Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.9. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                              Omluven:

 

 • Stížnost občanů na pana Kánského V. st. – pálení slámy na 2 ha pole. Vedení obce zaslalo viníkovi dopis s poučením.

 

 • Kácení dřevin – v průběhu měsíce září provede firma Jiří Červinka- ABC, České Libchavy prořez, případně i kácení stromů v blízkosti nízkého a vysokého napětí. (vše dle příslušných předpisů)

 

 • Dražba čp. 86 (nemovitost pod Pavlíkovými) proběhne 25. 9. 2014 v 10.30 h. (nejnižší podání – 380.000,- Kč)

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky – práce dokončeny, cena byla dodržena. Osvětlení v parčíku je příliš intenzivní – pokud to bude technicky možné, bude utlumeno. Domluva s dodavatelem.

 

 • Oprava kanalizace – vše pokračuje dle projektu, vzniklé problémy řeší starosta neprodleně. Při této opravě lze již částečně využít projektu na zklidnění dopravy v obci, proto v místech, kde lze již úpravu provést bude po dohodě s firmou, která provádí opravu kanalizace, realizována (např. položení nových obrubníků apod.)

 

 • Starosta obce vyzval Policii ČR k měření rychlosti v naší obci, kdy podalo několik občanů stížnost na nepřiměřenou rychlost řidičů a to zvláště v době oprav kanalizace, kdy je snížená rychlost v označených úsecích. (bude vyhověno – příslib Policie ČR).

 

 • Odcizená kamera na hřišti byla nalezena a předána Policií ČR zpět obci Jílovice. Obec bude vymáhat náhradu škody (cena instalace)

 

 • Dotace na mokřad nebyla přidělena – po malém přepracování projektu, bude obec opět žádat o tuto dotaci, kdy je velká pravděpodobnost, že obec dotaci obdrží.

 

 • Septiky – vývoz pro občany – předpokládaný termín je září – říjen 2014 z důvodu uložení tohoto odpadu – stále nejsou v provozu odkalovací jímky. (jiný způsob uložení by byl nákladný a pro občany by to znamenalo podstatné zvýšení ceny vývozu)

 

 • Rybník u obchodu – netěsnost stavidla, ubývá voda – nutná oprava stavidla. Starosta vypracoval návrh nové šachty stavidla tak, aby rybník nemusel být vypuštěn při jeho instalaci a dal udělat cenovou nabídku.

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 • Audit obce – 6.10.2014

 

Vypracovala: M. Škopová                                          Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11. 8. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                            Omluven:

 

 • Stížnost několika občanů na pana Kánského V. st. – pálení slámy na 2 ha pole. Komise životního prostředí provedla zápis a fotodokumentaci. Starosta obce informoval p. Kánského, že pokud se bude tato, nebo podobná činnost opakovat, bude nahlášen na ČIŽP. Toto mu bude sděleno i dopisem!

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky  – práce převážně dokončeny –  zbývá osázet parčík rostlinami  (pozván zahradní architekt – návrh a realizace – 20.835,- Kč – firma Valenta Jan), dále instalace informačních tabulí. Starosta zajistil dodávku laviček (cena 15.440,- Kč) a osvětlení. Celková úprava by měla být zrealizována poslední týden v srpnu 2014.

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Smlouva je již podepsána. Celková cena opravy je vyčíslena na 3.329.720,- Kč.

 

 • Oprava již probíhá a bude realizována ve čtyř etapách. (1. etepa- od hřiště před hospodu, 2. etapa od Luňáčkových po Hvězdovi, 3. etapa překop křižovatky u OÚ a 4. etepa před Holečkovými). Zároveň bude realizována část projektu „Zklidnění obce“ rozšířením chodníku u Pavlíkových.

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – zahájení 14.7. 2014. – dokončeno

 

 • Zbývá dokončit zemní práce a osetí! Pak bude dílo přebráno a případně vysloven požadavek na odstranění nedostatků!

 

 • Místní knihovna – poskytnutá dotace – čerpána na nákup tiskárny, nového programu, vypalovačky a čtečky čárových kódů na knihy.

 

 • Kultura: obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín: září – říjen 2014

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 • Audit obce – 6.10.2014

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                            Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28. 7. 2014

Přítomno: šest zastupitelů                                                                Omluven:  p.Škopová

 

 • Oprava svodů střechy budovy „Kampeličky“, výměna tašek (po dešti mokrý strop v kanceláři pošty) – cena opravy 2.570,– Kč. Zůstává celkově špatný stav oplechování.

 

 • Zadáno vypracování znaleckého posudku na koupi pozemku od státu na „Revitalizaci mokřadu v Jílovici“ (část pozemku je doposud ve vlastnictví státu.  Cena posudku 9.540,– Kč.

 

 • K podané žádosti o dotaci na „Revitalizaci mokřadu v Jílovici“ obec obdržela od OPŽP vyjádření o zaregistrování žádosti a její postoupení k výběrovému řízení.

 

 • Chodníky k Výravě by měly být dokončené cca do 14-ti dnů.

