Zápis č. 103 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2016

Přítomni: zastupitelé: Ježek, Šolcová, Škopová, Rydlová, Kazda, Balucha, JUDr.Thiel

Spolky: Čiháčková, Havel Vl., Havlová J, Rydl M.st., Rydl M. ml., Špaček  J. st.

 • Řešení situace „Na Ohrádce“ po bleskové povodni:

Plánované požadavky TJ:  vybudování 2 antukových hřišť za předpokladu, že 1 hřiště zafinancuje obec a jedno TJ s pracemi svépomocí

Domluva spolků s obcí:

= stávající kurty budou kompletně zdemolovány

= dojde k vykácení všech dřevin v okolí stávajících kurtů, které budou překážet výstavbě nového hřiště a odstranění zničeného oplocení. Rozhodnutí o kácení bude vydáno, zařídí starosta.

=  zeď se „zeleným“ hřištěm zůstane zachována

=  dojde k výstavbě 2 kurtů do tvaru „T“, jeden s umělým povrchem zafinancuje obec, druhý s antukovým povrchem TJ dle již předložené cenové nabídky s oplocením za 830 tis. Kč, z této ceny bude činit úhrada ve výši 500 tis. Kč po vybudování, zbývající částka bude splácena měsíční částkou 14 tis. Kč po dobu dvou let, a to bezúročně.

=  obcí zafinancovaný kurt bude bezplatně přístupen VŠEM trvale bydlícím obyvatelům obce.

Odstranění pletiva zajistí TJ, odstranění dřevin obec = 22.6.2016 od 17,30 hodin brigáda.

Starosta obce zajistí:

=  geometrické zaměření kurtů

=  Odkup části pozemku, který je v současné době majetkem SÚS.

Dále se schůzka konala již pouze za účasti zastupitelů obce.

 • Proběhlo jednání starosty obce s panem Pazderkou o rychlé jízdě v obci a přeložení traktorů jeho společností. Pan Pazderka slíbil uklizení obce po senážích. V případě soustavného porušování rychlosti v obci se starosta obrátí na Policii ČR.
 • Za likvidaci velkoobjemového odpadu po lokální povodni obec uhradila 28 tis. Kč, další úhradu, minimálně v této výši proběhne v měsíci červnu.
 • Starosta obce jednal s úřadem práce o možném vyplacení příspěvku v nouzi obyvatelům, kteří měli při povodni zatopené nemovitosti. Probíhá řízení zástupců Úřadu práce s obyvateli obce.
 • Proběhlo opakované jednání s f. Kašpar o opravě zničených chodníků u paní Slusarčukové. Termín opravy byl stanoven do 18.6.2016.
 • Opravu obecního žebříku zajistí pan Kazda.
 • Proběhlo jednání o konání veřejné sbírky pro občany zasažené povodní. Dle jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vyplynulo, že obec musí nejprve zažádat KÚ o souhlas s realizací sbírky. Dále musí nechat zřídit zvláštní bankovní účet pouze pro tyto účely. Z důvodu dalších nepříznivých podmínek zastupitelstvo obce rozhodlo o vyplacení finanční výpomoci z prostředků obce ve výši 3.000,– Kč pro majitele nemovitosti, která byla při lokální povodni zaplavená (10 domů). Občané, kteří by chtěli těmto lidem přispět z vlastního rozpočtu, mají možnost se domluvit přímo s osobou, kterou by chtěli obdarovat.
 • Výstavba zastávky – termín: 19.6.2016, poté začnou s pracemi tesaři. Zastupitelstvo rozhodnuto o zhotovení zastávky bez okna, tak, jak byloa vybrána většinou obyvatel.
 • Žádost o odložení termínu odvozu zeminy z „Mokřadu“ odeslána na Magistrát města HK.
 • Úklid pošty, nocležny řidičů a zastávek bude zajišťovat paní Benešová.
 • Příkop za Labuťovými a Kazdovými bude vybagrován do spádu.
 • Parkování před Slusarčukovými – dohodnuto s majiteli nemovitosti.
 • Cesta za p. Švarcem bude opravena – hlína bude odvezena a příkop vyčištěn – zajistí starosta.

 

Zapsala: Šolcová

V Jílovici 15.6.2016.

Omlouváme se za pozdní vyvěšení tohoto zápisu, bohužel se tak stalo z důvodu technické chyby. Děkujeme za pochopení.

