé byli několikrát upozorněni a obesláni dopisem. Jelikož do současné doby nedošlo k nápravě, budou předvoláni na přestupkovou komisi do Třebechovic pod Orebem.
 • Úprava dětského hřiště – návrh : – zvířátka na pružinách otočit proti sobě  – zajistí pan Kazda.
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky
 • 5. 2016 – odvoz nebezpečného odpadu

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis č. 100 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.4. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluvena: M. Škopová

Audit obce – bez výhrad !

Stížnost obyvatelů čp. 103 na pana Kánského st. – ostříhání smrků na pozemku náležící čp. 103 a volné pobíhání jeho psa za nemovitostí – vše vyřešeno domluvou starosty s p. Kánským.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – smlouva – finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč na BABY BOX v RK.

Odeslána žádost o platby na vedlejší výdaje dotace „ Mokřad „ – smlouva zatím není podepsaná – bude schválena na veř, schůzi.

Osázení Mokřadu – do konce dubna 2016.

Smlouva na sjezdy a chodníky se Správou silnic HK – 18 tis. korun

Oprava prasklého potrubí vodovod. řádu u Štibingerových – výkop bude zaasfaltován příležitostně s jinými pracemi v obci. Provede a zafinancuje Královéhradecká provozní a.s.

Pojištění majetku obce – nová smlouva s Kooperativou = náklady 10.950,- Kč/ 1rok ( původní s ČP vypovězena – cena 25 tis. Kč za rok )

Členské příspěvky na MRT – 18 Kč na 1 obyvatele – bude schváleno ne veř. schůzi.

Příprava vyhlášky obce o zákazu podomního prodeje v obci.

Příjezdové komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu – v KÚ změněno z komunikace na ornou plochu. Starosta obce jedná s Pozemkovým úřadem o vrácení zpět na komunikaci.

Obsluha křovinořezu : Marek Holeček.

Obsluha postřikovače – zastupitelé ( prozatím není žádný zájemce o tuto práci )

Pozvánka na veřejné zasedání 27.4. 2016 – vyvěšena na úřední desce a obecních vývěskách. Z důvodu závady na rozhlasovém počítači, bylo vyhlášeno o den později

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č. 99 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.4. 2016

Přítomno : sedm zastupitelů
Omluven :

Knihovna – sepsaná hmotná zodpovědnost se sl. Rezkovou na majetek, který knihovna má a využívá.

Revize výsuvného žebříku – nejprve proběhne oprava ( tu provede pan Černý Josef ), pak bude požádáno o provedení revize.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – žádost o příspěvek na BABY BOX pro odložené děti v RK. Zastupitelé se shodli na daru v hodnotě 5.000,. Kč.

Osázení Mokřadu – návrh na výsadbu dřevin, přesný rozpis dřevin a situační nákres předložila AOPK ČR. Obec musí tento požadavek akceptovat a zrealizovat. Starosta obce zajistil nové zaměření oblasti „ Mokřad“ a je také vystavená technická zpráva. Vícepráce v hodnotě 21.381,- Kč – poskytnutá dotace na akci „ Poskytnutí podpory na Mokřad „

Zatoulaný pes – starosta obce zajistil umístění v útulku Lukavice – poplatek pro obec činil 5.000,- Kč.

Obec oslovila 3 firmy – záměr obce = vybudování zastávky v centru obce + komunikace ( chodník ) k Zuzkovým .

Služba pro občany : – vývoz septiků : 22+23. 4. 2016

čištění komínů : 29.+30. 4. 2016

Práce pro obec : Josef Pavlík – park a malé obecní plochy, Václav Slezák – obsluha a údržba ČOV (předání od p. Jarkovského proběhne po dohodě do konce roku 2016) , úklid obce a postřiky – K. Pavlíková a M. Holeček, Pavlík Josef
Obec zatím nesehnala pracovníka pro práci s křovinořezem, znovu oznamujeme, že tato pracovní pozice je volná!

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č.98 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Kazda

Řešení opravy PC v knihovně – vadný zdroj – opravu provedl pan Kovanda. Nefunkční internet – ACT Plus Dobruška dodala chybějící součást připojení – oprava provedena.

Žádost paní Slosarčukové o povolení vjezdu na její pozemek od lesa ( pozemek obce ) – zastupitelé souhlasí.

Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – č. 18 – dokumentace uložena na OÚ. – starosta zjistí bližší informace o projektu této zastávky.

