Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.4. 2015

Přítomno :  sedm zastupitelů                                     Omluven :  

 

 

 • Pronájem Ohrádky –  připomínky a diskuze zastupitelů k provozování  a pronájmu Ohrádky. Stavební úpravy započnou v měsíci dubnu – cena 69.000,- Kč. ( úpravy provede firma pana Hojného )

 

 • Technický stav vozidla hasičů byl prověřen na STK – vozidlo je schopno provozu.

 

 • Informační cedule v parčíku – úprava vzhledu cedulí ( podlepení jinou folií ) –zajistí pan Kazda do 12.4. 2015.

 

 • Zastávka autobusu – nutné označit cedulí „ Zákaz vylepování plakátů „ – zajistí pan Kazda.

 

 • Stížnost  na výši stočného pro chalupáře.  Min. vnitra ČR odboru veřejné správy, dozoru a kontroly v Praze – obec doložila veškerou dokumentaci ke kontrole.

 

 • Obec uhradila „ Spolku pro obnovu venkova „ členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč.

 

 • Policie ČR – zaslala obci zprávu o zásazích, přestupcích a trestných činech za rok 2014, které řešila v naší obci – zprávu si lze vyžádat na OÚ.

 

 • Smlouva obce se Státním pozemkovým úřadem o odkupu pozemků 591/3, 591/14 ( pozemky pod mokřadem – koupaliště ). Obec odkoupí tyto pozemky za  15.400,- Kč.   ( souhlas zastupitelů )

 

 • Platy zastupitelů –  dle novely zákona lze zvýšit platy zastupitelů o 3,5% . ( zastupitelé nesouhlasí – zůstávají stávající odměny ).

 

 • Audisbus – zkušební linka z Třebechovic a zpět – ukončen zkušební provoz pro nerentabilitu.

 

 • Dotace z POV na chodníky směrem k ČM –  v 1.kole naše obec neuspěla, ale byla zařazena do kola druhého.

 

 • Kontrola využití dotace na úpravu parčíku u Kampeličky –  doložená dokumentace, financování  i fyzická kontrola – vše bez závad.

 

 • ARRIVA – vyvolané jednání starostou obce se  zástupcem firmy Arriva – ničení a znečišťování majetku obce při parkování autobusů ( obrubníky, komunikace ).  Firma má zájem situaci napravit a zajistit přepravu osob menšími vozy. Obec bude nápomocna tím, že zajistí dopravní značení  pro stání autobusů ( žluté značení ). Tuto službu zajistí firma Dopravní značení Náchod s.r.o. na náklady obce v částce 9.015,- Kč. ( zastupitelé souhlasí )

 

 • KÚ Královéhradeckého kraje zaslal  oznámení o zahájení kontroly :
 • Úsek ochr. přírody a krajiny
 • Úsek ochr. ovzduší a odpadového hospodářství
 • Úsek vodního hospodářství

 

 • KÚ Královéhradeckého kraje zaslal  oznámení o zahájení kontroly čerpání a využití dotace poskytnuté z rozpočtu kraje na projekt „ Jílovice – odstranění havarijního stavu kanalizace „

 

 

 • Hasiči –  oznámení termínu výmalby hasičské zbrojnice ( 11.+ 12.4. 2015 ), nátěr vrat, značení nápisem,

vysázení zeleně u startovací plochy určené pro soutěže – měl by být tím vyřešen sesuv půdy ( zpevnění ), záměr hasičů předložil pan Kazda – zastupitelé souhlasí s tím, že o zeleň ( sestřih apod. ) se budou sami starat. Materiál uhradí obec.

 

 • Veřejná schůze – 13.4. 2015 v 19,00 hod.  Na Ohrádce

 

 

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                       Schválil :   V. Ježek

                                                                                                    starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.3. 2015

Přítomno :  šest zastupitelů                                  Omluven :  Josef  Balucha

 

 

 • Pronájem Ohrádky –  klíče předány, inventuru provedl starosta, místostarostka a paní Hošková. ( dle požadavků Krajské hygienické stanice v RK bude v budově  instalováno : – v kuchyňce umyvadlo na mytí rukou a z části úklidové místnosti bude vybudována toaleta pro personál a umístěna výlevka + teplá a studená voda ).

 

 • Přítok do rybníka ( u obchodu ) z olšinky je opraven, byly položeny nové trubky. – vše zajistila firma Štěpánek  Opočno. ( starosta obce s pracemi této firmy byl velmi spokojen )

 

 • Chodník  okolo OÚ – práce na dokončení budou započaty 24.3.2015.

 

 • Stížnosti pana Pumra – ( není zajištěn ze strany obce odtok vod ) , řešení stížnosti – po kompletním vyjádření všech dotčených orgánů bude panu Pumrovi zaslána písemná odpověď. – zajistí JUDr. Thiel .

 

 • Stížnost  na výši stočného pro chalupáře.  Min. vnitra ČR odboru veřejné správy, dozoru a kontroly v Praze žádá od obce podklady pro přezkum zákonnosti postupu obce Jilovice ve věci stanovení rozdílných cen stočného pro osoby trvale žijící v obci a za objekty určené k rekreaci. ( obec veškeré dokumenty předloží ke kontrole )

 

 • Audit obce 11.3.2015 s  1 malou chybou v účetnictví.

 

 • Volné pobíhání psů v obci   –  Na základě opakujících se stížností obyvatel zaslány 2 dopisy majitelům psů za porušení obecní vyhlášky ( Svobodovi, Lelkovi )

 

 • Vyhlášky , Zásady obce atd. – byly poslány ke schválení na pobočku Min. vnitra ČR pobočku v HK, v současné době obec obdržela připomínky k těmto dokumentům, zastupitelé znění všech dokumentů prodiskutovali, opravili a budou postoupeny ke schválení na MVČR pobočku v HK.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                         Schválil :   V. Ježek

                                                                                          starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2. 2015

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 

 • Záměr obce na pronájem Ohrádky – vyvěšen na úřední desce – druhé kolo. ( jeden zájemce – písemná žádost ) . Obec požaduje po pronajímateli, aby vlastnil živnostenský list v oboru, který je v souladu s pronájmem Ohrádky. Obec zabezpečí veškeré požadavky ze strany hygieny, aby pronajímatel mohl živost provozovat v souladu s veškerými předpisy. ( v budově bude instalováno : – v kuchyňce umyvadlo na mytí rukou a z části úklidové místnosti bude vybudována toaleta pro personál a umístěna výlevka ).  Zastupitelé s těmito  úpravami souhlasí.

 

 • Energetický audit obecních budov ( zákonná povinnost obce  )  – starosta osloví 3 firmy na zpracování energetických štítků pro obecní budovy – systém nejvýhodnější nabídky.

 

 • Poničené a vyvrácené obrubníky, kaluže oleje  u Kampeličky od autobusů – fotodokumentace s oznámením  o poškození obecního majetku zaslaná na provozovatele autobusů – ARIVU. Ariva po jednání se starostou obce uhradí škodu z povinného ručení vozidla ( autobusu ). ( kaluže oleje nejsou zasypávány dle dohody – starosta zajistí nápravu u  firmy Ariva )

 

 • Obec hledá brigádníky pro úklid obce – odměna za hodinu práce činí 50,- Kč.

 

 • Přítok do rybníka ( u obchodu ) z olšinky nad garážemi  je poškozen kořeny stromů. V současné době je olšinka vykácená a majitelé pozemku mají v úmyslu osázet toto místo, proto zastupitelé navrhují majitelům , aby se provedla oprava přítoku z olšinky do rybníka a to v co nejbližším termínu na náklady obce. Obec má zájem , aby přítok do rybníka byl zachován z důvodu, že rybník je veden jako požární nádrž i důvodu zachování tohoto pěkného místa, které dotváří ráz naší obce. Starosta osloví 3  firmy na realizaci tohoto záměru obce. Zastupitelé souhlasí.

 

 • Chodník  okolo OÚ – práce na dokončení bude započaty v druhém týdnu měsíce března.

 

 • Prominutí stočného ze strany obce  ( podána  písemná žádost majitelů nemovitostí )  pro tyto občany : p. Slanina, Petřík, Procházka, Gregor, Rezek T., Rezková B.- trvale v obci nepobývají – zastupitelé souhlasí.

 

 • Příspěvek obce na činnost : Důchodci od Dědiny – 5.000,- Kč – zastupitelé souhlasí.

 

 • Stížnosti pana Pumra – vše prokonzultováno zastupiteli obce. Panu Pumrovi bude písemně zasláno  stanovisko.

 

 • Kontrola správnosti využívání dotací – 5.3.2015 – úprava parčíku u Kampeličky.

 

 • Audit obce 11.3.2015

 

 • Veřejná schůze – 5.3. 2015 v 19,00 hodin – NA OHRÁDCE

 

 

             Vypracovala: M. Škopová                                        Schválil: V. Ježek

                                                                                         starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.1.2015

Přítomno: sedm zastupitelů                                 Omluven:  

 

 

 • Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích – starosta obce zaslal  objednávku do datové schránky firmě Zemspol v ČM, která v minulých letech tuto službu prováděla.

 

 • Inventury za rok 2014 – dokončeny v stanovených termínech. Starosta poděkoval členům komise za dobře odvedenou práci.

 

 • Organizační směrnice obce Jílovice, Jednací řád  – nutné zapracovat nové  změny do těchto dokumentů.

 

 • Záměr obce na pronájem Ohrádky – vyvěšen na úřední desce obce.

 

 • Dotace z KÚ na opravu hasičské techniky ve výši 100 tis. – 1 mil. Kč ( 70 % dotace z ceny ) – dotace se nevztahuje na malé jednotky.

 

 • Rozbitá skleněná výplň na zastávce – řeší Policie ČR

 

 • Poničené a vyvrácené obrubníky, kaluže oleje  u Kampeličky od autobusů – fotodokumentace s oznámením  o poškození obecního majetku zaslaná na provozovatele autobusů – ARIVU. Starosta si vyžádal schůzku s vedením firmy.

 

 • Mikroregion Třebechovicko – oznámení při schůzce starostů obcí , že většinu dotací budou moci obce realizovat přes organizaci MAS. Přednesen návrh rozpočtu MRT na rok 2015.

 

 • Obec hledá brigádníky pro úklid obce – odměna za hodinu práce činí 50,- Kč.

 

 • AUDISBUS – služba v dopravě do Třebechovic – zkušební provoz od 1.3.2015  –  31.5.2015 . Jízdní řád bude  zveřejněn v nejbližší době.

 

 • Starosta obce seznámil zastupitelé s návrhem rozpočtu na rok 2015 – do veřejné schůze ho lze připomínkovat. Je vyvěšen na Úřední desce obce

 

 • Webové stránky obce  – novou tvář těchto stránek,  funkčnost,  vzhled i cenovou nabídku zajistí správce stránek M. Jirásko.

 

 • Dar  pro SDH v Jílovicích na činnost pro rok 2015 –  návrh – 20 tis. korun  – zastupitelé souhlasí.

 

 • Obchod potravinami v Jílovicích navštívila Zemědělská inspekce –  vše bez závad.

 

 • Svoz nebezpečného odpadu v Jílovicích bude realizován opět 1x ročně. Termín bude včas oznámen. Kontejner na velkoobjemový odpad je přistaven na obecní skládce a lze ho ve provozní době využívat.

( provozní doba je na webových stránkách )

 

 • Veřejná schůze – 16.2.2015 v 19,00 hodin – NA OHRÁDCE

 

 

             Vypracovala: M. Škopová                                        Schválil: V. Ježek

                                                                                         starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.12. 2014

Přítomno: šest zastupitelů                                                         Omluven: p. Balucha – nemoc

 

 • Obecní úřad – vchodové dveře – závada – uplatněná reklamace – zajistil starosta obce.

 

 • Nová vyhláška na psy – obec zakoupí známky pro psy a bude nutné zvýšit poplatky ze psů.

 

 • Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Obec celou záležitost postoupila právničce.

 

 • LOM pana Sháněla VÚ – zavážení lomu – řízení v této věci je zastaveno.

 

 • Kolaudace domu pana Holečka – 27. 11. 2014 v 11:00 hodin – za obec byl přítomen starosta obce. (bylo přiděleno č.p. 129)

 

 • Traktůrek – připraven na zimní práce – v nejbližší době bude nutné realizovat opravu – vadné napínací kladky a řemen.

 

 • Návrh zastupitelů – zřízení dalšího sběrného místa v nové zástavbě (Mrštník) – starosta obce situaci prověřil – zřídí se nové sběrné místo Na Mrštníku (plasty), před Rohlenovými bude přidám kontejner na papír a u obchodu bude přidán kontejner na plasty. Po určité době se situace vyhodnotí zda-li postačuje kapacita kontejnerů na plasty a v případě že ne, bude přidán kontejner ke Kánským (plasty).

 

 • Rozšíření chodníku před OÚ (část mezi p. Holečkem a vchodem na OÚ) – z důvodu bezpečnosti provozu – zajistí obec na své náklady bez dotace. Starosta obce oslovil firmu Stavibet v ČM, která zpracovala cenovou nabídku na toto dílo ve výši 156.954,- Kč (bez DPH). Výměna obrubníků spojené s řezáním asfaltu  proti budově OÚ (okolo nemovitost p. Krále) – cenová nabídka na 131.288,- Kč (bez DPH) – zastupitelé souhlasí.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – byla sepsána a odeslána žádost o dotaci. Obec má velkou šanci tuto dotaci obdržet. Jedná se o maximální částku 600.000,- Kč (podíl obce 60%). Finance by se využili na vybudování chodníku v části obce směrem k ČM.

 

 • Obrubníky okolo obchodu a parčíku – poškození vinou parkování autobusů. Starosta obce vyvolal jednání s majiteli firmy o nápravě. Autobusy nyní parkují u pošty, avšak bylo upozorněno na vytékání oleje z autobusu přímo do kanalizace a zkomplikování výjezdu od obchodu. Starosta obce na tyto skutečnosti upozornil provozovatele (ARIVA) a podal návrh, aby autobusy v obci vůbec neparkovaly. Bude se ještě řešit, věc není uzavřena!

 

 • Dopis starostovi Výravy, kde obec žádá o úpravu keřů v katastrálním území Výravy (komunikace mezi Jílovicemi a Výravou) – obec Výrava naši žádost postoupila SÚS HK.

 

 • Chodník před panem Holečkem – oprava – pan Holeček uhradil zámkovou dlažbu a pokládku, obec uhradila obrubníky (9.000,- Kč)

 

 • Nabídka nové firmy na likvidaci bioodpadu – obec má tuto službu zajištěnou k plné spokojenosti, proto nebude dodavatele služby měnit. Zastupitelé souhlasí.

 

 • Zhotovení a oprava informačních cedulek v parčíku – zajistí pan Kazda.

 

 • Webové stránky, o které se výborně stará naše bývalá občanka Radka Průšová (Šolcová), bude od 1. 1. 2015 spravovat Michal Jirásko. (změna na žádost paní Průšové)

 

 • Zákaz parkování na chodnících obce – stížnosti od občanů, nelze chodit po chodnících aniž byste nemuseli vstoupit do vozovky. Situace byla vyhlášená místním rozhlasem a další řešení situace provede Policie ČR, kdy může pokutovat v rozmezí 500 – 2.000,- Kč.

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE PORUŠOVÁNÍ TOHOTO PARAGRAFU VYHLÁŠKY BUDE ŘEŠENO JIŽ RADIKÁLNĚ, NEBOŤ UPOZORNĚNÍ V ROZHLASE NEPŘINESLY ŽÁDNOU NÁPRAVU !

Obec žádá občany, aby neparkovali se svými vozy na chodnících, a to ani případné návštěvy!

 

 • Společný ples obcí v Bolehošti – 31. 1. 2015, hudba DYNAMIC, obec obdrží 10 vstupenek. Zisk z minulého plesu = 7.000,- Kč – bude použit na tombolu, příspěvek naší obce do tomboly – 1.000,- Kč.

 

 • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

 • Zájezd do Národního divadla s představením STRAKONICKÝ DUDÁK – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8:00 hod.

 

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                      Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.11. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                Omluven:

 

 • Obchod potravinami – nahlášená závada na kase (oprava – výměna baterie) – opravu zajistila pí. Grulichová a uhradila obec. Pojistka toto neřeší.

 

 • Nové stavidlo k rybníku u obchodu (cena 12 tis. Kč) – starosta zajistil uložení a zabetonování vyrobeného plastového stavidla. Bude dokončeno během příštího týdne.

 

 • Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Majiteli byla zaslána faktura na úhradu poplatku za vyvěšení reklamy dle obecní vyhlášky (5.000,- Kč). Majitel neprodleně reklamu umístil jinam a tvrdil, že ji na obecním pozemku nikdy neměl a poplatek odmítl uhradit. Starosta obce má fotodokumentaci, která vypovídá o umístění reklamy na pozemku obce. (celá záležitost byla oznámena na Policii ČR)

 

 • Obecní obrubníky poškozené při realizaci novostavby panem Kovandou byly vyměněné. Pan Kovanda zhotovil vjezd ze zámkové dlažby na obecním pozemku, kdy po jednání se starostou obce a vyjasněním si situace, došli ke společnému rozhodnutí, že vzniklé dílo bude převedeno bezúplatně na obec. Dokument připraví JUDr. Thiel.

 

 • Smlouva se SÚS HK – obec uhradí za zvláštní pronájem komunikace 4.800,- Kč (skladování materiálu na komunikaci při opravě havarijního stavu kanalizace)

 

 • Územní plán obce byl vyvěšen a měl by být přijat 18. 12. 2014 v 9,00 hodin na Magistrátu města HK.

 

 • Kolaudace domu pana Holečka – 27. 11. 2014 v 11,00 hodin – za obec bude přítomen pan Kazda.

 

 • EKO-KOM – vývoz odpadů – za třídění odpadů vráceno obci 13.400,- Kč

 

 • Návrh zastupitelů – zřízení dalšího sběrného místa v nové zástavbě (Mrštník) – zakoupit více objemový kontejner na plasty a umístit ho k obchodu a malý kontejner od obchodu přemístit  na sběrné místo u Kánských. Starosta zjistí možnosti tohoto záměru.

 

 • Rozšíření chodníku před OÚ (část mezi p. Holečkem a vchodem na OÚ) – z důvodu bezpečnosti provozu – zajistí obec na své náklady bez dotace a starosta obce se pokusí zajistit firmu, která by tento záměr obce provedla ještě do konce roku 2014.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – číslo programu 15POV02.  Obec požádá o tuto dotaci.  Obec má velkou šanci tuto dotaci obdržet. Jedná se o maximální částku 600.000,- Kč.  (podíl obce 60%) Finance by se využili na vybudování chodníku v části obce směrem k ČM.

 

 • Obrubníky okolo obchodu a parčíku – poškození pravděpodobně vinou parkování autobusů.  Starosta obce vyvolá jednání s majiteli firmy o nápravě.

 

 • Přijímací anténa na budově Kampeličky (internet) – nefunkční – bude odstraněna.

 

 • Výjezdy hasičského auta –  pouze s příkazem k jízdě podepsaným starostou obce. Zodpovídá p. Kazda

 

 • Recyklát z frézování asfaltu bude rozprostřen a upraven pro parkování – obecní pozemek za hospodou směrem ke hřišti .

 

 • Výpověď smlouvy (3 měsíce) o pronájmu budovy Na Ohrádce s SDH Jílovice – převod zpět na obec. Obec včas zveřejní záměr o dalším pronájmu.

 

 • Žádosti o příspěvek (dar) na činnost :

Agentura domácí péče v ČM – 10.000,- Kč
TJ ČM (fotbalisté) – 5.000,- Kč
Důchodci od Dědiny – 5.000,- Kč
Knihovna HK – 5.000,- Kč

 

 • Rozsvícení vánočního stromu  (pro letošní rok se doveze vzrostlejší strom) –  30. 11. 2014 (15.30 hod.) U příležitosti rozsvícení vánočního stromku bude i malý ohňostroj, proto žádáme majitele psů, aby si zajistili jejich případné útěky.

 

 • Dopis starostovi Výravy – kde obec žádá o úpravu keřů v katastrálním území Výravy (komunikace mezi Jílovice a Výravou)

 

 • Společný ples obcí v Bolehošti – organizační schůzka svolána na 26. 11. 2014 v 18.00 hod.

 

 • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

 • Zájezd do Národního divadla s představením STRAKONICKÝ DUDÁK – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8,00 hod.

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                             Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 11. 2014

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluven:

 

 • Obchod potravinami – nahlášená závada na kase (oprava – výměna baterie) – opravu uhradí OÚ.Způsobeno několikanásobným výpadkem el. energie. Obec se pokusí vymáhat částku na pojišťovně.

 

 • Nové stavidlo k rybníku u obchodu (cena 12 tis. Kč) – obec osloví některou z místních firem k instalaci. Realizace opravy by měla být v co nejkratším termínu.

 

 • Umístění reklamy na obecní pozemek bez předchozí žádosti u stavby p. Černého Kamila, starosta zjistí, kdo takto učinil a obec bude vymáhat poplatek za umístění reklamy dle Vyhlášky č.1/2010

 

 • Obecní obrubníky poškozené při realizaci novostavby panem Kovandou nebyly vyměněné (dříve proběhla domluva mezi starostou a panem Kovandou). Obec zašle dopis  s žádostí o nápravu této situace.

 

 • Přepracování smlouvy na „Odvádění odpadních vod“ se Zemspol ČM, a.s. dle novely zákona.Návrh podal pan ing. Kouba

 

 • Rozsvícení vánočního stromu – 30. 11. 2014

 

 • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

 • Zájezd do Národního divadla s představením Strakonický dudák  – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8,00 hod.

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                   Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 10. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 • Závady – nahlášeny závady na veřejném osvětlení u Hubáčkových – světla (2ks) opravena.

 

 • Přívod do rybníka u obchodu z „ olšinky“  nutné opravit, případně instalovat nové  přívodové potrubí, a to do období pokud nebude „olšinka“  osázena novými stromky.

 

 • Oprava kanalizace –náklady spojené s opravou  kanalizace před Kampeličkou  (optický kabel O2, který vedl skrz kanalizaci) ve výši 16.870,- Kč uhradí viník – O2.

 

 • Obec obdržela návrh smlouvy na spolupráci s Knihovnou v HK o zápůjčkách knih za úplatu.  Zastupitelé se zatím na podpisu smlouvy nedohodli. (projednání při další schůzce)

 

 • Územní plán obce – další projednání zastupitelstvem. Starosta pročetl veškerou dokumentaci k ÚP a zastupitelé se předběžně shodli na dalším postupu při schvalování ÚP na dnešní  (6. 10. 2014) veřejné schůzi (detailní zprávu bude obsahovat Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Jílovice).

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                         Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z mimořádné pracovní schůzky zastupitelstva dne 25. 9. 2014

   Přítomno :  sedm zastupitelů                                               Omluven :

 

 • Na základě  veřejné schůze konané dne 22.9. 2014, kdy mělo dojít ke schválení Územního plánu obce Jílovice, ( ÚP schválen nebyl – podány připomínky od Zemspolu ) byla svolána starostou obce další mimořádná schůzka zastupitelstva, kde došlo k projednání připomínek k ÚP.  Byl zkontrolován původní ÚP s nově navrženým ÚP. Zde bylo zjištěno, že požadavky zastupitelstva obce nebyly ze strany zpracovatele  nového ÚP dodrženy.

 

 • Závěr schůzky : zastupitelé trvají na požadovaných změnách, které byly písemně zpracovány. Starosta obce vyvolal další schůzku se zpracovateli ÚP obce Jílovice, kde bude důsledně trvat na dohodnutých změnách. Budou-li požadavky zaneseny do ÚP tak jak požadují zastupitelé, bude ÚP schválen na další veřejné schůzi konané dne 12.10.2014 v 19.00 hodin    „ NA  OHRÁDCE „

 

Vypracovala : M. Škopová                                                     Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.9. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                              Omluven:

 

 • Stížnost občanů na pana Kánského V. st. – pálení slámy na 2 ha pole. Vedení obce zaslalo viníkovi dopis s poučením.

 

 • Kácení dřevin – v průběhu měsíce září provede firma Jiří Červinka- ABC, České Libchavy prořez, případně i kácení stromů v blízkosti nízkého a vysokého napětí. (vše dle příslušných předpisů)

 

 • Dražba čp. 86 (nemovitost pod Pavlíkovými) proběhne 25. 9. 2014 v 10.30 h. (nejnižší podání – 380.000,- Kč)

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky – práce dokončeny, cena byla dodržena. Osvětlení v parčíku je příliš intenzivní – pokud to bude technicky možné, bude utlumeno. Domluva s dodavatelem.

 

 • Oprava kanalizace – vše pokračuje dle projektu, vzniklé problémy řeší starosta neprodleně. Při této opravě lze již částečně využít projektu na zklidnění dopravy v obci, proto v místech, kde lze již úpravu provést bude po dohodě s firmou, která provádí opravu kanalizace, realizována (např. položení nových obrubníků apod.)

 

 • Starosta obce vyzval Policii ČR k měření rychlosti v naší obci, kdy podalo několik občanů stížnost na nepřiměřenou rychlost řidičů a to zvláště v době oprav kanalizace, kdy je snížená rychlost v označených úsecích. (bude vyhověno – příslib Policie ČR).

 

 • Odcizená kamera na hřišti byla nalezena a předána Policií ČR zpět obci Jílovice. Obec bude vymáhat náhradu škody (cena instalace)

 

 • Dotace na mokřad nebyla přidělena – po malém přepracování projektu, bude obec opět žádat o tuto dotaci, kdy je velká pravděpodobnost, že obec dotaci obdrží.

 

 • Septiky – vývoz pro občany – předpokládaný termín je září – říjen 2014 z důvodu uložení tohoto odpadu – stále nejsou v provozu odkalovací jímky. (jiný způsob uložení by byl nákladný a pro občany by to znamenalo podstatné zvýšení ceny vývozu)

 

 • Rybník u obchodu – netěsnost stavidla, ubývá voda – nutná oprava stavidla. Starosta vypracoval návrh nové šachty stavidla tak, aby rybník nemusel být vypuštěn při jeho instalaci a dal udělat cenovou nabídku.

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 • Audit obce – 6.10.2014

 

Vypracovala: M. Škopová                                          Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11. 8. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                            Omluven:

 

 • Stížnost několika občanů na pana Kánského V. st. – pálení slámy na 2 ha pole. Komise životního prostředí provedla zápis a fotodokumentaci. Starosta obce informoval p. Kánského, že pokud se bude tato, nebo podobná činnost opakovat, bude nahlášen na ČIŽP. Toto mu bude sděleno i dopisem!

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky  – práce převážně dokončeny –  zbývá osázet parčík rostlinami  (pozván zahradní architekt – návrh a realizace – 20.835,- Kč – firma Valenta Jan), dále instalace informačních tabulí. Starosta zajistil dodávku laviček (cena 15.440,- Kč) a osvětlení. Celková úprava by měla být zrealizována poslední týden v srpnu 2014.

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Smlouva je již podepsána. Celková cena opravy je vyčíslena na 3.329.720,- Kč.

 

 • Oprava již probíhá a bude realizována ve čtyř etapách. (1. etepa- od hřiště před hospodu, 2. etapa od Luňáčkových po Hvězdovi, 3. etapa překop křižovatky u OÚ a 4. etepa před Holečkovými). Zároveň bude realizována část projektu „Zklidnění obce“ rozšířením chodníku u Pavlíkových.

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – zahájení 14.7. 2014. – dokončeno

 

 • Zbývá dokončit zemní práce a osetí! Pak bude dílo přebráno a případně vysloven požadavek na odstranění nedostatků!

 

 • Místní knihovna – poskytnutá dotace – čerpána na nákup tiskárny, nového programu, vypalovačky a čtečky čárových kódů na knihy.

 

 • Kultura: obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín: září – říjen 2014

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 • Audit obce – 6.10.2014

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                            Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28. 7. 2014

Přítomno: šest zastupitelů                                                                Omluven:  p.Škopová

 

 • Oprava svodů střechy budovy „Kampeličky“, výměna tašek (po dešti mokrý strop v kanceláři pošty) – cena opravy 2.570,– Kč. Zůstává celkově špatný stav oplechování.

 

 • Zadáno vypracování znaleckého posudku na koupi pozemku od státu na „Revitalizaci mokřadu v Jílovici“ (část pozemku je doposud ve vlastnictví státu.  Cena posudku 9.540,– Kč.

 

 • K podané žádosti o dotaci na „Revitalizaci mokřadu v Jílovici“ obec obdržela od OPŽP vyjádření o zaregistrování žádosti a její postoupení k výběrovému řízení.

 

 • Chodníky k Výravě by měly být dokončené cca do 14-ti dnů.

 

 • Z důvodu obdržení dotace na „Opravu havarijního stavu kanalizace Jílovice“ budou práce na této akci započaté od 1.8.2014. První etapa opravy je stanovena od budovy pohostinství směrem k tenisovým kurtům, druhá pak na křižovatce u Obecního úřadu. O postupech prací budou občané postupně informováni.

 

 • Zaslán dopis panu Exnerovi s výzvou na opravu chodníku před jeho nemovitostí, a to z důvodu poškezení ze strany majitele. Oprava provedena s velmi špatným výsledkem. Panu Exnerovi bude zaslána nová, poslední výzva k opravě.

 

 • Mikroregionem Třebechovicko nabízený autobus, který by jezdil linku Třebechovice – Jílovice cca 2x do týdne za účelem nákupu občanů, nebude pravděpodobně realizován, a to zejména z důvodu  „netěsného sousedství“ města Třebechovic a obcí Jílovice. Toto vyjádření vydal Magistrát města HK.

 

 • Z hasičské zbrojnice byly obecní věci přestěhovány do zrekonstruované budovy obecního skladu. Hasičský žebřík bude tedy umístěn zpět z areálu Zemspolu do hasičské zbrojnice.

Zajistí: p. Vladimír Černý do 8.8.2014.

 

 • Osloven pan Valenta z Bělečka (Stromky Valenta) o zpracování návrhu osázení a cenové nabídky na osázení novou zelení parčíku u pošty. Zastupitelstvo souhlasí s jeho návrhem za cenu 20.835,– Kč.

 

 • Výkup jablek pro společnost Havelka se letošní rok (z důvodu malého zájmu v loňském roce) nebude realizovat.

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 

Vypracovala: Z. Šolcová                                                            Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14. 7. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 • Revize dětského hřiště – provedena 10.7.2014 za přítomnosti starosty obce.

 

 • Sklad obce –  pojištěn  na 2 mil. korun, stroje uložené ve skladu na 300 tis. korun a lavičkové sety na 88 tis. korun. 16.7. v 18.00 hod. bude proveden přesun strojů a majetku z budovy hasičské zbrojnice do obecního skladu. ( zajistí starosta obce, Jarkovský J., Balucha J., Černý J., Procházka V. )

 

 • Oprava pravé strany silnice od křižovatky ( zrcadlo –  směr ČM  ) po  Jiráskovi a odstranění zátarasů – oprava provedena..

 

 • Lavičkové sety instalovány, zbývá osázet záhon jako součást odpočinkového místa. Cena lavičkových setů – 62.720,- Kč. Z toho 50% bylo  hrazeno z dotace.

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky  – práce převážně dokončeny –  zbývá osázet parčík rostlinami ,  ( pozván zahradní architekt ), zhutnit pochozí štěrk a dokončit elektroinstalace. Starosta zajistil dodávku laviček a osvětlení.

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Smlouva je již podepsána. Celková cena kanalizace by měla být 3 329 720 Kč.

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – zahájení 14.7. 2014. Obec uhradí 1x vjezd každému majiteli nemovitosti  v části obecního pozemku.

 

 • Stížnost pana Pumra na sousedské vztahy – stížnost projednána zastupiteli  s jednotným názorem, že obec nebude tuto stížnost řešit – není to v její kompetenci.

 

 • Volby do zastupitelstev 10. a 11. října 2014 – zájemci, kteří chtějí kandidovat jako nezávislí kandidáti, mohou veškeré podklady získat i  na OÚ v  Jílovicích ( tiskopisy :  „ Kandidátní listina nezávislého kandidát“ , „ petice podporující kandidaturu volební strany nebo nezávislého kandidáta „ – podpisy spoluobčanů – v naší obci 16 podpisů ) – to vše je nutné odevzdat do 5.8.2014 do 16.00 hod. na registračním úřadu v Třebechovicích pod Orebem.

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014 – dopoledne rybářské závody,  od 14. 00 skákací hrad, soutěže pro děti, kejklíř …..

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                    Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.6. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                   Omluven :

 

 • Zavážení lomu na Vysokém Újezdě – majitel  pan Sháněl (č. parcely 152/1, 149) – podle projektu (celý projekt je rozvržen do několika etap po dobu 20 let) by se sem mělo navézt 100.000 m3 zeminy – bylo vyvolané jednání.  –  řízení pozastaveno, nutné dopracovat projekt.

 

 • Sklad obce –  oprava dokončena. (zbývá zajistit pojištění budovy)

 

 • Siréna pro hlášení požáru – v době požáru nefunkční, – v této věci jednal starosta obce  – provedena oprava  a nová revize – zkouška proběhne do 14 dnů.

 

 • Žádost o opravu pravé strany silnice od křižovatky (zrcadlo –  směr ČM) po  Jiráskovi a odstranění zátarasů na SÚS HK. Dále byl vznesen požadavek na otočení kanálového víka před poštou. (nebezpečné pro cyklisty)

 

 • Žádost TJ  Jílovice o příspěvek na ceny u příležitosti pořádání turnaje v malé kopané dne  28.6. 2014.  (schváleno)

 

 • Žádost SDH Jílovice o příspěvek na ceny – pořádání dvou hasičských soutěží v Jílovicích. (schváleno)

 

 • Vybudování štěrkového podkladu pro lavičkové sety. Lavičky budou dodány 28.6. 2014 – dopoledne.

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky – započaty výkopové práce. Stavební firma Štěpánek Martin požadovala navýšit rozpočet za vícepráce o 40 tis. korun, starosta obce toto rezolutně odmítl a došlo k odstoupení od smlouvy. V současné době práce provádí firma  Jan Dzurko z HK. (sepsaná smlouva s finančními podmínkami, které byly schváleny na veřejné schůzi pro pana Štěpánka. Cena za 1M2 = 1000 Kč s úpravou terénu.).  Předpokládaný termín dokončení je 30.6. 2014. Záleží na povětrnostních podmínkách!

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Celkové náklady na opravu budou 3.329.720,- Kč

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – proběhne do konce září 2014.

 

 • Připomínka – obec Výrava by měla požádat, aby v jejím katastrálním území, provedla SÚS Hradec Králové prořez stromů a keřů v okolí komunikace směrem od Jílovice do Výravy – keře zasahují do komunikace – připomínka byla elektronicky postoupena obci Výrava.

 

 • Kontrola cesty dle „Smlouvy o dobrém sousedství„ k bioplynové stanici byla provedena členy zastupitelstva – cesta je opravena, výtluky jsou zasypány – bez závad! Komunikace však není bezprašná, jak bylo v podmínkách Stavebního povolení. Vedení Zemspol a.s. přislíbilo, že v budoucnu bude komunikace vyasfaltována, avšak bylo konstatováno, že není v jejich vlastnictví!

 

 • Dveře u obchodu – rozbité panty a rozštípnutý  dřevěný rám – oprava provedena. Prasklý pant uhradí nájemce. Zastupitelé se dohodli, že další provozní malé opravy si bude hradit pronajímatel sám, dle smlouvy o pronájmu.

 

 • Veřejná schůze – 30.6.2014 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                               Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26. 5. 2014

       Přítomno: šest zastupitelů                                                          Omluvena:  p. Škopová

 

 • Obecní sklad – zhotovení obrubníků (42.000,–Kč), dokončení betonových podlah (20.000,– Kč), přípojka + zprovoznění elektrické energie (34.930,– Kč)

 

 • Oslovena firma na zpracování revize a pasportu veřejného osvětlení, bude předložena cenová nabídka. Zastupitelstvo se dohodlo, že z důvodu získání 20% slevy na odběr energie se ročně ušetřené prostředky vloží do postupné výměny světel.

 

 • Zhotovení osvětlení pod přístřeším „Na Ohrádce“ – cena 7.000,– Kč.

 

 • Provedena pravidelná revize obecních hasicích přístrojů a hasičského žebříku.

 

 • Příspěvek obce ve výši 10.620,– Kč na vybudování hasičské základny pro SDH Jílovice „Na Ohrádce“. Původně byla schválena částka 15 000,- (úspora)

 

 • Doplacena oprava kanalizace u obchodu firmě ZVČ s.r.o. HK ve výši 88.000,– Kč. Reklamováno: nezalité spáry, propad asfaltu u kanálu před bytovkou

 

 • Audit = Přezkoumání hospodaření obce Jílovice za rok 2013 proběhl „bez závad“.Auditorkami bylo pouze doporučeno zažádat Krajský úřad o změnu formy dotace na zpracování územního plánu. Smlouva o dotaci byla uzavřena jako „neinvestiční“, ale v současné době se požaduje tato forma dotace jako čerpání „investiční“. Žádost na Krajský úřad byla odeslána.

 

 • Dotaci na „Revitalizaci parčíku v Jílovici“ obec obdržela, starosta má domluven termín na SZIF na podepsání této smlouvy. Práce budou započaté 16. 6. 2014.

 

 • Dotaci z MRT na zřízení odpočinkových míst v obci, obec obdržela a dodavatelem byl vybrán pan Smitka z Přívětic, a to z důvodu obdržení nejnižší cenové nabídky. Tato místa budou zřízena u bytovky č.p. 109, u p. Vošvrdy, u Lelkových a na Drahách u rybníka. Další lavičky budou obcí umístěné u dětského hřiště „Na Ohrádce“.

 

 • Dotace za „Odstranění havarijního stavu kanalizace“ byla v termínu podána, prozatím bez vyjádření.

 

 • Opraveny lampy veřejného osvětlení (nahlášené závady) – 4.800,– Kč.

 

 • Obci Jílovice bylo doručeno „Oznámení o zahájení územního řízení“ žadatele pana Scháněla z Vysokého Újezdu na začátek zavážení písníku prozatím 8.000 m3 zeminy. Pro obec Jílovice by to znamenalo opět výrazně zvýšenou dopravu přes obec (jednalo by se cca o 1000 plně naložených nákladních automobilů). Starosta obce se bude účastnit jednání v Třebechovicích pod Orebem se zamítavým stanoviskem.

 

 • Složený recyklát u místního obchodu bude použit na opravu cesty u obecního skladu. Další část je uložena na skládce biologického odpadu k opravě a zpevnění vjezdu na skládku. Recyklát, který po těchto opravách zbyde, bude použit po domluvě se zástupci ZEMSPOL a.s. České Meziříčí na opravu cesty přes kopec do Skršic. Obec věnuje recyklát, akciová společnost dodá penetraci a zajistí práci.

 

 • Majitelé nemovitostí v obci, kteří doposud neuhradili stočné, byli na tuto skutečnost písemně upozornění a při úhradě jim bude současně vypočítáno i penále za pozdní úhradu, které vyplývá z uzavřené smlouvy o stočném.

 

 • Byla zajištěna oprava obecního traktůrku (2.100,– Kč) a oprava plotostřihu (předb. cena cca 500,– Kč).

 

 • 6. 9. 2014 Loučení s létem

 

Vypracovala: Z. Šolcová                                                          Schválil: V. Ježek

starosta obce