Zápis ze zastupitelstva 15.6.2016

Zápis č. 102 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.6.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Mimořádná situace 28.5. 2016 ( svolána protipovodňová komise ) –  po vytrvalém dešti a krupobití byla část obce zaplavena.
  • Vyhodnocení situace , nahlášené škody, další postupy pomoci ze strany obce. Možnosti pomoci od jiných institucí.
  • Materiální pomoc z obce Rudník , která nám oplatila pomoc.
  • Připojištění obecního majetku na záplavy – cena pojištění se navýší o 230,- Kč.
 • Územní plán obce bude předán ke zpracování paní Marečkové.
 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé přehodnotili tuto situaci a souhlasí se zřízením věcného břemene  za úplatu 10.000,- Kč.
 • Poldr – zavezený příkop od nouzového přepadu bez vědomí obce (zjištěno 26.5.2016 při kontrole poldru) – viník byl zjištěn a na své náklady příkop uvede do původního stavu. Termín do 9.6. 2016. po té bude příkop vyměřen a vyspárován!
 • Obecní stan poškozený od záplav je nutné vyřadit z evidence – pojištění bylo sjednáno až od 1.6.2016.
 • Mokřad – vyplaven – udržitelnost tohoto projektu je 10 let, obec bude muset žádat o přehodnocení. Starosta obce již jednal o možnostech řešení.
 • Starosta obce navázal veškeré kontakty k zajištění žádosti o mimořádnou dotaci na záplavy ( podání do 9.6.2016 ). Dále pak kontaktoval ÚP v HK na poskytnutí fin. prostředků v hmotné nouzi, pro obyvatele zaplavené v obytné části!
 • Voda CZ – zajistí vzorky z místních studní za výhodné ceny. Vzorky studní, které jsou zajištěny Smlouvou o dobrém sousedství, provede  firma Zemspol.
 • Starosta obce zaslal žádost na Povodí Labe o vyčištění náhonu po povodních.
 • Starosta obce svolává schůzku zastupitelů a zástupců hasičů a sportovců na 15.6.2016 v 18,00 hod. v budově OÚ..
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 1.6.2016

Zápis č. 101 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.5.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé jsou pro klasické připojení bez věcného břemene. Ještě se jedná!
 • Kontejnery na papír – nové 3 kontejnery – umístění  : u Kánských, u p. Voltra, u obchodu.
 • Rybník u obchodu je zanesený listím z ořešáku – ucpaný odtok . Starosta obce bude jednat s majitelem, aby zjednal nápravu
 • Obecní knihovna – proběhla výměna knih v hodnotě 50.447,- Kč.
 • Územní plán obce předán ke zpracování.
 • Zrcadlo v centru obce – patky jsou zabetonované – příští týden instalace.
 • Pronájem Na Ohrádce – paní Hošková žádá o úpravu smlouvy o pronájmu z důvodu, že v letních měsících nemá o víkendech prostor pro podnikání, protože prostory jsou buď pronajaty soukromým osobám, nebo spolkům. Bude se ještě řešit!
 • Výsadba zeleně na odpočinková místa – 1,500,- Kč/ 1 odpočinkové místo. – zastupitelé souhlasí.
 • Příjezdová komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu –  obec se pokusí zajistit zaměření a vytyčení příjezdové cesty , která bude mít i pasport komunikace obce a v KÚ by měla proběhnout změna a to zpět z orné půdy na komunikaci. – zastupitelé souhlasí.
 • Množící se drobné krádeže v obci, nahlášeno na PČR. Bude prováděn zvýšený dozor. Dále bylo na PČR nahlášeno soustavné pobíhání psů (porušování vyhlášky obce) Psi, kteří znečišťují chodníky a zeleň výkaly a volně pobíhají po obci. Jejich majitelé byli několikrát upozorněni a obesláni dopisem. Jelikož do současné doby nedošlo k nápravě, budou předvoláni na přestupkovou komisi do Třebechovic pod Orebem.
 • Úprava dětského hřiště – návrh : – zvířátka na pružinách otočit proti sobě  – zajistí pan Kazda.
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky
 • 5. 2016 – odvoz nebezpečného odpadu

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis č. 100 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.4. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluvena: M. Škopová

Audit obce – bez výhrad !

Stížnost obyvatelů čp. 103 na pana Kánského st. – ostříhání smrků na pozemku náležící čp. 103 a volné pobíhání jeho psa za nemovitostí – vše vyřešeno domluvou starosty s p. Kánským.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – smlouva – finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč na BABY BOX v RK.

Odeslána žádost o platby na vedlejší výdaje dotace „ Mokřad „ – smlouva zatím není podepsaná – bude schválena na veř, schůzi.

Osázení Mokřadu – do konce dubna 2016.

Smlouva na sjezdy a chodníky se Správou silnic HK – 18 tis. korun

Oprava prasklého potrubí vodovod. řádu u Štibingerových – výkop bude zaasfaltován příležitostně s jinými pracemi v obci. Provede a zafinancuje Královéhradecká provozní a.s.

Pojištění majetku obce – nová smlouva s Kooperativou = náklady 10.950,- Kč/ 1rok ( původní s ČP vypovězena – cena 25 tis. Kč za rok )

Členské příspěvky na MRT – 18 Kč na 1 obyvatele – bude schváleno ne veř. schůzi.

Příprava vyhlášky obce o zákazu podomního prodeje v obci.

Příjezdové komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu – v KÚ změněno z komunikace na ornou plochu. Starosta obce jedná s Pozemkovým úřadem o vrácení zpět na komunikaci.

Obsluha křovinořezu : Marek Holeček.

Obsluha postřikovače – zastupitelé ( prozatím není žádný zájemce o tuto práci )

Pozvánka na veřejné zasedání 27.4. 2016 – vyvěšena na úřední desce a obecních vývěskách. Z důvodu závady na rozhlasovém počítači, bylo vyhlášeno o den později

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č. 99 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.4. 2016

Přítomno : sedm zastupitelů
Omluven :

Knihovna – sepsaná hmotná zodpovědnost se sl. Rezkovou na majetek, který knihovna má a využívá.

Revize výsuvného žebříku – nejprve proběhne oprava ( tu provede pan Černý Josef ), pak bude požádáno o provedení revize.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – žádost o příspěvek na BABY BOX pro odložené děti v RK. Zastupitelé se shodli na daru v hodnotě 5.000,. Kč.

Osázení Mokřadu – návrh na výsadbu dřevin, přesný rozpis dřevin a situační nákres předložila AOPK ČR. Obec musí tento požadavek akceptovat a zrealizovat. Starosta obce zajistil nové zaměření oblasti „ Mokřad“ a je také vystavená technická zpráva. Vícepráce v hodnotě 21.381,- Kč – poskytnutá dotace na akci „ Poskytnutí podpory na Mokřad „

Zatoulaný pes – starosta obce zajistil umístění v útulku Lukavice – poplatek pro obec činil 5.000,- Kč.

Obec oslovila 3 firmy – záměr obce = vybudování zastávky v centru obce + komunikace ( chodník ) k Zuzkovým .

Služba pro občany : – vývoz septiků : 22+23. 4. 2016

čištění komínů : 29.+30. 4. 2016

Práce pro obec : Josef Pavlík – park a malé obecní plochy, Václav Slezák – obsluha a údržba ČOV (předání od p. Jarkovského proběhne po dohodě do konce roku 2016) , úklid obce a postřiky – K. Pavlíková a M. Holeček, Pavlík Josef
Obec zatím nesehnala pracovníka pro práci s křovinořezem, znovu oznamujeme, že tato pracovní pozice je volná!

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č.98 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Kazda

Řešení opravy PC v knihovně – vadný zdroj – opravu provedl pan Kovanda. Nefunkční internet – ACT Plus Dobruška dodala chybějící součást připojení – oprava provedena.

Žádost paní Slosarčukové o povolení vjezdu na její pozemek od lesa ( pozemek obce ) – zastupitelé souhlasí.

Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – č. 18 – dokumentace uložena na OÚ. – starosta zjistí bližší informace o projektu této zastávky.

Dary obyvatelům od obce – starosta obce jedná s příslušnými orgány o návrhu „ Žádosti „ , kterou by měl každý občan s trvalým pobytem obci předložit. Dále se pak zpracovává kalkulace související s výší daru pro občany.

Žádost pana Černého z Kláštera nad Dědinou o zápůjčku výsuvného žebříku – zastupitelé souhlasí s podmínkou, že žebřík bude používán na vlastní nebezpečí ( podepsané prohlášení ).

Podomní prodej v obci – o zákazu rozhoduje obec s metodickou pomocí KÚ.

Firma Elmont zaslala na žádost obce vyjádření o prověření osvětlení přechodů ( svítivost a náklon světel ) – vše je v souladu s normami a projektem.

Dopravní nehoda 7.3. 2016 u OÚ – řešeno Policí ČR a HZS. Celá událost byla nahlášena pojišťovně ( Kooperativa ). Příčina dopravní nehody – spánek řidiče.

Oprava světel v obci – objednána oprava.

Žádost paní XX o možnosti znovu vysázet růže na pozemek obce – zastupitelé se dohodli, že toto nebylo součástí schváleného projektu a proto tedy nesouhlasí s touto realizací.

Kominické práce – služba pro občany – tato služba proběhne ve dnech 29. a 30.4. 2016. Cena : zpráva o kontrole = 280,- Kč, čištění 50 – 100,- Kč. Občané se mohou hlásit na OÚ nebo v obecním obchodě.

Traktůrek – příprava traktůrku na sečení – zajistí pan Kazda a Balucha.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Výše uvedený zápis si můžete stáhnout v PDF.

zápis č. 97 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Škopová ( prac. neschopnost )

Řešení opravy PC z knihovny s ACT Plus Dobruška.

Záclony, gárnyže a závěsy z OÚ budou dány do klubovny hasičů v budově „ Kampeličky „.

Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – č. 18 – dokumentace uložena na OÚ.

Policie ČR – zaslala na OÚ seznam s počtem jejich zásahů v naší obci.

Návrh projektu – „ Zklidnění části obce Jílovice „ – komunikace směr Libníkovice. Pro možnost realizace – nákladné úpravy. Cena studie – 8.000,- Kč.

Průkazy energetické náročnosti obecních budov – cena 18.000,- Kč.

www stránky obce – rekonstrukce stránek – nový návrh předložil pan Kovanda – cenová nabídka je 8.000,- Kč včetně DPH . od společnosti Galileo se nové stránky objednávat nebudou.

Nedostatek skleněných půllitrů „ Na Ohrádce „ Akce spolků ! Řešit bude starosta

Dopravní nehoda 7.3.2016 u OÚ – řešeno Policí ČR a HZS.

Oprava světel v obci – zastupitelé obešli celou obec a nahlásili závady.

Podvodní prodejci el. energie – nabízeli služby v obci, volána PČR. Podobné prodeje budou řešeny obecní vyhláškou o zákazu podomního prodeje. Starosta osloví Ministerstvo vnitra.

Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2016.

Občanům, kteří nemají uhrazené závazky vůči obci ( poplatky ze psů, odvoz odpadu ), byly zaslány upomínky.

České pojišťovně zaslána výpověď ze smlouvy, bude uzavřena pojistná smlouva s Kooperativou, která předložila nižší cenovou nabídku.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č. 96 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2016

Přítomno: sedm zastupitelů Omluven :

Kontrola hygieny v obecním obchodě – nutná instalace dřezu s deskou – starosta obce již zadal tento požadavek firmě.

Sportovní kurty – instalován nový vodoměr.

Provizorní odtok u Luňáčkových před hasičskou zbrojnicí – v jarních měsících bude provedena konečná oprava podbetonováním.

Mokřad – byly provedeny odběry ( 26.1. 2016 ) vzorků z vytěžené hlíny z Mokřadu – provedla EMPLA HK. Vzorky ( cena 7.478,- Kč ) dopadly velmi dobře, jen u dvou položek je mírný přesah nad normu. Není nutno likvidovat na skládce, je možno využít na zemědělský půdní fond! Dle předpisů nutno vzorkovat ještě jednou a to před odvozem , případně rozhrnutím. Doba na uskladnění na mezideponii pro vysušení je jeden rok.
Byla provedena kolaudace Mokřadu – bez závad.

Zastávka v centru obce – návrhy od obyvatel obce budou vystaveny na OÚ a obyvatelé s trvalým pobytem starší 15 let mohou hlasováním ( každý pouze jeden hlas ) projevit svůj názor a vkus a to ve dnech :
– 27.2. 2016 ( sobota ) 9,00 – 11,00 hod.
– 29.2. 2016 ( pondělí ) 16,00 – 19,00 hod.
– 2.3. 2016 ( středa ) 14,00 – 19,00 hod.
Zastávka s nejvyšším počtem hlasů bude obcí pak realizována.

Policie ČR – zaslala na OÚ seznam s počtem jejich zásahů v naší obci. Nejvíce je přestupků proti silničnímu provozu!

Návrh projektu – „ Zklidnění části obce Jílovice „ – komunikace směr Libníkovice. Projekt je připraven ve formě návrhu. Vyzvedne starosta.

Dotace na traktůrek nakladač s příslušenstvím – žádost prošla již 3.kolem a je velmi pravděpodobné, že obec dotaci obdrží.

www stránky obce – rekonstrukce stránek – cenová nabídka je 11.979,- Kč včetně DPH – zastupitelé se seznámili s návrhem stránek i s možnostmi využití jednotlivých sekcí. Dodavatel : Galileo (současný poskytovatel) Bude osloven ještě min. jeden konkurent! Zařídí starosta.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Výše uvedený zápis si můžete stáhnout v PDF.

Zápis č. 95 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.2.2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Balucha

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. (situace byla prošetřena odbornou firmou – stanovisko obdrží obec do 10.2. 2016 ) .

Předání agendy od p. Kouby – žádost obce o úhradu pokuty , kterou obec zaplatila SFÚ. ( byl proveden vzájemný zápočet ) Pan Kouba částku 6000 Kč uhradil.

Demolice čp. 86 – obec má povinnost odejmout číslo popisné.

Zřízení venkovní poštovní schránky na OÚ pro občany, kteří jsou trvale hlášeni na OÚ. Zařídí starosta.

Energetické štítky budov OÚ – provedena objednávka – cena této služby činí 18.099,- Kč včetně DPH.
Zákonná povinnost obce!

Mokřad – byly provedeny odběry ( 26.1. 2016 ) vzorků z vytěžené hlíny z Mokřadu – provedl starosta a odvezl na rozbor do EMPLA HK.
Byla podána žádost o kolaudaci Mokřadu, která by měla proběhnout do 30 dnů.

Stavba domu paní Slusarčukové – rozježděné chodníky a vyvrácená kanalizační šachta – starosta obce vyzval firmu, která realizuje tuto stavbu, o opravu. Firma písemně přislíbila nápravu.

Vodoměr – od 1.1. 2016 je nainstalovaný samostatný vodoměr k obecnímu bytu na náklady p. Černého

Návštěva zástupců obce Milovice – cílem návštěvy byly dočišťovací nádrže a vše o čištění odpadních vod v naší obci. V současné době řeší tuto problematiku!

Ochrana osobních údajů – obec na základě zákona musela vypracovat tiskopisy na souhlas dotčených osob ( vítání občánků, zaslání blahopřání k jubileu atd. ) na jejichž základě lze realizovat a zveřejňovat již zmiňované akce.

Pojištění obecního majetku + odpovědnost – jednání s Kooperativou, předložili nejlevnější nabídku. Výpověď České pojišťovně byla podána.

Starosta jednal s ing. Syrůčkem ( Zemspol a.s.) – nový dodatek ke smlouvě – dar obci pro občany s trvalým pobytem, ještě se řeší, rozhodnutí koncem února.

Vjezd k nemovitosti, jejichž majiteli jsou p. Zemánková a p. Jarkovský, žádost o projednání v zastupitelstvu obce – příjezdový pozemek je ve vlastnictví Pozemkového úřadu – řešení tohoto problému nepřísluší obci, ale situaci musí řešit majitelé nemovitosti s Pozemkovým úřadem – zastupitelé souhlasí.

Dary a příspěvky obce jiným organizacím – návrh :
Knihovna HK – 5.000,- Kč
Svaz včelařů – 1.000,- Kč
Hasiči Jílovice – 20.000,- Kč
Myslivecké sdružení – 1.700,- Kč
Pečovatelská služba ČM – 7.500,- Kč

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č.94 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.1. 2016

Přítomno : pět zastupitelů Omluven : Rydlová, Škopová

Farní charita Třebechovice p. O. – Tříkrálová sbírka – v Jílovici vybráno 3.462,- Kč.

Opraveno světlo Na Ohrádce v rámci reklamace. Ostatní osvětlení v obci též opraveno.

Obecní obchod – vadný stykač kamen – opraveno.

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. ( práce provede firma Březovský ) .

Předání agendy od p. Kouby – žádost obce o úhradu nákladů , kterou obec zaplatila za jeho chyby v práci odborného zástupce (p. Kouba bude řešit přes svoji pojistku)

Známky na popelnice a poplatky za psy je možno uhradit od 1.2.2016 na OÚ. Dále je možnost zakoupit na OÚ popelnici.

Skládka biologického odpadu – provozní doba leden – březen 2016 – 1x za měsíc (každá třetí neděle ).

Pozemek v majetku Poz. úřadu 669/7 ( 486 m2 ) , obec vyhlásí záměr o koupi pozemku – po schválení na veřejném zasedání. ( jedná se o pozemek přilehlý k obecním pozemkům )

Vodné : Na Odrádce = 2800,- Kč, Pošta = 400,- Kč

Směrnice o účetnictví je doplněna o nový bod „ Oceňování věcných břemen“.

SFŽP – dotace na Mokřad – po dalších jednání má obec zaslat další předem neuznané náklady na SFŽP k přehodnocení a je zde reálná možnost k získání dalších finančních prostředků ( náklady na vícepráce ve výši cca. 39 000,- Kč)

Starosta řešil se zástupci firmy ARRIVA chybné zastavování autobusů na zastávce ve středu obce.
Autobusy již mají za povinnost obsluhovat zastávku správně, každé pochybení již bude řešeno s vedením ARRIVA

Stav finančních prostředků k 31.12.2015 = 859.920,- Kč.

Energetické štítky budov – Povinnost obce, doručeny 2 cenové nabídky – bude ještě dořešeno starostou obce.

Pojištění obecního majetku + odpovědnost – výpověď smlouvy ČP na částku cca27 000,- – osloveny 3 pojišťovny, nejnižší nabídka od Kooperativy za cenu 9.800,- Kč na stejný objem pojištění

Starosta jednal s ing. Syrůčkem ( Zemspol a.s.)

Pozemkové úpravy – Z obou stran není zájem toto za současných podmínek realizovat
Územní plán – bude letos dokončen, projednány připomínky, zastupitelstvo s většinou souhlasí, budou připraveny podklady a ještě zkonzultováno
Změna Smlouvy o dobrém sousedství – příspěvek za provoz bioplynové stanice, kterou dostává obec bude rozdělen mezi obec a obyvatele s trvalým pobytem v obci Jílovice, kteří nemají vůči obci žádné závazky. Právnička připraví dodatek ke smlouvě dle požadavků obce, prostředky bude rozesílat Zemsol a.s. (ještě není závazné, zatím se řeší podrobnosti) Zařizuje starosta.

Stížnosti na soustavné porušování parkování automobilů na chodníku před č.p. 28. Jelikož již k tomuto tématu proběhla dost velká osvěta a byl dán dostatečný prostor k uvědomění si situace a informování návštěv, nebude již tolerováno! Vyjádření policie k dotazu obyvatele obce k tomuto viz. příloha zápisu.

PLES OBCÍ – místo konání Bolehošť – termín 30.1. 2016 – obecní příspěvek do tomboly – 1000,- Kč – zastupitelé souhlasí.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Příloha: Stížnost parkování

Zápis č. 93 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.1. 2016

+6Přítomno : sedm zastupitelů Omluven :

Česká pošta v Jílovici – pobočka bude v průběhu roku 2016 zrušena. Ze strany České pošty byl nabídnut produkt Pošta Partner, kdy pracovník by byl zaměstnancem obce – s touto variantou zastupitelé nesouhlasí – vysoké náklady pro obec a zastupitelnost ( nemoc, dovolená, apod.) pracovníka by byla velmi obtížná. Partnerství bude nabídnuto jiným možným subjektům v obci (OSVČ)
Poskytované služby poštovními doručovatelkami :

Žádost o odstranění stavby čp. 86 – zastupitelé souhlasí.

Inventury obecního majetku jsou provedeny v požadovaných termínech . Inventární komise předala výsledky inventur s veškerými náležitostmi starostovi obce .

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. ( práce provede firma Březovský ) .

Žádost hasičů o jednorázový příspěvek na činnost – 20000,- Kč. ( bude dodána písemná žádost ) – zastupitelé souhlasí.

PLES OBCÍ – místo konání Bolehošť – termín 30.1. 2016 – obecní příspěvek do tomboly – 1000,- Kč – zastupitelé souhlasí.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.11. 2015

Přítomno :  šest zastupitelů                                           Omluven :  p. Balucha

 

 • Vytyčení mokřadu – cena 2600,- Kč.

Palivové dřevo z mokřadu  bylo prodáno za 7.310,- Kč ( 8,6m3 )

 

 • Rozsvícení vánočního stromku – obec bude shánět vzrostlejší stromek na ozdobu. Kdo by z občanů věděl o levném stromku, který by nám mohl posloužit jako dekorace – uvítáme každou nabídku.

 

 • Vyúčtování elektřiny v obecních objektech – posouzení s vyúčtováním v minulých letech, znovu prověřit odběr el. energie za kancelář a zasedací místnost obce – zařídí starosta – prověření zajistí firma Březovský.

 

 • Pozvánky na „ Vánoční posezení seniorů „  – zajistí pan Kazda.

 

 • Knihovna v Jílovici obdržela zápůjčku nových knih  ve výši 48.910,- Kč. Knihy zapůjčila Knihovna města Hradce Králové. Za poskytování regionálních knihovnických služeb obec uhradí 5.000,- Kč.

 

 • Územní plán obce Jeníkovice – k novém návrhu se mohou občané vyjádřit dne 26.11. 2015 na Magistrátu města HK.

 

 • Žádost pana Kovandy o souhlas s výstavbou části oplocení do výšky cca 2,5 m. – zastupitelé souhlasí

 

 • Specializovaný finanční úřad si vyžádal další materiály pro šetření  odvodu srážkové vody z obce.

 

 • Platba stočného – pan Horák  – není připojen na obecní kanalizaci, v domku používá chemické WC – není povinen platit obci stočné.   –  zastupitelé souhlasí.

 

 • Zastupitelstvo požaduje od provozovatelů  místnosti v Kampeličce, určené pro mladé hasiče, sepsání

hmotné odpovědnosti – projednání na další schůzce zastupitelstva.

 

 • Obec vyhlašuje pro občany výběrové řízení na navržení nové autobusové zastávky v centru obce. Návrhy ( nákresy ) – můžete odevzdat do 30.11 2015 na OÚ, všechny návrhy budou zveřejněny a občané budou sami rozhodovat svými hlasy o vzhledu naší nové zastávky. Vnitřní rozměr zastávky bude 2 x 4 M

 

 • Veřejná schůze 16.11. 2015 od 19,00 hod.  NA Ohrádce

 

 

 • Plán kulturních akcí :  27.11. 2015  –  „Rozsvícení stromku „ začátek v 16.00

 

19.12. 2015 –   „Vánoční posezení pro seniory „ – hostem bude paní Yvetta

Simonová     začátek v 16.00

 

 

        Vypracovala : M. Škopová                                     Schválil :   V. Ježek

                                                                                               starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 21.10. 2015

 

Přítomno :  sedm zastupitelů                                      Omluven :

 

 • Otevírání obálek  – veřejná zakázka „ Zajištění metod, administrační a technické pomoci při provozu kanalizace a ČOV Jílovice „ – vítězná firma s nejnižší nabídkou :  VODACZ Service s.r.o.  – celé výběrové řízení viz stránky obce.

 

 • Vyúčtování elektřiny v obecních objektech – posouzení s vyúčtováním v minulých letech, znovu prověřit odběr el. energie za kancelář a zasedací místnost obce – zajistí starosta obce.

 

 • Dotace na traktůrek nakladač – obec  zažádá o dotaci na traktorový víceúčelový nakladač  – žádost se vyřizuje. Krajský úřad požádán o vyjádření k projektu. ( v současné době je nutné dokončit výběr příslušenství )

 

 • Vybudování místnosti pro mladé hasiče v budově Kapeličky ( 1. patro ).  Místnost je již plně funkční – nákup podlahy zajistil pan Beneš , na položení podlahy se podílel  pan Beneš, Kazda a Černý L., olištování podlahy provedl po dohodě starosta obce.

Zastupitelstvo požaduje od provozovatelů této místnosti, aby byla sepsána s konkrétními osobami

hmotná odpovědnost.

 

 • Obec vyhlašuje pro občany výběrové řízení na navržení nové autobusové zastávky v centru obce. Návrhy ( nákresy ) – můžete odevzdat do 30.11 2015 na OÚ, všechny návrhy budou zveřejněny a občané budou sami rozhodovat svými hlasy o vzhledu naší nové zastávky. Každý, kdo má návrh jej může zaslat e-mailem na jilovice@wo.cz, případně doručit na OÚ. Stačí pouze náčrty, případně fotografie.

 

 

 • Plán kulturních akcí :  27.11. 2015  –  „Rozsvícení stromku „

 

19.12. 2015 –   „Vánoční posezení pro seniory „ – hostem bude paní Yvetta

Simonová

 

 

 

            Vypracovala : M. Škopová                                   Schválil :   V. Ježek

                                                                                                starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.10. 2015

Přítomno :  sedm zastupitelů                                            Omluven :

 

 • Smlouvy – stočné – v současné době odevzdáno  90% smluv. (neodevzdali převážně majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu  ).

 

 • Dar obce občanům s trvalým pobytem je k projednání na KÚ a je vyvolána schůzka mezi starostou a zástupci KÚ.

 

 • 29.9. 2015 došlo k předání stavby  akce „ Mokřad „  – starosta zajistil nové zaměření stavby a zaměření přilehlých obecních pozemků.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova ( POV ), které jsou vypsány pro rok 2016 –   naše obec nebude o  tyto dotace žádat z finančních důvodů a rozpracovanosti jiných projektů.

 

 • Zklidnění  provozu v obci –  dokončují se práce v centru obce,  bude následovat vybudování přechodu pro chodce před Kampeličkou a pak se již firma přesune na komunikaci k ČM, kde vybuduje chodník pro chodce.

 

 • Dotace na traktůrek nakladač – obec  zažádá o dotaci na traktorový víceúčelový nakladač  – žádost se vyřizuje.

 

 • Vybudování místnosti pro mladé hasiče v budově Kapeličky ( 1. patro ). Obec zajistila veškeré požadavky ( výmalbu, elektroinstalaci , nákup el. přímotopů i  uhrazení účtu za plovoucí podlahu ). Položení plovoucí podlahy si vzali na starosti  členové SDH – o realizaci tohoto záměru jednalo zastupitelstvo již 13.5., 27.5., a 8.7. 2015 dosud však není místnost pro děti funkční.

 

 • 21.10. 2015 ( 19,00 hod. ) – otevírání obálek – veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby,      „ Zajištění metodické, administrační  a technické pomoci při provozu kanalizace a ČOV Jílovice „ .

 

 • Obec vyhlašuje pro občany výběrové řízení na navržení nové autobusové zastávky v centru obce. Návrhy ( nákresy ) – můžete odevzdat do 30.11 2015 na OÚ, všechny návrhy budou zveřejněny a občané budou sami rozhodovat svými hlasy o vzhledu naší nové zastávky.

 

 • Plán kulturních akcí :
  • 27.11. 2015  –  „Rozsvícení stromku„
  • 19.12. 2015 –   „Vánoční posezení pro seniory „ – hostem bude paní Yvetta Simonová

 

Vypracovala : M. Škopová                                    Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 30.9.2015

Přítomno :  šest zastupitelů                                          Omluven :  Kazda

 

 

 • Mikroregion  Třebechovicko  – zpráva  o  rekonstrukci betlému  – dotace z Norska v částce 7 mil. korun na rekonstrukci této vzácné památky.  V současné době je betlém rozebrán na jednotlivé částečky.

 

 • 29.9. 2015 došlo k předání stavby  akce „ Mokřad „  –  navýšení nákladů o 31 tis. Kč z důvodu likvidace betonové zdi, která byla ve větší hloubce v zemi, než se předpokládalo  – zastupitelé souhlasí . Firma vyčistila i drenáž, která přitéká do studánky u mokřadu – stávající byla prorostlá kořeny – tudíž nefunkční.

 

 • Námitky proti návrhu Územního plánu obce Jílovice ( pan Černý Vladimír a ing. Syrůček ) – zastupitelé se dohodli, že  z důvodu nekonkrétního vyjádření PÚ na vliv ceny pozemku, tyto plochy v ÚP nebudou značeny jako NSZ.

 

 • Osvětlení přechodů, které se bude realizovat v rámci projektu zklidnění provozu v obci, bude řešeno pouze jedním sloupem s dvěma rameny na jedné straně přechodu ( v projektu je  přechod zakreslen s dvěma světelnými sloupy na každé straně přechodu ).  Tato verze  se bude týkat všech čtyř  nově vybudovaných přechodů.  – s touto úpravou projektu zastupitelé souhlasí.

 

 • Areál Na Ohrádce – starosta obce zajistil k zabezpečovacímu systému nemovitosti čipy, kterými lze systém odkódovat. Čipy byly rozdány zástupcům místních spolků.

 

 • Dotace na traktůrek nakladač – obec  zažádá o dotaci na traktorový víceúčelový nakladač v hodnotě 1,8 milionu korun, kdy dotace pro obec  činí 85 % a 15 % zbývá k úhradě obci. Zastupitelé souhlasí  s podáním žádosti o tuto dotaci a složením 52 tis. Kč .

 

 • 21.10. 2015 ( 19,00 hod. ) – otevírání obálek – veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele služby,      „ Zajištění metodické, administrační  a technické pomoci při provozu kanalizace a ČOV Jílovice „ .

 

 • Obec vyhlašuje pro občany výběrové řízení na navržení nové autobusové zastávky v centru obce. Návrhy ( nákresy ) – můžete odevzdat do 30.11 2015 na OÚ, všechny návrhy budou zveřejněny a občané budou sami rozhodovat svými hlasy o vzhledu naší nové zastávky.

 

 

 • Plán kulturních akcí :  17.10.2015 –     výlet na muzikál Přízrak Londýna

(zájemci se mohou hlásit na OÚ)

27.11. 2015  –  „Rozsvícení stromku „

19.12. 2015 –   „Vánoční posezení pro seniory „

 

             Vypracovala : M. Škopová                                     Schválil :   V. Ježek

                                                                                                  starosta obce