Dary obyvatelům od obce – starosta obce jedná s příslušnými orgány o návrhu „ Žádosti „ , kterou by měl každý občan s trvalým pobytem obci předložit. Dále se pak zpracovává kalkulace související s výší daru pro občany.

Žádost pana Černého z Kláštera nad Dědinou o zápůjčku výsuvného žebříku – zastupitelé souhlasí s podmínkou, že žebřík bude používán na vlastní nebezpečí ( podepsané prohlášení ).

Podomní prodej v obci – o zákazu rozhoduje obec s metodickou pomocí KÚ.

Firma Elmont zaslala na žádost obce vyjádření o prověření osvětlení přechodů ( svítivost a náklon světel ) – vše je v souladu s normami a projektem.

Dopravní nehoda 7.3. 2016 u OÚ – řešeno Policí ČR a HZS. Celá událost byla nahlášena pojišťovně ( Kooperativa ). Příčina dopravní nehody – spánek řidiče.

Oprava světel v obci – objednána oprava.

Žádost paní XX o možnosti znovu vysázet růže na pozemek obce – zastupitelé se dohodli, že toto nebylo součástí schváleného projektu a proto tedy nesouhlasí s touto realizací.

Kominické práce – služba pro občany – tato služba proběhne ve dnech 29. a 30.4. 2016. Cena : zpráva o kontrole = 280,- Kč, čištění 50 – 100,- Kč. Občané se mohou hlásit na OÚ nebo v obecním obchodě.

Traktůrek – příprava traktůrku na sečení – zajistí pan Kazda a Balucha.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Výše uvedený zápis si můžete stáhnout v PDF.

zápis č. 97 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Škopová ( prac. neschopnost )

Řešení opravy PC z knihovny s ACT Plus Dobruška.

Záclony, gárnyže a závěsy z OÚ budou dány do klubovny hasičů v budově „ Kampeličky „.

Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – č. 18 – dokumentace uložena na OÚ.

Policie ČR – zaslala na OÚ seznam s počtem jejich zásahů v naší obci.

Návrh projektu – „ Zklidnění části obce Jílovice „ – komunikace směr Libníkovice. Pro možnost realizace – nákladné úpravy. Cena studie – 8.000,- Kč.

Průkazy energetické náročnosti obecních budov – cena 18.000,- Kč.

www stránky obce – rekonstrukce stránek – nový návrh předložil pan Kovanda – cenová nabídka je 8.000,- Kč včetně DPH . od společnosti Galileo se nové stránky objednávat nebudou.

Nedostatek skleněných půllitrů „ Na Ohrádce „ Akce spolků ! Řešit bude starosta

Dopravní nehoda 7.3.2016 u OÚ – řešeno Policí ČR a HZS.

Oprava světel v obci – zastupitelé obešli celou obec a nahlásili závady.

Podvodní prodejci el. energie – nabízeli služby v obci, volána PČR. Podobné prodeje budou řešeny obecní vyhláškou o zákazu podomního prodeje. Starosta osloví Ministerstvo vnitra.

Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2016.

Občanům, kteří nemají uhrazené závazky vůči obci ( poplatky ze psů, odvoz odpadu ), byly zaslány upomínky.

České pojišťovně zaslána výpověď ze smlouvy, bude uzavřena pojistná smlouva s Kooperativou, která předložila nižší cenovou nabídku.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č. 96 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2016

Přítomno: sedm zastupitelů Omluven :

Kontrola hygieny v obecním obchodě – nutná instalace dřezu s deskou – starosta obce již zadal tento požadavek firmě.

Sportovní kurty – instalován nový vodoměr.

Provizorní odtok u Luňáčkových před hasičskou zbrojnicí – v jarních měsících bude provedena konečná oprava podbetonováním.

Mokřad – byly provedeny odběry ( 26.1. 2016 ) vzorků z vytěžené hlíny z Mokřadu – provedla EMPLA HK. Vzorky ( cena 7.478,- Kč ) dopadly velmi dobře, jen u dvou položek je mírný přesah nad normu. Není nutno likvidovat na skládce, je možno využít na zemědělský půdní fond! Dle předpisů nutno vzorkovat ještě jednou a to před odvozem , případně rozhrnutím. Doba na uskladnění na mezideponii pro vysušení je jeden rok.
Byla provedena kolaudace Mokřadu – bez závad.