 

 • Z důvodu obdržení dotace na „Opravu havarijního stavu kanalizace Jílovice“ budou práce na této akci započaté od 1.8.2014. První etapa opravy je stanovena od budovy pohostinství směrem k tenisovým kurtům, druhá pak na křižovatce u Obecního úřadu. O postupech prací budou občané postupně informováni.

 

 • Zaslán dopis panu Exnerovi s výzvou na opravu chodníku před jeho nemovitostí, a to z důvodu poškezení ze strany majitele. Oprava provedena s velmi špatným výsledkem. Panu Exnerovi bude zaslána nová, poslední výzva k opravě.

 

 • Mikroregionem Třebechovicko nabízený autobus, který by jezdil linku Třebechovice – Jílovice cca 2x do týdne za účelem nákupu občanů, nebude pravděpodobně realizován, a to zejména z důvodu  „netěsného sousedství“ města Třebechovic a obcí Jílovice. Toto vyjádření vydal Magistrát města HK.

 

 • Z hasičské zbrojnice byly obecní věci přestěhovány do zrekonstruované budovy obecního skladu. Hasičský žebřík bude tedy umístěn zpět z areálu Zemspolu do hasičské zbrojnice.

Zajistí: p. Vladimír Černý do 8.8.2014.

 

 • Osloven pan Valenta z Bělečka (Stromky Valenta) o zpracování návrhu osázení a cenové nabídky na osázení novou zelení parčíku u pošty. Zastupitelstvo souhlasí s jeho návrhem za cenu 20.835,– Kč.

 

 • Výkup jablek pro společnost Havelka se letošní rok (z důvodu malého zájmu v loňském roce) nebude realizovat.

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 

Vypracovala: Z. Šolcová                                                            Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14. 7. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 • Revize dětského hřiště – provedena 10.7.2014 za přítomnosti starosty obce.

 

 • Sklad obce –  pojištěn  na 2 mil. korun, stroje uložené ve skladu na 300 tis. korun a lavičkové sety na 88 tis. korun. 16.7. v 18.00 hod. bude proveden přesun strojů a majetku z budovy hasičské zbrojnice do obecního skladu. ( zajistí starosta obce, Jarkovský J., Balucha J., Černý J., Procházka V. )

 

 • Oprava pravé strany silnice od křižovatky ( zrcadlo –  směr ČM  ) po  Jiráskovi a odstranění zátarasů – oprava provedena..

 

 • Lavičkové sety instalovány, zbývá osázet záhon jako součást odpočinkového místa. Cena lavičkových setů – 62.720,- Kč. Z toho 50% bylo  hrazeno z dotace.

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky  – práce převážně dokončeny –  zbývá osázet parčík rostlinami ,  ( pozván zahradní architekt ), zhutnit pochozí štěrk a dokončit elektroinstalace. Starosta zajistil dodávku laviček a osvětlení.

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Smlouva je již podepsána. Celková cena kanalizace by měla být 3 329 720 Kč.

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – zahájení 14.7. 2014. Obec uhradí 1x vjezd každému majiteli nemovitosti  v části obecního pozemku.

 

 • Stížnost pana Pumra na sousedské vztahy – stížnost projednána zastupiteli  s jednotným názorem, že obec nebude tuto stížnost řešit – není to v její kompetenci.

 

 • Volby do zastupitelstev 10. a 11. října 2014 – zájemci, kteří chtějí kandidovat jako nezávislí kandidáti, mohou veškeré podklady získat i  na OÚ v  Jílovicích ( tiskopisy :  „ Kandidátní listina nezávislého kandidát“ , „ petice podporující kandidaturu volební strany nebo nezávislého kandidáta „ – podpisy spoluobčanů – v naší obci 16 podpisů ) – to vše je nutné odevzdat do 5.8.2014 do 16.00 hod. na registračním úřadu v Třebechovicích pod Orebem.

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014

 

 • Loučení s létem – 6.9.2014 – dopoledne rybářské závody,  od 14. 00 skákací hrad, soutěže pro děti, kejklíř …..

 

 • Volejbalový turnaj – 13.9.2014

 

 • Vítání občánků – 20.9.2014

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                    Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.6. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                   Omluven :

 

 • Zavážení lomu na Vysokém Újezdě – majitel  pan Sháněl (č. parcely 152/1, 149) – podle projektu (celý projekt je rozvržen do několika etap po dobu 20 let) by se sem mělo navézt 100.000 m3 zeminy – bylo vyvolané jednání.  –  řízení pozastaveno, nutné dopracovat projekt.

 

 • Sklad obce –  oprava dokončena. (zbývá zajistit pojištění budovy)

 

 • Siréna pro hlášení požáru – v době požáru nefunkční, – v této věci jednal starosta obce  – provedena oprava  a nová revize – zkouška proběhne do 14 dnů.

 

 • Žádost o opravu pravé strany silnice od křižovatky (zrcadlo –  směr ČM) po  Jiráskovi a odstranění zátarasů na SÚS HK. Dále byl vznesen požadavek na otočení kanálového víka před poštou. (nebezpečné pro cyklisty)

 

 • Žádost TJ  Jílovice o příspěvek na ceny u příležitosti pořádání turnaje v malé kopané dne  28.6. 2014.  (schváleno)

 

 • Žádost SDH Jílovice o příspěvek na ceny – pořádání dvou hasičských soutěží v Jílovicích. (schváleno)

 

 • Vybudování štěrkového podkladu pro lavičkové sety. Lavičky budou dodány 28.6. 2014 – dopoledne.

 

 • Úprava parčíku okolo Kampeličky – započaty výkopové práce. Stavební firma Štěpánek Martin požadovala navýšit rozpočet za vícepráce o 40 tis. korun, starosta obce toto rezolutně odmítl a došlo k odstoupení od smlouvy. V současné době práce provádí firma  Jan Dzurko z HK. (sepsaná smlouva s finančními podmínkami, které byly schváleny na veřejné schůzi pro pana Štěpánka. Cena za 1M2 = 1000 Kč s úpravou terénu.).  Předpokládaný termín dokončení je 30.6. 2014. Záleží na povětrnostních podmínkách!

 

 • Dotace na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce je schválená a bude obci poskytnuta ve výši 2.500.000,- Kč. Celkové náklady na opravu budou 3.329.720,- Kč

 

 • Budování chodníku od Havlových po Hubáčkovi – směr Výrava – proběhne do konce září 2014.

 

 • Připomínka – obec Výrava by měla požádat, aby v jejím katastrálním území, provedla SÚS Hradec Králové prořez stromů a keřů v okolí komunikace směrem od Jílovice do Výravy – keře zasahují do komunikace – připomínka byla elektronicky postoupena obci Výrava.

 

 • Kontrola cesty dle „Smlouvy o dobrém sousedství„ k bioplynové stanici byla provedena členy zastupitelstva – cesta je opravena, výtluky jsou zasypány – bez závad! Komunikace však není bezprašná, jak bylo v podmínkách Stavebního povolení. Vedení Zemspol a.s. přislíbilo, že v budoucnu bude komunikace vyasfaltována, avšak bylo konstatováno, že není v jejich vlastnictví!

 

 • Dveře u obchodu – rozbité panty a rozštípnutý  dřevěný rám – oprava provedena. Prasklý pant uhradí nájemce. Zastupitelé se dohodli, že další provozní malé opravy si bude hradit pronajímatel sám, dle smlouvy o pronájmu.

 

 • Veřejná schůze – 30.6.2014 od 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                               Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26. 5. 2014

       Přítomno: šest zastupitelů                                                          Omluvena:  p. Škopová

 

 • Obecní sklad – zhotovení obrubníků (42.000,–Kč), dokončení betonových podlah (20.000,– Kč), přípojka + zprovoznění elektrické energie (34.930,– Kč)

 

 • Oslovena firma na zpracování revize a pasportu veřejného osvětlení, bude předložena cenová nabídka. Zastupitelstvo se dohodlo, že z důvodu získání 20% slevy na odběr energie se ročně ušetřené prostředky vloží do postupné výměny světel.

 

 • Zhotovení osvětlení pod přístřeším „Na Ohrádce“ – cena 7.000,– Kč.

 

 • Provedena pravidelná revize obecních hasicích přístrojů a hasičského žebříku.

 

 • Příspěvek obce ve výši 10.620,– Kč na vybudování hasičské základny pro SDH Jílovice „Na Ohrádce“. Původně byla schválena částka 15 000,- (úspora)

 

 • Doplacena oprava kanalizace u obchodu firmě ZVČ s.r.o. HK ve výši 88.000,– Kč. Reklamováno: nezalité spáry, propad asfaltu u kanálu před bytovkou

 

 • Audit = Přezkoumání hospodaření obce Jílovice za rok 2013 proběhl „bez závad“.Auditorkami bylo pouze doporučeno zažádat Krajský úřad o změnu formy dotace na zpracování územního plánu. Smlouva o dotaci byla uzavřena jako „neinvestiční“, ale v současné době se požaduje tato forma dotace jako čerpání „investiční“. Žádost na Krajský úřad byla odeslána.

 

 • Dotaci na „Revitalizaci parčíku v Jílovici“ obec obdržela, starosta má domluven termín na SZIF na podepsání této smlouvy. Práce budou započaté 16. 6. 2014.

 

 • Dotaci z MRT na zřízení odpočinkových míst v obci, obec obdržela a dodavatelem byl vybrán pan Smitka z Přívětic, a to z důvodu obdržení nejnižší cenové nabídky. Tato místa budou zřízena u bytovky č.p. 109, u p. Vošvrdy, u Lelkových a na Drahách u rybníka. Další lavičky budou obcí umístěné u dětského hřiště „Na Ohrádce“.

 

 • Dotace za „Odstranění havarijního stavu kanalizace“ byla v termínu podána, prozatím bez vyjádření.

 

 • Opraveny lampy veřejného osvětlení (nahlášené závady) – 4.800,– Kč.

 

 • Obci Jílovice bylo doručeno „Oznámení o zahájení územního řízení“ žadatele pana Scháněla z Vysokého Újezdu na začátek zavážení písníku prozatím 8.000 m3 zeminy. Pro obec Jílovice by to znamenalo opět výrazně zvýšenou dopravu přes obec (jednalo by se cca o 1000 plně naložených nákladních automobilů). Starosta obce se bude účastnit jednání v Třebechovicích pod Orebem se zamítavým stanoviskem.

 

 • Složený recyklát u místního obchodu bude použit na opravu cesty u obecního skladu. Další část je uložena na skládce biologického odpadu k opravě a zpevnění vjezdu na skládku. Recyklát, který po těchto opravách zbyde, bude použit po domluvě se zástupci ZEMSPOL a.s. České Meziříčí na opravu cesty přes kopec do Skršic. Obec věnuje recyklát, akciová společnost dodá penetraci a zajistí práci.

 

 • Majitelé nemovitostí v obci, kteří doposud neuhradili stočné, byli na tuto skutečnost písemně upozornění a při úhradě jim bude současně vypočítáno i penále za pozdní úhradu, které vyplývá z uzavřené smlouvy o stočném.

 

 • Byla zajištěna oprava obecního traktůrku (2.100,– Kč) a oprava plotostřihu (předb. cena cca 500,– Kč).

 

 • 6. 9. 2014 Loučení s létem

 

Vypracovala: Z. Šolcová                                                          Schválil: V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.5. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 • Zavážení lomu na Vysokém Újezdě – majitel  pan Sháněl ( č. parcely 152/1, 149)  – podle projektu (celý projekt je rozvržen do několika etap po dobu 20 let) by se sem mělo navézt 100.000 m3 zeminy – bylo vyvolané jednání –  zúčastněné strany nesouhlasí.

 

 • Sklad obce –  instalace  kovových schodů se zábradlím.  Zbývá položení zámkové dlažby do vjezdu.

 

 • Oprava křovinořezu 6.700,- Kč.

 

 • Žádost TJ  Jílovice o zapůjčení obecního stanu na turnaj v malé kopané.  (schváleno)

 

 • Žádost SDH Jílovice o proplacení nafty (doprava na soutěže) a benzínu (soutěžní  stříkačka) –   ( schváleno )

 

 • Vybudování pevného podkladu pro lavičkové sety. (4 místa pro umístění laviček – návrhy vzešly převážně z historie obce)

 

 • Mulčovací kůra (rozvoz), úklid v obci – provede slečna Jarkovská.

 

 • Oprava cesty (Mrštník) po objížďce z roku 2013 – starosta na základě sepsané smlouvy, znovu jednal v této záležitosti s vedením SÚS,  kdy požaduje opravu této části.  (termín – červen 2014)

 

 • Velkoobjemový kontejner je umístěný na skládce  – mohou ho využívat všichni trvale přihlášení občané a to v období provozní doby skládky. V případě uložení velkého množství od jednoho majitele, je nutné toto oznámit na OÚ a domluvit řešení. Pronájem kontejneru bude stát obec 1000 Kč/1 měsíc.

 

 • Připomínka – obec Výrava by měla požádat, aby v jejím katastrálním území, provedla SÚS Hradec Králové prořez stromů a keřů v okolí komunikace směrem od Jílovice do Výravy – keře zasahují do komunikace – starosta připomínku projedná s vedením obce Výrava.

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín: září 2014

 

 • JÍLOVICKÁ PIVOSEČ  14.6. 2014

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                   Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.5. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 

 • Oprava kanalizace ve středu obce z důvodu narušení této části plynovodním potrubím ( zjištěno monitoringem kanalizace ).  Plynárny musí tuto část opravit. Bude provedena uzavírka přívodu plynu do obce a dodávka bude přechodně nahrazena instalací tlakové nádoby s plynem, která by bude zásobovat obec. Místo opravy je u vjezdu do nemovitosti č.p.14 ( před Slaninovými ) Zásobník bude umístěn u OÚ.

 

 • Sklad obce – zadána výroba a instalace  ( výběr ze tří firem )  kovových schodů se zábradlím – cena 31.500,- Kč.  Zbývá fasáda a vjezd.

 

 • Přivaděč do rybníku u obchodu  –  v současné době jsou dokončeny práce , začíná se s opravou asfaltu. Obec oslovila 2 firmy pro instalaci nových silničních  obrubníků opravené komunikace za Halaxovými. ( byla vybraná firma pana Martina Štěpánka s cenou 42.000,- Kč + DPH ).

 

 • Mikroregion Třebechovicko – obec obdrží dotaci na nákup laviček – 10 ks.

 

 • Kanalizace – „ Dodávka na odstranění havarijního stavu kanalizace „ osloveny 3 firmy. Hodnotícíkomisí ve složení Václav Ježek, Zdeňka Šolcová, Monika Škopová, Vladimír Černý a Josef Balucha dle předložených cenových nabídek vybrána firma ZVČ.
  • ZVČ s.r.o. Hradec Králové  – 3.191.256,38 Kč   – VYBRÁNO
  • COLAS CZ a.s. Hradec Králové – 3.473.434,45,- Kč
  • ELEKTROVASURY s.r.o. Kladruby nad L. – 3.445.055,09 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

 • Mulčovací kůra – nákup a uložení na skládku – slečna Jarkovská provede postupně rozvoz kůry v obci.

 

 • Starosta obce oslovil majitele nemovitosti pana Bendiga, aby zajistil úklid okolo svého domu. ( obec může požadovat i pokutu )

 

 • Stočné –  NEPLATIČI  stočného budou obesláni výzvou k zaplacení !

 

 • Oprava cesty ( Mrštník ) po objížďce z roku 2013 – starosta na základě sepsané smlouvy požaduje opravu této části.  ( termín – červen 2014 ) Schůzka se zástupci SÚS v pondělí 12.5. (ústní jednání na místě)

 

 • Velkoobjemový kontejner je umístěný na skládce  – mohou ho využívat všichni trvale přihlášení občané a to v období provozní doby skládky. V případě uložení velkého množství od jednoho majitele, je nutné toto oznámit na OÚ a domluvit řešení. Pronájem kontejneru bude stát obec 1000 Kč/1 měsíc.

 

 • Žádost SDH o příspěvek na vybudování startovacího místa na soutěže. Zastupitelé jednohlasně schválili  uhrazení nákladů např. na bagr, štěrk, beton apod. v hodnotě do 15.000,- Kč.

 

 • Kontrola septiků proběhla  3. 5.  2014. Kontrolou  nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ze strany obyvatel jako provozovatelů septiků .

 

 • Svoz nebezpečného odpadu – 10.5.2014 ( 8.15 hod. )

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014 . Počet míst je omezen! Hlásit se můžete již nyní u starosty obce, nebo u místostarostky. Vstupenky jsou dvě za cenu jedné a dopravu hradí obec.

 

 • Veřejné projednání územního plánu  – 12.5. 2014 –v 17.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.4. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                Omluven:

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad (koupaliště). Pozemky pod mokřadem nám Státní pozemkový úřad odprodá, nikoliv pronajme, jak bylo požadováno. Cena v současné době není známá.

 

 • Sklad obce – za provedené práce cena  91.000,- Kč,  zhotovení zábradlí a schodů – osloveny 3 firmy.

 

 • Přivaděč do rybníku u obchodu je v současné době stále ve fázi oprav. Přípojky do nové kanalizace – pan Halaxa, Černý a Mach . S firmou ZVČ s.r.o. HK byl podepsán dodatek ke smlouvě – celková cena za opravu včetně DPH = 290.648,80 Kč.

 

 • Obec neobdržela požadovanou dotaci z Programu obnovy venkova, proto nebude realizována stavba chodníku k Českému Meziříčí, která bude finančně náročná a obec má záměr provést opravu chodníku od Havlů po Hubáčkovi.

 

 • Kanalizace – budou osloveny 3 firmy na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce v případě, že obec obdrží dotaci :

ZVČ s.r.o. Hradec Králové
COLAS CZ a.s. Hradec Králové
ELEKTROVASURY s.r.o. Kladruby nad L.

 

 • ČOV obce –  odebrané kontrolní vzorky – vše je v normě, cena za provedenou službu = 1.800,- Kč

 

 • Zcizení kamery Na Ohrádce – zamítnutí plnění od pojišťovny.

 

 • Vydán územní souhlas na stavbu plotu – Labuť V.

 

 • Kontrola septiků proběhne 3. 5. 2014.  V 8.00 hodin.  Kontrolu provede: starosta obce, Jarkovský Jiří a Ing. Kouba. Kontrolovaní budou obesláni dopisem a vyzváni ke spolupráci.

 

 • Autobus z Třebechovic (zkušební provoz) – náklady naší obce = 2.000,- Kč/ 1 měsíc – zkušební provoz – 6 měsíců. Autobus bude jezdit 2x týdně. Předběžný jízdní řád:  9,00 h. Třebechovice – Jílovice, 9.30 h. Jílovice – Třebechovice, 11.45 h. Třebechovice – Jílovice , 12.15 h. Jílovice – Třebechovice (cena jízdného pro cestující = zdarma)

 

 • Obec vydala první evidenční číslo chaty – č.1 (pan Vaculík)

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín: září 2014. Zájemci se mohou hlásit již nyní na OÚ nebo u starosty obce.

 

 • Veřejné projednání územního plánu  – 12. 5. 2014 v 17.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                             Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.3. 2014

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                                Omluvena :  Škopová

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad (koupaliště) . Zadáno přepracování původní části dokumentace – bude následovat podání žádosti o dotaci  (Pozemkový fond, který je vlastníkem pozemku,  uzavře s obcí smlouvu o bezplatném pronájmu pozemku na 10 let). Cena projektu 1.390.000,- Kč.

 

 • Sklad obce – oprava probíhá, (provedené práce : oštukování, výměna oken, dveří, vrat) , bude následovat betonování. Obec podepsala smlouvu s firmou  ČEZ o  provedení přípojky el. energie (cena 4.000,- Kč)

 

 • Dotace  z  MAS – „ Oživení památek a tradic regionu „

Prezentaci projektu „ Zpřístupnění pomníků a zvoničky „ přednesl a obhajoval starosta obce před komisí MAS. Dotace byla obci přidělena! V současné době bude probíhat vykácení některých stromů a keřů – práce provede pan Jarkovský Jiří. Ukotvení zvoničky je opraveno. Starosta obce zjišťovalcenu k možnému připojení zvoničky ke zvonění pomocí elektromotoru -vysoká cena , realizace odložena

 

 • Přítok do rybníku u obchodu  je v současné době ve fázi oprav (cena  146.194,- Kč), dále  bylo nutné připojit i opravu části kanalizace nad přivaděčem do rybníka z důvodu havarijního stavu této části kanalizace  (cena této opravy: 119.000,- Kč)

 

 • Kanalizace – příprava projektu na  „Odstranění havarijního stavu středu obce” . Aby bylo možné žádat o dotaci,  musí se vypustit z  původnímu projektu  část, která se týká zatrubení potoka a vybudování kanalizace u Novákových. Starosta se zúčastnil jednání na KÚ – odbor život. prostředí, kde mu bylo sděleno, že dotační titul se vztahuje pouze na odstranění havarijního stavu kanalizace se spoluúčastí obce 20%  (3.200.000,- Kč = dotace + 800.000,- Kč = obec)

 

 • Obec obdržela nabídku na umístění kontejneru na oblečení, obuv a hračky. Obec nenese žádné náklady, proto s nabídkou zastupitelé souhlasí (umístění u obchodu)

 

 • Obec obdržela dotaci na knihovnu – smlouva zatím nebyla doručena.

 

 • Nahlášená krádež makety příslušníka policie

 

 • Oprava světel: u Havlů ( směr Výrava ) a u zastávky  – oprava provedena

 

 • Kontrola septiků proběhne 26. 4. 2014.  Kontrolu provede: starosta obce, Jarkovský Jiří a Ing. Kouba.

 

 • Kultura: obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014

 

 • Veřejná schůze  – 31. 3. 2014 –v 19.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : Z. Šolcová                                        Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 10.3. 2014

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                                Omluveno :

 

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad ( koupaliště ) . Dotace byla pro letošní rok 2014 opět vypsaná, proto obec znovu podá žádost o tuto finanční podporu. Termín podání je do 15.4.2014

 

 • Sklad obce – oprava probíhá, od 11.3. 2014 nastupuje  firma pana Martina Štěpánka.

 

 • Dotace  z  MAS – „ Oživení památek a tradic regionu „Prezentaci projektu „Zpřístupnění pomníků a zvoničky„ přednesl a obhajoval starosta obce před komisí MAS. Dotace byla obci přidělena!V současné době bude probíhat vykácení některých stromů a keřů.

 

 • Přítok do rybníku u obchodu  je opět někde přerušen – havarijní stav . Cenové nabídky s DPH na kompletní výměnu přítoku  od Lelkových po rybník u obchodu :

146.194,- Kč – ZVČ s.r.o. Hradec Králové
175.678,- Kč – firma Štěpánek, Opočno
181.500,- Kč – AQUA servis
248.255,- Kč – Stavibet, České Meziříčí

Zastupitelé se shodli na výběru firmy – opravu provede ZVČ s.r.o. Hradec Králové

 

 • Obec podá žádost o dotaci z prostředků Operačního programu životního prostředí na  opravu části kanalizace.

 

 • Mikroregion Třebechovicko – město Třebechovice pronajme malý autobus k zajištění služeb pro přepravu obyvatel přilehlých obcí a měst. V současné době bude probíhat zkušební provoz, který by měl ukázat využívání této služby. Okolní obce a města by se pak měla vyjádřit, zda-li budou službu využívat a zároveň přispívat na tuto činnost.

 

 • Revize a oprava veřejného rozhlasu – službu zajistil starosta obce u dodavatele.

 

 • Oprava světel : u Havlů ( směr Výrava ) a u zastávky  – oprava nahlášena a zajištěna!

 

 • Nákup židlí Na Ohrádku – 45 ks ( cena za kus 482,- Kč ) Veškeré původní židle budou odstraněny a vadné zlikvidovány.

 

 • Kontrola septiků proběhne 26.4. 2014.  Kontrolu provede : starosta obce, Jarkovský Jiří a ing. Kouba.

Vybraní občané budou obesláni min. 15 dnů před kontrolou!

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014

 

 • Obecní skládka bude otevřena každou neděli od 15.00 – 16,00 hodin – počínaje 2.3.2014. Všichni, kdo provedl prořezání stromů, nebo má nějaký jiný odpad ze dřeva,  může jej  uložit za hřiště na místo, kde SDH  v Jílovice  pořádá „ Pálení čarodějnic „.

 

 • Spolek „ Kopečkářů“ pořádá pro veřejnost  ples. Termín : pátek 14.3.2014 od 20.00 hodin.Hudba – X BAND z Hradce Králové.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                             Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2. 2014

Přítomno: sedm  zastupitelů                                                                Omluveno:

 

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad (koupaliště)  – správa CHKO Orlické hory  oznámila neakceptování žádosti o podporu z Operačního programu ŽP – obec se proti rozhodnutí odvolala. Odvolání bylo zamítnuto z důvodu nedoložení povinné přílohy písemného prohlášení či smlouvy s vlastníkem pozemku. (část pozemku vlastní Pozemkový fond). Dotace byla pro letošní rok 2014 opět vypsaná, proto obec znovu požádá o tuto finanční podporu.

 

 • Sklad obce – oprava – probíhá montáž elektroinstalace, během několika dní by zde měla začít pracovat firma pana Martina Štěpánka. Obec musí do té doby vyklidit střešní tašky a prozatím je uložit na skládce obce.

 

 • Dotace  z  MAS – „Oživení památek a tradic regionu„ – obec požádá a tuto dotaci. (60% MAS + 40% obec). Celkové náklady projektu jsou 204 000 Kč. Prezentaci projektu „Zpřístupnění pomníků a zvoničky„ přednesl a obhajoval starosta obce před komisí MAS. V současné době se bude čekat na rozhodnutí komise, komu ze zúčastněných finanční příspěvek poskytne.

 

 • Finance za zpětný odpad od firmy ECO COM – 16.154,- Kč.  (třídit odpad se vyplatí !!)

 

 • Přítok do rybníku u obchodu  je opět někde přerušen – starosta požadoval vyčištění a monitoring zdarma,  firma AGUA – Servis na požadavek přistoupila. V případě dalšího propadu bude celá trasa kompletně vyměněna.

 

 • Nábytek do knihovny je již nakoupen – během několika dní bude instalován.

 

 • Odcizená kamera NA OHRÁDCE – sepsán protokol s Policií ČR a  nahlášená  škodní událost pro pojišťovnu.

 

 • Prezentace J. Tejmla – manažer projektu „Energie pod kontrolou„ se sídlem obecně prospěšná společnosti v Hodoníně nabídka naší obci správu veřejného světlení s fixním poplatkem za elektřinu v průběhu 15 let – zastupitelstvo jednohlasně zamítlo.

 

 • Obecní skládka bude otevřena každou neděli od 15.00 – 16,00 hodin – počínaje 2.3.2014. Každý, kdo provedl prořezání stromů, nebo má nějaký jiný odpad ze dřeva,  může jej  uložit za hřiště na místo, kde SDH  v Jílovice  pořádá „Pálení čarodějnic”.

 

 • Spolek „ Kopečkářů“ pořádá pro veřejnost ples. Termín: pátek 14.3.2014 od 20.00 hodin. Hudba – X BAND z Hradce Králové.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                  Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.2. 2014

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                     Omluveno :

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad ( koupaliště )  – správa CHKO Orlické hory  oznámila neakceptování žádosti o podporu z Operačního programu ŽP – obec se proti rozhodnutí odvolala. Odvolání bylo postoupeno úřadu  MŽP v Praze (CHKO).

 

 • Žádost obce o bezúplatný  převod části pozemku (součást mokřadu) z Pozemkového fondu.

 

 • Sklad obce – oprava uvnitř – demolice stropu, vybourání vrat, natažení el. energie, vnitřní naházky – cenovou nabídku zpracovala firma Martin Štěpánek ČM ( cena 97.878,- Kč s DPH ). Další náklad, který není součástí nabídky, by byl –  výměna oken, zhotovení nových vrat, dveří a nová bet. podlaha. Obec počítá s celkovou cenou za opravu cca 150.000,- Kč.

 

 • Žádost SDH Jílovice o příspěvek  na dětský karneval – cca 1,000,- Kč (zastupitelé souhlasí)

 

 • Dotace  z  MAS – „ Oživení památek a tradic regionu „ – obec požádá a tuto dotaci. (50% MAS + 50% obec). Starostou byla navržena stará stříkačka (uložená v obecním skladu, ale není u ní znám původ a majitel), která by prošla opravou a mohla by reprezentovat obec a SDH. Tento návrh byl předběžně  zavržen starostou SDH panem Špačkem s tím, že tento návrh ještě projedná s členy SDH a dá vědět. Již se ale neozval. Další návrh, který je reálný a všem obyvatelů obce prospěšný, je zpřístupnění pomníků a zvoničky (celková úprava okolní původní podezdívky, chodníček pro pěší, lavičky) . Na přípravě projektu se již pracuje!

 

 • Sepsání smluv o odkoupení pozemků od obce – pan Jarkovský, Hemelík a Luňáček. Vše je již ve fázi ukončení. Kupujících uhradili vše, co bylo obsahem smlouvy.

 

 • Veřejná schůze zastupitelstva se koná 10.2.2014 – NA OHRÁDCE.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                       Schválil :V. Ježek

starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.1.2015

Přítomno: sedm zastupitelů                                  Omluven:

 

 

 • Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Majiteli byla zaslána faktura na úhradu poplatku za vyvěšení reklamy dle obecní vyhlášky (5.000,- Kč). Po několika upomínkách a různých písemných přestřelkách včetně posouzení a vyjádření ze strany právníka, byl poplatek uhrazen.

 

 • Dotace na  úpravu parčíku – proběhne vyúčtování celé akce a pak by měla obec obdržet dotaci ve výši 96 tis. Kč.

 

 • Oprava 4 ks světel veřejného osvětlení byla provedena – zajistil starosta obce.

 

 • Přijímací anténa na budově Kampeličky (satelit) – nefunkční – bude odstraněna firmou GITY do 3 měsíců.

 

 • Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích – starosta obce zašle  objednávku na tuto službu firmě Zemspol v ČM, která v minulých letech tuto službu prováděla. Podle „Smlouvy o dobrém sousedství“ musí být na práce s technikou objednávka!

 

 • Nová výzva na 100% dotaci na „Mokřad” – obec o tuto dotaci požádá. Nutno upravit projekt.

 

 • Vyúčtování opravy havarijního stavu kanalizace – vyúčtování proběhlo v souladu se schválenou cenovou nabídkou.

 

 • Inventury – předáno členům inv. komise: Jmenování inventarizační komise,  Příkaz k provedení inventur, Plán inventur na rok 2014.

 

 • Mytí aut na vozovkách – zákaz – starosta obce anonymní stížnost řešil domluvou.

 

 • Nové znění Vyhlášky o odpadech – zastupitelé starostou seznámeni s obsahem  2/2015

 

 • Výdej známek na popelnice – 21.2.2015.

 

 • Nové znění názvu vyhlášky o stočném:„ Zásady Obce Jílovice o stanovení výše stočného“.  Změna na popud p. Ing. Kouby, který poslal dotaz na ministerstvo a bylo mu doporučeno toto nové znění.

 

 • Záměr obce na pronájem Ohrádky – proběhla diskuse a připomínky k záměru – po úpravách bude záměr vyvěšen na úřední desce obce.

 

 • Dotace z KÚ na opravu hasičské techniky ve výši 100 tis. – 1 mil. Kč (70 % dotace z ceny) – pan Kazda prověří požadavky ze strany hasičů a s výsledkem seznámí zastupitelstvo. Starosta zjistí podrobnosti dotace do příští schůzky.

 

 • Žádosti o příspěvek (dar) na činnost:
 • TJ ČM (fotbalisté) – 5 000,- Kč
 • ZŠ v ČM – příspěvek do tomboly – 1 000,- Kč

 

 • Obecně závazná vyhláška 1/201 Obce Jílovice o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství – návrh byl předán k diskusi zastupitelům – schválení na veřejné schůzi.

 

 • Veřejná schůze 16.2.2015, „NA  OHRÁDCE“ v 19,00hod.

 

 • Společný ples obcí v Bolehošti – 31.1.2015. Svoz i rozvoz zajištěn – na OÚ  jsou vstupenky k vyzvednutí.

 

 

 

 

             Vypracovala: M.Škopová                                       Schválil: V.Ježek

                                                                                                 starosta obce

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20. 1. 2014

Přítomno : šest zastupitelů                                               Omluveno : p. Jarkovský ( dovolená )

 

 • Dotace na revitalizaci – mokřad (koupaliště) – správa CHKO Orlické hory oznámila neakceptování žádosti o podporu z Operačního programu ŽP – obec se proti rozhodnutí odvolala.

 

 • Nákup 4 venkovních setů (stůl, 2x lavice a odpadkový koš) – umístění na vhodných místech v obci. Na výběru místa se mohou podílet občané naší obce – návrhy budou vítány.

 

 • Sklad obce – oprava střechy provedena. Oprava uvnitř – demolice stropu, vybourání vrat, natažení el. energie, vnitřní naházky – cenovou nabídku zpracovává firma Martin Štěpánek ČM.

 

 • Příspěvky naší obce jiným organizacím – (předběžně) schváleny tyto částky:

– Pečovatelská služba ČM paní Mgr. Luňáková -7.500,- Kč

– Důchodci od Dědiny ČM – 5.000,- Kč

– Fotbalový klub ČM – 3.000,- Kč

 

 • Kanalizece – projekt – přijatá dotace ve výši 90.000,- Kč. Po kontrole musí obec vrátit 20.000,- Kč, protože se neprokázaly náklady v dostatečné výši.

 

 • Oprava kanalizace – I. etapa (střed obce po konec parčíku u Kampeličky). Starosta obce stále pracuje na realizaci této části kanalizace, kdy se toto dílo bude považovat za opravu nebo novou výstavbu kanalizace.

 

 • Poškození zdi (asi automobilem) u obchodu – událost je v šetření.

 

 • Žádost paní Grulichové o zakoupení čistící zóny před obchod – zastupitelé berou na vědomí.

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                             Schválil:V. Ježek

starosta obce