Zastávka v centru obce – návrhy od obyvatel obce budou vystaveny na OÚ a obyvatelé s trvalým pobytem starší 15 let mohou hlasováním ( každý pouze jeden hlas ) projevit svůj názor a vkus a to ve dnech :
– 27.2. 2016 ( sobota ) 9,00 – 11,00 hod.
– 29.2. 2016 ( pondělí ) 16,00 – 19,00 hod.
– 2.3. 2016 ( středa ) 14,00 – 19,00 hod.
Zastávka s nejvyšším počtem hlasů bude obcí pak realizována.

Policie ČR – zaslala na OÚ seznam s počtem jejich zásahů v naší obci. Nejvíce je přestupků proti silničnímu provozu!

Návrh projektu – „ Zklidnění části obce Jílovice „ – komunikace směr Libníkovice. Projekt je připraven ve formě návrhu. Vyzvedne starosta.

Dotace na traktůrek nakladač s příslušenstvím – žádost prošla již 3.kolem a je velmi pravděpodobné, že obec dotaci obdrží.

www stránky obce – rekonstrukce stránek – cenová nabídka je 11.979,- Kč včetně DPH – zastupitelé se seznámili s návrhem stránek i s možnostmi využití jednotlivých sekcí. Dodavatel : Galileo (současný poskytovatel) Bude osloven ještě min. jeden konkurent! Zařídí starosta.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Výše uvedený zápis si můžete stáhnout v PDF.

Zápis č. 95 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.2.2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Balucha

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. (situace byla prošetřena odbornou firmou – stanovisko obdrží obec do 10.2. 2016 ) .

Předání agendy od p. Kouby – žádost obce o úhradu pokuty , kterou obec zaplatila SFÚ. ( byl proveden vzájemný zápočet ) Pan Kouba částku 6000 Kč uhradil.

Demolice čp. 86 – obec má povinnost odejmout číslo popisné.

Zřízení venkovní poštovní schránky na OÚ pro občany, kteří jsou trvale hlášeni na OÚ. Zařídí starosta.

Energetické štítky budov OÚ – provedena objednávka – cena této služby činí 18.099,- Kč včetně DPH.
Zákonná povinnost obce!

Mokřad – byly provedeny odběry ( 26.1. 2016 ) vzorků z vytěžené hlíny z Mokřadu – provedl starosta a odvezl na rozbor do EMPLA HK.
Byla podána žádost o kolaudaci Mokřadu, která by měla proběhnout do 30 dnů.

Stavba domu paní Slusarčukové – rozježděné chodníky a vyvrácená kanalizační šachta – starosta obce vyzval firmu, která realizuje tuto stavbu, o opravu. Firma písemně přislíbila nápravu.

Vodoměr – od 1.1. 2016 je nainstalovaný samostatný vodoměr k obecnímu bytu na náklady p. Černého

Návštěva zástupců obce Milovice – cílem návštěvy byly dočišťovací nádrže a vše o čištění odpadních vod v naší obci. V současné době řeší tuto problematiku!

Ochrana osobních údajů – obec na základě zákona musela vypracovat tiskopisy na souhlas dotčených osob ( vítání občánků, zaslání blahopřání k jubileu atd. ) na jejichž základě lze realizovat a zveřejňovat již zmiňované akce.

Pojištění obecního majetku + odpovědnost – jednání s Kooperativou, předložili nejlevnější nabídku. Výpověď České pojišťovně byla podána.

Starosta jednal s ing. Syrůčkem ( Zemspol a.s.) – nový dodatek ke smlouvě – dar obci pro občany s trvalým pobytem, ještě se řeší, rozhodnutí koncem února.

Vjezd k nemovitosti, jejichž majiteli jsou p. Zemánková a p. Jarkovský, žádost o projednání v zastupitelstvu obce – příjezdový pozemek je ve vlastnictví Pozemkového úřadu – řešení tohoto problému nepřísluší obci, ale situaci musí řešit majitelé nemovitosti s Pozemkovým úřadem – zastupitelé souhlasí.

Dary a příspěvky obce jiným organizacím – návrh :
Knihovna HK – 5.000,- Kč
Svaz včelařů – 1.000,- Kč
Hasiči Jílovice – 20.000,- Kč
Myslivecké sdružení – 1.700,- Kč
Pečovatelská služba ČM – 7.500,- Kč

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce